Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 162/QĐ-BCĐ389 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Số hiệu: 162/QĐ-BCĐ389 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/QĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH - BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Đoàn công tác).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các Bộ, ngành, địa phương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH - BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-BCĐ389 ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc thành lập, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Đoàn công tác).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đoàn công tác.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Tổ chức và hoạt động theo Kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật trong hoạt động nghiệp vụ; không được tự ý gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi đối với các tổ chức, cá nhân ngoài Kế hoạch đã phê duyệt và các đối tượng nghi vấn liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Đoàn công tác tự giải thể sau khi kết thúc thời gian công tác theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thành lập Đoàn công tác

1. Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (khi được Trưởng ban ủy quyền) phê duyệt Kế hoạch công tác và ký Quyết định thành lập Đoàn công tác khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề xuất của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Thành phần Đoàn công tác

a) Trưởng Đoàn công tác là Phó Trưởng ban hoặc Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm Trưởng Đoàn công tác.

b) Thành viên Đoàn công tác là công chức, sỹ quan thuộc các Bộ, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; trường hợp cần thiết, có thể trưng tập cán bộ làm công tác nghiệp vụ, chuyên gia từ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Điều 4. Nhiệm vụ của Đoàn công tác

1. Kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Khảo sát, thu thập thông tin, ghi nhận phản ánh của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vấn đề liên quan khác tại địa bàn.

4. Tổng hợp, đánh giá thực trạng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vấn đề liên quan khác để kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có chỉ đạo cụ thể.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn công tác

1. Được quyền yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; kết quả thực hiện các chuyên đề, lĩnh vực theo Kế hoạch của Đoàn công tác; đề xuất các vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách, cơ chế, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trường hợp phải thu thập tài liệu thì do các cơ quan thống nhất với Đoàn công tác, nhưng không quá 03 (ba) ngày làm việc (trừ trường hợp phải giám định, kiểm nghiệm tại các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật).

c) Trường hợp nhận được thông tin tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc thông tin các cá nhân trong cơ quan chức năng có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Trưởng Đoàn công tác kiến nghị Ban

Chỉ đạo 389 địa phương, cơ quan và người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Trách nhiệm của Đoàn công tác:

a) Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn công tác chịu trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch công tác.

b) Kết thúc chuyến công tác, Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác, trong đó có đề xuất, kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hoặc cấp có thẩm quyền chỉ đạo: Chấn chỉnh công tác quản lý; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành và địa phương, các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp nơi Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương, chính quyền các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu phối hợp của Đoàn công tác như quy định tại Điều 5 Quy chế này. Nếu cố tình trì hoãn, làm ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của Đoàn công tác thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đoàn công tác do cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn công tác chi trả.

2. Kinh phí phục vụ công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do các cơ quan chức năng địa phương được giao chủ trì thụ lý vụ việc chi trả và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

2. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/QĐ-BCĐ389 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62