Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1615/QĐ-UBND 2020 công tác quản lý hoạt động trên vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 1615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN VỊNH NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 14/2005/QĐ-BVHTT ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 9499/UBND-NV ngày 29 tháng 11 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 500/SNV-TCBM ngày 10 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 1297/SNV-TCBC ngày 10 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang, gồm 04 Chương, 22 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Trưởng ban Ban Quản lý vịnh Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN VỊNH NHA TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định phạm vi phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang theo ranh giới vịnh Nha Trang được giới hạn từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin, bao gồm diện tích mặt biển và diện tích các đảo nằm trong vịnh Nha Trang theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xác định ranh giới vịnh Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Xây dựng, Y tế; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; Chi cục Đăng kiểm số 5; Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Ban Quản lý vịnh Nha Trang, Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trên vịnh Nha Trang.

Chương II

NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

Phối hợp thực hiện việc quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao nhằm bảo tồn, khai thác hợp lý, hiệu quả và phát triển bền vững các giá trị vịnh Nha Trang. Các nội dung phối hợp bao gồm:

1. Xúc tiến quảng bá di sản.

2. Khắc phục sự cố, ô nhiễm, suy thoái môi trường và các giá trị vịnh Nha Trang.

3. Quản lý di sản, đầu tư xây dựng công trình phục vụ công tác bảo tồn và phát huy di sản.

4. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật các tổ chức, cá nhân trên vịnh Nha Trang theo thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học vịnh Nha Trang.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên vịnh Nha Trang.

Điều 4. Cơ chế phối hợp

1. Trước khi phối hợp

a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp gửi tới các cơ quan liên quan trước khi triển khai thực hiện ít nhất 05 ngày.

Đối với kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang có trách nhiệm xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Đối với kế hoạch do các cơ quan liên quan xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tham gia, Ban Quản lý vịnh Nha Trang có trách nhiệm kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang các giải pháp phối hợp.

b) Các cơ quan khi gửi kế hoạch phối hợp cho các cơ quan liên quan, ngoài việc gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cần gửi thêm cho Ban Quản lý vịnh Nha Trang để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phối hợp.

2. Trong khi phối hợp

a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong thời gian phối hợp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan phối hợp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do cơ quan chủ trì phân công.

b) Khi phối hợp phải đảm bảo tính khách quan, yêu cầu chuyên môn, chất lượng công việc và thời hạn phối hợp, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

3. Sau khi phối hợp

Cơ quan chủ trì tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót, những vi phạm cần xử lý nếu có, thanh quyết toán kinh phí, đề xuất kiến nghị... báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo cho các cơ quan tham gia phối hợp biết để cùng tổ chức các đợt phối hợp lần sau tốt hơn.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

1. Cơ quan chủ trì

Xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan phối hợp, tổ chức các hoạt động phối hợp theo kế hoạch. Yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp và thông báo về tình hình tham gia của cán bộ, công chức, viên chức được tham gia phối hợp. Duy trì mối liên hệ với các cơ quan phối hợp và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã được phân công của các cơ quan đó. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác phối hợp.

2. Các cơ quan phối hợp

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp;

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp đáp ứng yêu cầu công việc và tham gia xử lý các vụ việc theo đúng chức năng, nghiệp vụ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

1. Phối hợp với một hoặc nhiều cơ quan thực hiện các điều, khoản trong Quy chế phối hợp và thông báo kịp thời kết quả cho các cơ quan phối hợp về những vấn đề liên quan đến việc phối hợp quản lý vịnh Nha Trang;

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng; tuyên truyền vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên vịnh Nha Trang; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy chế này và các quy định khác có liên quan;

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách quản lý vịnh Nha Trang;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Nha Trang;

5. Chủ động thông báo đến các sở, ngành liên quan về những hành vi vi phạm hành chính trên vịnh Nha Trang; những sự cố do thiên tai, tai nạn xảy ra trên vịnh Nha Trang để giải quyết, xử lý;

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham gia thẩm định các dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Nha Trang;

7. Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn di sản và văn hóa, tuyên truyền, giáo dục cộng đồng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên vịnh Nha Trang; thực hiện theo dõi và báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển và đa dạng sinh học cho các cơ quan, đơn vị có liên quan;

8. Chủ trì đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ công tác quản lý, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái và chất lượng môi trường biển trên vịnh Nha Trang;

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, quản lý bến bãi neo đậu tàu thuyền, thu gom và có phương án xử lý chất thải, chất thải rắn trên biển;

10. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động du lịch, xây dựng, thủy sản, giao thông vận tải biển và tất cả các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường vịnh Nha Trang;

11. Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ về bảo tồn, khai thác hợp lý, hiệu quả và phát triển bền vững các giá trị vịnh Nha Trang sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

12. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc không phù hợp nhằm hoàn thiện Quy chế phối hợp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, ngư dân trên vịnh Nha Trang thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan. Hướng dẫn các biện pháp về nuôi trồng, khai thác bền vững các loài thủy sản, đảm bảo môi trường và hệ sinh thái vịnh Nha Trang.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên và các hành vi khác gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự sinh tồn của hệ động thực vật trên vịnh Nha Trang.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan tổ chức các dự án khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng trên vịnh Nha Trang.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tuần tra theo chức năng để phát hiện xử lý những vi phạm về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang như: Việc khai thác, tàng trữ, mua bán san hô, đánh bắt các loài thủy sản quý hiếm, dùng phương pháp hủy diệt để khai thác thủy sản; công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên vịnh Nha Trang;

b) Hướng dẫn thực hiện tốt quy hoạch chi tiết nuôi trồng thuỷ sản vịnh Nha Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên vịnh Nha Trang;

d) Nghiên cứu, khôi phục rừng ngập mặn trên vịnh Nha Trang.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan trong công tác triển khai Chương trình giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển; phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của tỉnh về quản lý vịnh Nha Trang đối với các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Nha Trang;

2. Phối hợp hưởng ứng các ngày Môi trường hàng năm và các phong trào vệ sinh môi trường trong vịnh Nha Trang.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ, tôn tạo vịnh Nha Trang; thu thập số liệu đánh giá tiềm năng và giá trị các hệ sinh thái, tài nguyên biển;

2. Phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm Luật Bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển và từ đất liền, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển và các quy định khác trên vịnh Nha Trang;

3. Phối hợp về công tác bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên vịnh Nha Trang.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các tổ chức nghiên cứu khoa học, các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái và chất lượng môi trường biển trên vịnh Nha Trang;

2. Phối hợp trong công tác theo dõi, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai tại vịnh Nha Trang; lưu giữ và cung cấp kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trên vịnh Nha Trang, các quy định đối với tàu chở khách du lịch; đối với quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa và quản lý hoạt động vận tải nằm ngoài vùng nước cảng biển khu vực vịnh Nha Trang đã được quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên biển và ven bờ biển; hoạt động bơi, lặn biển trên vịnh Nha Trang.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Du lịch

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền các vùng ven và lân cận nâng cao nhận thức về Luật Du lịch và các quy định khác có liên quan về bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển;

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền kịp thời kết quả nghiên cứu, những gương người tốt việc tốt và phản ánh kết quả các hoạt động về bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường..., ứng dụng khoa học, phục hồi, sử dụng hợp lý tài nguyên biển, môi trường biển;

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham gia thẩm định các dự án du lịch trên vịnh Nha Trang;

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra hoạt động đưa đón du khách tham quan trong vịnh Nha Trang; kiểm tra, phân loại chất lượng tàu thuyền vận chuyển khách du lịch trên vịnh Nha Trang theo quy định pháp luật;

5. Chỉ đạo các công ty, các đơn vị du lịch lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường tuyên truyền hướng dẫn ý thức bảo vệ môi trường biển và tài nguyên biển;

6. Phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển các loại hình kinh doanh du lịch phù hợp với yêu cầu và các quy định trong công tác bảo tồn biển.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền các vùng ven và lân cận nâng cao nhận thức về Luật Di sản - Văn hóa và các quy định khác về bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển;

2. Chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, các cơ quan liên quan trong việc khoanh vùng bảo vệ và mốc giới danh thắng vịnh Nha Trang.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Cung cấp giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan đối với các dự án được triển khai xây dựng trên vịnh Nha Trang.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang kiểm tra và xử lý các dự án xây dựng trái phép trên vịnh Nha Trang khi có yêu cầu.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Y tế

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trong công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các trường hợp bị tai nạn, đuối nước trên vịnh Nha Trang.

Điều 17. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và cơ quan có chức năng kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định đối với hoạt động thương mại trên vịnh Nha Trang.

Điều 18. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trong công tác kiểm tra an toàn giao thông đường thủy của phương tiện giao thông trên vịnh Nha Trang theo quy định.

Điều 19. Trách nhiệm của Chi cục Đăng kiểm số 5

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trong công tác kiểm tra việc xả thải của tàu thuyền, nhà hàng nổi, các bè nuôi trồng thủy sản theo Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa.

Điều 20. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành công an cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vịnh Nha Trang;

2. Tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa trên vịnh Nha Trang; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong khu vực vịnh Nha Trang.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các Đồn biên phòng đóng trên vịnh Nha Trang chủ động và phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, giám sát, quản lý người, phương tiện, tàu thuyền trong nước và nước ngoài đi lại, ra vào làm ăn; khảo sát, thăm dò, khai thác, nghiên cứu khoa học, đầu tư hợp tác kinh tế, tham quan du lịch, hoạt động trong khu vực vịnh Nha Trang.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các sở, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ đã được phân công để triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang theo dõi tình hình thực hiện Quy chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nội dung Quy chế này.

2. Các cơ quan quản lý của tỉnh thông báo kịp thời cho nhau những vấn đề liên quan đến việc quản lý vịnh Nha Trang để phối hợp giải quyết.

3. Ban Quản lý vịnh Nha Trang tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế này trong tháng 12 hàng năm và tham mưu tổ chức các cuộc họp đột xuất để kiểm điểm rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1615/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!