Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1580/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị 2015

Số hiệu: 1580/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIC CÔNG BTHTC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH; TTHC SỬA ĐI, BSUNG; TTHC BÃI BTHUC THM QUYN GII QUYT CA SCÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghcủa Sở Tư pháp (tại Ttrình số 216/TTr-STP ngày 20/7/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này TTHC mới ban hành; TTHC sửa đi, bsung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. SCông thương Quảng Trị, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 575/QĐ-CT ngày 01/4/2014 và Quyết định số 2540/QĐ-CT ngày 19/11/2014 của UBND tnh Quảng Trị trái với các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bị bãi bỏ, thay thế.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Trang

A

LĨNH VỰC AN TOÀN THC PHẨM:

 

I

Thủ tục hành chính sửa đổi: 04

 

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điu kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

 

3

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

 

4

Cp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ skinh doanh thực phẩm

 

B

LĨNH VỰC HÓA CHT:

 

I

Thủ tục hành chính mới: 02

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

2

Cp lại Giy chứng nhận hun luyện kỹ thuật an toàn hóa cht

 

II

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 01

 

1

Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

 

C

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐIỆN:

 

I

Thủ tục hành chính mi: 01

 

1

Huấn luyện và cp mới (hoặc cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung) thẻ an toàn điện

 

D

LĨNH VỰC ĐIỆN:

 

I

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 01

 

1

Cp thẻ Kim tra viên điện lực cho các đi tượng thuộc thm quyn cp của Sở Công thương

 

E

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG:

 

I

Thủ tục hành chính mới: 01

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sn phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

G

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ XUT NHP KHU

 

I

Thủ tục hành chính mới: 06

 

1

Cp mới; cp sửa đổi, bsung; cấp lại Giy xác nhận đủ điu kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

2

Cấp mới; cấp sửa đi, bsung; cấp lại Giy xác nhận đủ điu kiện làm đại lý bán lxăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của SCông Thương

 

3

Cấp mới; cấp sửa đi; cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

4

Cấp Giy phép kinh doanh bán buôn sn phm rượu

 

5

Cấp sa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

II

Thủ tc hành chính bãi bỏ: 04

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

3

Cấp lại Giy phép kinh doanh bán buôn sn phm rượu

 

4

Thủ tục phê duyệt nội quy của siêu thị và trung tâm thương mại

 

H

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

 

I

Thủ tục hành chính mi: 02

 

1

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

I

Thủ tục hành chính mới: 03

 

1

Cấp Giy phép sản xut rượu công nghiệp (quy mô dưi 3 triệu lít/năm)

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

3

Cấp lại Giy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

II

Thủ tục hành chính bãi bỏ: 03

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giy phép sản xut rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triu lít/năm

 

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm

 

Tổng cộng: 28 thủ tục hành chính

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

A. LĨNH VỰC AN TOÀN THC PHM

I. Thủ tục hành chính sửa đổi:

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:sở sản xuất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, SCông Thương có văn bản Thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hsơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền hủy hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

- Bước 4: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể tkhi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất thực phẩm.

Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu mươi) ngày làm việc. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (Theo mẫu 4- Phụ lục IV, Thông tư số 58/2014/TT-BCT) về Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ khi Sở Công Thương nhận được báo cáo khắc phục.

Bước 5: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa ch: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, slượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1a- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (Mẫu 2a -Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

* Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

i) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 150.000 đồng/lần cấp;

- Phí thẩm định: Áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính như sau:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng/cơ sở;

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng/cơ sở;

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu >100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng/cơ s.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Mẫu 1a- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 4- Phụ lục IV, Thông tư số 58/2014/TT- BCT của Bộ Công Thương;

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ(1)

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ……………………..

Cơ sở sản xuất (tên giao dịch hợp pháp): ………………………………………………

Địa chỉ tại: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………

Giấy phép kinh doanh số …………… ngày cấp: …………… đơn vị cấp: ……………

Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm): ……………………………………………………

Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………

Doanh thu dự kiến: …………………………………………………………………………

Số lượng công nhân viên: …………………. (trực tiếp: ……………; gián tiếp: ……….)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở ......................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
-
-
-
-

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

(1): Mẫu Đơn áp dụng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

 

Mẫu 2a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ
VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở: ………………………………………………………………………………………

- Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………………………

- Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………………..

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ kho: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………………

- Giấy phép kinh doanh số: ………….. Ngày cấp ………………… Nơi cấp ………….

- Mặt hàng sản xuất: ………………………………………………………………………..

- Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………

- Tổng số công nhân viên: ………………………………………………………………….

- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………………………………………….

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: …….

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………………

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2.

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: …………………………………………………………

- Kết cấu nhà xưởng: ………………………………………………………………………

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ……………………………………………..

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: …………………………………..

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ……………………………………………………………

- Hệ thống xử lý môi trường: ………………………………………………………………

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ………………………………………………………

2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

TT

Tên trang, thiết bị
(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

 

I

Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

 

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

 

 

 

 

 

 

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

7

Thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

 

 

 

 

 

 

9

Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu

 

 

 

 

 

 

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống cung cấp khí nén

 

 

 

 

 

 

13

Hệ thống cung cấp hơi nước

 

 

 

 

 

 

14

Hệ thống thông gió

 

 

 

 

 

 

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm ………

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC

I. Thông tin chung:

1. Tên Cơ sở: ……………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ Cơ sở: ……………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………………….. Fax: ………………… Email: ……………

II. Tóm tắt kết quả khắc phục:

TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của…….

Nguyên nhân sai lỗi

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng hoặc cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các cơ sở sản xuất nộp hồ sơ đề nghị cấp lại tại Bộ phận Tiếp nhận & Trkết quả - Sở Công Thương;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đnghị hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, Sở Công Thương xem xét và cấp lại, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

- Bước 3: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực thì thủ tục, quy trình cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện như trường hợp cấp mới.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1c- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT);

2. Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyn, địa chnhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1c - Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

*) Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: SCông Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 150.000 đồng/lần cấp

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c - Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a - Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 4 -Phụ lục IV -Thông tư số 58/2014/TT- BCT của Bộ Công Thương.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy đnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương vQuy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu 1c

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ……………..

Tên cơ sở ……………………………………………. đề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số ……………… ngày cấp ………………………

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 4 của Thông tư này):

………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ
VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở: ......................................................................................................................

- Đại diện cơ sở: .........................................................................................................

- Địa chỉ văn phòng: ....................................................................................................

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: ..............................................................................................

- Địa chỉ kho: ...............................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………. Fax .................................................................

- Giấy phép kinh doanh số: ………….. Ngày cấp ………………… Nơi cấp ......................

- Mặt hàng sản xuất: ....................................................................................................

- Công suất thiết kế: ....................................................................................................

- Tổng số công nhân viên: ...........................................................................................

- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: ................................................................

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ...............

...................................................................................................................................

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: ..............................

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2.

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: ................................................................................

- Kết cấu nhà xưởng: ...................................................................................................

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ...................................................................

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: .....................................................

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: .....................................................................................

- Hệ thống xử lý môi trường: .......................................................................................

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ..............................................................................

2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

TT

Tên trang, thiết bị
(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

I

Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

 

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

 

 

 

 

 

 

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

7

Thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

 

 

 

 

 

 

9

Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu

 

 

 

 

 

 

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống cung cấp khí nén

 

 

 

 

 

 

13

Hệ thống, cung cấp hơi nước

 

 

 

 

 

 

14

Hệ thống thông gió

 

 

 

 

 

 

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm ………

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC

I. Thông tin chung:

1. Tên Cơ sở: ……………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ Cơ sở: ……………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………………….. Fax: ………………… Email: ……………

II. Tóm tắt kết quả khắc phục:

TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của…….

Nguyên nhân sai lỗi

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - SCông Thương;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản Thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền hủy hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, SCông Thương tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

- Bước 4: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu mươi) ngày làm việc. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục về Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ khi Sở Công Thương nhận được báo cáo khắc phục.

- Bước 5: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1b- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (Mẫu 2b- Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCông Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 150.000 đồng/lần cấp;

- Phí thẩm định: Áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng/cơ sở;

+ Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đồng/cơ sở.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1b- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2b- Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 4- Phụ lục IV, Thông tư số 58/2014/TT- BCT của Bộ Công Thương;

I) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng p, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ(1)

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ……………………..

Cơ sở kinh doanh (tên giao dịch hợp pháp): ……………………………………………

Địa điểm tại: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………

Giấy phép kinh doanh số …………… ngày cấp: …………… đơn vị cấp: ……………

Loại hình kinh doanh (bán buôn/bán lẻ): …………………………………………………

Phạm vi kinh doanh (trên địa bàn 01 tỉnh/02 tỉnh): ………………………………………

Nhóm sản phẩm kinh doanh (theo danh sách đính kèm): ……………………………..

Doanh thu dự kiến: …………………………………………………………………………

Số lượng công nhân viên: ……………. (trực tiếp: ……………; gián tiếp: …………….)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở tại địa chỉ ....................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
-
-
-
-

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

(1): Mẫu Đơn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

 

Mẫu 2b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
KINH DOANH THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở: ………………………………………………………………………………………

- Đại diện cơ sở: …………………………………………………………………………….

- Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………………

- Giấy phép kinh doanh số: ………….. Ngày cấp ………………… Nơi cấp …………..

- Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………………………………………………

- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ………………………………………

- Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………………

- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: …………………………………………

- Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: …………………………………………………………………………………………………

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………………

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2, trong đó diện tích kho hàng…………. m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………………

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: ……………………………………………

- Nguồn điện cung cấp: ………………………………..……………………………………

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: ………………………………….………………..

- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: ………………………………………..

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ……………………………………………………….

2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh

TT

Tên trang, thiết bị

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

I

Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm

 

 

 

 

 

 

2

Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Dụng cụ rửa và sát trùng tay

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

6

Trang bị bảo hộ

 

 

 

 

 

 

7

Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

8

Dụng cụ, thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

II

Trang, thiết bị dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày ………. tháng …... năm ………

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC

I. Thông tin chung:

1. Tên Cơ sở: ……………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ Cơ sở: ……………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………………….. Fax: ………………… Email: ……………

II. Tóm tắt kết quả khắc phục:

TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của…….

Nguyên nhân sai lỗi

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận bmất, bị hỏng hoặc cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)

a) Trình tự thc hiện:

- Bước 1: Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của SCông Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, Sở Công Thương xem xét và cấp lại, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản Thông báo nêu rõ lý do.

- Bước 3: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

* Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực thì thtục, quy trình cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện như trường hợp cấp mới.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mu 1c- Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

2. Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình kinh doanh:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1c - Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Phí, lphí:

- Lệ phí: 150.000 đồng/lần cấp.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu 1c, Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (Mẫu 2b, Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Báo cáo kết qukhắc phục (Mẫu 4, Phụ lục IV, Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương),

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương vQuy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

B. LĨNH VỰC HÓA CHẤT

I. Thủ tục hành chính mới:

1. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; Sở Công Thương có văn bản Thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương Thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở; Sở Công thương quy định thời gian tổ chức huấn luyện (nếu có).

- Bước 3: Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt yêu cầu; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công Thương, 313 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, slượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp hsơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận:

- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (mẫu số 01 Phụ lục II, Thông tư s36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04 Phụ lục II, Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:

- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (mẫu s02 Phụ lục II, Thông tư số 36/2014/TT-BCT);

- Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (mẫu s04 Phụ lục II, Thông tư số 36/2014/TT-BCT);

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

i) Phí, lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn hóa chất (Mẫu số 01- Phụ lục II; Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu s02- Phụ lục II; Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

- Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu s04- Phụ lục II, Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Khoản 3, Điều 4, Thông tư 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định:

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc van toàn hóa chất

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định s26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

Mẫu số 01

……..(1)……

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Kính gửi: Sở Công Thương………………………….(2)……………………

Tên cơ sở hoạt động hóa chất:......................................................................................

Nơi đặt trụ sở chính:......................................................................................................

ĐT:……………………..Fax…………………………Email...............................................

Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

…..(1)... đề nghị Sở Công Thương…………..(2)……………huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng liên quan tới hoạt động hóa chất của……….(1)……../.

 

 

Hồ sơ gửi kèm theo:
…………………………………………….

………..,ngày….tháng….năm…..
……(3)......
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Công ty...);

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (Ví dụ: tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu);

(3) Lãnh đạo hoặc người đứng đầu của cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Giám đốc Công ty).

 

Mẫu số 02

……..(1)……

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Kính gửi: Sở Công Thương…………………………(2)………………………

Tên tổ cơ sở hoạt động hóa chất:..................................................................................

Nơi đặt trụ sở chính:......................................................................................................

ĐT:……………………..Fax…………………………Email...............................................

Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

…..(1)... đề nghị Sở Công Thương…………..(2)…………… kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng liên quan tới hoạt động hóa chất của ……….(1)……../.

 

 

Hồ sơ gửi kèm theo:
…………………………………………….

………..,ngày….tháng….năm…..
……(3)……
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Công ty...);

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (Ví dụ: tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu);

(3) Lãnh đạo hoặc người đứng đầu của cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Giám đốc Công ty).

 

Mẫu số 04. Mẫu Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

DANH SÁCH………….(1)………………..

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND / Số Hộ chiếu

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……
…… (2) ……
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Danh sách tham gia huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận hoặc Danh sách kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận;

(2) Lãnh đạo của cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Giám đốc Công ty).

 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tchức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Bước 3: Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận, trong thời hạn năm (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của S.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả của Sở Công Thương, 313, Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265.

c) Thành phần, slượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 03 Phụ lục II);

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

i) Phí, lphí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu số 03 Phụ lục II, Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người huấn luyện phải có trình độ đại học trlên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn hóa chất,

 

Mẫu số 03

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Kính gửi: Sở Công Thương…………………(1)…………………

Tên cá nhân:....................................................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................

Nơi làm việc:....................................................................................................................

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất của …………. do ……(1)…… cấp ngày .... tháng .... năm .... đã ……(2)………Thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, đề nghị Sở Công Thương ……..(1)………cấp lại Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất./.

 

 

………..,ngày….tháng….năm…..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

…………………………………………….

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (Ví dụ: tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu);

(2) Lý do cấp lại.

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

1. Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự chóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản Thông báo, hướng dẫn tchức, cá nhân bsung hồ sơ.

- Bước 3: Sở Công Thương tiến hành thẩm định; xác nhận biện pháp theo quy định.

- c 4: Trả kết quả. Trường hợp từ chối xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân (theo mẫu Phụ lục 8);

- Biện pháp gồm 08 (tám) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

- Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân (Phụ lục 8, Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Hóa chất;

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2011 sửa đổi một sđiều của Nghđịnh số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008;

- Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự chóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh lực hóa cht, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa./.

 

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

..…..(1), ngày … tháng … năm…

 

Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Trị

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: …………………………………………………………….

Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………. E-mail: …………………………..

Đề nghị ……………..…(2) xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi được xác nhận, doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, Thông tư số ..... /…./TT-BCT ngày ….. tháng .... năm ….. của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xin gửi kèm theo đơn:

- Biện pháp phòng ngừa, ng phó sự cố hóa chất: (số lượng bản)

- Các tài liệu kèm theo (nếu có)./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Tên Cơ quan xác nhận Biện pháp.

 

C. LĨNH VỰC AN TOÀN ĐIỆN:

I. Thủ tục hành chính mới: 01

1 Thủ tục Huấn luyện và cấp mới (hoặc cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung) thẻ an toàn điện:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới (hoặc cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung) thẻ an toàn điện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện. Sở Công Thương quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng người lao động được đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện.

- Bước 3: Sở Công Thương tổ chức cấp mới (hoặc cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung) thẻ an toàn điện cho người lao động được kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp từ chối huấn luyện, sát hạch và cấp mới than toàn điện, Sở Công Thương trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương, 313, Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852.265.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Trường hợp cấp mới

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

- 02 ảnh (2x3) cm.

Trường hợp cấp lại; cấp sửa đổi, bổ sung

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

- 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người lao động làm hỏng, làm mất thẻ (Trường hợp đối với người làm công việc vận hành, thí nghiệm,xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm ctreo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên).

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động kiểm tra đạt yêu cầu hoặc nhận được văn bản đnghị của người lao động làm hỏng, làm mất thẻ (Trường hợp đối với người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

i) Lệ phí: Không quy định

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có thay đi bậc an toàn.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một snội dung về an toàn điện.

 

D. LĨNH VỰC ĐIỆN:

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bsung:

1. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đvà hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh.

- Bước 3: Sở Công Thương tiến hành cấp thẻ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

+ Văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng bậc lương công nhân (Bản sao hợp lệ).

+ Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực.

+ 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

+ Bản khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ kiểm tra viên điện lực

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Điều kiện chung:

+ Được đào tạo về chuyên ngành điện, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

+ Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra.

+ Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

Điều kiện riêng:

- Kiểm tra viên điện lực cấp huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành điện.

+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên.

+ Được bố trí công tác tại phòng chuyên môn có chức năng theo dõi về các hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

+ Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

- Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh:

+ Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện.

+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh lực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

 

E. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG:

I) Thủ tục hành chính mới:

1) Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ scông nghiệp nông thôn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ;

Sở Công Thương (Tổ chức chuyên môn, giúp việc Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh) xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

- Bước 3: Sở Công Thương làm Tờ trình (kèm theo Hồ sơ của Hội đồng) gửi UBND tỉnh quyết định.

- Bước 4: Nhận kết qutại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương, 313 - đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn (bản sao hợp lệ);

- Bản thuyết minh giới thiệu sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu s02, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- 03 (ba) ảnh màu, kích ctối thiểu (10x15)cm của sản phẩm được chụp 3 góc độ khác nhau;

- Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (bản sao hợp lệ): Chứng ch, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị (bản sao hợp lệ);

- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu Phụ lục 05, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

* Trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn lập 01 hồ sơ như theo quy định tại khoản 1, điều 12, Thông tư s26/2014/TT- BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thị xã, Thành phố

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Lệ phí: không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định tại Phụ lục s01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm);

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm m;

+ Tiêu chí khác.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị đnh số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

- Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông Thông tiêu biểu.

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương)

(Tên Cơ sở CNTT)
………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày…… tháng …… năm ……

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Kính gửi: ………………………………………..

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn: ................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….; Fax:………………… Email: ......................................

Người đại diện: …………………………..; Chức vụ:.......................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………….. Ngày cấp: ....................................

Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): ..............................

Địa điểm sản xuất: ........................................................................................................

Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có): .................................................................................

Tổng tài sản theo bảng cân đối kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp): .....

Tổng số lao động bình quân/năm: .................................................................................

Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước: ...............

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: ...............................................................................

Mô tả tóm tắt về sản phẩm:.............................................................................................

Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn./.

 

 

Đại diện
Cơ sở công nghiệp nông thôn
(ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương)

(Tên Cơ sở CNTT)
………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ
BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Tên sản phẩm: ................................................................................................................

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn: ................................................................................

Đại diện cơ sở công nghiệp nông thôn: ………………….; Chức vụ: .............................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………; Email:...........................................................

I. THÔNG TIN CHUNG

Kích cỡ (dài, rộng, cao): .................................................................................................

Trọng lượng sản phẩm (kg): ..........................................................................................

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): ...........................................................................................

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: .................................................................

II. NỘI DUNG CHÍNH

Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn, nêu tóm tắt một số nội dung sau:................................................................................................................................

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ

1.1. Về sản xuất, kinh doanh

- Quy mô sản xuất (Sp/năm) (năm trước và dự kiến năm hiện tại): ................................

- Doanh thu của sản phẩm (năm trước và dự kiến năm hiện tại): ...................................

- Số lượng và doanh thu xuất khẩu năm trước và dự kiến năm hiện tại (nếu có): ..........

- Nộp ngân sách nhà nước (năm trước và dự kiến năm hiện tại): ..................................

- Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm: ......................................................

- Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm: .....................................................

- Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. Khả năng áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất sản phẩm: ......................................................................................................................

- Chất lượng, mẫu mã sản phẩm: ..................................................................................

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP, ....) đang áp dụng (nếu có). Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- Khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn: ..........................................................

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát triển các ngành khác: .......................

- Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản phẩm: .....................................................

1.2. Về thị trường

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm (thị trường trong và ngoài nước) và đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường: .......................................................................................................................................

- Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có): ..............

2. Lao động, bảo vệ môi trường

2.1. Về lao động

- Tổng số lao động đang sử dụng: .................................................................................

- Chất lượng lao động đang sử dụng: ............................................................................

- Thu nhập bình quân: ……………………… VNĐ/người/tháng

2.2. Về môi trường

Nêu tóm tắt tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm:           

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm

- Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc: .............................................

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm: ....................

- Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp: .........................

4. Một số nội dung khác

- Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được công nhận: ..................................

- Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt được: ................................................................

- Nêu tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước: ....................................

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội: .....................................................................

- Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có): ................................................................

III. TỰ NHẬN XÉT

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

Đại diện
Cơ sở công nghiệp nông thôn
(ký tên và đóng dấu)

 

G. Lĩnh vực lưu Thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu:

I. Thủ tục hành chính mi:

1. Cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thuơng nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ; Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Bước 3: Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điu kiện, Sở Công Thương phi trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tình Quảng Trị; Điện thoại: 053.3852265.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo Mu số 4, Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kthuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

2. Trường hợp cấp sửa đổi, bsung, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 7, Phụ lục Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

3. Trường hợp cấp lại do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ca Chính phủ);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nếu có).

Trường hợp cấp lại do hết Giấy xác nhận hết hiệu lực: Thương nhân lập hồ sơ như đi với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chc

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết qucủa việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

i) Phí, Lệ phí:

- Địa bàn thị xã; thành phố:

+ 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

- Địa bàn huyện:

+ 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp, cấp bổ sung, sa đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ca Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 16, NĐ 83/2014 của Chính phủ):

Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu phải có đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đng sở hữu, ti thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cp giy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

Mẫu số 4

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /       

…., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Kính gửi: Bộ Công Thương (1) /Sở Công Thương tình thành phố…. (2)

Tên doanh nghiệp:................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.............................................................. số Fax:……………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:.........................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương(1) / Sở Công Thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số .../2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:............................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định           số……../2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:

1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại)

* Chú thích

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên địa bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

2. Cấp mới; cấp sửa đổi, bsung; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đi lý bán lẻ xăng dầu thuộc thm quyền cấp của Sở Công Thương

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả của Sở Công Thương

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ; Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Bước 3: Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đđiều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả li bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tình Quảng Trị; Điện thoại: 053.3852265.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*) Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đnghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu s5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

- Bản sao Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điu 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bn kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

2. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu s9 tại Phụ lục, Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

3. Trường hợp cp lại do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cp lại Giy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng du theo (Mu s9, Phụ lục, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ca Chính phủ);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

Trường hợp cấp lại do hết Giấy xác nhận hết hiệu lực: Thương nhân lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

i) Phí, Lệ phí:

- Địa bàn thị xã; thành phố:

+ 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thm định).

- Địa bàn huyện:

+ 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 300.000 đ/lần/hộ cá th(bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mu s5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 19, NĐ 83/2014)

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng du thuộc shữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy đnh tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ qun lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

Mẫu số 5

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

….., ngày ….. tháng …. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh, thành phố ...

Tên doanh nghiệp:................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:....................................................................... số Fax:……………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:.........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số .../2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tnh, thành phố:………………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định            số ……./2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:

1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại)

* Chú thích:

- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

 

3. Cấp mới, cấp sửa đổi, bsung, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điu kiện bán lẻ xăng du:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ; Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Bước 3: Sở Công Thương xem xét, thẩm đnh và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận do không đđiều kiện, Sở Công Thương phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa ch: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo (Mu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ qun lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

2. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu s3, Phụ lục, Nghị định s83 của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

3. Trường hợp cấp lại do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đđiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị đnh này;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

Trường hợp cấp lại do hết Giấy xác nhận hết hiệu lực: Thương nhân lập hồ sơ như đối vi trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Phí, Lệ phí:

- Địa bàn thị xã; thành phố:

+ 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

- Địa bàn huyện:

+ 700.000 đ/ln/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 19, NĐ 83/2014)

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường ca cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ qun lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy đnh của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vkinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và qun lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cp giy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập SGiao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du./.

 

Mẫu số 6

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /

….., ngày ….. tháng ….. năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI
GIY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp:................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:......................................................... số Fax:…………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số………./2014/NĐ-CP ngày ……tháng……năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................

Địa chỉ ...............................................................................................................

Điện thoại:................................................................ số Fax:………………………..

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

 

4. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phm rượu:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo mẫu tại Phụ lục 29 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giy chứng nhận mã sthuế.

- Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy cha cháy, bo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.

- Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ Thông bán buôn sản phm rượu (ti thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên).

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh.

- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

- Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng).

- Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

i) Lệ phí:

- Địa bàn thị xã; thành phố:

+ 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

- Địa bàn huyện:

+ 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);

+ 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (PL s29,Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ ung có cồn hoặc kinh doanh rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tnh nơi thương nhân đặt trụ schính (tối thiểu phi từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trlên);

- Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sn phẩm rượu;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cu bảo quản được cht lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trlên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

- Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận ca ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị đnh 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều ca Nghđịnh số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cp giy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

 

Phụ lục 29

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP GIY PHÉP
KINH DOANH BÁN BUÔN SN PHM RƯU

Kính gửi: Sở Công Thương ...................... (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương ...................... (1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ...................................... (2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(1)

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

...................................................................................................... (4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Tri. - Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 33 -Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

i) Lệ phí: Theo quy đnh của Bộ Tài chính

k) Tên mẫu đơn, mẫu tkhai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 33 -Thông tư s60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

I) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Khoản 2, Điều 17, Chương III, Nghị định số 94 của Chính phủ)

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy đnh của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chrõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 33

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP SỬA ĐI, BỔ SUNG GIY PHÉP
KINH DOANH SẢN PHM RƯỢU

Kính gửi: ......................(1)

Tên doanh nghiệp : .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số........ngày..... tháng.....năm..... do...........(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị ..................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh ........(2) sn phẩm rưu, với lý do cụ th như sau (tùy thuc vào nhu cu sa đổi, b sung đ doanh nghip thc hin theo mt trong các đ nghi đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ...................................... (4).... sản phẩm rượu có tên sau: ....................................................(5)

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ...................................... (4) .... sản phẩm rượu có tên sau: ........................................................(5)

Được phép tổ chức .............. (2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:....

b) Đề nghị bổ sung:

..............................................................(7)

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố.

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bị mt, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 34, Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

2. Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Được áp dụng như quy định đi với trường hợp cp mới.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ...)

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 34 Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Khoản 2, Điều 17, Chương III, Nghị định s94 ca Chính phủ)

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải t150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phm rượu trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (ti thiu phải có 01 xe có ti trọng từ 500 kg trlên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện vphòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tchức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xut, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cp lại như đi với trường hợp cp mới.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phvề sản xut, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 34

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP LẠI
GIY PHÉP KINH DOANH SẢN PHM RƯU

(trong trưng hp b mt, b tiêu hủy tn bộ hoc mt phần, b rách, nát hoc b cháy)

Kính gửi: ......................(1)

Tên doanh nghiệp: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm..... do...........(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do...........(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do ..........................(3)..................

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(H Tên, ký tên, đóng du)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

 

H. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI:

I. Thủ tc hành chính mới:

1. Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả của Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương Thông báo bng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân bng văn bản.

- Bước 4: Thương nhân nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương tr.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua internet hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện (Mu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký

Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định nêu trên.

* Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính

i) Phí, Lệ phí:

- Lệ phí 20.000đ/hồ sơ

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thuơng mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám đnh thương mại.

- Quyết định s58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Vviệc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày.... tháng.... năm….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: Sở Công Thương...1

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................

....................................................................................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

....................................................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.............................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:

....................................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:.........................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....................

Cơ quan cấp:.......................................................... Ngày cấp:………/………/………

Vốn điều lệ:.................................................................................................................

Nội dung đăng ký:

□ Cấp mới        □ Thay đổi2       □ Bổ sung

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất vv...

Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

1 Tên Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ

2 Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

 

2. Đăng ký thay đi, bsung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả của Sở Công Thuơng.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến; Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, Sở Công Thương Thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân bằng văn bản.

Trường hợp thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương có trách nhiệm Thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi đến Sở Công Thương nơi chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến và không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.

- Bước 4: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua internet hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tnh Quảng Trị; Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần hồ sơ:

*) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đu tư trong các trường hợp sau:

+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký

Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định nêu trên.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết đnh TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính

i) Phí, Lệ phí: Mức lệ phí 20.000đ/hồ sơ

k). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư

I) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phquy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định s125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị đnh số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006.

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày.... tháng.... năm….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: Sở Công Thương...1

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................

....................................................................................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.............................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:.........................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....................

Cơ quan cấp:.......................................................... Ngày cấp:………/………/………

Vốn điều lệ:.................................................................................................................

Nội dung đăng ký:

□ Cấp mới        □ Thay đổi2       □ Bổ sung

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất vv...

Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

1 Tên Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ

2 Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

I. Thủ tục hành chính mới:

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cp Giy phép sản xut rượu công nghiệp. Trường hp từ chi cp phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương tr.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa ch: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 1- Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Gìấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã sthuế.

- Bn sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sn phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại Sở Công Thương, 01 bộ lưu tại Doanh nghiệp)

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất ợu công nghiệp (Phụ lục 1 -Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 8, Chương III, Nghị định 94 của Chính phủ)

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm.

m) Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy đnh chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư s 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... m............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP GIY PHÉP SẢN XUT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: ……………………………………. (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do................................ cấp ngày........ tháng......... năm...............

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:............................................. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(H Tên, tên, đóng du)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(3): Ghi công suất thiết kế (lít/năm).

 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

a) Trình tthc hin:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp, phải trlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả trc tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thương trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa ch: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị sa đổi, bổ sung (Phụ lục 03, Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại Sở Công Thương, 01 bộ lưu tại Doanh nghiệp)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 3 -Thông tư số 60/2014/TT-BCT ca Bộ Công Thương).

I) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 8, Chương 2, Nghị định 94 của Chính phủ)

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kthuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... m............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP SỬA ĐI, BỔ SUNG
GIY PHÉP SN XUT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do..............................cấp ngày........ tháng......... năm........

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do(1) ........cấp ngày……. tháng..... năm...

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số.......... ngày..... tháng.....năm.....do...........(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....(2)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

Doanh nghiệp đề nghị .…(1) xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung)(*) Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (3)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. (4)

Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đi diện theo pháp luật ca doanh nghiệp
(H Tên, tên, đóng du)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Lý do xin cấp sửa đổi, bổ sung.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây....

(4): Ghi công suất thiết kế (lít/năm).

(*): Nếu là cấp sửa đổi thì đề nghị cấp sửa đổi. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì đề nghị cấp bổ sung.

 

3. Cấp lại Giấy phép sản xuất rưu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cu bsung.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả- Sở Công Thuơng trả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 053.3852265

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất, bị tiêu hy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (Phụ lục 2, Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

2. Trường hợp cấp lại do Giy phép hết thời hạn hiệu lực: Được áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại lần thứ...)

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 2, Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 8, Chương 2, Nghị định 94 của Chính phủ)

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kthuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một sđiều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 ca B Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /

............., ngày...... tháng....... m............

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP LẠI
GIY PHÉP SN XUT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm........

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do(1) ........cấp ngày.......tháng.....năm...

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....(2)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

Doanh nghiệp đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (3)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:................................................ (4)

Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đi diện theo pháp luật ca doanh nghiệp
(H Tên, tên, đóng du)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Lý do xin cấp lại.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây....

(4): Ghi công suất thiết kế (lít/năm).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1580/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!