Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/2002/QĐ-UB về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 156/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 30/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 156/2002/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC CẤP CÁC CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 519/TT-KHCNMT ngày 18/4/2002 về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp được cấp chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và đạt thành tích chất lượng sản phẩm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp, với nội dung cụ thể như sau:

1- Đối tượng được hỗ trợ:

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật (trừ các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty hạch toán toàn ngành) được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000, quản lý môi trường ISO 14001, phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn (HACCP), thực hành sản xuất tốt (GMP), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S 18000) và an toàn quốc tế (ISM Code) đều được xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định này.

2- Mức hỗ trợ:

2.1- Doanh nghiệp áp dụng thành công và được cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 và quản lý môi trường ISO 14001 được tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền là 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng)/ giấy chứng nhận.

2.2- Doanh nghiệp áp dụng thành công và được cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế về phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn (HACCP), thực hành sản xuất tốt (GMP), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S 18000) và an toàn quốc tế (ISM Code) được tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền là 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng)/ giấy chứng nhận.

Điều 2: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh có thành tích tốt trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc đạt giải vàng của giải thưởng chất lượng Việt Nam hằng năm được UBND tỉnh tặng bằng khen kèm theo số tiền thưởng 5.000.000 đ (năm triệu đồng).

Điều 3: Kinh phí hỗ trợ và khen thưởng cho các doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 trên đây được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường của tỉnh hàng năm.

Điều 4: Thủ tục hồ sơ xét hỗ trợ và khen thưởng.

Doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ theo quy định dưới đây cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thực hiện việc xem xét hỗ trợ và khen thưởng theo quy định:

1- Về hồ sơ xét hỗ trợ:

- Công văn đề nghị được hỗ trợ kinh phí do áp dụng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế được quy định ở Điều 1.

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận (bản sao) đạt các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, quản lý môi trường, an toàn thực phẩm, dược phẩm và sức khỏe nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp.

2- Về hồ sơ xét khen thưởng:

- Công văn đề nghị cấp bằng khen của UBND tỉnh và kinh phí khen thưởng sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận (bản sao) sản phẩm đạt chất lượng cao hoặc đạt giải vàng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

3- Thủ tục xét hỗ trợ, khen thưởng:

3.1- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của các doanh nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan xem xét, thẩm định trước khi ký quyết định hỗ trợ kinh phí. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết trong thời hạn sớm nhất.

3.2- Việc khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm như đã quy định tại Điều 2, giao Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét kiểm tra, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 5: Những doanh nghiệp trước đây đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc cho phép áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chưa được xét hỗ trợ, nếu phù hợp theo đối tượng như đã nêu tại Điều 1 đều được xem xét hỗ trợ theo Quy định này.

Điều 6: Quyết định này thay thế Quyết định số 4375/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- TT Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các sở, ngành có quản lý DN
- Viện Kiểm sát ND tỉnh
- Tòa án nhân dân tỉnh
- Báo, Đài PTTH tỉnh
- Lãnh đạo VP, CV 
- Lưu VP, K6.

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/2002/QĐ-UB về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152