Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1552/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN NĂM 2020

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 (Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thống đốc và các Phó Thống đốc;
- Đảng ủy Cơ quan NHTW;
- Công đoàn ngân hàng VN;
- Đoàn Thanh niên NHTW;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và môi trường (để phối hợp);
- Lưu: VTDCNKT (5b).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Thực hiện Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định với các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, hướng tới một nền kinh tế các - bon thấp, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh.

- Nâng cao nhận thức, vai trò và năng lực của ngành ngân hàng trong thực hiện cấp tín dụng cho các ngành kinh tế xanh, phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế về ngân hàng và tín dụng phù hợp với những mục tiêu tăng trưởng xanh

a) Xây dựng định hướng phát triển ngân hàng xanh

- Rà soát, bổ sung nội dung về tín dụng - ngân hàng xanh vào Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020.

- Xây dựng đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.

b) Hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

- Rà soát, lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào các chính sách, quy định về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

- Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy định/hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

2.2. Tăng cường năng lực cho hệ thống ngân hàng trong thực hiện ngân hàng - tín dụng xanh

a) Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho các tổ chức tín dụng và các cá nhân tham gia xây dựng và triển khai cơ chế chính sách, chương trình, sản phẩm ngân hàng - tín dụng xanh

- Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị về các chủ đề liên quan đến tín dụng - ngân hàng xanh tại Việt Nam cho các đối tượng là cán bộ thuộc ngân hàng nhà nước và tổ chức tín dụng.

- Tổ chức các đợt khảo sát/thực tập đến các nước có chính sách và hoạt động cấp tiến về tài chính - ngân hàng xanh nhằm tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế về các vấn đề liên quan đến xây dựng và triển khai chính sách tín dụng - ngân hàng xanh.

- Tổ chức các đợt tư vấn kỹ thuật về xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngân hàng xanh, chính sách tín dụng xanh, chương trình tín dụng xanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài để phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách tín dụng - ngân hàng xanh.

b) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng về vai trò, mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; ý thức trong sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong hoạt động hằng ngày và trong tổ chức mua sắm công; tích cực hưởng ứng các phong trào về “lối sống xanh”, “tiêu dùng xanh” và các phong trào bảo vệ môi trường.

c) Huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng thực hiện tín dụng xanh

- Chủ trì đàm phán, ký kết, phối hợp triển khai và thúc đẩy tiến độ giải ngân từ các dự án hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng để thực hiện chương trình chính sách về biến đổi khí hậu như vấn đề môi trường đô thị, hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp, phát triển các thành phố thứ cấp, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng và an toàn cho sản phẩm nông nghiệp và khí sinh học.

- Chú trọng, tăng cường giải ngân vốn từ dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để các tổ chức tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay thực hiện đầu tư phát triển theo mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

- Tích cực hợp tác với các nhà tài trợ song phương, đa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan vận động các chương trình, dự án mới từ các tổ chức tài chính quốc tế quan tâm tài trợ cho vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu nhằm tìm kiếm khả năng hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng xanh và xây dựng phát triển các dịch vụ tài chính - ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh.

2.3. Xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy các sản phẩm ngân hàng - tín dụng xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh

a) Khuyến khích, tập trung nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án, phương án kinh doanh, đầu tư cho các ngành/lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế xanh phát triển (như các ngành công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, năng lượng xanh; sử dụng thiết bị, công nghệ thân thiện với môi trường và ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường).

- Thiết lập các giải pháp, chính sách hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức tín dụng tài trợ cho các ngành kinh tế xanh.

b) Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, sử dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường góp phần phục vụ tăng trưởng xanh

- Phát triển các hình thức, phương tiện thanh toán mới, hiện đại ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường nhằm tạo sự đồng bộ và điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt, giảm lưu thông tiền giấy trên thị trường.

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn một số địa bàn thí điểm ứng dụng các phương pháp, phương tiện thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở nông thôn, vùng sâu vùng xa góp phần xây dựng nông thôn mới với lối sống thân thiện với môi trường.

2.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hoạt động ngân hàng - tín dụng xanh

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề/hội nghị mở rộng để truyền thông, trao đổi về chính sách tín dụng - ngân hàng xanh.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, chương trình, hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thông qua trang tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông khác.

- Thiết lập một nền tảng lưu trữ dữ liệu ngân hàng xanh, bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến về tin tức, sự kiện, tài liệu, ấn phẩm về tài chính và ngân hàng xanh.

3. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn để triển khai Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4.2. Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch, các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng chủ động triển khai thực hiện trong nội bộ tổ chức mình.

4.3. Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Phụ lục danh mục các hoạt động ưu tiên đính kèm, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý về việc thực hiện Kế hoạch, gửi về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế trước ngày 31 tháng 12 hằng năm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng định hướng phát triển ngành ngân hàng xanh

Viện Chiến lược ngân hàng

2015-2016

2

Hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

Vụ Chính sách tiền tệ

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

2015-2020

3

Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho các tổ chức tín dụng và các cá nhân tham gia xây dựng và triển khai cơ chế chính sách, chương trình, sản phẩm ngân hàng - tín dụng xanh

Vụ Tổ chức cán bộ

2015-2017

4

Huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng thực hiện tín dụng xanh

Vụ Hợp tác quốc tế

2015-2020

5

Xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế xanh phát triển

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

2015-2020

6

Thiết lập các giải pháp, chính sách hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức tín dụng tài trợ cho các ngành kinh tế xanh

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

Vụ Chính sách tiền tệ

2015-2020

7

Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, sử dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường góp phần phục vụ tăng trưởng xanh

Vụ Thanh toán

2015-2020

8

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hoạt động ngân hàng - tín dụng xanh

Văn phòng Ngân hàng Nhà nước

2015-2020

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 1552/QD-NHNN

Hanoi, August 06, 2015

 

DECISION

INTRODUCING THE ACTION PLAN OF THE BANKING SECTOR FOR IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY FOR GREEN GROWTH BY 2020

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 on functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1393/QD-TTg dated September 15, 2012 approving the national green growth strategy;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 403/QD-TTg dated March 20, 2014 approving the national green growth action plan for the 2014 - 2020 period;

At the request of the Director General of the Department of Credit for Economic Sectors,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1552/QĐ-NHNN ngày 06/08/2015 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36