Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 154/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 154/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 2.3 PHẦN II VÀ KHOẢN 1 PHẦN III CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 287/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận), cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II như sau:

“b) Cơ quan hành chính: cấp 100% kinh phí ngân sách Nhà nước để thanh toán chi phí cho các hoạt động tư vấn hướng dẫn xây dựng, thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính được xét duyệt;

c) Đơn vị sự nghiệp: hỗ trợ 100% chi phí tư vấn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với đơn vị sự nghiệp. Kinh phí chứng nhận lần đầu, đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng do đơn vị sự nghiệp tự chi trả.

Người đứng đầu tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp) phải cam kết chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả cuối cùng của dự án triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng thoả thuận với cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn, chứng nhận. Nếu sử dụng kinh phí không đúng mục đích, không thực hiện hoặc bỏ dở dự án giữa chừng, không có lý do chính đáng phải hoàn trả ngân sách số kinh phí đã nhận.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, phần III như sau:

“1. Các nội dung chi của chương trình:

Kinh phí chương trình được bố trí bảo đảm cho các hoạt động sau đây:

- Thanh toán các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn về quản lý chất lượng và đánh giá chứng nhận lần đầu, đánh giá giám sát duy trì hệ thống quản lý chất lượng hằng năm theo quy định cho các cơ quan hành chính được xét duyệt;

- Thông tin, tuyên truyền, tập huấn;

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về hệ thống quản lý chất lượng;

- Hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề;

- Quản lý điều hành chương trình: hỗ trợ cho các hoạt động của Ban chỉ đạo như: họp xét duyệt hồ sơ đăng ký; họp đánh giá hồ sơ Giải thưởng chất lượng; xăng xe kiểm tra tiến độ; in ấn phát hành tài liệu, văn phòng phẩm, ...; 

- Chi khác (nếu có).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.144

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91