Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1538/QĐ.UBT năm 1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1538/QĐ.UBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Võ Công Lý
Ngày ban hành: 27/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 21/6/1994;

- Căn cứ thông tư số 09/TT.LB ngày 14/4/1995 của Bộ Thương mại- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức quản lý Nhà nước về Thương mại ở địa phương;

- Theo đề nghị của các ông: Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch,Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Điều II: Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và du lịch,Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có giá trị thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều II
- CT, PCT.UBT
- BLĐVP.UBT
- Các khối NC
- Lưu: 2.05.07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Công Lý

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG.
(Ban hành kèm theo quyết định số 1538/QĐ.UBT ngày 27 tháng 10 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tại các điều sau đây:

Điều I: Vị trí chức năng.

- Sở Thương mại và Du lịch là cơ quan chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về các hoạt động thương mại bao gồm: Xuất nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường nội địa, dịch vụ thương mại (gọi tắt là hoạt động thương mại) thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh. Bao gồm việc tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành liên quan trong việc chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác (gọi tắt là quản lý thị trường).

Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Thương mại và Du lịch chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch.

Điều II: Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Xây dựng quy hoạch và phát triển của ngành trình UBND tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức, cá nhân thành phần kinh tế trong nước và người nước ngoài hoạt động thương mại du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, du lịch và quản lý thị trường.

- Làm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về hoạt động Thương mại - Du lịch và quản lý thị trường trong tỉnh. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hóa các chính sách chế độ có liên quan đến hoạt động thương mại - du lịch và quản lý thị trường ở địa phương, không trái với pháp luật Nhà nước.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về chế độ trách nhiệm các quy tắc về an toàn, trật tự và vệ sinh trong hoạt động thương mại trong phạm vi tỉnh, phù hợp với quy định Nhà nước.

- Cung cấp các thông tin kinh tế -kỹ thuật của ngành hướng dẫn việc áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào kinh doanh thương mại, du lịch nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động hoặc phối hợp với các ngành có liên quan, thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường, dung lượng hàng hóa luân chuyển trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các loại doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị các thủ tục trình UBND tỉnh quyết định các vấn đề sau:

+ Cấp hoặc thu hồi giấy phép thành lập các Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần hoạt động thương mại, du lịch khách sạn và dịch vụ bổ sung khác trên địa bàn tỉnh.

+ Trình UBND tỉnh về việc cấp giấy phép đầu tư đối với các hợp đồng liên doanh, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động thương mại - du lịch của tỉnh với tổ chức, người nước ngoài và nước ngoài đầu tư vào địa phương để UBND tỉnh đề nghị UB Nhà nước về hợp tác đầu tư Bộ Thương mại và Tổng cục du lịch cấp giấy phép.

+ Cấp hoặc thu hồi giấy phép đặt Văn phòng đại diện, chi nhánh hoạt động thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh thuộc các thành phần kinh tế.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khảo sát tình hình, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị hoạt động thương mại, du lịch trình UBND tỉnh việc thành lập, giải thể, cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh hoạt động thương mại, du lịch theo quy định pháp luật.

- Đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, giấy phép đặt đại diện kinh tế thương mại, du lịch ở nước ngoài cho các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh.

- Chủ trì phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp các lực lượng có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đồng thời tổng hợp báo cáo công tác quản lý thị trường, đăng ký kinh doanh theo định kỳ và đột xuất.

- Được quyền áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính theo thẩm quyền quy định; kiến nghị UBND tỉnh xử lý các vi phạm về quản lý thị trường vượt quá thẩm quyền Giám đốc Sở.

- Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra các Phòng tài chính kế hoạch các huyện- thị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý thị trường tại địa phương.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã, các Hội, các Tổ chức phi Chính phủ phổ biến kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và kỹ thuật kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và dịch vụ.

- Tham gia soạn thảo điều lệ mẫu, hướng dẫn kiểm tra và kiến nghị UBND tỉnh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách thích hợp nhằm khuyến khích, phát triển hoạt động của các hợp tác xã mua bán, đặc biệt là ở nông thôn.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức thuộc sở và các đơn vị thuộc ngành quản lý theo phạm vi quyền hạn được phân công.

- Giám đốc Sở căn cứ vào khả năng trình độ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức trong ngành mà quyết định khen thưởng, kỷ luật, cách chức, đề bạt... cán bộ theo phân cấp quản lý.

Điều III: Cơ cấu tổ chức.

- Sở Thương mại và Du lịch làm việc theo chế độ thủ trưởng, giúp việc cho giám đốc Sở có từ 2 - 3 Phó giám đốc Sở.

+ Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động công tác của ngành.

+ Phó giám đốc Sở: Giúp việc cho Giám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công một số mặt công việc của ngành và được Giám đốc Sở ủy quyền thay mặt khi Giám đốc Sở đi vắng, để xử lý, giải quyết công việc.

- Cơ cấu, phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

1/ Phòng Tổ chức - Hành chính

2/ Phòng Quản lý Du lịch

3/ Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

4/ Phòng Hành chính - Thương mại

5/ Thanh tra Sở

6/ Chi Cục Quản lý thị trường.

- Giám đốc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của ngành, tiến hành tổ chức xây dựng chức năng nhiệm vụ, bố trí chức danh, Công chức, Viên chức từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Tổ chức quản lý Nhà nước về hoạt động Thương mại, Du lịch và Quản lý thị trường ở huyện - thị xã.

+ Tổ chức quản lý Nhà nước hoạt động thương mại, du lịch và quản lý thị trường ở huyện- thị xã có biên chế thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện- thị xã; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện- thị xã giúp UBND huyện- thị xã quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại, du lịch và quản lý thị trường ở địa phương đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra của Sở Thương mại và Du lịch về chuyên môn, nghiệp vụ như: Công tác hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, thanh tra... về hoạt động Thương mại, Du lịch và quản lý thị trường ở địa phương, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ các hộ tư nhân xin cấp giấy đăng ký kinh doanh thương mại theo Nghị định số 66/HĐBT.

Điều IV: Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1538/QĐ.UBT năm 1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253