Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1514/QĐ-BCT 2022 chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đường mía

Số hiệu: 1514/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 01/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đi với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn lần thứ hai thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đi với một số sản phẩm đường mía;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp thực hiện theo pháp luật về quản lý ngoại thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày tính từ ngày được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, NG, TTTT;
- Các Thứ trưởng;
- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, ĐB, TTTN, PC;
- Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam;
- Lưu: VT, PVTM (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM)

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

- Tên khoa học: đường sacarose (sucrose).

- Tên gọi thông thường: đường cát, đường mía, đường kính, đường thô, đường trắng, đường tinh luyện, đường RE, đường RS, v.v.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được phân loại theo mã HS sau: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế nhập khẩu ưu đãi
(Thuế MFN)

Chương 17

Đường và các loại kẹo đường

1701

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

1701.1300

- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

1701.1400

- - Các loại đường mía khác

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

- Loại khác:

1701.9100

- - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 100%

1701.99

- - Loại khác:

1701.9910

- - - Đường đã tinh luyện

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1701.9990

- - - Loại khác

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1702

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

1702.90

- Loại khác, kcả đường nghịch chuyn và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở th khô:

- - Loại khác

1702.9091

- - - Xi rô đường

15%

Bộ Công Thương có thsửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM là hàng hóa được nhập khẩu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

2. Kết luận điều tra cuối cùng

Kết luận điều tra cui cùng của Cơ quan điều tra xác định rằng:

- Việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bị cáo buộc sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma là hành vi ln tránh bin pháp chống bán phá giá (CBPG) và chng trợ cấp (CTC) đang áp dụng theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế CBPG và thuế CTC chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Quyết định 1578/QĐ-BCT).

- Có tn tại thiệt hại của ngành sản xuất trong nước do tác động của hàng hóa nhập khu gia tăng nhanh và mạnh từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma. Đồng thời, các chỉ skinh tế cũng cho thy hiệu quả của biện pháp CBPG, CTC đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

3. Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

3.1. Áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định ti Mục 1 của Thông báo này, trừ trường hợp được quy định tại Mục 3.2 của Thông báo này, trên cơ sở mức thuế CBPG, thuế CTC được quy định tại Quyết định 1578/QĐ-BCT, cụ thể như sau:

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Mức thuế CBPG

Mức thuế CTC

Vương quốc Cam-pu-chia

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu ca Cam-pu-chia

42,99%

4,65%

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Tt cả các công ty sn xuất, xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a

42,99%

4,65%

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tât cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Lào

42,99%

4,65%

Ma-lai-xi-a

Tt cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Ma-lai-xi-a

42,99%

4,65%

Cộng hòa liên bang Mi-an-ma

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khu của Mi-an-ma

42,99%

4,65%

3.2. Không áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định ti Mục 1 của Thông o này được sản xuất bởi một trong các công ty sau:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

- Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited;

khi người khai hải quan nộp được các chứng từ theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này.

4. Xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Đ có cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM theo Mục 3 của Thông báo này, Cơ quan Hải quan thực hin các bước kiểm tra như sau:

Bước 1: Kiểm tra chng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thkhác không phải là Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT.

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì chuyn sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải là xuất xứ thuần tuý thì áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần tuý thì chuyn sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của nhà sn xut (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận nhà sản xuất)

Nếu người khai hải quan không nộp được giy chng nhận nhà sản xuất hoặc nộp được giy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận không trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM.

Nếu người khai hải quan nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì không áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM, cụ thể gm:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

- Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited.

5. Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM theo quy định tại Mục 3 của Thông báo này được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương).

6. Trình tự thủ tục tiếp theo

Các bên liên quan có thể nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM trên cơ sở quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thươngChương IV Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1514/QD-BCT

Hanoi, August 01, 2022

 

DECISION

APPLICATION OF MEASURES AGAINST EVASION OF TRADE REMEDIES ON CERTAIN CANE SUGAR PRODUCTS

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 10/2018/ND-CP dated January 15, 2018 providing guidelines for the Law on Foreign Trade Management regarding trade remedies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam;

Pursuant to the Circular No. 37/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 of the Minister of Industry and Trade elaborating on trade remedies;

Pursuant to the Decision No. 3752/QD-BCT dated October 02, 2017 of the Minister of Industry and Trade defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Trade Remedies Authority of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Decision No. 348/QD-BCT dated March 18, 2022 of the Minister of Industry and Trade of Vietnam on extension of the time limit for investigation into evasion of trade remedies on certain cane sugar products;

Pursuant to the Decision No. 943/QD-BCT dated May 16, 2022 of the Minister of Industry and Trade of Vietnam on second extension of the time limit for investigation into evasion of trade remedies on certain cane sugar products;

At the request of the Director of the Trade Remedies Authority of Vietnam;

HEREBY DECIDES:

Article 1. Measures for preventing and countering the evasion of trade remedies are imposed on certain cane sugar products which bear the following HS codes: 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90, and 1702.90.91, and are imported into Vietnam from the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia and the Republic of the Union of Myanmar. Further details are provided in the Announcement enclosed herewith.

Article 2. Procedures and formalities for adopting the abovementioned measures shall be governed by regulations of law on foreign trade management.

Article 3. This Decision comes into force 07 (seven) days after the date of its promulgation.

Article 4. Chief of the Ministry’s Office, Director of Trade Remedies Authority of Vietnam, and heads of relevant units and parties shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Khanh

 

ANNOUNCEMENT

APPLICATION OF MEASURES AGAINST EVASION OF TRADE REMEDIES ON CERTAIN CANE SUGAR PRODUCTS
(Enclosed with the Decision No. 1514/QD-BCT dated August 01, 2022 of the Minister of Industry and Trade of Vietnam)

1. Goods on which measures against evasion of trade remedies are imposed

a) Name and basic characteristics

- Scientific name: Sucrose.

- Common name: table sugar, cane sugar, refined sugar, raw sugar, white sugar, granulated sugar, RE sugar, RS sugar, etc.

b) HS codes and current import duties

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.HS Code

Description

Preferential import duty
(MFN tariff rate)

Chapter 17

Sugars and sugar confectionery

 

1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.

- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1701.1300

- - Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter

In-quota tariff rate: 25%, out-of-quota tariff rate: 80%

1701.1400

- - Other cane sugar

In-quota tariff rate: 25%, out-of-quota tariff rate: 80%

 

- Other:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- - Containing added flavouring or colouring matter

In-quota tariff rate: 40%, out-of-quota tariff rate: 100%

1701.99

- - Other:

 

1701.9910

- - - Refined sugar

In-quota tariff rate: 40%, out-of-quota tariff rate: 85%

1701.9990

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In-quota tariff rate: 40%, out-of-quota tariff rate: 85%

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.

 

1702.90

- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose:

- - Other

 

1702.9091

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.15%

The Ministry of Industry and Trade of Vietnam may amend and supplement the list of HS codes of goods on which the measures against evasion of trade remedies are imposed in order to be conformable with the description of the goods in question and other changes (if any).

The goods on which the measures against evasion of trade remedies are imposed are those imported from the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia and the Republic of the Union of Myanmar.

2. Final determination

In the final determination, the investigating authority has concluded that:

- The use of cane sugar materials originating from Thailand for manufacturing of cane sugar products in question which are exported to Vietnam by enterprises of the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia and the Republic of the Union of Myanmar is considered an act of evading the anti-dumping and countervailing duties in force under the Decision No. 1578/QD-BCT dated June 15, 2021 of the Minister of Industry and Trade of Vietnam on imposition of official anti-dumping and countervailing duties on certain cane sugar products imported from Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as “Decision No. 1578/QD-BCT”).

- The domestic production suffers injury due to a rapid and remarkable increase in the import volume of goods in question imported from the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia and the Republic of the Union of Myanmar. Moreover, economic indicators show that the effectiveness of the anti-dumping and countervailing duties imposed on cane sugar products imported from Thailand has been reduced as a result of the import of cane sugar products from the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia and the Republic of the Union of Myanmar.

3. Measures against evasion of trade remedies

3.1. The measures against evasion of trade remedies shall be imposed on the goods mentioned in Section 1 of this Announcement, except the cases specified in Section 3.2 of this Announcement, on the basis of the anti-dumping and countervailing duties prescribed in the Decision No. 1578/QD-BCT. To be specific:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Measures against evasion of trade remedies

Anti-dumping duty rate

Countervailing duty rate

Kingdom of Cambodia

All manufacturers and exporters of Cambodia

42,99%

4,65%

 Republic of Indonesia

All manufacturers and exporters of Indonesia

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4,65%

Lao People's Democratic Republic

All manufacturers and exporters of Lao

42,99%

4,65%

Malaysia

All manufacturers and exporters of Malaysia

42,99%

4,65%

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.All manufacturers and exporters of Myanmar

42,99%

4,65%

3.2. The goods mentioned in Section 1 of this Announcement shall be exempt from measures against evasion of trade remedies if they are manufactured by one of the following companies:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.provided that the customs declarant may present the documents specified in Section 4 of this Announcement.

4. Determination of goods on which measures against evasion of trade remedies are imposed

In order to determine whether or not a good is subject to measures against evasion of trade remedies as prescribed in Section 3 of this Announcement, the customs authority shall follow the following steps:

Step 1: Examine the proof of origin according to guidelines in Section 5 of the Announcement enclosed with the Decision No. 1578/QD-BCT

If a proof of origin is issued by a competent authority of a country or territory other than the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia or the Republic of the Union of Myanmar is presented, the examination shall be continued according to the guidelines in Section 5 of the Announcement enclosed with the Decision No. 1578/QD-BCT.

If a proof of origin is issued by a competent authority of the Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia or the Republic of the Union of Myanmar is presented, the guidelines in Step 2 shall be followed.

Step 2. Examine contents of the proof of origin

If the proof of origin shows that the imported goods are not wholly obtained or produced goods, the measures against evasion of trade remedies prescribed in Section 3.1 of this Announcement shall be imposed.

If the proof of origin shows that the imported goods are wholly obtained or produced goods, the guidelines in Step 3 shall be followed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.If no manufacturer’s certificate is presented or a manufacturer’s certificate is presented but it does not contain the name of one of the manufacturers or exporters specified in Section 3.2 of this Announcement, the measures against evasion of trade remedies shall be imposed.

If a manufacturer’s certificate that contains the name of one of the manufacturers or exporters specified in Section 3.2 of this Announcement, the measures against evasion of trade remedies shall not be imposed. To be specific:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

- Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited.

5. Validity period of measures against evasion of trade remedies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Subsequent procedures

Relevant parties may submit applications for review of application of measures against evasion of trade remedies in accordance with the provisions of Article 82 and Article 90 of the Law on Foreign Trade Management and Chapter IV of the Decree No. 10/2018/ND-CP providing guidelines for the Law on Foreign Trade Management regarding trade remedies./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 01/08/2022 về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.958

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!