Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 17/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 17 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 09 ngày 14/4/1995 của Bộ Thương mại và Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ.TƯ ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Xét tờ trình về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Giám đốc Sở Thương mại – du lịch;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại – du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại – du lịch, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 1996 của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1: Sở Thương mại – Du lịch Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ và lĩnh vực hoạt động thương mại – du lịch và dịch vụ du lịch, công tác quản lý thị trường ở địa phương, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Sở Thương mại – du lịch Lào Cai có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện pháp luật cơ chế và chính sách:

- Phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài có hoạt động thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện pháp luật, chính sách chế độ của Nhà nước về hoạt động thương mại – du lịch và quản lý thị trường.

- Nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động thương mại – du lịch và quản lý thị trường.

- Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành hoặc tự mình ban hành theo thẩm quyền các quy định về chế độ, trách nhiệm các quy tắc về an toàn, trật tự và vệ sinh trong hoạt động thương mại thuộc phạm vi toàn tỉnh, phù hợp và không trái với các quy định của Chính phủ, của Bộ thương mại và Tổng cục du lịch.

- Phối hợp với các ngành hữu quan chuẩn bị các thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề:

+ Cấp hoặc thu hồi các giấy phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong lĩnh vực hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Cấp hoặc thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện chi nhánh hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

+ Quyết định thành lập, giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật.

+ Đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cho các hãng nước ngoài đầu tư, thành lập các tổ chức hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Đề nghị Bộ thương mại, Tổng cục du lịch cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, giấy phép đặt đại diện kinh tế - thương mại ở nước ngoài cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định hoặc đề nghị Bộ thương mại, Tổng cục du lịch, UBND tỉnh quyết định xử lý các vi phạm trong hoạt động thương mại – du lịch của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh:

- Lập kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng và tổng hợp có kế hoạch thương mại, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh (Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, cung – cầu và mức dự trữ lưu thông các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách đối với các đồng bào dân tộc miền núi, kim ngạch xuất khẩu…)

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, báo cáo Bộ thương mại, Tổng cục du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan kế hoạch – tài chính, thuế, ngân hàng…. Khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – du lịch để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

- Yêu cầu các đơn vị hoạt động thương mại – du lịch, dịch vụ du lịch thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, cung cấp các số liệu thống kê và tình hình hoạt động của mình theo pháp lệnh kế toán thống kê.

- Tham gia xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật thiết kế và dự toán các công trình xây dựng, các chương trình đề án của tỉnh về hoạt động thương mại – du lịch theo sự phân cấp và quy chế quản lý Nhà nước.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra thương mại và quản lý thị trường:

- Kiểm tra các phòng tài chính thương nghiệp huyện, thị xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, giúp UBND huyện, thị về quản lý Nhà nước các mặt hoạt động về thương mại – du lịch, quản lý thị trường.

- Đề xuất với UBND tỉnh kiểm tra định kỳ, đột xuất về hoạt động thương mại đối với các tổ chức, cá nhân, người nước ngoài (nếu có), chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra các tổ chức và cá nhân về kinh doanh thương mại – du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật – chính sách của Nhà nước, các quy định của Bộ thương mại, Tổng cục du lịch, Cục quản lý thị trường trong hoạt động thương mại – du lịch đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhằm đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh trái phép, vi phạm về đo lường chất lượng hàng hóa…

- Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân làm trái hoặc có quy định trái luật của Nhà nước và các văn bản quy định của Bộ thương mại, Tổng cục du lịch thì Giám đốc Sở thương mại – du lịch kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ hoặc bãi bỏ các quy định đó, đồng thời báo cáo Bộ thương mại, Tổng cục du lịch.

- Chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành có chức năng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.

- Được quyền áp dụng các hình thức và biện pháp xử phạt theo thẩm quyền được quy định trong pháp luật về xử phạt hành chính.

- Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vụ buôn lậu, kinh doanh trái phép có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, các vụ quá thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở.

- Chủ trì và tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại, du lịch, quản lý thị trường.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền trách nhiệm của sở.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động thương mại, du lịch, quản lý thị trường, đưa các sáng kiến cải tiến phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật trong ngành cho phù hợp với tình hình của địa phương.

5. Công tác đào tạo:

- Có kế hoạch và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật… cho công chức, viên chức thuộc sở quản lý và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành thương mại, du lịch.

- Phối hợp với Hội đồng liên minh các hợp tác xã tỉnh, các tổ chức phi chính phủ (nếu có), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý về kỹ thuật kinh doanh cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

6. Thi đua khen thưởng: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, động viên các tổ chức và cá nhân có thành tích trong lĩnh vực hoạt động thương mại, du lịch và quản lý thị trường (Theo phân cấp của UBND tỉnh).

7. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh có chủ trương giải pháp thích hợp, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, kinh doanh có hiệu quả.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên còn một số các nhiệm vụ cụ thể do UBND tỉnh giao.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC – BỘ MÁY

Điều 3. Tổ chức bộ máy Sở Thương mại – du lịch được tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo sở gồm:

- Giám đốc

- Một đến hai Phó giám đốc

2. Các phòng chuyên môn thuộc sở:

a. Phòng kế hoạch nghiệp vụ - kế toán thống kê

b. Phòng du lịch

c. Phòng quản lý hành chính thương mại

d. Thanh tra sở

đ. Phòng tổ chức hành chính

3. Các đơn vị trực thuộc:

Chi cục quản lý thị trường

Điều 4. Giám đốc Sở Thương mại du lịch tỉnh căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm thống nhất với Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Giám đốc Sở Thương mại du lịch có trách nhiệm thực hiện phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ thuộc ngành theo Quyết định số 371/QĐ.TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Giám đốc Sở Thương mại – du lịch có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/QĐ-UB ngày 17/08/1996 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại – du lịch tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249