Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN PHỤ SAN "SÀI GÒN TIẾP THỊ" CỦA THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN THUỘC SỞ THƯƠNG MẠI THÀNH "BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ"TRỰC THUỘC TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 ;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 01/GP-BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về cấp giấy phép hoạt động báo chí cho "Báo Sài Gòn tiếp thị" thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại công văn số 53/CV-VP ngày 29 tháng 01 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 23/TTr-SNV ngày 05 tháng 02 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Phụ san "Sài Gòn tiếp thị" của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Thương mại thành "Báo Sài Gòn tiếp thị" trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Báo Sài Gòn tiếp thị là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Báo Sài Gòn tiếp thị chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Văn hóa và Thông tin.

Trụ sở tòa soạn : Số 10 đường Trương Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Báo Sài Gòn tiếp thị có nhiệm vụ :

2.1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực kinh tế ; các biện pháp, giải pháp của cấp Ủy, chính quyền trong công tác quản lý và đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn. Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - thương mại, những mô hình kinh tế tiên tiến trong nước, quốc tế ; những kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển kinh tế và quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngoài. Giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa tới người tiêu dùng ; phản ánh ý kiến người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp.

2.2. Thực hiện đúng Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và những văn bản pháp quy có liên quan của Nhà nước và đúng quy định trong giấy phép số 01/GP-BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.

Điều 3. Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn có trách nhiệm chuyển giao tờ Phụ san Sài Gòn tiếp thị cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn tiếp thị theo quy định của Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ; chỉ đạo Tổng Biên tập Báo Sài Gòn tiếp thị sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2860/QĐ-UB-NCVX ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển Tạp chí "Sài Gòn tiếp thị" thuộc Trung tâm Thông tin triển lãm - Sở Văn hóa và Thông tin thành tờ Phụ san của "Thời báo Kinh tế Sài Gòn" thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn tiếp thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
--Như điều 5  
- TT.TU, TT.UB  
- Ban TTVHTU
- VP đại diện Bộ VHTT tại TP.HCM
- CA.TP (PC.13)
- NHNN/TP
- Sở Tài chính
- Cục Thuế TP
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT  
- Tổ VX, TM
- Lưu (VX/N)  
  
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 về chuyển Phụ san "Sài Gòn tiếp thị" của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Thương mại thành "Báo Sài Gòn tiếp thị" trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!