Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1494/QĐ-BTM về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1494/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1494 /QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ- CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Thương mại

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2006

Điều 3. Các đ/c Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Vụ Tổ chức Cán bộ, cán bộ công chức Vụ Thị trường Châu Mỹ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Bộ trưởng Trương Đình Tuyển
- Các Thứ trưởng Bộ Thương mại;
- Lưu VT, KV3

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1494 /QĐ-BTM ngày 18 /9/2006)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về quy trình tác nghiệp, thời gian xử lý văn bản đến đối với một số công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ.

2. Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và lưu trữ văn bản thuộc các lĩnh vực khác thực hiện theo các Quyết định khác của cấp trên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Vụ Thị trường Châu Mỹ.

2. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp lãnh đạo Vụ, chuyên viên của Vụ Thị trường Châu Mỹ đi công tác, nghỉ ốm, nghỉ việc đột xuất có lý do hoặc trường hợp làm việc theo nhóm/tổ/hội đồng nhưng thiếu thành viên tham gia.

Điều 3. Mục tiêu

Tăng cường tính công khai, minh bạch và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc.

Chương 2

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ VĂN BẢN

Điều 4. Quy trình tác nghiệp cụ thể như sau:

4.1. Quy trình chung về xử lý văn bản chuyển từ văn thư Bộ về văn thư Vụ

- Nhận công văn giấy tờ

 

14h00 hàng ngày

- Văn thư Vụ vào sổ, chuyển Lãnh đạo Vụ phê; photo công văn có bút phê của Lãnh đạo Vụ; lưu Văn thư Vụ bản gốc và chuyển bản photo cho phụ trách tổ chuyên môn

 

Trong buổi chiểu cùng ngày

- Phụ trách tổ chuyên môn nghiên cứu, đề ra hướng giải quyết, chuyển cho chuyên viên phụ trách

 

Trong buổi sáng ngày hôm sau

4.2. Đối với các văn bản đề nghị góp ý vào văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành và đơn vị khác trong Bộ

1. Trong trường hợp không cần xin ý kiến của các Vụ liên quan hoặc các Bộ, ngành khác

- Chuyên viên phụ trách nghiên cứu văn bản, chuẩn bị văn bản trả lời để trình Lãnh đạo Vụ ký duyệt, làm thủ tục phát hành văn bản trả lời

 

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi chuyên viên phụ trách nhận được công văn đến có bút phê của Lãnh đạo Vụ

2. Trong trường hợp cần xin ý kiến của các Vụ liên quan trong Bộ hoặc các Bộ, ngành khác

- Chuyên viên phụ trách soạn công văn xin ý kiến gửi các đơn vị khác trong Bộ hoặc Bộ, ngành

 

 1 ngày làm việc sau khi nhận được công văn đến có bút phê của Lãnh đạo Vụ

- Chuyên viên phụ trách tổng hợp các văn

bản trả lời; và phát hành văn bản trả lời

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản trả lời cuối cùng

4.3. Đối với các cuộc Họp Phân ban, Ủy ban Hỗn hợp

Trên cơ sở quy chế về thời gian họp của các Ủy ban, Vụ có thể tự đề xuất thời gian họp với phía bạn trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Bộ hoặc phía bạn đề xuất thời gian họp

- Chuẩn bị sơ bộ những nội dung họp để Lãnh đạo Bộ duyệt

 

3 ngày làm việc sau khi được phía bạn xác nhận về nguyên tắc

- Gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với các nội dung họp

 

3 ngày làm việc sau khi Lãnh đạo Bộ duyệt nội dung sơ bộ

- Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và trình Lãnh đạo Bộ

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến cuối cùng

- Tổ chức họp nội bộ phía Việt Nam, với sự tham gia của tất cả các Bộ, ngành liên quan để thống nhất nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 

Thời gian phù hợp trước khi Ủy ban họp

- Gửi thông báo cho phía bạn về thời gian họp chính thức

 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Tổ chức họp chính thức

 

 

- Báo cáo tổng hợp kết quả cuộc họp, kèm theo các kiến nghị, giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ

 

3 ngày làm việc sau cuộc họp chính thức

- Triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 

Thời gian triển khai: theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

4.4. Đối với công tác trả lời doanh nghiệp

- Trường hợp doanh nghiệp hỏi qua điện thoại

 

 

 + Những vấn đề có thể trả lời ngay

 

Trả lời ngay cho doanh nghiệp qua điện thoại

 + Những vấn đề chưa trả lời được ngay hoặc cần phải tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan

 

Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến tham vấn cuối cùng

- Trường hợp doanh nghiệp hỏi bằng văn bản

 

 

 + Trường hợp không cần tham vấn ý kiến của đơn vị khác

 

Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được công văn đến của doanh nghiệp

 + Trường hợp cần tham vấn ý kiến của các đơn vị khác

 

Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến tham vấn cuối cùng của các đơn vị khác

4.5. Đối với công việc chuyên môn do Lãnh đạo Bộ giao

1. Trường hợp là những vấn đề Vụ theo dõi thường xuyên :

- Tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Bộ

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

2. Trường hợp là những vấn đề Vụ không theo dõi thường xuyên, cần thu thập thêm tài liệu hoặc xin ý kiến của các đơn vị khác trong Bộ hoặc các Bộ, ngành khác

- Báo cáo nhanh Lãnh đạo Bộ trên cơ sở tài liệu đang có, đồng thời xin gia hạn thời gian cụ thể để thu thập tài liệu hoặc lấy ý kiến

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

- Trường hợp lấy ý kiến : tổng hợp ý kiến để trình Lãnh đạo Bộ

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản cho ý kiến cuối cùng

- Trường hợp cần thu thập thông tin / tài liệu: tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ

 

Ngay sau khi thu thập đủ tài liệu, đồng thời phải thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về thời gian trong quá trình thu thập tài liệu

4.6. Đối với các yêu cầu gặp gỡ, tiếp xúc Lãnh đạo Bộ

- Trình Lãnh đạo Bộ đề nghị gặp Lãnh đạo Bộ của bạn (dịch thư nếu có)

 

Trong ngày nhận được công văn đến

 + Nếu thư có kèm tài liệu cần xử lý

 

3 ngày làm việc sau khi nhận được công văn đến

- Xác nhận với phía bạn và chuẩn bị báo cáo tiếp xúc, các công việc hậu cần (ví dụ chuẩn bị phòng họp, quà tặng,…)

 

Tối đa 3 ngày làm việc sau khi Lãnh đaọ Bộ đồng ý gặp, miễn là phải đảm bảo hoàn thành các công việc này trước khi cuộc gặp diễn ra

4.7. Chuẩn bị cho họp giao ban Bộ hàng tháng / quý / năm

- Các tổ chuyên môn chuyển báo cáo phục vụ giao ban của tổ mình cho Tổ tổng hợp

 

3 ngày làm việc trước ngày giao ban Bộ

- Tổ tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các tổ, chuẩn bị báo cáo chung của Vụ, trình Lãnh đạo Vụ

 

1 ngày làm việc trước ngày giao ban Bộ

Chương 3

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Điều 5. Phân công trong Lãnh đạo Vụ

5.1. Đ/c Vụ trưởng Nguyễn Cẩm Tú :

 - Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ về mọi lĩnh vực hoạt động của Vụ.

 - Xây dựng, phân công , đôn đốc thực hiện và báo cáo chương trình, kế hoạch công tác.

 - Tổ chức công tác nghiên cứu của vụ.

 - Xử lý các sự kiện, các biến động biến động đột xuất thuộc khu vực thị trường châu Mỹ.

 - Xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế, quy định nội bộ.

 - Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng.

 - Phối hợp với các thương vụ thuộc khu vực châu Mỹ xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các thương vụ. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thương vụ khu vực thị trường châu Mỹ.

 - Chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính.

 - Chỉ đạo hoạt động của tổ tổng hợp và nghiên cứu.

 - Chỉ đạo hoạt động của tổ thị trường Mỹ Latinh

 - Chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng của vụ.

 - Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của vụ.

Khi đ/c Nguyễn Cẩm Tú đi vắng, đ/c Vụ phó Nguyễn Văn Bình sẽ thay xử lý các công việc trong Vụ

5. 2. Vụ phó Nguyễn Văn Bình :

 - Là Vụ phó thường trực, thay mặt Vụ trưởng chỉ đạo công tác của Vụ khi Vụ trưởng đi công tác vắng.

 - Thay Vụ phó Nguyên Hồng Dương chỉ đạo hoạt động của tổ BTA và các Hiệp định khi vụ phó Nguyễn Hồng Dương đi vắng.

 - Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin thị trường khu vực Châu Mỹ của Vụ và trực tiếp tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin thị trường Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Chỉ đạo hoạt động của tổ thị trường Bắc Mỹ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 - Phối hợp công tác trong phạm vi được phân công với thương vụ Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Giúp Vụ trưởng những công việc đột xuất được Vụ trưởng yêu cầu.

Khi đ/c Nguyễn Văn Bình đi vắng, đ/c Vụ phó Nguyễn Hồng Dương sẽ thay xử lý các công việc.

5. 3. Đ/c Vụ phó Nguyễn Hồng Dương :

Chỉ đạo hoạt động của tổ BTA và các Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thay vụ phó Nguyên Văn Bình chỉ đạo hoạt động của tổ thị trường Bắc Mỹ khi vụ phó Nguyễn Văn Bình đi vắng.

Phối hợp công tác trong phạm vi được phân công với các thương vụ khu vực châu Mỹ.

Giúp Vụ trưởng những công việc đột xuất được Vụ trưởng yêu cầu.

Khi đ/c Nguyễn Hồng Dương đi vắng, đ/c Vụ phó Nguyễn Văn Bình sẽ thay xử lý các công việc.

Điều 6. Phân công công việc của các tổ chuyên môn và chuyên viên trong Vụ

6.1 Tổ thị trường Bắc Mỹ:

6.1.1 Chức năng, nhiệm vụ

 - Thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp chính sách kinh tế-thương mại, tình hình phát triển kinh tế-thương mai, tình hình thị trường–giá cả, quan hệ cung cầu các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của Việt nam, các diễn biến chính trị-kinh tế đặc biệt liên quan đến thương mại Việt nam, tập quán thị hiếu liên quan đến thương mại, vv.... của Hoa kỳ, Canada và Mêhicô. Định kỳ (tháng, quý, nửa năm, năm, ... ) báo cáo để tổng hợp vào báo cáo của vụ.

 - Nghiên cứu, nhận biết và đề xuất các biện pháp ứng phó đối với các chính sách và rào cản phi quan thuế trên thị trường Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Thường xuyên và định kỳ (3 tháng, 6 tháng, hàng năm) thực hiện dự báo thị trường xuất nhập khẩu Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại của Việt nam với Hoa kỳ, Canada và Mêhicô. Tham gia dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình hành động, chương trình xúc tiến thương mại, ... về quan hệ kinh tế-thương mại với Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Tham gia chuẩn bị và góp ý dự thảo các Hiệp định kinh tế-thương mại với Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Tham gia chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung cho các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Thương mai và vụ sang làm việc tại Hoa kỳ, Canada và Mêhicô trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

 - Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại với Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Khuyến nghị, hướng dẫn, cung cấp thông tin, giúp đỡ các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Hoa kỳ, Canada và Mêhicô.

 - Tham gia các chương trình nghiên cứu theo sự phân công của lãnh đạo Vụ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng trực tiếp giao.

6.2.2 Các chuyên viên phụ trách thị trường

- Thị trường Hoa Kỳ : đ/c Thái Sơn, đ/c Trần Việt

Khi đ/c này đi vắng, đ/c kia sẽ thay.

- Thị trường Canada và Mêhicô : đ/c Nguyễn Thu Trang

Khi đ/c Nguyễn Thu Trang đi vắng, đ/c Trần Việt sẽ thay.

6.2. Tổ thị trường Mỹ Latinh :

6.2.1 Chức năng, nhiệm vụ:

 - Thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp chính sách kinh tế-thương mại, tình hình phát triển kinh tế-thương mai, tình hình thị trường–giá cả các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của Việt nam, các diễn biến chính trị-kinh tế đặc biệt liên quan đến thương mại Việt nam, tập quán thị hiếu liên quan đến thương mại, vv.... của các nước Mỹ Latinh. Định kỳ (tháng, quý, nửa năm, năm, ... ) báo cáo để tổng hợp vào báo cáo của vụ.

 - Nghiên cứu, nhận biết và đề xuất các biện pháp ứng phó đối với các chính sách và rào cản phi quan thuế trên thị trường các nước Mỹ Latinh.

 - Thường xuyên và định kỳ (3 tháng, 6 tháng, hàng năm ) thực hiện dự báo thị trường xuất nhập khẩu các nước Mỹ Latinh.

 - Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại của Việt nam với các nước Mỹ Latinh. Tham gia dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình hành động, chương trình xúc tiến thương mại, ... về quan hệ kinh tế-thương mại với các nước Mỹ Latinh

 - Tham gia chuẩn bị và góp ý dự thảo các Hiệp định kinh tế-thương mại với các nước Mỹ Latinh.

 - Tham gia chuẩn bị kế hoạch, chương trình và nội dung cho các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Thương mai và Vụ sang làm việc tại các nước Mỹ Latinh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

 - Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại với các nước thị trường Mỹ Latinh.

 - Khuyến nghị, hướng dẫn, cung cấp thông tin, giúp đỡ các doanh nghiệp thâm nhập thị trường các nước Mỹ Latinh.

 - Tham gia các chương trình nghiên cứu theo sự phân công của lãnh đạo Vụ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do vụ trưởng trực tiếp giao.

6.2.2 Các chuyên viên phụ trách thị trường

- Đ/c Dương Thế Hưng và đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan

Khi đ/c này đi vắng, đ/c kia sẽ thay.

6.3 Tổ BTA và các Hiệp định

6.3.1 Chức năng, nhiệm vụ

 - Nghiên cứu và giải thích các nội dung của BTA Việt Nam-Hoa Kỳ để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện. Phát hiện các sai khác trong giải thích và thực hiện Hiệp dịnh của Việt nam và Hoa kỳ để đề xuất hướng giải quyết.

 - Theo dõi việc thực hiện các cam kết của phía Việt nam trong BTA Việt Nam-Hoa Kỳ. Phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ ngành phát hiện các vấn đè phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý.

 - Theo dõi việc thực hiện cam kết của phía Hoa kỳ trong BTA Việt Nam-Hoa Kỳ và các chính sách của phía Hoa kỳ có liên quan đến BTA Việt Nam-Hoa Kỳ để đề xuất các đối sách.

 - Thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp tình hình thực hiện BTA Việt Nam-Hoa Kỳ và định kỳ (tháng, quý, nửa năm, năm, ... ) báo cáo để tổng hợp vào báo cáo của vụ.

 - Tham gia soạn thảo và góp ý các dự thảo Hiệp định sẽ ký với các nước, các Hiệp hội các nước và các tổ chức quốc tế trong khu vực thị trường Châu Mỹ.

 - Nghiên cứu các Hiệp định Việt nam có liên quan đến quan hệ thương mại Việt nam đã ký với các nước trong khu vực. Rà soát các Hiệp định đã ký kết, trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam. Dự thảo các Quyết định, thông tư, chỉ thị, ... hướng dẫn việc thực hiện các Hiệp định đó.

 - Theo dõi chung tiến trình đàm phán về việc Việt nam gia nhập WTO.

 - Thu thập, nghiên cứu các Hiệp định kinh tế-thương mại đã ký và sẽ ký của Hoa kỳ và của Việt nam, cũng như của các nước khác.

 - Chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung cho các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Thương mại và của vụ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

 - Tham gia các chương trình nghiên cứu theo sự phân công của lãnh đạo Vụ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do vụ trưởng trực tiếp giao.

6.3.2 Chuyên viên phụ trách

- Đ/c Trần Ngọc Trung.

Khi đ/c Trần Ngọc Trung đi vắng, đ/c Vũ Thị Thu Hương sẽ thay.

6.4 Tổ Tổng hợp và nghiên cứu

6.4.1 Chức năng, nhiệm vụ

 - Tổng hợp và phân tích các thông tin từ các báo cáo của các tổ trong vụ. Định kỳ ( tháng, quý, nửa năm, năm, ... ) làm báo cáo của vụ cho Bộ .

 - Tổ chức lưu chuyển và lưu trữ công văn giấy tờ trong vụ và các công việc hành chính khác.

 - Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Hội nhập kinh tế quốc tế thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Vụ Thị trường Châu Mỹ.

 - Giúp Vụ trưởng theo dõi các chương trình công tác đặc biệt, các hoạt động đột xuất.

 - Giúp Vụ trưởng trong việc chỉ đạo các thương vụ thuộc khu vực thị trường Châu Mỹ.

 - Quan hệ với các Sở thương mại phục vụ công tác của vụ.

 - Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học của vụ. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học của các tổ trong Vụ.

 - Tham gia các chương trình nghiên cứu theo sự phân công của lãnh đạo Vụ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng trực tiếp giao.

6.4.2 Chuyên viên trong Tổ

- Phụ trách văn thư và công tác tổng hợp nói chung : đ/c Nguyễn Thu Thủy

Khi đ/c Nguyễn Thu Thủy đi vắng, đ/c Vũ Thị Thu Hương sẽ thay.

- Tổng hợp báo cáo của Vụ : đ/c Vũ Thị Thu Hương và đ/c Tạ Thu Hà

Khi đ/c này đi vắng thì đ/c khác sẽ thay.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, các đồng chí Vụ phó, theo chức năng được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định này trong toàn Vụ.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Thị trường Châu Mỹ vi phạm Quy định này và/hoặc không tạo điều kiện, cản trở việc thực hiện Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1494/QĐ-BTM về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213