Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1447/1999/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 10/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1447/1999/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1447/1999/QĐ-BTM NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1999 BAN HÀNH QUI CHẾ VỀ THUÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Thương mại ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các tổ chức, cá nhân thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Qui chế này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999 Của Bộ trưởng Bộ Thương mại).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Phạm vi điều chỉnh

Qui chế này điều chỉnh việc thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài để phục vụ sản xuất, gia công hàng hoá cho nước ngoài, thi công xây dựng các công trình đầu tư trong nước.

Việc thuê máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công xây dựng được thực hiện theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2.- Giải thích từ ngữ

- Thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài là việc bên nước ngoài cho bên Việt Nam thuê máy móc, thiết bị trên cơ sở hợp đồng thuê máy móc, thiết bị để sử dụng vào mục đích nhất định, trong một thời hạn nhất định.

- Bên cho thuê máy móc, thiết bị là bên nước ngoài, gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Bên thuê máy móc, thiết bị là bên Việt Nam, gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam:

+ Thuê máy móc, thiết bị để sản xuất và thi công xây dựng: gồm các doanh nghiệp thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam.

+ Thuê máy móc, thiết bị để gia công: gồm thương nhân Việt Nam theo qui định của Luật Thương mại.

- Máy móc, thiết bị thuê: là máy móc, thiết bị lẻ hoặc đồng bộ, dây chuyền sản xuất, máy thi công, xe chuyên dụng và dụng cụ chuyên dùng.

Điều 3.- Điều kiện thuê máy móc, thiết bị

1. Đối với máy móc, thiết bị thuê

- Phải không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

- Phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã sử dụng (nếu là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng), về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

2. Đối với bên thuê máy móc, thiết bị

- Phải có dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư sản xuất (luận chứng kinh tế kỹ thuật) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.

Điều 4.- Các vấn đề tài chính

1. Bên thuê nộp thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Bên thuê nộp thay bên cho thuê thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 về chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 sửa đổi bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998.

Điều 5.- Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị

Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị phải có các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của bên thuê và cho thuê máy móc, thiết bị;

- Tên máy móc, thiết bị, số lượng, quy cách, chất lượng;

- Mục đích thuê máy móc, thiết bị;

- Giá thuê máy móc, thiết bị;

- Thời gian thuê máy móc, thiết bị;

- Phương thức thanh toán;

- Phương thức giao nhận;

- Thời gian giao nhận;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Chế tài;

- Giải quyết tranh chấp;

- Cơ quan xét xử và luật áp dụng;

- Thanh lý hợp đồng;

Chương 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THUÊ VÀ CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Điều 6.- Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

1. Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường các thiệt hại phát sinh do không thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng máy móc, thiết bị, trách nhiệm về bảo quản, sửa chữa, thanh toán tiền thuê quy định trong hợp đồng thuê máy móc, thiết bị.

2. Có quyền thu hồi lại máy móc, thiết bị cho thuê, nếu bên đang thuê vi phạm các điều khoản hợp đồng mà hai bên đã cam kết dẫn đến huỷ hợp đồng.

3. Được nhận tiền cho thuê bằng ngoại tệ do chuyển đổi.

4. Có nghĩa vụ bảo hiểm đối với tài sản cho thuê.

5. Có nghĩa vụ hướng dẫn lắp đặt, vận hành chạy thử máy móc, thiết bị, cung cấp phụ tùng thay thế và có nghĩa vụ bảo hành máy móc, thiết bị.

6. Có nghĩa vụ bồi thường cho bên thuê các thiệt hại phát sinh do máy móc, thiết bị cho thuê không phù hợp với các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm không đạt được công suất theo thoả thuận trong hợp đồng, hoặc vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng.

Điều 7.- Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

1. Được mua lại máy móc, thiết bị thuê phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị.

2. Phải sử dụng đúng mục đích máy móc, thiết bị thuê theo thoả thuận trong hợp đồng.

3. Chịu mọi rủi ro về mất mát, hư hỏng máy móc, thiết bị thuê, trừ những rủi ro thuộc về các trường hợp bất khả kháng.

4. Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong thời gian thuê.

5. Không được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại máy móc, thiết bị, nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên cho thuê.

6. Không được dùng máy móc, thiết bị thuê làm tài sản cầm cố, thế chấp.

7. Có nghĩa vụ trả tiền thuê theo thoả thuận trong hợp đồng.

8. Phải tái xuất máy móc, thiết bị thuê khi hợp đồng thuê máy móc, thiết bị hết hiệu lực.

Điều 8.- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Bên cho thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp mà bên thuê:

a - Không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng;

b - Vi phạm các cam kết trong hợp đồng về bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tự ý chuyển nhượng hoặc cho thuê lại máy móc, thiết bị.

c - Không có khả năng thanh toán, phá sản, giải thể.

d - Không có người bảo lãnh khác thay thế trong trường hợp bên thuê có người bảo lãnh mà người bảo lãnh mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc giải thể.

2. Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau;

a - Máy móc, thiết bị cho thuê không được giao đúng thời gian qui định trong hợp đồng;

b - Bên cho thuê vi phạm các cam kết hợp đồng về chất lượng máy móc, thiết bị, đặc tính kỹ thuật, công suất theo thiết kế kỹ thuật, bảo hành, chạy thử, nghiệm thu.

Điều 9

1. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại Điều 8, bên thuê phải thanh toán ngay tiền thuê (tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng) và tái xuất trả lại máy móc, thiết bị cho bên thuê. Quyền sở hữu của bên cho thuê đối với máy móc, thiết bị không bị ảnh hưởng khi bên thuê bị phá sản, giải thể hay mất khả năng thanh toán. Máy móc, thiết bị thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi tiến hành các thủ tục phá sản hay giải thể.

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho bên kia.

Điều 10.- Thủ tục nhập khẩu và tái xuất máy móc, thiết bị thuê

Căn cứ quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan đến thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài, Bên thuê máy móc, thiết bị làm thủ tục nhập khẩu, tái xuất máy móc, thiết bị tại cơ quan Hải quan cửa khẩu.

Điều 11.- Thanh lý hợp đồng

Bên thuê và bên cho thuê máy móc, thiết bị phải tiến hành thanh lý hợp đồng khi hợp đồng hết hiệu lực hoặc hợp đồng thuê chấm dứt trước thời hạn.

Máy móc, thiết bị thuê có thể được tái xuất trả cho bên cho thuê, chuyển sang thực hiện hợp đồng thuê khác, nhượng bán hoặc tiêu huỷ.

Việc tái xuất máy móc, thiết bị thuê, việc chuyển máy móc, thiết bị thuê sang thực hiện hợp đồng thuê khác hoặc tiêu huỷ tại Việt Nam do cơ quan Hải quan giải quyết.

Việc nhượng bản máy móc, thiết bị thuê tại Việt Nam do Bộ Thương mại giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành về nhập khẩu máy móc, thiết bị.

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.1447/1999/QD-BTM

Hanoi, December 10, 1999

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON THE LEASE OF FOREIGN MACHINERY AND EQUIPMENT

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Commercial Law of May 10, 1997;
Pursuant to the Government's Decree No.95/CP of December 4, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade.

DECIDES

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the lease of foreign machinery and equipment.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- Organizations and individuals that lease foreign machinery and equipment and the relevant State management agencies shall have to implement this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Mai Van Dau

 

REGULATION

ON THE LEASE OF FOREIGN MACHINERY AND EQUIPMENT
(Issued together with Decision No.1447/1999/QD-BTM of December 10, 1999 of the Minister of Trade)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

This Regulation regulates the lease of foreign machinery and equipment in service of production and/or processing of goods for foreign countries, and construction of domestic investment works.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Interpretation of terms

- The lease of foreign machinery and equipments an activity whereby a foreign party leases machinery and/or equipment to a Vietnamese party under a machinery and/or equipment leasing contract to be used for given purposes and in a specifie dperiod.

- The lessor of machinery and/or equipment is the foreign party, that may be a foreign organization or individual.

- The lessee of machinery and/or equipment is the Vietnamese party, that may be a Vietnamese organization or individual:

+ Lessees of machinery and/or equipment for production and construction: Enterprises established under the laws of Vietnam.

+ Lessees of machinery and/or equipment for processing: Vietnamese traders according to the Commercial Law.

- Leased machinery and equipment may be single or complete machinery and equipment, production lines, construction machines, special-use vehicles and tools.

Article 3.- Machinery and equipment leasing conditions

1. For leased machinery and equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- They must comply with the provisions of Vietnamese laws on the import of used machinery and equipment (if they are used machinery and equipment), on labor safety, environmental protection and other relevant provisions.

2. For lessees of machinery and equipment:

- They must have production investment projector plans (economic technical feasibility studyal ready approved by the competent authorities, or have signed processing contracts with foreign traders.

Article 4.- Financial matters

1. The lessees shall pay import tax on the leased machinery and equipment as prescribed in the Finance Ministry's Circular No.172/1998/TT-BTC of December 22, 1998 guiding the implementation of the Government's Decree No.94/1998/ND-CP of November 17, 1998 detailing the implementation of the Law on Import Tax and Export Tax and the laws amending and supplementing a number of articles of the Law on Import Tax and Export Tax.

2. The lessees shall pay for the lessors the enterprise income tax and other financial obligations as prescribed in the Finance Ministry's Circulars No.169/1998/TT-BTC of December 22, 1998 on the tax regime applicable to foreign organizations and individuals conducting business activities in Vietnam other than any investment forms prescribed in the Law on Foreign Investment in Vietnam and No.95/1999/TT-BTC of August 6, 1999 amending and supplementing Circular No.169/1998/TT-BTC of December 22, 1999.

Article 5.- Contracts for lease of machinery and equipment

A contract for lease of machinery and/or equipment must contain the following contents:

- The names and addresses of the machinery and/or or equipment lessor and lessee;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The purpose of the lease of machinery and/or equipment;

- The leasing price of machinery and/or equipment;

- The leasing term;

- The mode of payment;

- The mode of delivery;

- The time of delivery;

- Rights and obligations of the concerned parties;

- Remedies;

- Dispute settlement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Contract liquidation.

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LESSOR AND LESSEE OF MACHINERY AND EQUIPMENT

Article 6.- Rights and obligations of the lessor

1. To be entitled to request the lessee to pay compensation for damage caused by the latter’s failure to fully comply with the regulations on use of the machinery and/or equipment, fulfill the maintenance and repair duties and pay the rent as provided for in the contract for the lease of machinery and/or equipment.

2. To be entitled to recover the leased machinery and/or equipment if the lessee breaches the contract provisions agreed upon by the parties, which leads to cancellation of the contract.

3. To be entitled to receive the rent in a freely convertible foreign currency.

4. To be obliged to buy insurance for the leased properties.

5. To be obliged to provide guidance for installation and test run of the machinery and/or equipment, supply spare parts and provide warranty for the machinery and/or equipment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Rights and obligations of the lessee

1. To be entitled to purchase the leased machinery and equipment in accordance with the provisions of Vietnamese laws on the import of machinery and equipment.

2. To use the leased machinery and equipment for the right purpose as agreed upon in the contract.

3. To bear all risks of loss and/or damage of the leased machinery and/or equipment, except for risks due to force majeure events.

4. To be responsible for maintaining and repairing the machinery and/or equipment during the leasing term.

5. Not to transfer or sub-lease the machinery and/or equipment without the written consent of the lessor.

6. Not to mortgage or pledge the leased machinery and/or equipment.

7. To be obliged to pay the rent as agreed upon in the contract.

8. To re-export the leased machinery and equipment when the machinery and/or equipment leasing contract ceases to be effective.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The lessor may terminate the contract ahead of time in the following cases where the lessee.

a/ Fails to pay the rent as agreed upon in the contract;

b/ Breaches the commitments made in the contract regarding the preservation and maintenance of the machinery and/or equipment, transfers or sub-leases them without the lessor’s consent.

c/ Is insolvent, bankrupt or dissolved.

d/ Has no substitute guarantor, for cases where the lessee has a guarantor that has become insolvent, bankrupt or dished.

2. The lessee may terminate the contract ahead of time in one of the following cases:

a/ The leased machinery and equipment are not delivered on time as agreed upon in the contract;

b/ The lessor breaches its commitments made in the contract regarding the quality and technical specifications of the machinery and/or equipment, the capacity according to the technical design, warranty, test run and pre-test acceptance.

Article 9. - Handling the termination of contracts ahead of time

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Where a contract is terminated ahead of time, the party that breaches the contract must pay compensation for all damage caused to the other party.

Article 10.- Procedures for the import and re-export of leased machinery and equipment

Basing themselves on the provisions in this Regulation and the law provisions on the lease of foreign machinery and equipment, the lessees of machinery and equipment shall fill in the procedures for the import or re-export thereof at border-gate customs offices.

Article 11. - Liquidation of contract

The lessee and lessor of machinery and equipment must liquidate the contract when it ceases to be effective or terminates ahead of time.

The leased machinery and equipment may be re-exported back to the lessor, transferred for performance of another leasing contract, sold or demolished in Vietnam.

The re-export of leased machinery and equipment, the transfer of the leased machinery and equipment for performance of another contract or their demolition in Vietnam shall be dealt with by the customs office.

The sale of the leased machinery and equipment in Vietnam shall be dealt with by the Ministry of Trade according to the current law provisions on import of machinery and equipment.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999 ban hành Quy chế thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27