Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2014 về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015

Số hiệu: 143/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

Thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 số 77/Ctr-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 4989/TTr-SCT ngày 28/11/2013 về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Khoa học & Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Phòng: TH, CT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND, ngày 7 tháng 1 năm 2014 của UBND TP Hà Nội)

Phần 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ với các ngành: cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt - may, da - giày và công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao.

2. Các chính sách khuyến khích không nằm trong Quyết định này thực hiện theo các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng và thời gian áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội (không phân biệt thành lập kinh tế, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); Các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công nghiệp hỗ trợ.

2. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn 2014 - 2015.

Phần 2.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Điều 3. Về xúc tiến thương mại

Các đối tượng tại Điều 2, khoản 1 của Quy định này được:

- Hỗ trợ 100% chi phí thuê tối đa 05 (năm) gian hàng tiêu chuẩn, tại một kỳ Hội chợ triển lãm do Thành phố tổ chức trong nước và 02 (hai) gian hàng tổ chức ở nước ngoài.

- Trong một kỳ hội chợ, triển lãm (cả trong và ngoài nước), mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay khứ hồi cho một người.

- Hỗ trợ 100% chi phí về cước phí vận chuyển hàng hóa cho một kỳ tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

Điều 4. Về khoa học và công nghệ, đào tạo

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được:

- Hỗ trợ một phần chi phí về thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm.

- Hỗ trợ 100% kinh phí các lớp đào tạo tập huấn do Thành phố tổ chức cho cán bộ quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Điều 5. Về tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, thương hiệu

Các đối tượng tại Điều 2, khoản 1 của Quy định này được:

- Miễn phí giới thiệu thông tin và sản phẩm của doanh nghiệp trên Website của Sở Công Thương Hà Nội.

- Được hỗ trợ theo chương trình phát triển Thương hiệu và Thương mại điện tử của Thành phố.

Điều 6. Kinh phí hỗ trợ

- Nguồn Quỹ Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội, được giao trong kế hoạch kinh phí hàng năm của UBND Thành phố;

- Nguồn Quỹ Xúc tiến đầu tư, được giao trong kế hoạch kinh phí hàng năm của UBND Thành phố;

- Nguồn ngân sách Thành phố.

Phần 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành khác xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán và quyết toán tài chính chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố kế hoạch phân bổ kinh phí và mức hỗ trợ cho các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí các chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc việc lập dự toán và quyết toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công thương để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về các lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp CNHT sau khi được UBND Thành phố phê duyệt và các quy định khác thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ do Nhà nước ban hành.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở, Ngành, UBND quận, huyện có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương để tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung sửa đổi quy định này, Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2014 về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190