Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1426/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Huế 2016

Số hiệu: 1426/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phi trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo s19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá; Công văn s4461/BCT-KHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông báo s19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 939/TTr-SCT ngày 17 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- T
VTU, TT HĐND tnh (b/c);
- CT và các PCT UBND t
nh;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Ph
an Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1426/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (viết tắt là NLSH) với nhiên liệu truyền thống. Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Nhà nước về sử dụng NLSH và triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối NLSH trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng NLSH. Từ đó, phát triển tiêu dùng NLSH, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Lộ trình thực hiện

- Tiếp tục duy trì phân phối NLSH xăng E5 tại 21 cửa hàng xăng dầu (CHXD) đã triển khai trên địa bàn tnh gồm: 08 CHXD thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, 05 CHXD thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; 02 CHXD thuộc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2 và 06 CHXD thuộc DNTN Kim Sương, Chi nhánh Công ty Việt Ha Ly, DNTN Sơn Thủy, Công ty Cổ phần Hương Thủy, Công ty TNHH MTV Ngô Đồng, Chi nhánh DNTN Ngô Đồng.

- Tiếp tục triển khai phân phối NLSH xăng E5 tại 13 CHXD đủ điều kiện phân phối xăng E5 trên địa bàn tỉnh (trừ các CHXD chỉ bán một mặt hàng là diezel, CHXD có quy mô nhỏ dưới 3 vòi bơm ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, CHXD phải di dời, giải tỏa theo quy hoạch). Nâng tổng số CHXD phân phối xăng E5 lên 34/68 CHXD đủ điều kiện phân phối xăng E5 trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 50%).

- Tất cả các CHXD xây dựng mới, cải tạo nâng cấp phải có trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối NLSH xăng E5 tại cửa hàng theo QCVN 02:2014/BCT ban hành kèm theo Thông tư 48/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05 tháng 12 năm 2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phi xăng sinh học tại CHXD.

2. Đi tượng thực hiện

- Các doanh nghiệp có CHXD đủ điều kiện phân phi xăng E5 địa bàn tỉnh, doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp phân phi, tng đại lý.

- Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, tn tr nhm phân phi NLSH theo đúng quy định hiện hành.

3. Nội dung thực hiện

- Tổ chức phổ biến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH của Bộ Công Thương, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kthuật cho phép sử dụng NLSH, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đng sử dụng NLSH.

- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phi NLSH theo lộ trình và kế hoạch đ ra.

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối NLSH của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

2. Nhóm giải pháp về chính sách

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng NLSH xăng E5, E10 trên các phương tiện truyền thông.

- Vận động các doanh nghiệp đu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối NLSH xăng E5, E10.

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đu mi, tng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối NLSH xăng E5, E10 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và tng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối NLSH trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp xăng du đu mi về kế hoạch cung ứng và phân phối NLSH trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đảm bảo cung ứng NLSH cho thị trường tiêu thụ và tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng du trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình triển khai thực hiện phân phối NLSH xăng E5, E10 theo lộ trình.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối NLSH và việc đảm bảo tỷ lệ phi trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm NLSH.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tham mưu bố trí các nguồn kinh phí đthực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này.

- Sở Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) cụ thể đối với các doanh nghiệp đu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng E5 trên địa bàn tỉnh (đảm bảo giá xăng E5 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng khoáng Mogas 92), để khuyến khích doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Tham mưu UBND tnh quy định về sử dụng NLSH đối với các phương tiện ô tô, xe máy do nhà nước quản lý.

4. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyn, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng NLSH xăng E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng NLSH xăng E5, E10.

5. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a) Các doanh nghiệp đầu mối:

- Phối hợp Sở Công Thương triển khai kế hoạch truyền thông về lợi ích khi sử dụng NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức vận động các đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phi NLSH xăng E5, E10;

- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối NLSH xăng E5, E10 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện phân phối NLSH xăng E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại kế hoạch này;

- Định kỳ 06 tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn ctheo lộ trình quy định tại Kế hoạch này;

- Chủ động và phi hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng ... để thực hiện theo đúng lộ trình của kế hoạch này;

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo: định kỳ 06 tháng/1 ln về Sở Công Thương theo quy định.

6. Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm NLSH đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng NLSH xăng E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng NLSH.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng; Đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối NLSH xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; nếu phát sinh các vấn đề mới cần giải quyết đề nghị gửi ý kiến, đề xuất về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.352

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!