Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1415/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 278/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam (công văn số 1591/CV-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2001) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6992/BKH-KCN ngày 17 tháng 10 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai như sau :

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau :

Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam được thay bằng Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai - Tổng công ty Cao su Việt Nam.

2. Điều 3 được sửa đổi như sau : Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : KH&ĐT, TC, XD, CN, QP, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan,
- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tổng công ty Cao su Việt Nam,
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai,

- Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư,
- Công ty Đầu tư và Phát triển KCN Hố Nai,

- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : KTTH, NN, TH, PC, ĐP2,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1415/QĐ-TTg ngày 01/11/2001 sửa đổi Quyết định 278/QĐ-TTg năm 1998 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.128

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!