Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 14/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cử Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 24/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh:
- Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh Kon Tum;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định trách nhiệm quản lý, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Những nội dung quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp không quy định trong Quy chế này, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định, đồng thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

4. Việc tổ chức lực lượng kiểm tra và xử lý từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan và phải do người đứng đầu cơ quan đó chỉ đạo, có yêu cầu bằng văn bản; trong các trường hợp cần thiết, các cơ quan liên quan cùng phối hợp thực hiện việc kiểm tra.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn trong tỉnh và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 5. Cách thức phối hợp giữa các đơn vị

1. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối, nhân lực... theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phối hợp báo cáo chi tiết cho UBND tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc, để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

3. Trao đổi thông tin công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và xuất xứ, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

5. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện.

6. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, đoàn thể không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; tổng hợp, báo cáo định kỳ Bộ Công Thương, UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân; tổ chức tập huấn, bồi dường kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

3. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách cấp, sửa đổi, bổ sung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; công bố danh sách các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp đã bị xử lý vi phạm trên Trang thông tin điện tử của ngành để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp đã thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương; công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm bằng hình thức phù hợp trên Cổng thông tin điện tử.

7. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chỉ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân, tập thể được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 8. Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh hoặc quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (riêng đối với các hội nghị, hội thảo tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, phải có văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương).

2. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Gửi bản sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã cấp hoặc tham mưu UBND tỉnh cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh tới Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

6. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện quản lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động, xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Điều 10. Công an tỉnh

1. Xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người dân trong tỉnh.

2. Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép... trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

3. Thông qua công tác phòng ngừa, dấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, rút ra phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để người dân tham gia kinh doanh thuận lợi và an toàn.

4. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Xác minh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Chú trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

5. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biển, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón hữu cơ, phân bón khác, giống cây trồng vật nuôi nông lâm thủy sản, gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền đối với các hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các các sản phẩm thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón hữu cơ, phân bón khác, giống cây trồng vật nuôi nông lâm thủy sản, gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

5. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 13. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật. Tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin do các cơ quan liên quan cung cấp về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Điều 14. Sở Tài chính

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Cục Thuế tỉnh

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của các Luật thuế, phí, lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và các quy định khác có liên quan của doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiểm soát đầy đủ lượng thuế, phí, lệ phí phát sinh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời công bố công khai các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp để cảnh báo người dân về những dấu hiệu vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, quần chúng phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện (nếu có), mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp của UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và thiết lập đường dây nóng ở cấp Huyện để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

6. Định kỳ và đột xuất (nếu có đề nghị) rà soát, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua cơ quan chủ trì Sở Công Thương) và các sở, ngành liên quan theo quy định.

7. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Công an huyện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 18. UBND cấp xã

1. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã, các trưởng thôn kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động bán hàng đa cấp để mọi người biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các Tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động về bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 19. Các sở, ban, ngành liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan dầu mối (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được giao.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên và hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 22. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124