Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 1389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 về ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử; số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1633/TTr-SCT ngày 09/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử; đồng thời, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi ứng dụng thương mại điện tử.

- Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững.

- Lựa chọn và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nhà nước đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường cho thương mại điện tử phát triển và hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

a) Về kết cấu hạ tầng thương mại điện tử

- Tạo điều kiện để thẻ và các hình thức thanh toán điện tử được sử dụng rộng rãi, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%.

- Áp dụng phổ biến chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

- 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

- Xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

b) Về ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động của doanh nghiệp

- 80% website thương mại điện tử của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.

- 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

- 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động.

- 100% doanh nghiệp có ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh.

- Tiếp tục hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử, loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) trên địa bàn tỉnh, trong đó:

+ 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

+ 90% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông trên địa bàn tỉnh triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng và chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử.

+ 90% cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ như vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

c) Về nguồn nhân lực phát triển thương mại điện tử: 1.500 lượt cán bộ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh được tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế.

- Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử thuộc Sở Công Thương.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử của tỉnh, thông qua việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử, trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến thương mại điện tử; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử giữa các lực lượng thực thi pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động đối thoại thường niên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp thương mại điện tử, để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

- Đẩy mạnh các hoạt động thống kê về thương mại điện tử, đưa hoạt động này thành nhiệm vụ thường xuyên của Sở Công Thương, nhằm phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính công. Triển khai thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

2. Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao trình độ tham gia và khai thác các ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (nhất là hệ thống các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh) thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sự kiện thương mại điện tử thường niên, mang tính kích cầu cho thị trường trong nước và mở rộng cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới; tạo môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp trình diễn những công nghệ mới và các mô hình thương mại điện tử tiên tiến để người tiêu dùng trải nghiệm, xây dựng thói quen, kỹ năng thương mại điện tử mới; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch thương mại điện tử.

- Duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ www.quangngaitrade.gov.vn có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, để khách hàng giao kết hợp đồng, thúc đẩy tăng tỷ trọng hàng nội địa trên môi trường trực tuyến.

- Tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; xây dựng và quảng bá chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh, xây dựng cẩm nang về thương mại điện tử, phát tờ rơi giới thiệu về thương mại điện tử,...

3. Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử

- Phát triển hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai giải pháp giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR code, NFC, POS...; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mô hình thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), Chính phủ - người dân (G2C), Chính phủ - doanh nghiệp (G2B); Online - Offline (020).

- Cải thiện hạ tầng dịch vụ chuyển phát cho thương mại điện tử, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động logistics; khuyến khích thí điểm và triển khai ứng dụng các phương tiện giao thông hỗ trợ việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp triển khai các giải pháp tổng thể liên kết hậu cần từ chặng đầu tới chặng cuối.

- Hỗ trợ và mời thương nhân tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi; thường xuyên cung cấp các thông tin trên Sàn giao dịch về thị trường sản phẩm, hàng hóa, thủ tục, quy định xuất nhập khẩu của các nước ký Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử phù hợp với mô hình, sản phẩm của thương nhân; liên kết website của thương nhân kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa

- Lựa chọn một số sản phẩm chủ lực, đặc sản, OCOP,... hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa ra các sản phẩm khác.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử.

- Xây dựng gian hàng tỉnh Quảng Ngãi trên một số Sàn thương mại điện tử lớn, uy tín của Việt Nam; tổ chức các không gian hàng Việt là nơi tập trung các thương hiệu uy tín, có hàm lượng nội địa hóa cao, được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín của Việt Nam.

- Liên kết nối Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi với Cổng Thương mại điện tử Quốc gia, sàn giao dịch thương mại điện tử các tỉnh, thành trong cả nước; Thiết lập mô hình trung tâm trực tuyến kết nối để hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ sản xuất nông thôn trên môi trường thương mại điện tử.

- Tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, để tối ưu hóa chi phí và thời gian đưa hàng hóa ra thị trường.

5. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

- Quảng bá, nâng cao nhận thức, hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng mô hình doanh nghiệp số đối với từng lĩnh vực phù hợp.

- Phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh.

- Định hướng và hỗ trợ thương nhân xây dựng thương hiệu trên môi trường internet thông qua marketing trực tuyến, tham gia giải pháp bán hàng trực tuyến,...

6. Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử

- Xây dựng, đào tạo cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử có chuyên môn sâu, đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với điều kiện và lĩnh vực kinh doanh.

- Đẩy mạnh ứng dụng đào tạo trực tuyến trong hoạt động đào tạo thương mại điện tử, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp liên kết xây dựng các hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thương mại điện tử.

(Có Biểu chi tiết các hoạt động thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương cấp trong các Chương trình thương mại điện tử Quốc gia.

2. Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, hàng năm cùng với thời gian lập dự toán, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho từng nội dung, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là Cơ quan thường trực, làm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định đảm bảo hiệu quả.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định; tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách thực hiện Quyết định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan về tình hình vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các văn bản pháp luật liên quan khác.

- Ngoài ra, hàng năm xây dựng, tổng hợp các Đề án phát triển thương mại điện tử thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia đăng ký với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm tham mưu cấp thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí hàng năm để triển khai các hoạt động theo đúng nội dung Kế hoạch đã được duyệt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin và thương mại điện tử; triển khai đồng bộ kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, kết hợp phát triển thương mại điện tử với việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

- Phối hợp tuyên truyền việc ứng dụng thương mại điện tử đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng mạng phục vụ phát triển thương mại điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị nêu trên chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, cần lồng ghép với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu, phân phối và các ngành dịch vụ khác; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để triển khai đảm bảo đúng nội dung tiến độ đã đề ra.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh: Tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình, dự án của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động phát triển thương mại điện tử; chủ động triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Cục trưởng: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P. Ngh/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha283.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị

Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Kết thúc

Sở Công Thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử, bố trí cán bộ thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử thuộc Sở Công Thương

2021

2025

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cộng đồng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử:

- Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh;

- Tập huấn ngắn hạn cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử

- Xây dựng sổ tay, tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền về thương mại điện tử

2021

2025

Trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ theo dõi, giám sát các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến

2021

2025

Tổ chức đoàn thanh tra liên ngành về hoạt động của các website thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

2021

2025

Đẩy mạnh hoạt động khảo sát, thống kê về thương mại điện tử theo từng thời kỳ nhằm phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử

2021

2025

Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm:

- Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các khu vực, quốc gia, tỉnh, thành phố có thị trường thương mại điện tử phát triển

- Tổ chức tham dự các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước liên quan đến thương mại điện tử

2021

2025

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia mô hình thương mại điện tử:

- Hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ

- Hỗ trợ việc thiết lập và sử dụng hệ thống thư điện tử (email) với tên miền riêng của đơn vị

- Hỗ trợ các đơn vị thông báo, đăng ký website trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn

- Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn, uy tín trong nước và thế giới

- Hỗ trợ triển khai các giải pháp Marketing online thúc đẩy bán hàng trực tuyến

2021

2025

Duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ chuyển đổi số, hỗ trợ quảng bá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục triển khai thực hiện vận hành, duy trì hoạt động và nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh trên cơ sở kế thừa dự án đã có

- Hàng năm tiến hành thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh

- Xây dựng gian hàng của các địa phương khác trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp tham gia những gian hàng này

2021

2025

Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Kế hoạch của tỉnh

2021

2025

Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thường xuyên nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật về chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến

- Trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến

2021

2025

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến

2021

2025

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các sản phẩm, giải pháp để triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh:

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain,... để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm

- Xây dựng giải pháp cung cấp tiện ích truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm của tỉnh

2021

2025

Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong thương mại điện tử

2021

2025

Hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc thù địa phương xây dựng tên miền gắn với địa phương

2021

2025

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm, có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí nguồn kinh phí hàng năm để triển khai các hoạt động theo nội dung Kế hoạch được duyệt theo đúng quy định

2021

2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai đồng bộ kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; kết hợp phát triển thương mại điện tử với việc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh

2021

2025

Phối hợp xây dựng các chuyên đề, chuyên mục thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho cộng đồng

2021

2025

Phối hợp tổ chức các sự kiện, cuộc thi, triển lãm, giải thưởng để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

2021

2025

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng Internet phục vụ phát triển thương mại điện tử. Phối hợp thực hiện các biện pháp về nền tảng, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong cung cấp dịch vụ công và giao dịch thương mại điện tử

2021

2025

Cục Thuế tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hướng dẫn về quy trình phát hành hóa đơn trong giao dịch thương mại điện tử, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

2021

2022

Hướng dẫn về quy trình phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch thương mại điện tử

2022

2025

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử

2021

2025

Cục Hải quan tỉnh

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN; các cơ quan, đơn vị liên quan

Triển khai thực hiện hệ thống Hải quan điện tử; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan

2021

2025

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng các chuyên mục, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử và phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người dân, doanh nghiệp

2021

2025

Cục quản lý thị trường tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến; xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế

2021

2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


64

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178