Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1356/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: s 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2014 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum và số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 83/TTr-SCT ngày 06 tháng 11 năm 2020 và Tờ trình số 94/TTr-SCT ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Kon Tum.

- Giúp các đơn vị, doanh nghiệp, người nông dân của tỉnh tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

- Thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ.

- Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường sản phẩm, hp tác, giao lưu thương mại trong và ngoài nước, đồng thời tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghiệp tnh Kon Tum.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Xác định rõ cơ cấu, quy mô chương trình xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác qung bá, tuyên truyền, tìm kiếm bạn hàng để ký kết hợp đồng. Huy động tối đa các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức trong tnh tham gia bng các nguồn lực của tnh, của huyện, thành phố và của doanh nghiệp. Thu hút được sự quan tâm giúp đ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các địa phương khác.

- Givững an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao, tiết kiệm chi phí.

II. Nội dung các hoạt động xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội Nông dân tnh xây dựng Kế hoạch tham gia các Hội chợ, Triển lãm do Trung ương Hội Nông dân tổ chức gi Sở Công Thương đhỗ trợ các hội viên Hội Nông dân tnh tham gia tối thiểu 01 Hội chợ, Triển lãm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4193/UBND-HTKT ngày 09 tháng 11 năm 2020.

- Sở Công Thương chtrì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Hội Nông dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương:
- Chủ tịch, các PCT UBND t
ỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Văn phòng UBND tỉnh
(PCVPHTKT);
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC:

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
( Kèm theo Quyết định số:
1356/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Đồng

STT

Tên chương trình

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung hỗ trợ

Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Đề án xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1

Tham gia hội chợ trong nước năm 2021

Năm 2021

Các tỉnh thành trong nước

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điều 9, khoản 5c (QĐ số 20/2014/QĐ-UBND); Điều 1, khoản 4c (QĐ số 15/2017/QĐ-UBND)

150.000.000

II

Đề án xúc tiến thương mại thị trường trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn

1

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2021

Dự kiến quý I và quý II/2021

Xã Măng Bút và Xã Đăk Tăng, Xã Hiếu Huyện Kon Plông

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại

UBND huyện Kon Plông

Điều 10, khoản 2a,b (QĐ số 20/2014/QĐ-UBND); Điều 1, khoản 7a, b (QĐ số 15/2017/QĐ-UBND)

116.400.000

2

Dự kiến Quý II/2021

Xã Ngọc Yêu, Xã Tê Xăng Huyện Tu Mơ Rông

UBND huyện Tu Mơ Rông

3

Dự kiến Quý III/2021

Xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy

UBND huyện Sa Thầy

4

Dự kiến Quý I và Quý IV/2021

Xã Mường Hoong và Xã Đăk Long và Huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

5

Dự kiến Quý IV/2021

Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai

UBND huyện Ia H'Drai

6

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu

Năm 2021

Trong tỉnh

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (dự kiến hỗ trợ thiết kế 08 nhãn hiệu và 03 logo)

Điều 10, khoản 8 (QĐ số 20/2014/QĐ-UBND); Điều 1, khoản 10a (QĐ số 15/2017/QĐ-UBND

100.000.000

7

Tham gia Hội nghị kết nối giao thương năm 2021

Năm 2021

Các tỉnh thành trong nước

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Hội Nông dân tỉnh(1)

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điều 10, khoản 8 (QĐ số 20/2014/QĐ-UBND); Điều 1, khoản 10b (QĐ số 15/2017/QĐ-UBND

130.000.000

8

Hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Kon Tum

Năm 2021

Trong tỉnh

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điều 10, khoản 8 (QĐ số 20/2014/QĐ-UBND)

303.600.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

800.000.000

 (1) Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4193/UBND-HTKT ngày 09 tháng 11 năm 2020.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182