Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM bãi bỏ Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1318/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1318/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1318/2005/QĐ-BTM NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 0971/2004/QĐ-BTM NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI; TẠM NGỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNH PHẨM VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU BÁN THÀNH PHẨM ĐỒ GỖ ĐỂ GIA CÔNG, SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương Mại;
Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động xuất khẩu ,nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Để chống chuyển tải bất hợp pháp và bảo vệ uy tín hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới;
Theo đề nghị của Vụ truởng Vụ Xuất Nhập Khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thưong Mại về ban hành danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương Mại.

Điều 2. Tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thàng phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Điều 3. Tạm thời quy định điều kiện nhập bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, theo nguyên tắc sau:

Trị giá bán thành phẩm nhập khẩu tính theo giá CIF cảng Việt Nam không lớn hơn 60% trị giá xuất khẩu thành phẩm tính theo giá FOB cảng Việt Nam.Thủ tục nhập khẩu đựoc giải quyết tại cơ quan hải quan.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Ông Vụ trưỏng Vụ Xuất Nhập Khẩu, Vụ trưỏng Thủ ttrưỏng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thuơng Mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Thứ trưởng
Phan Thế Ruệ

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.1318/2005/QD-BTM

Hanoi, April 29, 2005

 

DECISION

ON THE ABOLISHMENT OF DECISION NO. 0971/2004/QD-BTM DATED JULY 14, 2004 OF THE MINISTER OF TRADE; TEMPORARY CESSATION OF THE TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT AND BORDER-GATE TRANSSHIPMENT OF FINISHED WOODEN PRODUCTS AND CONDITIONS FOR THE IMPORT OF SEMI-FINISHED WOODEN PRODUCTS FOR PROCESSING AND PRODUCING OF GOODS FOR EXPORT

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government’s Decree No. 57/1998/ND-CP dated July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding goods import, export, processing and sale and purchase agency with foreign countries;
In order to counter the illegal transshipment and protect the prestige of Vietnam’s export goods in the world market;
At the proposal of the director of the Import-Export Department,

DECIDES:

Article 1. To annul Decision No. 0971/2004/QD-BTM dated July 14, 2004 of the Minister of Trade on issuing the Provisional List of goods temporarily imported for re-export, border-gate transshipped and imported for processing under the Ministry of Trade’s permits.

Article 2. To temporarily cease the temporary import for re-export and border-gate transshipment of finished wooden products through Vietnam to the U.S.

Article 3. To temporarily stipulate the conditions for the import of semi-finished wooden products for processing and producing of goods for export to the U.S. according to the following principles:

The Vietnam port CIF value of imported semi-finished products shall not exceed 60% of the Vietnam port FOB value of exported finished products. The import procedures shall be carried out at the customs offices.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM bãi bỏ Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.168
DMCA.com Protection Status