Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1310/2003/QĐ-BTM Quy định thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 1310/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 14/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
****


Số: 1310/2003/QĐ-BTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003

                                                        

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG LÊN KIỂM SOÁT VIÊN CHÍNH THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng -Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và sau khi đã thống nhất với Bộ Nội vụ tại Văn bản số1434/BNV -CCVC ngày 27/6/2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính trị trường".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và các Vụ có liên quan; Giám đốc các Sở thương mại (Sở Thương mại - Du lịch), Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Phan Thế Ruệ

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG LÊN KIỂM SOÁT VIÊN CHÍNH THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số1310/2003/QĐ-BTM ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức Quản lý thị trường từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chínhthị trường.

Điều 2. Nguyên tắc thi nâng ngạch:

Việc thi nâng ngạch công chức Quản lý thị trường phải đảm bảo nguyên tắc:

1. Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức thi nâng ngạch công chức Nhà nước;

2. Việc tổ chức thi nâng ngạch phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, vị trí công việc và nhu cầu công tác;

3. Tổ chức thi nâng ngạch phải đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ và đảm bảo chất lượng.

Điều 3. Tổ chức thi nâng ngạch:

1. Bộ Thương mại hướng dẫn các kỳ thi nâng ngạch cho công chức Quản lý thị trường từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch cho công chức Quản lý thị trường từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường

Điều 4. Trình tự, thủ tục thi nâng ngạch:

Trình tự, thủ tục thi nâng ngạch cho công chức Quản lý thị trường từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường thực hiện theo Quy chế thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng -Trưởng Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI

Điều 5. Đối tượng dự thi:

Đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường là công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên thị trường, có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch.

Danh sách Kiểm soát viên thị trường đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên Kiểm soát viên chính thị trường do Sở Thương mại đề nghị, Hội đồng sơ tuyển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định.

Điều 6. Điều kiện dự thi nâng ngạch:

1. Công chức được cử đi dự thi phải có thời gian tối thiểu ở ngạch Kiểm soát viên thị trường hoặc tương đương là 9 năm. Trường hợp có thời gian công tác ở các ngạch tương đương thì phải có thời gian tối thiểu là 3 năm ở ngạch Kiểm soát viên thị trường.

2. Hệ số lương đang hưởng tính đến thời điểm cử đi dự thi đảm bảo tương đương với hệ số lương theo tiêu chuẩn dự thi của ngạch hành chính.

3. Có đủ các văn bằng chứng chỉ sau:

a/ Bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: kinh tế, thương mại, hành chính, pháp lý, công an;

b/ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trường theo nội dung chương trình của Bộ Thương mại;

c/ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước từ ngạchchuyên viên trở lên theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia;

d/ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của một trong năm thứ tiếng Nga, Anh,Pháp, Trung Quốc, Đức;

e/ Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A.

4. Có ph ương án hoặc đề án về chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát thịtrường được đơn vị thừa nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

5. Phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; chấp hành nghiêmchỉnh đường lỗi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phâncông của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

6. Được Hội đồng sơ tuyển của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương cử đi dự thi.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1)

2. Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về các mặt phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên mônnghiệp vụ và hiệu quả làm việc, ý thức chấp hàng kỷ luật lao động, quy chế công tác trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm dự thi (theomẫu số 2).

3. Bản khai sơ yếu lý lịch công chức do cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý công chức xác nhận (theo mẫu số 3 ).

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Hai ảnh cỡ 4 x 6 và hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ của thí sinh dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21 cm x 32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển. Danh sách những công chức được Hội đồng sơ tuyển của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương cử dự thi được lập theo mẫu số 4 (kèm theo Quy định này). Công văn cử công chức dự thi (có kèm theo danh sách và hồ sơ công chức dự thi) gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Thương mại.

Điều 8. Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng thi nâng ngạch:

1. Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

2. Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường do Bộ Thương mại quyết định.

Chương 3:

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH

Điều 9. Nội dung thi nâng ngạch:

1. Kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát thị trường theo nội dung, chương trình của Bộ Thương mại.

2. Kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước theo nội dung, chương trình của Học viện hành chính quốc gia.

3. Kiến thức ngoại ngữ: khả năng đọc hiểu và giao tiếp ở trình độ B, 1trong 5 thứ tiếng quy định ở khoản 3 điều 10 của quy định này.

4. Kiến thức tin học: kiến thức cơ bản về tin học và khả năng khai thác sử dụng dữ liệu thông tin trong máy tính.

Điều 10. Hình thức thi:

1. Phần thi viết (Phần Quản lý Nhà nước và chuyên môn):Nội dung theo Phụ lục số 1 kèm theo.

2. Phần thi vấn đáp (có thể dụng hình thức trắc nghiệm): Nội dung theo Phụ lục số 1 kèm theo.

3. Thi ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc trình độ B. Các đối tượng được miễn thi ngoại ngữ được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Thi tin học: thực hành trên máy.                             

 

PHỤ LỤC SỐ 1:

VỀ NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH TỪ KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG LÊN KIỂM SOÁT VIÊN CHÍNH THỊ TRƯỜNG

1. Thi viết:

1.1 - Các vấn đề cơ bản về Pháp lệnh cán bộ, công chức và công vụ đốivới công ch ức Quản lý thị trường.

1.2 - Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy Nhà nước và quản lý hànhchính Nhà nước.

1.3 - Những nội dung cơ bản về phát triển kinh tế thị trường theo địnhhướng xã hội chủ nghĩa và chính sách hội nhập kinh tế của nước ta.

1.4 - Địa vị pháp lý của tổ chức Quản lý thị trường nước ta.

1.5 - Những vấn đề cơ bản về chủ trương, chính sách, biện pháp trongcông tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở nướcta hiện nay.

1.6 - Những nội dung cơ bản về ban hành, áp dụng các văn bản quy phạm phápluật và phương pháp soạn thao văn bản hành chính.

1.7 - Những nội dung cơ bản về Pháp luật th ương mại Việt Nam và phápluật khác có liên quan đến hoạt động th ương mại.

1.8 - Những nội dung cơ bản về Pháp luật xử lý vi phạm hành chính và xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

1.9 - Những nội dung cơ bản về Pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sởhữu công nghiệp; về nhãn hàng hoá, quản lý chất lượng hàng hoá và đolường.

1.10- Những quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoáxuất nhập khẩu và hàng hoá lưu thông trên thị trường.

1.11- Nghiệp vụ tổ chức điều tra trinh sát chống các vi phạm pháp luật; quytrình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnhvực đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại; quản lý vàsử dụng ấn chỉ Quản lý thị trường.

2. Thi vấn đáp:

Ngoài những nội dung chính ở phần thi viết, thi vấn đápbổ sung thêm các nội dung sau:

2.1 - Những vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan đếncông tác quản lý thị trường; chống buôn lậu, sản xuất - buôn bán hàng giả,gian lận th ương mại phát sinh ở địa phương, thí sinh đề xuất những biệnpháp giải quyết.

2.2 - Trình tự, thủ tục và quy trình nghiệp vụ kiểm tra,xử lý vi phạm liên quan đến một vụ việc cụ thể.

2.3 - Những tình huống cụ thể phát sinh trong quá trìnhkiểm tra, kiểm soát thị trường, yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết.

2.4 - Chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của Kiểm soátviên chính thị trường và quan hệ phối hợp công tác với các lực lượng kiểmtra, kiểm soát khác.

Mẫu số 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày...... tháng..... năm......

 

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch

Kiểm soát viên chính thị trường

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch:.................................................................

Tên tôi là (chữ in hoa):.............................. Nam(nữ).......................................

Ngày sinh:.........................................................................................................

Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

Trình độ chuyên môn đào tạo:...........................................................................

Đang xếp ngạch...................... Thời gian xếp ngạch..........................................

Hệ số lương hiện hưởng:................................... Thời gian xếp:........................

Chức vụ hiện nay:.............................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại văn bản số........ngày........ tháng...... năm.......... của .............. tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch.................

Tôi làm đơn này mong được cơ quan............................. xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch từ ngạch............. lên ngạch..................................

Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thigồm:

1. Bản khai lý lịch tự thuật;

2. Văn bằng: -.............................................................................................

-.............................................................................................

3. Chứng chỉ: - Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trườngdo...............tổ chức

- Quản lý hành chính Nhànước..........................................................

- Ngoại ngữ:........................................................................................

- Tin học:.............................................................................................

- Các chứng chỉ khác (nếu có)..........................................................

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác.

5. Hai phong bì dán tem (có ghi địa chỉ): 2 ảnh cỡ 4 x 6.

 

 

Người làm đơn

(ghi rõ họ tên)

 

 

Chi cục QLTT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu số 2b

Tỉnh, tp......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

.......,ngày....... tháng....... năm........

 

 

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

(Dùng cho thi nâng ngạch từ Kiểm soát viên thị trường

lên Kiểm soát viên chính thị trường)

1. Phẩm chất đạo đưc:.............................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:......................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và chấp hành quy chế công tác:........

4. Quan hệ với đồng nghiệp:.................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố.........cử Ông (bà) ......................... là ................... dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường.

Đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch xét duyệt

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                       

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu số 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày........ tháng...... năm.....

 

                                      

                                       BẢN KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC

Dự thi nâng ngạch từ ngạch từ Kiểm soát viên thị trường

lên  Kiểm soát viên chính thị trường

Phần thứ nhất

I. Sơ yếu lý lịch

Họ và tên (chữ in hoa):

Nam (nữ);

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

 

Nơi ở hiện nay:

 

Dân tộc:

Tôn giáo:

Đơn vị công tác

Chức vụ hiện nay:

Ngạch công chức:

Mã số:

Hệ số lương hiện nay:

Năm xếp:

Ngày vào biên chế Nhà nước:

Ngày tháng năm vào QLTT:

II. Quá trình đào tạo

1. Tốt nghiệp đại học:`

Chuyên ngành:

 

Hệ chính quy, tại chức:

Thời gian đào tạo:

Năm

Năm tốt nghiệp:

2. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: kiểm tra, kiểm soát thị trường (ghi rõ cơ quan bồi dưỡng, nội dung và thời gian bồi dưỡng).

3. Bảo vệ học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ:

Nơi đào tạo:

Thời gian:

Chuyên ngành:

Tháng năm được cấp bằng:

4. Các lớp bồi dưỡng khác (ghi rõ cơ quan tổ chức, thời gian, chứng nhận, chứng chỉ):

5. Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng:

6. Trình độ tin học:

 

Phần thứ II

Thành tích hoạt động chuyên môn và quản lý

I. Về hoạt động chuyên môn và quản lý:

- Đã chủ trì tham gia xây dựng các văn bản: Thông tư, Chỉ thị và viết các đề án, phương án phục vụ cho công tác quản lý thị trường.

STT

Tên các văn bản, đề án, phương án

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Về thành tích về nghiên cứu khoa học (ghi theo thứ tự thời gian các chương trình, đề tài.... do mình đã tổ chức, chủ trì hoặc tham gia phần công việc đã làm):

STT

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý

Chủ trì hoặc phối hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ III

Tự đánh giá và xác định của cá nhân

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kiểm soát viên chính thị trường, tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức:

- Về học tập và nâng cao trình độ:

- Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Người khai ký tên

Xác nhận của cơ quan

quản lý công chức  

Xác nhận của cơ quan

sử dụng công chức

                                                                                                                

 

 

Mẫu số 3

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ....

 

 

Bảng tổng hợp danh sách công chức QLTT dự thi nâng ngạch

Từ Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường

(Kèm theo công văn số.........../.........ngày...........của.............)

STT

Họ tên thường dùng

Năm sinh

Ngày tháng năm

Đơn vị công tác

Chức danh đang đảm nhận

Hệ số lương hiện hưởng

Thời gian hưởng

Tên các văn bằng, chứng chỉ

Số lượng các đề tài

Nam

Nữ

vào biên chế NN

Vào QLTT

Chuyên môn nghiệp vụ

Quản lý nhà nước

Bồi dưỡng NV QLTT

Tin học

Ngoại ngữ

Đăng ký thi

Miễn thi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

1

Nguyễn Văn An

1946

 

6/1969

10/1992

VP chi cục

KSV

4,06

 

ĐH th/mại

HC

Cục TC

A

 

Anh B

2

2

Hà Thanh Chi

 

1949

7/1999

11/1995

Đội số 1

Đội. Trg

2,82

 

ĐH luật

 

Cục TC

B

 

Anh B

1

3

Hoàng Văn Sáu

1945

 

6/1965

10/1987

Đội số 2

KSV

3,81

 

ĐH KTQD

 

Cục TC

B

Anh C

 

0

4

Thái Văn Khoát

1968

 

9/1992

11/1994

Đội số 3

Đội. Trg

3.06

 

ĐH NgThg

HC

Cục TC

A

Pháp B

 

1

5

Vũ Văn Hùng

1968

 

8/1992

8/1992

Đội số 4

Đội phó

2,82

 

ĐH C/An

HC

Cục TC

B

Anh B

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............., ngày .... tháng .... năm .....

 

TM/ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1310/2003/QĐ-BTM Quy định thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.776
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33