Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 13/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020” với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm:

a) Việc xây dựng và trin khai thực hiện Đề án phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn vi bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cần được tiến hành thưng xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

c) Phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong đó các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

d) Chủ động và kịp thi đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta.

đ) Kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khi đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020

- Trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành trung ương; các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và cấp tỉnh, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, cũng như trên phạm vi cả nước.

2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và phía Tây các tỉnh miền Trung, các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới, b bin và hải đảo.

4. Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, biên gii, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

a) Tổ chức các lp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập hun, bi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các cục, vụ, viện thuộc các bộ, ngành trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

b) Tổ chức các lp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

2. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và cán bộ đài truyền thanh.

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lp tập huấn, bồi dưỡng khác cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ đài truyền thanh cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

3. Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức và người dân

a) Tuyên truyền, phổ biến qua phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát trên các kênh truyền hình.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại, giao lưu phù hợp giữa các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia nhằm trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vn đề xung quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài “Thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2018 và Giai đoạn 2019 - 2020.

b) Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở

- Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước v.v.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức các buổi nói chuyện của báo cáo viên theo chuyên đề hoặc kết hp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các buổi thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và địa phương trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bảng tin, tranh cổ động, trin lãm lưu động... về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và của địa phương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý, từ 2017 đến 2020.

c) Tuyên truyền, giáo dục trong các trường từ trung học phổ thông đến đại học và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

- Cập nhật kiến thức, các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hằng năm cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ theo năm học, từ 2017 đến 2020.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, tìm hiểu thực tế tại các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, các khu kinh tế - quốc phòng, các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, cơ sở trong kế hoạch giảng dạy và học tập của các trường từ trung học phthông đến đại học và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ theo năm học, từ 2017 đến 2020.

4. Xuất bản các sách chuyên khảo, các tài liệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các nhóm đối tượng tuyên truyền

a) Tổ chức xuất bản một số sách chuyên khảo về đề tài thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phục vụ đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các chuyên gia và những người làm công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu chuyên đề cập nhật kiến thức về kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh phục vụ các lớp bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật ở các bộ, ngành trung ương, các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban cấp huyện; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản ở trung ương và cấp tỉnh; cán bộ đài truyền thanh cấp huyện và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền ở cơ sở phát trên đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã; chú ý biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số để tuyên truyền, phổ biến trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm, từ 2017 đến 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí từ các chương trình, dự án tuyên truyền khác được lồng ghép để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

3. Các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung quy định tại điểm a và b khoản 2, tiết 3 điểm a khoản 3, điểm a và c khoản 4 phần III Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Quốc phòng

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về kết quả xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 4 phần III Điều 1 Quyết định này.

3. Bộ Công an

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong toàn quốc.

4. Bộ Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phbiến các văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong việc phbiến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tng lớp nhân dân.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về nội dung và kết quả triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở, như: Hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động v.v.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trường đại học, cao đng, trung cấp, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục chính trị đầu khóa và chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo nội dung quy định tại điểm c khoản 3 phần III Điều 1 Quyết định này.

8. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

9. Các bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thực hiện nội dung quy định tại tiết 4 và 5 điểm b khoản 3 phần III Điều 1 Quyết định này liên quan đến trách nhiệm của bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

- Phối hợp vi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt an sinh xã hi gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bộ, ngành, tổ chức của mình.

10. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Kênh truyền hình Công an nhân dân, Kênh truyền hình Quốc hội và các cơ quan báo chí khác ở trung ương, cơ quan báo chí ở địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung quy định tại tiết 1 và 2 điểm a khoản 3 phần III Điều 1 Quyết định này.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chủ trì, phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 phần III Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

12. Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Như khoản 10 phần V Điều 1;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NC (3).XH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.306
DMCA.com Protection Status