Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 127/QĐ-UBND 2018 triển khai 13/QĐ-TTg pháp luật kết hợp kinh tế quốc phòng Bắc Kạn

Số hiệu: 127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 24/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 13/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 50/TTr-STTTT ngày 16 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số: 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 13/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 127/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020.

- Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Đến năm 2020, trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Sở, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; trên 80 % phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các Sở, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở

2.1. Nội dung tuyên truyền

- Sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các Bộ, Ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

- Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.2. Nội dung hoạt động

a) Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng.

b) Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước…

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý.

c) Tổ chức các buổi nói chuyện của báo cáo viên theo chuyên đề hoặc kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các buổi thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang, Cổng Thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các đơn vị, địa phương có Trang/Cổng thông tin điện tử.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng tháng.

e) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bảng tin, tranh cổ động, triển lãm lưu động… về những thành tựu phát triển kinh tế xã - hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và địa phương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí từ các chương trình, dự án tuyên truyền khác được lồng ghép để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

2. Giao Sở Tài chính cân đối kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/11 hng năm để tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, Ngành và địa phương chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, xử lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số: 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 về Kế hoạch triển khai Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


975

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!