Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1251/QĐ-BCT 2017 miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty Hữu Nghị nhập khẩu thép

Số hiệu: 1251/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM THÉP CÓ MÃ HS 7227.90.00 ĐỂ LÀM LÕI VẬT LIỆU HÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhóm thẩm định hồ sơ miễn trừ áp dụng thuế tự vệ đối với các công ty nhập khẩu thép dây để sản xuất vật liệu hàn;

Xét đề nghị của Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 cho Công ty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị để làm lõi vật liệu hàn với khối lượng là 984 tấn (Chín trăm tám mươi tư tấn) trong năm 2017.

Điều 2. Cho phép Công ty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 theo các điều kiện sau đây:

- Hàng nhập khẩu là sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 và;

- Hàng nhập khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan và nộp thuế tự vệ trong năm 2017 và;

- Hàng nhập khẩu là do Công ty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.

Điều 3. Trình tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Công Thương có quyền thanh tra Công ty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị về việc được hưởng miễn trừ thuế tự vệ. Trường hợp Bộ Công Thương kết luận công ty sử dụng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ vào các mục đích khác với mục đích khai báo, Bộ Công Thương có quyền gửi văn bản tới cơ quan Hải quan để yêu cầu truy thu tiền thuế tự vệ đã được miễn trừ và xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và hết hạn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 6. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Thủ trưởng các đơn vị và Công ty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;

- Các Cục Vụ: CNNg, KHCN, XNK;
- Lưu: VT, QLCT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-BCT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều kiện để được hưởng miễn trừ

Việc miễn trừ thuế tự vệ theo Quyết định nêu trên được thực hiện như sau:

- Công ty được hưởng miễn trừ chỉ được cấp 01 bản chính Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương.

- Công ty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương (kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan) để cơ quan Hải quan cấp phiếu theo dõi trừ lùi cho Công ty.

- Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện miễn trừ khi Công ty trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu lô hàng thuộc diện miễn trừ.

- Khi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng được hưởng miễn trừ, Công ty cung cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho Cơ quan Hải quan. Thủ tục trừ lùi thực hiện theo quy định của cơ quan Hải quan.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1251/QĐ-BCT ngày 11/04/2017 về miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để làm lõi vật liệu hàn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130