Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 122/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 12/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU (ĐỢT 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 116/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 270/TTr-STC ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1).

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan tiếp nhận hồ sơ biểu mẫu đăng ký giá, biểu mẫu kê khai giá hàng hóa, dịch vụ.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá:

- Sở Tài chính khi tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá, biểu mẫu kê khai giá hàng hóa, dịch vụ phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản đăng ký giá theo thủ tục hành chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các biểu mẫu và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện đúng quy định.

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá, kê khai giá:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tên trong danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1) (ban hành kèm theo Quyết định này) có trách nhiệm thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh điều chỉnh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần đăng ký, kê khai trước liền kề thì phải thực hiện đăng lý lại giá, kê khai lại giá.

- Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá được lập ít nhất là 01 (một) bộ gửi Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trừ những loại hàng hoá, dịch vụ phải đăng ký giá, kê khai giá mà liên bộ hoặc bộ quản lý chuyên ngành đã có quy định khác).

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá được quyền bán hàng hoá, dịch vụ theo giá đã đăng ký, kê khai theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá đăng ký, mức giá kê khai.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá không chấp hành việc đăng ký giá, kê khai giá thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá; cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra có quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính.

- Công bố công khai thông tin về giá; niêm yết giá bán đã đăng ký, kê khai công khai trong toàn hệ thống, thực hiện đúng giá niêm yết, đồng thời phải chấp hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật khi thị trường có biến động bất thường.

Điều 5. Mẫu hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá

- Biểu mẫu đăng ký giá: theo mẫu quy định tại phụ lục 4 của Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính.

- Biểu mẫu kê khai giá: theo mẫu quy định tại phụ lục 5 của Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (ĐỢT 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ:

Stt

Hàng hóa dịch vụ

Tên tổ chức, cá nhân phải đăng ký giá

Địa chỉ

I

Xăng dầu

 

Đăng ký theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

II

Xi măng

1

 

Tổng Công ty VINACONEX

 

2

 

Công ty Sao Mai, Công ty Holcim

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

III

Thép xây dựng

1

 

Công ty cổ phần thép - Thép Việt

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

2

 

Công ty cổ phần thép - Thép Việt

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

3

 

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Đồng Tiến

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến

Khu công nghiệp B1 Đại Dương

5

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bluescope Việt Nam

Khu công nghiệp B1 Đại Dương

6

 

Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

7

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu Hoa Sen

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

8

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cơ khí thép SMC

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

9

 

Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

10

 

Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

11

 

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

12

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco Việt Nam

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

13

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Thép Việt

Khu công nghiệp Phú Mỹ 2

14

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn tôn Tân Phước Khanh

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

15

 

Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

16

 

Công ty cổ phần thép Quatron

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

IV

Khí hóa lỏng (LPG)

1

 

Công ty cổ phần Gas Petrolimex - Chi nhánh Vũng Tàu

Số 907 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng MN - Chi nhánh Vũng Tàu

Số 449 Nguyễn An Ninh phường 9, thành phố Vũng Tàu

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

75 Trần Đồng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

4

 

Doanh nghiệp tư nhân Minh Sương

Tổ 1, ngã ba lò Vôi, huyện Long Điền

5

 

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh Hùng

Số 531, Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa

6

 

Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hoa

Số 350, đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Vũng Tàu

7

 

Doanh nghiệp tư nhân Bình Giã

0451 ấp ấp Gia Hòa Yên xã Bình Giã, huyện Châu Đức

8

 

Doanh nghiệp tư nhân Vinh Sơn

Thôn Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức

9

 

Doanh nghiệp tư nhân gas Cẩm Tú

Số 01 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu

10

 

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi

Số 90 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa

11

 

Doanh nghiệp tư nhân Uyên Thi

Số 3, ô 4, tổ 40, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

12

 

Doanh nghiệp tư nhân Thiện Đức

158 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

13

 

Doanh nghiệp tư nhân Thành Vĩnh Phú

80 Huỳnh Tịnh Của, Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

14

 

Doanh nghiệp tư nhân Mai Khê

Quốc lộ 56, xã Xà Bang, huyện Châu Đức

15

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Trung

Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc

16

 

Công ty AGAS

Khu công nghiệp Đông Xuyên

17

 

Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ

Khu công nghiệp Cái Mép

18

 

Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm khí

Khu công nghiệp Cái Mép

19

 

Công ty Thương mại kỹ thuật Đầu tư Petec

Khu công nghiệp Cái Mép

20

 

Công ty cổ phần Dầu khí Vũng Tàu

Khu công nghiệp Cái Mép

21

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm khí

Khu công nghiệp Cái Mép

V

Phân bón hóa học

1

 

Nhà máy phân đạm Phú Mỹ - Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành

2

 

Nhà máy sản xuất phân bón Baconco-EMC GESTION (Pháp)

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành

3

 

Nhà máy phân bón Yara VN - Công ty cổ phần Yara VN

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành

4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Thanh Phú

Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa

5

 

Công ty cổ phần phân bón Bò Vàng

Ấp Sông Xoài II, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

6

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Huy Bảo

Ấp Sông Xoài II, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

7

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại phân hữu cơ sinh học Tấn Phát

Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

VI

Muối ăn do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Phương Hiền

Số 85L thôn Long Hiệp, thị trấn Long Điền

2

 

Cơ sở sản xuất và chế biến muối Thanh Tú

Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

3

 

Cơ sở sản xuất và chế biến muối Thanh Quan

Phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa

4

 

Cơ sở sản xuất và chế biến muối 5 Lai

Phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa

5

 

Cơ sở sản xuất và chế biến muối Cỏ May

Phường 12, thành phố Vũng Tàu

VII

Sữa pha chế theo phương thức dạng bột cho trẻ em dưới 6 tuổi

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Vũng Tàu

Siêu thị Coopmark, trung tâm thương mại phường 7, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Bà Rịa

Siêu thị Coopmark Bà Rịa, thị xã Bà Rịa

VIII

Đường ăn: đường trắng và đường tinh luyện

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Vũng Tàu

Siêu thị Coopmark, trung tâm thương mại phường 7, thành phố Vũng Tàu

 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Bà Rịa

Siêu thị Coopmark Bà Rịa, thị xã Bà Rịa

IX

Lúa gạo do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký

1

 

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hoa

Tổ 59, thôn tam Long, xã Kim Long

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dung

102 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Vũng Tàu

Siêu thị Coopmark, trung tâm thương mại phường 7, thành phố Vũng Tàu

4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Bà Rịa

Siêu thị Coopmark Bà Rịa, thị xã Bà Rịa

5

 

Doanh nghiệp tư nhân Tâm Linh

160 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu

X

Thức ăn chăn nuôi gia súc (ngô bắp, đậu tương, khô dầu đậu tương, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc dùng cho chăn nuôi lợn thịt và gà thịt); thức ăn nuôi thủy sản

1

 

Xí nghiệp thức ăn gia súc Tân Thành (sản xuất)

Khu phố 4, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

2

 

Doanh nghiệp thức ăn gia súc Tân Hưng (sản xuất)

Tổ 1, khu phố 5, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa

3

 

Cửa hàng Võ Trường Giang

Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc

4

 

Cửa hàng Mạnh Cường

Ấp Ông Tô, Phước Thuận, Xuyên Mộc

5

 

Cửa hàng Vỹ Khang

Ấp Ông Tô, Phước Thuận, Xuyên Mộc

6

 

Cửa hàng Ngọc Lạc

60 Chi Lăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu

7

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Lợi

85 Chi Lăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu

8

 

Cửa hàng Thành Công

100 Bạch Đằng, thị xã Bà Rịa

9

 

Cửa hàng Mạnh Cường

319 Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Bà Rịa

10

 

Đại lý Đặng Lâm

An Thạnh, An Ngãi, huyện Long Điền

XI

Giấy: giấy in, giấy in báo, giấy viết

1

 

Nhà máy sản xuất bao bì và giấy định hình - Công ty trách nhiệm hữu hạn Pak Việt Nam

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

2

 

Nhà máy giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân - Công ty cổ phần giấy Sài Gòn

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

3

 

Công ty trách nhiệm hữu Phương Hà

Khu công nghiệp Đông Xuyên

II. DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢI KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ:

Stt

Hàng hóa dịch vụ

Tên tổ chức, cá nhân phải đăng ký giá

Địa chỉ

I

Vật liệu nổ công nghiệp

1

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại

229 Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Bà Rịa

2

 

Công ty cổ phần DIC Minh Hưng

Quốc lộ 55, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 Thành viên VINACONEX

75 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu

4

 

Công ty SunGeiway Đại Dương

Phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa

5

 

Công ty cổ phần đá Phước Hòa (FICO)

Quốc lộ 51, xã Tân Phước, huyện Tân Thành

6

 

Công ty cổ phần Thành Chí

37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu

7

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tâm

154 trương công định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

8

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long

Ấp Vạn hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

9

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lập

Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

10

 

Công ty cổ phần khoáng sản Minh Tiến

Khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

11

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng

229 Lê Hồng Phong, phường 8

12

 

Công ty X49 Bộ Quốc phòng

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Châu

Ấp Ông Trịnh, Tân Phước, huyện Tân Thành

14

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến

Quốc lộ 51, Ấp Ông Trịnh, Tân Phước, huyện Tân Thành

15

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình

Quốc lộ 51, Ấp Ông Trịnh, Tân Phước, huyện Tân Thành

16

 

Công ty Xây lắp Điện lực II

Ấp Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

17

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Tín

452/11 thôn Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

18

 

Công ty Đồng Tân Quân khu 7

Tổ 12, khu 2, ấp Phước Hiệp, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

19

 

Công ty CN HC Mỏ Nam Bộ

Quốc lộ 51, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

20

 

Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

105 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu

21

 

Công ty Schlumberger Việt Nam

65A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu

22

 

Công ty Halliburton Việt Nam dịch vụ dầu khí

65A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu

II

Dịch vụ cảng biển theo danh mục trong biểu giá

1

 

Công ty cổ phần Đóng tàu và dịch vụ cảng Mỹ Xuân

5-7 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn PTQT Formosa

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành

3

 

Công ty liên doanh Bà Rịa - Serece

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Sài Gòn - PSA

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

5

 

Công ty cổ phần cảng Container Tân Cảng - Cái Mép

Xã Tân Phước, huyện Tân Thành

6

 

Công ty cổ phần tiếp vận và cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept

5-7 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu

7

 

Công ty cổ phần Dầu khí Vũng Tàu

68 Hùng Vương, thành phố Vũng Tàu

8

 

Công ty Vũng Tàu Shipyard

847/4 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu

9

 

Công ty Đóng tàu và dịch vụ Dầu khí

847/4 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu

10

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế SP-PSA

Đường số 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ

11

 

Cảng nông sản Cái Mép (Công ty trách nhiệm hữu hạn Interflour)

Xã Tân Phước, huyện Tân Thành

III

Cước vận tải bằng ôtô

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC- BGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2010

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ vận tải Thiên Phú

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải tốc hành KumhoSamco

193 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

3

 

Doanh nghiệp tư nhân Trọng Quyết

43 Đống Đa, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

4

 

Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Tân Tiến

285 đường 30/4 phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

5

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thắng Lợi

164 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu

6

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tân Phú

40/1 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu

7

 

Hợp tác xã vận tải Quyết Tiến

14 Cô Bắc, phường 4, thành phố Vũng Tàu

8

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xe khách Thành Đạt

135 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu

9

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chú Chín Hòa Hiệp

146/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

10

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn TM VT Phú Dư

597 Bình Giã, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

11

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phúc

180 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

12

 

Công ty cổ phần TM VT Đức Tâm

175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Vũng Tàu

13

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng

219B, Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu

14

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và Du lịch Hoa Mai

24 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu

15

 

Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Thanh Hiền

439 Trần Phú, phường 6, thành phố Vũng Tàu

16

 

Công ty cổ phần TM VT Quang Hưng

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

17

 

Công ty cổ phần Mai Linh Vũng Tàu

186 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

18

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn GiLi taxi

1B, Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Vũng Tàu

19

 

Công ty Nam Việt

54 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

20

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch Công Đoàn

02 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu

21

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Du lịch Hoàng Long

488 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu

22

 

Hợp tác xã vận tải Chiến Thắng

234 đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

23

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lâm

177 Hoàng Văn Thụ, phường 7, thành phố Vũng Tàu

24

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Mai

128/6 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

25

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải ô tô Hoàng Sơn

68 Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, thành phố Vũng Tàu

26

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Bình

16/8 Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu

27

 

Công ty cổ phần Vận tải ô tô

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

28

 

Bến xe khách Vũng Tàu

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

29

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ vận tải Đông Hòa Phát

185 Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu

30

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng

02/7 Bà Triệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

31

 

Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế

270 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

32

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long

61 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu

33

 

Chi nhánh Hợp tác xã vận tải Du lịch Tân Thiên Phú

152/7/7 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu

34

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun taxi)

151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu

35

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Du lịch Tuấn Tú

148 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước hiệp, thị xã Bà Rịa

36

 

Doanh nghiệp tư nhân Thu Hồng

69 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước hiệp, thị xã Bà Rịa

37

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Dịch vụ Mạnh Hà

188 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa

38

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bà Rịa

56 Lê Thành Duy, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa

39

 

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Vận tải Dịch vụ Trung Tín

180 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước hiệp, thị xã Bà Rịa

40

 

Doanh nghiệp tư nhân Quý Lợi

Tổ 3, ấp Nam, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa

41

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khánh Bình

Tổ 5, Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

42

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải đường bộ huyện Tân Thành

Bến xe huyện Tân Thành, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

43

 

Doanh nghiệp tư nhân Tân Huy Hoàng

Ấp 2, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

44

 

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hoà

Ấp 2, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

45

 

Công ty cổ phần Minh Thắng

Phước Tấn, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

46

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải huyện Xuyên Mộc

Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

47

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vận tải Tân Tân

Huyện Xuyên Mộc

48

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải đường bộ huyện Châu Đức

Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

49

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải huyện Long Điền

19/1 Bùi Công Minh, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

50

 

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải huyện Đất Đỏ

Khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

IV

Cước vận tải tàu cánh ngầm

1

 

Greenlines - Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh

Văn phòng đại diện số 124 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu

2

 

Petro Express - Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Quang Hưng

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

3

 

Vina Express - Công ty trách nhiệm hữu hạn DVHH và Du lịch Sài Gòn

8A Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

V

Thuốc phòng, chữa bệnh cho người

Gồm các loại thuốc thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế quy định

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT- BTC-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2007

VI

Ô tô nhập khẩu, sản xuất trong nước dưới 15 chỗ ngồi

1

 

Toyota Vũng Tàu

168 đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Ngân

1215C, Bạch Đằng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Trường Thành

474 Thống Nhất (nối dài) phường 8, thành phố Vũng Tàu

4

 

Trạm Dịch vụ Công ty Ford Vũng Tàu

Quốc lộ 51, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa

5

 

Công ty cổ phần Trung Hi

203 nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu

VII

Giá dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, khách sạn

1

 

Khách sạn 07

19 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

2

 

Khách sạn 09

6/1 Phan Văn Trị, phường 2, thành phố Vũng Tàu

3

 

76 Thùy Vân

83 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

4

 

An Hoa residence

Tỉnh lộ 44, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

5

 

ABC

148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam

6

 

An Bình

179 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu

7

 

Anh Khoa

Tổ 17 thôn Quảng Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

8

 

ATC tại Côn Đảo

KDC số 9, Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo

9

 

Khách sạn Ánh Trăng

67A Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

10

 

Khách sạn Bảo Đảm Hàng Hải

70 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

11

 

Khách sạn Biển Đông

08 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

12

 

Biển Taiwan - paradise

01 Thùy Vân, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

13

 

Bimexco

Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

14

 

Bờ biển

01 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu

15

 

Khách sạn Bông Lúa Vàng

6/3A Phan Văn Trị, phường Thắng Tam

16

 

Khách sạn Bưu Điện Vũng Tàu

158 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

17

 

Khách sạn Cao Bằng

15A Phan Văn Trị, phường 2, thành phố Vũng Tàu

18

 

Khách sạn Cao Su

108 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

19

 

Khách sạn Chí Linh

414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu

20

 

Côn Đảo Resort

Khu DC số 5, đường Nguyễn Đức Thuận, Côn Đảo

21

 

Khách sạn Công Đoàn

04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu

22

 

Khách sạn Công Đoàn Đồng Nai

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

23

 

Khách sạn Công Đoàn (chi nhánh Công ty Xây dựng Cấp nước Đồng Nai)

128/21 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

24

 

Khách sạn DIC Star Vũng Tàu

169 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

25

 

Khách sạn Dầu khí (Holiday Mansion)

12 Trương Công Định, phường 2, thành phố Vũng Tàu

26

 

Khách sạn Dầu khí (PTSC)

09-11 Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

27

 

Khách sạn Dewi

47 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

28

 

Khách sạn Đăng Khoa

45/9 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

29

 

Khách sạn Đất Việt

Lô M2, khu Á Châu, Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

30

 

Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Medicoast)

165 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

31

 

Khách sạn Đồi Dừa

300 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

32

 

Khách sạn Phương Đông

BT 03, 170 Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu

33

 

Khách sạn du lịch điện lực

147 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

34

 

Khách sạn Kim Phượng

18-20 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Vũng Tàu

35

 

Khách sạn Dung Lân

126F khu Á Châu, Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

36

 

Khách sạn Gió Biển

Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

37

 

Khách sạn Grand-Palace

01 Nguyễn Trãi, phường 2, thành phố Vũng Tàu

38

 

Khách sạn Hải Âu

124 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

39

 

Khách sạn Hà Thành

137 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

40

 

Khách sạn Hàng Không

22 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

41

 

Khách sạn Hải Yến

08 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu

42

 

Khách sạn Hiền Hòa 1

06 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

43

 

Khách sạn Hiền Hòa 2

03 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

44

 

Khách sạn Hoa Hồng

01 Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

45

 

Khách sạn Hoa Mai

23-25 165 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

46

 

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

261 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu

47

 

Hồ Tràm Beach & Spa

Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

48

 

Khách sạn Hồng Phúc

Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

49

 

Khách sạn Hoàng Sơn

02 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

50

 

Khách sạn Hoàng yến

6B Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Vũng Tàu

51

 

Khách sạn Hồng Hà

Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

52

 

Khách sạn Hồng Hạnh

21 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

53

 

Khách sạn Hồng Ngọc

145 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

54

 

Khách sạn Hương Sen

Lê Hồng Phong (nối dài), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

55

 

Khách sạn Hương Long

24 B Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

56

 

Khách sạn Hương Phong

20 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

57

 

Khách sạn Huê Anh

15A Trương Công Định, phường 1, thành phố Vũng Tàu

58

 

Khách sạn Hương Phong - Hồ Cốc

Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

59

 

Khách sạn Kiều Anh

257 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu

60

 

Khách sạn Kim Cương

10 Trần Nguyên Hãn, phường 1, thành phố Vũng Tàu

61

 

Khách sạn Kỳ Hòa

30-32 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu

62

 

Khách sạn Kỳ Vân

Tỉnh lộ 44, Hải Sơn, Long Hải

63

 

Khách sạn Lâm Phúc

19 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

64

 

Khách sạn Lâu Đài Trắng (Casablace co.,Ltd.)

24 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu

65

 

Khách sạn Lam Sơn

07 Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Vũng Tàu

66

 

Khách sạn Lan Rừng

02 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu

67

 

Lan Rừng Resort&Spa

03-06 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu

68

 

Làng Bình An

01 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu

69

 

Lesco Resort

K2, thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

70

 

Khách sạn Liên Hoa

177 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu

71

 

Lộc An Resort

An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

72

 

Khách sạn Long Hải

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

73

 

Long Hải Beach Resort

Tỉnh lộ 44, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

74

 

Lotus Resort

44 thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

75

 

Khách sạn Lucky Star

34 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

76

 

Khách sạn Mai Hoàng

B24 Nguyễn Trường Tộ, phường 2, thành phố Vũng Tàu

77

 

Khách sạn Minh Đạt

38 La Văn Vầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

78

 

Khách sạn Minh Mẫn

171 Lê Lai, thành phố Vũng Tàu

79

 

Khách sạn Mỹ Lệ

59 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

80

 

Khu du lịch Nghinh Phong

06 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

81

 

Khách sạn Ngọc Huy

14 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

82

 

Khách sạn Ngọc Lan

2 Bis Thi Sách, phường 2, thành phố Vũng Tàu

83

 

Khách sạn Ngọc Mai

74A Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

84

 

Khách sạn Nữ Hoàng

205 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu

85

 

Khách sạn Number One

28 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

86

 

Khách sạn Ô Cấp

80 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu

87

 

Khách sạn Ocean Star

45 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

88

 

Khách sạn Pacific

04 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu

89

 

Khách sạn Petro House

63 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

90

 

Khách sạn Phi yến

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

91

 

Khách sạn Phương Nam

141 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

92

 

Khách sạn Phượng Trung

51C Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu

93

 

Khách sạn Phúc Thịnh

20 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

94

 

Khu du lịch Phú Mỹ Phương

Quốc lộ 51, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

95

 

Khách sạn Phúc Đạt

Lô 2, khu biệt thự đồi Ngọc Tước, phường 2, thành phố Vũng Tàu

96

 

Khách sạn Rạng Đông

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

97

 

Khách sạn Rạng Đông

149B Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

98

 

Khách sạn Residence Cotê D’Azur

172 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu

99

 

Khách sạn Rex

01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu

100

 

Khách sạn Royal

36 Quang Trung, phường 1, thành phố Vũng Tàu

101

 

Khách sạn Sammy

157 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

102

 

Khách sạn Sao Mai

Ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

103

 

Khu du lịch Sài Gòn - Bình Châu

Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

104

 

Khu du lịch Sài Gòn - Côn Đảo

16-24 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo

105

 

Khách sạn Sài Gòn 85

85 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

106

 

Khu du lịch Sài Gòn - Bình Châu biển Hồ Cốc

Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

107

 

Khách sạn Sông Hồng

03 Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

108

 

Khách sạn Sông Hương

09 Trương Vĩnh Ký, phường 1, thành phố Vũng Tàu

109

 

Khách sạn Sơn Hà

17A Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Vũng Tàu

110

 

Khách sạn Sơn Thịnh IV

258 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

111

 

Khách sạn Sơn Thịnh V

249 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu

112

 

Khách sạn Sơn Thịnh I

153 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

113

 

Khách sạn Sơn Thịnh II

19 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

114

 

Sơn Thủy Resort

165C Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

115

 

Khách sạn Song Nam

220/10 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

116

 

Khách sạn Tân Hoàng Thân

15-17 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

117

 

Khách sạn Tâm Khoa

197/ Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

118

 

Khách sạn Thanh Bình

49 Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu

119

 

Khách sạn Thanh Nguyệt

24 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

120

 

Khách sạn Thanh Tùng

Lô A10-A11 khu Á Châu, Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu

121

 

Khách sạn Quỳnh Hương

A2 khu Á Châu, Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu

122

 

Khách sạn Thành Nam

182 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

123

 

Khách sạn Thành Trung

154E Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

124

 

Khách sạn Thái Bình

2/3 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

125

 

Khách sạn Thái Tân

178A Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

126

 

Khách sạn Tháng Mười

151 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

127

 

Khách sạn The Coast

300A Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

128

 

Khách sạn The Imperial

159-163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

129

 

Khách sạn Thiên Mã

154B Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu

130

 

Khách sạn Thiên Hoàng

19/5 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

131

 

Khách sạn Thu Trang

67 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

132

 

Thung Lũng Núi (Valley Mountain Hotel)

102/6-108/6 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu

133

 

Khách sạn Thùy Dương - Vũng Tàu

04 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

134

 

Khách sạn Thủy Tiên

84 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu

135

 

Khách sạn Thủy Hoàng 2

23/6 quốc lộ 55, Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

136

 

Khách sạn Thùy Dương - Đất Đỏ

Xã phước hải, huyện Đất Đỏ

137

 

Thùy vân

115 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

138

 

Khách sạn Thủy Tiên

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 9, thành phố Vũng Tàu

139

 

Khách sạn Trang Nhung

49 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

140

 

Khách sạn Tri Kỷ

180 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

141

 

Khách sạn Trường Ân

155 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

142

 

Khách sạn Trường An

22 La Văn Cầu, phường 2, thành phố Vũng Tàu

143

 

Tropicana Beach Resort (Bến Thành - Long Hải)

Tỉnh lộ 44, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

144

 

Khách sạn Trang Dũng 1

10 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

145

 

Khách sạn Trang Dũng 2

16 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

146

 

Khách sạn Tuấn Vinh

27 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

147

 

Khách sạn Tuyết Nhi

91 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

148

 

Khách sạn Vân Anh Walker

Số 08 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

149

 

Khách sạn Vên Vên

Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

150

 

Khách sạn Victory

149 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

151

 

Khách sạn Việt Đức

2A Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

152

 

Khách sạn Việt Hùng

25/3 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

153

 

Khách sạn Viettel Xanh

147C Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

154

 

Khách sạn Vitamin C2

18 Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu

155

 

Khách sạn VTT

29 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

156

 

Khu du lịch Vũng Tàu - Paradise

01 Thùy Vân, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

157

 

Vũng Tàu - Intourco Resort

1 A Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

158

 

Khu du lịch Sanctuary

Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

159

 

Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VIII

Giá dịch vụ du lịch: cho thuê phao, dù, lều bạt, ghế bố, tắm nước ngọt

1

 

Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tháng Mười

Khu du lịch Biển Xanh, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam

Bãi tắm Đông Nam, 151 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

4

 

Khu du lịch biển VT-XN DIC du lịch biển

2 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

5

 

Công ty Hưng Hải

Đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

6

 

Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu

1A Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

7

 

Khu du lịch Biển Đông

Số 8 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

8

 

Khu du lịch biển Nghinh Phong

Số 8 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

9

 

Khu du lịch Việt Đức

2A Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

10

 

Khu du lịch Thùy Dương

Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ

IX

Đá xây dựng, cát xây dựng, gạch xây, ngói các loại

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên VINACONEX

75 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty cổ phần DIC-gạch ngói Tuynel Long Hương

Km 61, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa

3

 

Công ty cổ phần DIC Minh Hưng

Khu phố 7, Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa

4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long

Ấp vạn hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

5

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lập

Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

6

 

Công ty Khoáng sản

86 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu

7

 

Công ty cổ phần đá Phước Hòa Fico

Km50, Quốc lộ 51, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

8

 

Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân

Ấp suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

9

 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO - NM SX VL XD Phú Mỹ

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1

X

Giá thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký

1

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Vũng Tàu

Siêu thị Coopmark Vũng Tàu, trung tâm thương mại, phường 7, thành phố Vũng Tàu

2

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Bà Rịa

Siêu thị Coopmark Bà Rịa, thị xã Bà Rịa

3

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh

Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đợt 1)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38