Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11815/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 11815/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 30/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11815/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2015-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (Chương trình);

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 ngày 08 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 6341/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 11741/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các: Tờ trình số 3869/TTr-EVN ngày 17 tháng 9 năm 2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020; Văn bản số 4402/EVN-ĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc hoàn thiện BCNCKT các dự án thuộc Chương trình; Hồ sơ BCNCKT dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 do Công ty TNHH MTV Kiến trúc sư Việt Nam lập tháng 7 năm 2015 và điều chỉnh, bổ sung tháng 10 năm 2015; Báo cáo kết quả thẩm định BCNCKT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 (Dự án).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Công Thương.

3. Cơ quan điều phối dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

5. Tổ chức tư vấn lập BCNCKT: Công ty TNHH MTV Kiến trúc sư Việt Nam.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng

Mục tiêu tng quát: Phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tại các thôn/bản chưa có điện; cấp điện cho các hộ dân chưa được cấp điện chính thức, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, biên giới, đảm bảo an ninh, n định chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu cụ thể: Cấp điện cho khoảng 4.348 hộ dân nông thôn thuộc 210 thôn/bản, của tỉnh Lạng Sơn.

7. Địa điểm xây dựng: Triển khai trên địa bàn 55 xã thuộc 10 huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Đình Lập và Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

a) Trạm biến áp

- Tổng số: 84 trạm, tổng dung lượng: 5.295 kVA. Trong đó:

+ Trạm 3 pha điện áp 35/0,4kV:

. Dung lượng 50 kV: 41 trạm;

. Dung lượng 75 kV: 25 trạm;

. Dung lượng 100 kV: 03 trạm;

. Dung lượng 160 kV: 02 trạm.

+ Trạm 3 pha điện áp 10(35)/0,4kV:

. Dung lượng 50 kV: 09 trạm;

. Dung lượng 75 kV: 04 trạm.

b) Đường dây trung áp

- Tổng số chiều dài đường dây trung áp 3 pha 35kV: 281,331 km.

c) Đường dây hạ áp

- Tổng số chiều dài đường dây hạ áp: 608,639 km. Trong đó:

+ Đường dây hạ áp xây dựng mới: 395,32 km;

+ Đường dây hạ áp cải tạo: 213,319 km.

d) Công tơ và dây dẫn về hộ gia đình

- Tổng chiều dài dây dẫn về hộ gia đình: 347,840 km, bình quân khoảng 80m/hộ và được chuẩn xác trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC).

- Tổng số hộ cấp điện: 4.348 hộ.

- Hỗ trợ các hộ chưa có điện: Lắp đặt cho mỗi hộ gia đình 01 bảng điện, 01 bóng đèn compac.

- Dây dẫn vào công tơ, hộp công tơ và công tơ phục vụ cấp điện cho các phụ tải trạm bơm tưới tiêu, phụ tải sản xuất sử dụng điện 3 pha không được đề cập trong Dự án này. Công ty Điện lực Lạng Sơn căn cứ nhu cầu thực tiễn cấp điện thực hiện theo các quy định hiện hành.

e) Khối lượng chi tiết: được nêu trong Phụ lục kèm theo và được chuẩn xác trong TKBVTC.

9. Diện tích chiếm đất

Tổng diện tích hành lang tuyến của dự án: Khoảng 3.721.778 m2. Trong đó:

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn sử dụng cho mục đích xây dựng móng cột, móng néo, trạm biến áp: khoảng 43.868 m2.

- Diện tích ảnh hưởng tạm thời trong giai đoạn thi công và hành lang an toàn lưới điện: Khoảng 3.721.778 m2.

10. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp - Đường dây và trạm biến áp, dự án nhóm B.

11. Phương án xây dựng (Thiết kế cơ sở)

11.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-21-2006;

- Quy phạm tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;

- Các TCVN, TCN, IEC và tiêu chuẩn quốc tế thông dụng;

- Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn của Bộ Công Nghiệp nay là Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2006.

11.2. Trạm biến áp

- Kiểu trạm:

+ Các trạm 3 pha, ngoài trời, treo trên 02 cột BTLT cho trạm có công suất từ 75kVA trở lên;

+ Các trạm 2 pha, 1 pha ngoài trời, treo trên 01 cột BTLT cho trạm có công suất từ 50kVA trở xuống.

- Cấp điện áp: 35/0.4kV (trạm 3 pha đấu nối đường dây 35kV).

- Cấp điện áp: 10(35)/0.4kV (trạm 3 pha đấu nối đường dây 10kV khu vực cải tạo 35kV).

- Cấp điện áp: 35/0.23(2*0,23)kV(trạm 2 pha đấu nối đường dây 35kV).

- Cấp điện áp: 22/0.4kV (trạm 3 pha đấu nối đường dây 22kV).

- Cấp điện áp: 10(22)/0.4kV (trạm 3 pha đấu nối đường dây 10kV khu vực quy hoạch cải tạo 22 kV).

- Cấp điện áp: 22/0.23(2*0,23)kV (trạm 2 pha đấu nối đường dây 22kV).

- Cấp điện áp: 12,7/0.23(2*0,23)kV (trạm 1 pha đấu nối đường dây 22kV).

- Sơ đồ kết dây: Đường dây trung áp - chống sét - cầu chì tự rơi-máy biến áp-chng sét hạ áp-áp tô mát tng-các áp tô mát nhánh-đường dây hạ áp.

- Dung lượng trạm 3 pha là: 31,5kVA; 50kVA; 75kVA; 100kVA; 125kVA; 160kVA; 250kVA; 320kVA; 400kVA.

- Dung lượng trạm 2 pha là: 31,5kVA; 50kVA.

- Dung lượng trạm 1 pha là: 25kVA; 31,5kVA; 50kVA.

- Dung lượng trạm lựa chọn phù hợp với nhu cầu phụ tải và phạm vi cấp điện từng trạm.

- Máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, hoặc 2 pha 2 cuộn dây, 1 pha 2 cuộn dây, hoặc 3 máy biến áp 1 pha 2 cuộn dây, kiểu kín, đặt ngoài trời, làm mát tự nhiên, tđấu dây được lựa chọn tối ưu về tổn thất máy biến áp, thuận lợi trong quá trình chuyn đi cấp điện áp phía sơ cấp (nếu có) và được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

- Chống sét trung áp dùng loại chống sét van điện áp 38,5kV hoặc 24kV hoặc 18kV hoặc 11kV tương ứng với cấp điện áp sơ cấp trạm biến áp là 35kV hoặc 22kV trung tính cách li hoặc 22kV trung tính nối đất hoặc 10kV.

- Chống sét phía hạ áp dùng loại van 400V đặt trong tủ hạ áp.

- Thao tác đóng cắt, bảo vệ quá dòng cho trạm dùng cầu chì tự rơi loại:

. FCO 35 cho trạm có điện áp sơ cấp 35kV;

. FCO 22 cho trạm có điện áp sơ cấp 22kV.

- Thao tác đóng cắt, bảo vệ quá dòng, ngắn mạch phía hạ áp dùng áp tô mát tng có I đm phù hợp với dung lượng MBA, các áp tô mát có I đm phù hợp cho các lộ xuất tuyến.

- Cáp lực dùng loại cáp đồng bọc PVC loại:

+ Loại 3*M300+M185 đối với TBA 560; loại: 3*M240+M150 đối với TBA 400 kVA; 3*M185+M120 đối với TBA 320; loại: 3*M150+M95 đối với TBA 250 kVA-160 kVA; loại: 3*M95+M50 đi với TBA 100 kVA-75 kVA; loại: 3*M50+M35 đối với TBA50 kVA-31,5 kVA đối với trạm biến áp 3 pha.

+ Loại 2(2*M70) đối với TBA 50 kVA; loại: 2(2*M50) đối với TBA 31,5 kVA và 2*M70 đi với TBA 25 kVA đi với trạm biến áp 1 pha và 2 pha.

- Số lượng xuất tuyến:

+ 03 nhánh với trạm có công suất trên 100kVA;

+ 02 nhánh với trạm có công suất từ 100kVA trở xuống.

- Đấu nối dây dẫn đường dây hạ áp thẳng vào áp tô mát nhánh tủ điện hạ áp TBA.

- Nối đất

+ Trung tính máy biến áp, chống sét, vỏ thiết bị, các kết cấu sắt thép trạm đều được nối đất.

+ Nối đất dùng loại cọc tia hỗn hp trị số điện trở nối đất đảm bảo:

. R < 10 ôm đối với tất cả các trạm biến áp.

. Toàn bộ tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng. Dây nối và đầu cọc được đặt sâu dưới đất 0,8 m

- Cột điện dùng loại cột BTLT cao 10m hoặc 12m loại cột B và C cho trạm 3 pha 35kV và 22(10)kV, trừ các trạm đặc biệt được xử lý trong quá trình thiết kế

- Xà; giá đỡ MBA, thiết bị trạm; ghế thao tác... được chế tạo từ thép hình, được bảo vệ chng rỉ bng mạ kẽm nhúng nóng, chiu dày lớp mạ 80μm.

- Móng cột dùng loại móng khối bằng bê tông M150 đúc tại chỗ.

- Các giải pháp kỹ thuật chi tiết được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

11.3. Đường dây trung áp

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Số mạch: 01 mạch.

- Cấp điện áp: 35kV; 22kV.

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép loại AC-50/8, AC-70/11.

- Cách điện:

+ Tại các vị trí đsử dụng cách điện đứng loại 35 kV với ĐZ 35kV và 22 kV với ĐZ 22kV.

+ Tại các vị trí néo dùng loại cách điện treo với số bát cách điện là 4 với ĐZ 35kV và 3 với ĐZ 22kV hoặc cách điện chui Polymer tương ứng.

- Tiếp địa:

+ Tất cả các cột, xà trên đường dây đều được nối đất.

+ Trị số điện trở nối đất đảm bảo theo Quy phạm khi đi qua khu vực đông dân cư hoặc qua khu vực ít dân cư.

+ Tiếp địa sử dụng bộ cọc tia hỗn hp mạ kẽm nhúng nóng, chiu dầy lp mạ yêu cầu 80μm.

- Tại các nhánh rẽ có chiều dài trên 2 km và nhánh rẽ cấp điện cho từ 02 TBA trở lên đấu nối vào trục chính được bố trí lắp đặt dao cách ly 3 pha loại 35kV-200A cho ĐZ-35kV và 24kV-200A cho ĐZ-22kV.

- Xà: Xà, giá, cổ dề: Sử dụng thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn, chiều dầy lp mạ yêu cầu 80μm.

- Cột:

+ Ct điện: sử dụng cột BTLT cao 10;12;14;16;20 m loại A;B;C phù hợp yêu cu chịu lực từng vị trí.

+ Sơ đồ cột: sử dụng các sơ đồ: ĐT-(12;14); ĐV-(12;14;16); NG-(12;14;16); NC-(12;14;16); NV-(12;14;16) tương ứng khoảng cột cho các vị trí đỡ thng, đvượt, néo góc, néo cui cho đường dây 3 pha. Sử dụng các sơ đ: ĐT-(10/2; 12/2); NG-(10/2; 12/2); NC-(10/2;12/2) tương ứng khoảng cột cho các vị trí đỡ thng, néo góc, néo cui cho đường dây 2 pha và 1 pha.

- Móng cột:

+ Móng đà cản loại 1 thanh ngáng hoặc 2 thanh ngáng bố trí so le cho các vị trí cột đỡ thẳng, các vị trí có điều kiện địa chất tốt.

+ Móng bê tông khối đúc tại chỗ cho các vị trí néo, các vị trí đỡ thẳng và đỡ vượt cho các vị trí cột đi qua khu vực địa chất xấu.

- Néo cột: Sử dụng cho các vị trí néo góc, néo thẳng và néo cuối.

+ Dây néo: Sử dụng thép tròn trơn đường kính 14 ÷ 20 hoặc dây cáp thép loại TK 35, TK 50 tùy theo yêu cầu chịu lực.

+ Móng néo: Bê tông cốt thép mác 200 đúc tại chỗ.

- Các giải pháp kỹ thuật chi tiết được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

11.4. Đường dây hạ áp

- Kết cấu: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 3 dây đối với các đường trục và 1 pha 2 dây đối với các nhánh rẽ cấp điện cho khu vực ít dân cư.

- Dây dẫn sử dụng loại cáp vặn xoắn ruột nhôm loại: ABC 4*50; ABC 3*70+50; ABC 3*95+50; ABC 3*120+70 cho các đường trục 3 pha và ABC 2*35; 2*50; 2*70 cho các nhánh rẽ.

- Cách điện và phụ kiện: dùng kẹp treo cáp cho vị trí đỡ thẳng và đgóc, kẹp hãm ngừng cáp cho vị trí góc lớn và néo cuối.

- Cột điện: sử dụng cột bê tông cốt thép loại BTLT 7,5m và BTLT 8,5m (H 7,5m và H 8,5m). Tại các vị trí đỡ thẳng, đỡ góc 3 pha và néo góc, néo cuối nhánh rẽ 1 pha sử dụng dây dẫn có tiết diện tới 2*50 sử dụng cột đơn. Tại các vị trí cột néo góc lớn, néo cuối dây dẫn lớn sử dụng cột ghép đôi. Các vị trí cột có mặt bằng cho phép đặt dây néo sử dụng cột đơn và tăng cường dây néo, móng néo.

- Móng cột: sử dụng móng 1 đà cản hoặc móng 2 đà cản lắp sole cho các vị trí có điều kiện địa chất tốt hoặc các vị trí tăng cường được dây néo, móng néo hỗ trợ; sử dụng móng khối bê tông đúc tại chỗ mác 100 cho các vị trí cột còn lại.

- Khoảng cột trung bình: 38 ÷ 40m.

- Dây néo, móng néo: dùng bộ chằng cáp thép 3/8” kết hợp móng néo (MN) cho tất cả các vị trí đỡ góc, néo góc tới 90°, vị trí dừng dây. Số lượng dây néo, móng néo lựa chọn phù hợp với yêu cầu chịu lực.

- Nối đất trung tính lặp lại: Sử dụng hệ thống tiếp địa dạng cọc tia hỗn hợp bố trí tại vị trí cột rẽ nhánh, cột cuối và các vị trí trung gian. Khoảng cách trung bình giữa các tiếp địa trên tuyến khoảng (200 ÷ 250)m đối với khu đông dân cư và (400 ÷ 450)m đối với khu vực ít dân cư.

- Các giải pháp kỹ thuật chi tiết được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

11.5. Công tơ và đu ni trước công tơ

- Các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện được lắp đặt loại công tơ điện tử có chức năng đo xa, không truyền dữ liệu.

- Các dụng cụ đo lường được lắp đặt ngoài trời, trong các vỏ tủ chịu được ảnh hưởng bởi thời tiết và phải được làm việc đúng với cấp chính xác của chúng dưới các điều kiện thời tiết, khí hậu xung quanh.

- Đấu nối điện kế vào lưới hạ áp: dùng cáp Muller 2 ruột nhôm 2x11mm2 đối với hòm công tơ 1 hoặc 2 công tơ, và loại 2x16 đối với hòm 4 công tơ.

- Các công tơ điện đều phải được bấm (kẹp) chì kỹ thuật bởi đơn vị được ủy quyền của Nhà nước về kiểm định công tơ và kẹp chì thương mại của đơn vị bán điện.

- Các công tơ đều được lắp đặt trong hộp công tơ treo trên cột đường dây hạ áp hoặc trước hiên nhà. Độ cao treo công tơ ≥ 1,7m (treo trước hiên nhà), hoặc ở độ cao 2,5m (trên cột đường dây).

- Tùy mật độ phân bố dân cư của từng khu vực cấp điện và vị trí lắp đặt công tơ, sử dụng hộp công tơ loại 1 công tơ, 2 công tơ hoặc 4 công tơ tùy nhu cầu thực tế.

- Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện.

- Hộp công tơ phù hợp để lắp công tơ điện tử.

- Các giải pháp kỹ thuật chi tiết được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

11.6. Đấu nối về các hộ dân

- Dây dẫn điện đấu nối dây dẫn từ sau công tơ lắp ngoài cột về mỗi hộ gia đình: sử dụng loại cáp duplex nhôm 2 ruột cách điện PVC 0,6/1kV 2x7mm2 cho một hộ dân khi khoảng cách dưới 20m; loại cáp duplex nhôm 2 ruột cách điện PVC 0,6/1 kV 2x11mm2 cho một hộ dân khi khoảng cách nhà trên 20m để tăng cường khả năng căng dây dẫn đi xa.

- Dây dẫn điện đấu nối dây dẫn từ nhánh rẽ hạ áp về hộ gia đình khi lắp đặt công tơ tại nhà: sử dụng loại cáp duplex nhôm 2 ruột cách điện PVC 0,6/1 kV 2x11mm2 cho một đến 2 hộ dân; loại cáp duplex nhôm 2 ruột cách điện PVC 0,6/1 kV 2x25mm2 cho 3-4 hộ dân.

- Cột điện:

+ Khi các hộ dân ở gn đường dây hạ áp (L 30m), kết cấu nhà dân cho phép kéo hãm dây dẫn có thể kéo dây thẳng từ cột về hộ gia đình, không cần tăng cường cột đ.

+ Khi các hộ dân ở xa đường dây hạ áp (L 30m), kết cấu nhà dân không cho phép kéo hãm dây dẫn, sử dụng các cột đ, hãm dây dn về nhà. Cột điện sử dụng cột gỗ hoặc bê tông. Chủng loại cột, chiều cao cột được quy định trong thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với điều kiện của từng khu vực.

- Móng cột: trong trường hợp sử dụng cột để đỡ dây dẫn về hộ gia đình, móng cột được sử dụng loại móng đất, đá, gạch đầm chặt (chôn không móng); móng bê tông khối hoặc đà cản. Chủng loại móng, kích thước móng được quy định trong thiết kế bản vẽ thi công phù hp với cột được sử dụng và điều kiện địa chất của từng khu vực.

- Các giải pháp kỹ thuật chi tiết được cụ thể trong giai đoạn lập TKBVTC.

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm vận động nhân dân khu vực hưởng lợi đóng góp phần đền bù, tự giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với phần hạ áp; Tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành, phù hợp với tiến độ dự án (phần trung áp nếu có). Kinh phí đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng do Chủ đầu tư chi trả theo quy định.

13. Tổng mức đầu tư (TMĐT): 640.992.161.824 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng). Trong đó:

■ Chi phí xây dựng:

470.352.907.932 VNĐ

■ Chi phí thiết bị:

14.524.065.097 VNĐ

■ Chi phí đền bù:

3.578.105.500 VNĐ

■ Chi phí quản lý dự án:

5.986.026.631 VNĐ

■ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

37.453.457.373 VNĐ

■ Chi phí khác:

25.489.926.010 VNĐ

■ Chi phí dự phòng:

83.607.673.281 VNĐ

Tổng cộng:

640.992.161.824 VNĐ

14. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- 85% TMĐT từ ngân sách Trung ương (cấp trực tiếp hoặc cấp từ ODA, hoặc vốn ưu đãi khác), tương ứng 544.843.337.550 đồng;

- 15% TMĐT do Chủ đầu tư thu xếp phù hợp với kế hoạch cấp vốn từ ngân sách Trung ương, tương ứng 96.148.824.274 đồng.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, chỉ đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai thực hiện dự án.

16. Quản lý vận hành bán điện đến hộ dân sau đầu tư: Công ty Điện lực Lạng Sơn.

17. Thời gian thực hiện đầu tư Dự án

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2015;

- Thực hiện đầu tư: Giai đoạn 2016-2020, phù hợp với tiến độ cấp vốn ngân sách Nhà nước hàng năm.

18. Tổ chức thực hiện

18.1. Phương thức tổ chức thực hiện Dự án: Thực hiện theo các quy định hiện hành, phù hợp với nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho Dự án.

18.2. Giao Tổng cục Năng lượng

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các bước tiếp theo của Dự án đúng quy định;

- Thực hiện chức năng chủ quản Dự án, kiểm tra việc thực hiện đầu tư Dự án và chất lượng xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

18.3. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chịu trách nhiệm điều phối Dự án;

- Chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị có liên quan bố trí vốn đối ứng, tổ chức trin khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành;

- Tng hợp nhu cầu nguồn vốn hàng năm cho các dự án do EVN đầu tư trong giai đoạn 2015-2020 thuộc Chương trình, làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc cân đối nguồn vốn và bố trí vn đtriển khai thực hiện Dự án theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án của Chủ đầu tư, báo cáo định kỳ về Bộ Công Thương về kết quả thực hiện theo quy định.

18.4. Giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Thực hiện chức năng Chủ đầu tư dự án theo quy định hiện hành;

- Bố trí vốn đối ứng kịp thời theo tiến độ cấp vốn cho Dự án;

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp: Rà soát các danh mục đầu tư phù hợp với quy hoạch tổng thể; Thống nhất thứ tự danh mục ưu tiên đầu tư, thực hiện đồng bộ các hạng mục công trình, tránh sự chồng chéo danh mục của Dự án với các dự án khác trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành, phù hợp với tiến độ dự án (phần trung áp nếu có);

- Chủ đầu tư chủ động triển khai bước tiếp theo phù hợp tiến độ cấp vốn cho Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp nhận vốn, tài sản, tổ chức quản lý và bán điện đến các hộ sử dụng điện ngay sau khi các công trình của Dự án được đưa vào vận hành.

Điều 2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định đầu tư Dự án được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự án theo các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TCNL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC, QUI MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Kèm theo Quyết định số 11815/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015

TT

Huyện, xã địa điểm/ thôn bn xây dựng CT

Số xã

Số thôn bn được cp

Trạm biến áp

Chiều dài ĐZ trung áp (m)

Chiều dài ĐZ 0,4kV (m)

Số hộ được hưởng lợi (hộ)

STBA

Dung lượng (kVA)

 

TNG CỘNG

55

210

84

5.295

281.313

608.639

9.096

I

Huyện Cao Lộc

2

9

4

200,0

9.857

19.435

234

1.1

Xã Công Sơn (xã Vùng 3)

1

6

2

100,0

6.676

12.050

158

1

Phiêng Luông

 

1

1

50,0

3.388

2.488

42

2

Khuổi Tao

 

1

1

50,0

3.289

2.773

43

3

Ngàn Pặc

 

1

0

-

-

2.754

27

4

Thán Dìn, Đông Chn

 

2

0

-

-

2.936

28

5

Lục Bó

 

1

0

-

-

1.100

18

1.2

Xã Mu Sơn (xã Vùng 3)

1

3

2

100,0

3.181

7.385

76

1

Khau Vàng

 

1

1

50,0

3.181

1.871

37

2

Bản Pèng

 

1

1

50,0

0

4.000

26

3

Bn Co Lọi

 

1

0

-

-

1.514

13

II

Huyện Tràng Định

6

25

11

625

39.386

77.414

1.350

II.1

Xã Đề Thám

1

4

3

150,0

9.577

8.315

207

1

Thôn bn Quyn

 

1

0

-

-

1.200

68

2

Thôn Khau cà

 

1

1

50,0

1.823

2.723

40

3

Thôn Cốc Lùng

 

1

1

50,0

4.343

2.962

59

4

Thôn Khuẩi Tá

 

1

1

50,0

3.411

1.430

40

II.2

Xã Hùng Sơn

1

8

1

75,0

4.774

12.929

457

1

Thôn Bn Piòong

 

1

1

75,0

4.774

5.817

74

2

Thôn Cốc Càng, Bản Piềng

 

2

0

-

-

2.504

74

3

Khu Nà Cóoc (Thôn Nà Cà)

 

1

0

-

-

1.250

132

4

Thôn Vài Pi, Đông Mẩn, Nà Khoang, Bản Còong

 

4

0

-

-

3.358

177

II.3

Xã Tân Tiến

1

2

2

125,0

8.015

10.744

129

1

Thôn Khuổi Biắp

 

1

1

50,0

2.807

5.122

55

2

Thôn Khui Cù

 

1

1

75,0

5.208

5.622

74

II.4

Xã Chí Minh

1

8

3

150,0

8.757

27.796

407

1

Thôn Khui Dạ

 

1

1

50,0

2.811

6.262

58

2

Thôn Khui Nà

 

1

1

50,0

2.668

5.678

54

3

Thôn Khuổi Khuông

 

1

1

50,0

3.278

3.544

46

4

Thôn Thà Lừa

 

1

0

-

-

2.500

39

5

Thôn Nà Quân, Bn Ca

 

2

0

-

-

3.550

101

6

Thôn Cốc Tòng, Pc Bó

 

2

0

-

-

6.262

109

II.5

Xã Trung Thành

1

2

2

125,0

8.263

13.819

132

1

Thôn 6 (Khui Kìn)

 

1

1

75,0

5.276

6.871

74

2

Thôn 7 (Bản Lsiền)

 

1

1

50,0

2.987

6.948

58

II.6

Xã Tân Yên

1

1

0

-

-

3.811

18

1

Thôn Pác Đeng

 

1

0

-

-

3.811

18

III

Huyện Văn Lãng

2

10

5

325

9.955

34.978

412

III.1

Xã Hội Hoan

1

3

2

100,0

4.175

8.962

149

1

Thôn Co Tào

 

1

1

50,0

2.035

4.642

43

2

Thôn Khuổi Tọoc

 

1

1

50,0

2.140

2.504

46

3

Thôn Bẻng

 

1

0

-

-

1.816

60

III.2

Xã Gia Min

1

7

3

225,0

5.780

26.016

263

1

Thôn Bình Lập, May Sao, Nặm Bao

 

3

1

75,0

1.441

9.573

88

2

Thôn Cốc Nhng

 

1

1

50,0

1.680

6.782

48

3

Thôn Còn Pheng, Quảng Lộng, Cương Quyết

 

3

1

100,0

2.659

9.661

127

IV

Huyện Bình Gia

11

39

12

675

41.111

116.107

1.412

IV.1

Xã Tân Văn

1

1

1

50

1.842

2.584

24

1

Thôn Lân Khinh

 

1

1

50,0

1.842

3.666

19

IV.2

Xã Hoa Thám

1

5

4

200,0

14.197

19.115

265

1

Thôn Cảo Chòm

 

1

1

50,0

4.004

5.709

62

2

Thôn Bn Pìn

 

1

1

50,0

3.948

4.446

59

3

Thôn Đi Cấn 1

 

1

1

50,0

3.855

4.901

56

4

Thôn Đội Cn 2

 

1

1

50,0

2.390

2.959

42

5

Thôn Khui Gii

 

1

0

-

-

1.100

46

IV.3

Xã Minh Khai

1

4

2

100,0

6.978

14.088

169

1

Thôn Bn Tăn

 

1

1

50,0

2.784

4.716

49

2

Thôn Nà Khuông

 

1

1

50,0

4.194

4.730

57

3

Khui Con

 

1

0

-

-

1.200

10

4

Bn Hỏi

 

1

0

-

-

3.442

53

IV.4

Xã Mông Ân

1

4

1

75,0

2.062

11.315

206

1

Đồng Hương

 

1

1

75,0

2.062

4.391

76

2

Thôn Nà Cướm

 

1

 

-

-

5.158

64

3

Nà Vường, Nà Vò

 

2

0

-

-

1.766

66

IV.5

Xã Yên Lỗ

1

6

1

50,0

3.589

16.588

153

1

Khui Sp

 

1

1

50,0

3.589

6.088

59

2

Thôn Khui Mè

 

1

 

-

-

1.460

16

3

Thôn Khuổi Chặng, Kim Đng, Khui Cọ

 

3

 

-

-

6.908

58

4

Thôn Nà Quáng

 

1

 

-

-

2.132

20

IV.6

Xã Bình La

1

2

0

-

-

6.448

74

1

Cc Phường

 

1

0

-

-

3.948

44

2

Thôn Bn Pát

 

1

0

-

-

2.500

30

IV.7

Xã Hòa Bình

1

4

1

50,0

188

10.901

117

1

Mạy Đẩy

 

1

1

50,0

188

1.895

21

2

Thôn Khuổi Khinh

 

1

 

-

-

4.384

25

3

Thôn Tà Chu, Nà Chí (Bản Duộc)

 

2

 

-

-

4.622

71

IV.8

Xã Hồng Phong

1

2

2

150,0

12.256

10.580

152

1

Thôn Nà Sla

 

1

1

75,0

4.541

5.904

67

2

Thôn Vằng Phía

 

1

1

75,0

7.715

4.676

85

IV.9

Xã Hưng Đạo

1

5

0

-

-

8.520

116

1

Thôn Nà Dạ, Khuổi Khiếc

 

2

0

-

-

2.759

42

2

Thôn Khuổi Buông, Bn Chu

 

2

0

-

-

3.750

46

3

Thôn Bản Sleo (Bn Nghịu)

 

1

0

-

-

2.011

28

IV.10

Xã Quý Hòa

1

4

0

-

-

10.373

100

1

Khui Ngành

 

1

0

-

-

2.280

20

2

Thôn Khuổi Cáp

 

1

0

-

-

1.000

18

3

Nà Lùng

 

1

0

-

-

1.210

10

4

Khuổi Lùng, Khui Cáp (riêng 01 thôn Khuổi Cáp từ 2 phía Tba Quý Hòa 2 + 4)

 

1

0

-

-

5.883

52

IV.11

Xã Thiện Hòa

1

2

0

-

-

5.595

36

1

Thâm Khôn

 

1

 

 

 

3.005

19

2

Cặm Tắm

 

1

 

 

 

2.590

17

V

Huyện Bắc Sơn

9

35

18

1.370

54.236

91.688

1.861

V.1

Xã Vũ Lễ

1

6

4

470,0

8.650

18.172

466

1

Thôn Khuôn Bồng

 

1

1

50,0

3.548

3.250

51

2

Thôn Lân Kẽm, Thng Nhất

 

2

1

160,0

2.351

6.579

140

3

Thôn Kha H

 

1

1

100,0

2.564

4.978

119

4

Suối Hoan, Quang Tiến

 

2

1

160,0

188

3.365

156

V.2

Xã Nht Hòa

1

6

3

175,0

8.984

11.657

207

1

Thôn Nà Úy

 

1

1

75,0

3.001

3.142

78

2

Thôn Làng Khà

 

1

1

50,0

2.185

4.118

57

3

Thôn Nà Gá

 

1

1

50,0

3.798

2.297

51

4

Thôn Địa Phận, Làng Tiến, Dộc Máy

 

3

0

-

-

2.100

21

V.3

Xã Tân Tri

1

5

4

300,0

17.339

17.505

317

1

Thôn Thâm Si

 

1

1

75,0

5.185

3.091

80

2

Bình An

 

1

1

75,0

6.264

4.634

75

3

Thôn Sui Tát

 

1

1

75,0

2.057

2.883

74

4

Thôn Suối Tín

 

1

1

75,0

3.833

4.566

68

5

Thôn Ngọc Lầu

 

1

0

-

-

2.331

20

V.4

Xã Long Đống

1

1

1

50,0

2.723

3.595

56

1

Thôn Tân Rã

 

1

1

50,0

2.723

3.595

56

V.5

Xã Trấn Yên

1

4

1

75,0

4.088

6.625

88

1

Thôn Pá Ó, Nà Kéo

 

2

1

75,0

4.088

5.017

66

2

Thôn Đon Ngang (Nóc Mò)

 

1

0

-

-

1.368

12

3

Thôn Làng Giáo

 

1

0

-

-

240

10

V.6

Xã Tân Thành

1

4

2

125,0

1.687

9.211

186

1

Yên Thành

 

1

1

75,0

487

3.845

86

2

Nà Thí (Bình An 1)

 

1

1

50,0

1.200

391

45

3

Tân Vũ (Bình An 1)

 

1

 

-

-

931

15

4

Thâm Mơ (Bình An 1.5)

 

1

0

-

-

4.044

40

V.7

Xã Bắc Sơn

1

1

1

50,0

4.219

3.113

51

1

Thôn Lân Hát

 

1

1

50,0

4.219

3.113

51

V.8

Xã Nhất Tiến

1

4

1

75,0

2.963

9.986

206

1

Nà Niệc

 

1

1

75,0

2.963

5.398

90

2

Làng Đồng

 

1

0

-

-

1.603

81

3

Đng Tiến (thôn Làng Mới)

 

2

0

-

-

2.985

35

V.9

Xã Đồng Ý

1

4

1

50,0

3.584

11.824

284

1

Thôn Nà Cuôn

 

1

1

50,0

3.584

3.364

48

2

Nà Lợi, Nà Nhì

 

1

0

-

-

3.460

86

3

Lân Páng, Lân Rò

 

2

0

-

-

5.000

150

VI

Huyện Hữu Lũng

5

15

9

575

32.283

53.365

955

VI.1

Xã Hòa Thắng

1

1

1

75,0

3.000

3.500

73

1

Báo Đài 2

 

1

1

75,0

3.000

3.500

70

VI.2

Xã Hòa Sơn

1

9

3

225,0

8.707

35.001

624

1

Thôn HMười

 

1

1

75,0

3.664

3.761

70

2

Thôn Suối Trà

 

1

1

75,0

3.043

4.310

96

3

Thôn Đèo Bà

 

1

0

-

-

2.439

31

4

Chiến Thng, Hòa Bình

 

1

0

-

-

7.892

120

5

Đồng Liên, Chiến Thắng, Hòa Bình

 

1

0

-

-

7.866

165

6

Đng Trong, Đoàn Kết

 

2

0

-

-

3.559

46

7

Thôn Hố Quýt, Trại Da

 

2

1

75,0

2.000

5.174

96

VI.3

Xã Yên Sơn

1

2

2

125,0

12.803

5.270

129

1

Thôn Lân Thuổng

 

1

1

75,0

6.035

3.648

69

2

Thôn Lân Nóng

 

1

1

50,0

6.768

1.622

60

VI.4

Xã Hữu Liên

1

1

1

50,0

4.911

3.498

59

1

Thôn Nà Nooc

 

1

1

50,0

4.911

3.498

59

VI.5

Xã Yên Thịnh

1

2

2

100,0

2.863

6.096

70

1

Xóm Ba Mìn, thôn Tân Yên

 

1

1

50,0

125

2.888

25

2

Xóm Ao Cá, thôn Gạo Trong

 

1

1

50,0

2.738

3.209

45

VII

Huyện Văn Quan

6

21

8

450

24.560

62,364

710

VII.1

Xã Tú Xuyên

1

5

4

225,0

11.699

18.214

225

1

Thôn Nà Lốc

 

1

1

50,0

3.337

4.148

49

2

Thôn Nà Đông, Thanh Lng

 

2

1

75,0

2.786

5.448

81

3

Thôn Bn Mù 1

 

1

1

50,0

3.214

5.857

57

4

Thôn Bn Mù 2

 

1

1

50,0

2.362

2.761

38

VII.2

Xã Tân Đoàn

1

7

2

100,0

6.376

15.811

176

1

Thôn Lùng Pá, bản Nng

 

2

1

50,0

3.000

4.000

53

2

Thôn Lùng Mn

 

1

1

50,0

3.376

3.704

44

3

Thôn Khòn Sày, Khòn Ci

 

2

0

-

-

2.885

36

4

Thôn Khòn Pá, Đông Doàng

 

2

0

-

-

5.222

43

VII.3

Xã Vĩnh Lại

1

5

1

75,0

3.986

11.071

203

1

Thôn Nà Pò

 

2

1

75,0

3.986

4.779

91

2

Bn Bác, Bản Lài, Nà Lộc, Nà Tềnh

 

3

0

-

-

6.292

112

VII.4

Xã Bình Phúc

1

1

0

-

-

5.077

23

1

Thôn Lũng Thước

 

1

 

-

 

5.077

23

VII.5

Xã Vân Mộng

1

2

1

50,0

2.499

9.687

70

1

Thôn Lũng Lìu (Phiêng Phúc)

 

1

1

50,0

2.499

4.576

44

2

Thôn Khòn Duông

 

1

0

-

-

5.111

26

VII.6

Xã Tràng Các

1

1

0

0

0

2.505

13

1

Khau Đắng

 

1

 

 

 

2.505

13

XIII

Huyện Đình Lập

5

14

6

350

29.254

39.365

620

XIII.1

Xã Đình Lập

1

2

2

100,0

8.236

4.811

94

1

Pò Khoang

 

1

1

50,0

5.736

2.811

60

2

Còn Áng

 

1

1

50,0

2.500

2.000

34

VIII.2

Xã Bính Xá

1

3

1

50,0

5.610

8.233

158

1

Xóm Ngàn Chả (thôn Mọt)

 

1

1

50,0

5.610

2.477

59

2

Pò Phát, Khâu Lua

 

2

 

-

-

5.756

99

VIII.3

Xã Châu sơn

1

3

2

125,0

11.846

10.391

149

1

Khe Pặn Ngọn

 

1

1

75,0

7.435

3.458

75

2

Khe Pn Giữa

 

1

1

50,0

4.411

3.240

53

3

Khe Mùn

 

1

 

-

-

3.693

21

VIII.4

Xã Lâm Ca

1

5

1

75,0

3.562

13.194

204

1

Thôn Bình Ca, Pc Vằn, Khe Din

 

3

0

-

-

7.235

140

2

Thôn Pá phy, Pá Duc

 

2

1

75,0

3.562

5.959

64

VIII.5

Xã Đồng Thắng

1

1

0

-

-

2.737

15

1

Khe Lạn

 

1

0

-

-

2.737

15

IX

Huyện Lộc Bình

8

36

10

650

34.995

99.848

1.362

IX.1

Xã Tĩnh Bc

1

5

2

175,0

7.526

14.498

187

1

Pò Trong, Bản Hu

 

2

1

75,0

3.981

6.416

81

2

Bản Quyêng, Tằm Pt, Tằm Hán

 

3

1

100,0

3.545

8.081

106

IX.2

Xã Hữu Lân

1

3

1

75,0

5.177

12.887

126

1

Sui lông, sui Mi

 

2

1

75,0

5.177

8.256

87

2

Suối Vm

 

1

0

-

-

4.631

39

IX.3

Xã Ái Quốc

1

11

0

-

-

24.847

277

1

Co hồng, Quang khao, Nà Chục, Cọng Mu

 

2

0

-

-

2.621

58

2

Phía thác

 

1

0

-

-

1.566

42

4

Thau Lọng, Tam Phạy, Khuổi Pu

 

3

0

-

-

7.357

74

5

Đông Lợi, Nà Cà, Khuổi Han

 

3

0

-

-

6.803

38

6

Nậm Đàng, Đông Xung

 

2

0

-

-

6.500

65

IX.4

Xã Minh Phát

1

4

1

50,0

2.418

9.385

140

1

Thôn Nà Hao

 

1

1

50,0

2.418

4.200

55

2

Thôn Nà Tàng, Khuổi Luồng, Tắc Uẩn

 

3

 

-

 

5.185

85

IX.5

Xã Lợi Bác

1

7

4

250,0

12.948

23.648

361

1

Cụng Khoai

 

1

1

50,0

3.680

4.184

53

2

Phai Vài

 

1

1

75,0

2.595

4.286

64

3

Khau Khảo

 

1

1

75,0

4.283

5.664

67

4

Khuy Tà

 

1

1

50,0

2.390

2.578

43

5

Lợi Bắc, Khui Thó, Kéo Pài

 

3

0

-

-

6.936

134

IX.6

Xã Tam Gia

1

1

0

-

-

1.500

7

1

Khuổi O

 

1

0

-

-

1.500

7

IX.7

Xã Đông Quan

1

1

1

50,0

3.286

3.839

46

1

Thôn Nà Lâu

 

1

1

50,0

3.286

3.839

46

IX.8

Xã Nam Quan

1

4

1

50,0

3.640

9.245

218

1

Thôn Coóc Sâu

 

1

1

50,0

3.640

3.745

53

2

Pắc Cáp, Vằng Lưỡng, Nà Inh

 

3

 

-

 

5.500

165

X

Huyện Chi Lăng

1

6

1

75,0

5.676

14.074

180

V.1

Xã Hữu Kiên

1

6

1

75,0

5.676

14.074

180

1

Thôn Mè Thình

 

1

1

75,0

5.676

5.874

77

2

Là Lìa

 

1

0

-

 

1.600

15

3

Suối M

 

1

0

-

 

2.000

12

4

Thôn Co Hương

 

1

0

-

-

2.364

28

5

Thôn Suối Mạ A, B

 

2

0

-

-

2.236

48

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11815/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


923
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45