Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-UBND 2019 Đề án Mỗi xã một sản phẩm Quảng Ngãi 2018 2020

Số hiệu: 116/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tt là Chương trình OCOP);

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;

Căn cứ Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đcương nhiệm vụ và dự toán lập đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, đnh hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình Mi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3948/TTr-SNNPTNT ngày 18/12/2018 và Công văn số 237/SNNPTNT ngày 28/01/2019 về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 272/STC-NS ngày 21/01/2019 về việc thẩm định Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề án: Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án OCOP tỉnh Quảng Ngãi).

2. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Cơ quan thường trực thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Quan điểm thực hiện Đề án

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Cộng đồng dân cư (bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm trên địa bàn tỉnh) chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

6. Phạm vi thực hiện và đối tượng thực hiện

a) Phạm vi thực hiện: 184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Đối tượng thực hiện

- Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

- Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, trong đó chú trọng các HTX, SMEs.

7. Mục tiêu Đề án

a) Mục tiêu chung

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hạn chế dân di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn Việt Nam bền vững.

b) Mục tiêu cụ thể

b1) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

(1) Xây dựng bộ máy quản lý, điều hành “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo điều hành hoạt động thông suốt, hiệu quả.

(2) Cụ thể hóa các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ thực hiện Chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả.

(3) Về phát triển sản phẩm:

- Hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa khoảng 66 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có.

- Phát triển mới 4 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

- Chứng nhận khoảng từ 20-25 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3-5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp tnh.

- Phát triển 1-2 điểm văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn.

(4) Về phát triển các tổ chức kinh tế:

- Củng cố khoảng 100 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có.

- Phát triển mi ít nhất 8 SMEs, HTX, THT tham gia chương trình OCOP của tỉnh.

(5) Về đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh:

- Đào tạo khoảng 80 cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh và huyện để thực hiện chương trình.

- 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

- 100% cán bộ lãnh đạo UBND xã và cán bộ phụ trách nông thôn mới xã được tập huấn về quản lý OCOP.

(6) Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

(7) Xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh.

b2) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2030

(1) Phát triển sản phẩm: Hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa khoảng 100 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có và phát triển mới 7 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

(2) Phát triển các tổ chức kinh tế: Phát triển mới ít nhất 14 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

(3) Đảm bảo cho chu trình OCOP được vận hành một cách tự động, tự giác trở thành một phong trào thi đua khởi nghiệp mạnh mẽ.

(4) Có đội ngũ cán bộ, chuyên gia được chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả.

8. Nội dung của đề án

a) Triển khai thực hiện chu trình OCOP theo 6 bước:

- Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP;

- Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm;

- Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh;

- Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh;

- Đánh giá và xếp hạng sản phẩm;

- Xúc tiến thương mại.

b) Phát triển sản phẩm, dịch vụ: Tập trung phát triển theo 6 nhóm sản phẩm. (1) Thực phẩm; (2) Đồ uống; (3) Thảo dược; (4) Vải - may mặc; (5) Lưu niệm - nội thất - trang trí; (6) Dịch vụ du lịch nông thôn.

c) Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP: Vận dụng bộ công cụ quản lý chất lượng sản phẩm OCOP do cấp Trung ương xây dựng, ban hành gồm: Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP, hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số quốc gia OCOP,...

d) Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ vận hành Chương trình; đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; đào tạo nghề cho người lao động thuộc các tổ chức tham gia OCOP.

đ) Công tác xúc tiến thương mại: Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và ứng dụng thương mại điện tử; tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm gắn với hội chợ, triển lãm sản phm OCOP cấp tỉnh, huyện; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

e) Triển khai và xây dựng các dự án thành phần

- Dự án thành phần cấp tỉnh, bao gồm: Dự án nâng cấp/mở rộng/phát triển chuỗi sản phẩm chủ lực của tnh; dự án phát triển các sản phẩm mới; dự án Xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm cấp tỉnh; dự án Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; dự án Thanh niên khởi nghiệp OCOP; chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn; dự án Đầu tư phát vùng chuyên canh cây quế Trà Bồng, các sản phẩm từ quế như: thủ công mỹ nghệ, tinh du, nhang, dược liệu; dự án Làng văn hóa du lịch Sa Huỳnh gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; dự án Làng văn hóa du lịch kết hợp với bảo tồn nghề truyền thống Thổ cẩm làng Teng; dự án Bảo tn và phát trin sản phẩm thủ công mỹ nghệ gốm Mỹ Thiện; dự án Nâng cấp, mở rộng chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; dự án Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 4 huyện Bình Sơn - Lý Sơn - Nghĩa Hành - Ba Tơ giai đoạn 2018 - 2020; dự án Phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.

- Dự án thành phần cp huyện: Mỗi huyện, thành phố chọn 1 -2 dự án để đầu tư, nâng cấp, mở rộng phát triển sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng chuỗi giá trị, làm cơ sở cho cộng đồng học tập.

9. Kinh phí thực hiện Chương trình

a) Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: Khoảng 290.637 triệu đồng.

b) Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn ngân sách: 89.859 triệu đồng, chiếm 30,9% tổng kinh phí. Trong đó:

+ Vốn Chương trình xây dựng Nông thôn mới: 48.775 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách tỉnh, huyện: 25.050 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 18.050 triệu đồng; ngân sách huyện 7.000 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách sự nghiệp: 16.034 triệu đồng.

Nguồn vốn ngoài ngân sách: 200.778 triệu đồng, chiếm 69,1% tổng kinh phí.

c) Phân kỳ nguồn vốn ngân sách

- Năm 2019: 45.774 triệu đồng, chiếm 51,1% tổng vốn ngân sách.

- Năm 2020: 44.085 triệu đồng, chiếm 48,9% tổng vốn ngân sách.

10. Nhiệm v và gii pháp chủ yếu

a) Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương đến cấp xã, thôn; qua các hội nghị triển khai, khởi động Chương trình OCOP, qua website của Chương trình OCOP, dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện sản phẩm gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể,...

b) Xây dựng hệ thng quản lý, thực hiện chương trình

b1) Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành

tỉnh:

+ Ban điều hành (hoặc Ban chỉ đạo) Chương trình OCOP cấp tỉnh, gồm có: Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. y viên chuyên trách là Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan thường trực giúp việc Ban Điều hành (hoặc Ban Chỉ đạo): là Chi cục Phát triển nông thôn (hoặc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách cấp tỉnh (Văn phòng OCOP tỉnh) gồm: Phòng phát triển cộng đồng (Chi cục Phát triển nông thôn) hoặc Phòng OCOP (Phòng xây dựng nông thôn mới), tham mưu chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP về các lĩnh vực trong Chương trình OCOP.

Ở huyện:

+ Ban Điều hành OCOP huyện có cơ cấu tương tự như cấp tỉnh, lồng ghép nhiệm vụ trong Ban Chđạo nông thôn mới;

+ Cơ quan thường trực Chương trình OCOP ở cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng

+ Thành lập tổ OCOP huyện (có ít nhất 02-03 cán bộ kiêm nhiệm thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng).

Ở xã:

+ UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

+ Ở xã có 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách OCOP, được lồng ghép trong nhiệm vụ nông thôn mới tại xã.

b2) Thành lập hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP

- Hội đồng OCOP cấp tỉnh gồm: Ban OCOP tỉnh, Văn phòng Điều phi nông thôn mới, đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Liên Hiệp hội các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh,...

- Hội đồng OCOP cấp huyện gồm: Ban OCOP huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế hạ tầng,...

c) Xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình

- Hệ thống tư vấn OCOP là các tổ chức/cá nhân (doanh nghiệp, viện, trường đại học) có kinh nghiệm và năng lực tư vấn toàn diện (hoặc từng lĩnh vực cụ thể) trong các hoạt động của Chương hình OCOP. Các tổ chức, cá nhân này tham gia tư vấn cho các chủ thể OCOP về các nội dung triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

- Hệ thống đối tác OCOP bao gồm các tổ chức, cá nhân có quan hệ với các chủ thể OCOP theo cách hợp tác cùng có lợi ích bao gồm: Các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP; các viện, trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng của OCOP ở các tổ chức khoa học công nghệ trung ương, vùng và địa phương; các tổ chức/doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương; các ngân hàng, các quỹ đầu tư; các tổ chức quốc tế, nhà báo,...

- Hệ thống sản xuất: dựa trên các loại hình tổ chức sản xuất: hộ gia đình kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

d) Giải pháp khoa học, công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP. Hình thức hỗ trợ được thực hiện dưới dạng cấp kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho công tác học tập, nghiên cứu, khai thác kết quả, thông tin tiến bộ khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP.

Huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư để nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyn giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng.

đ) Cơ chế, chính sách phát triển

Tiếp tục vận dụng các chính sách của Trung ương và tỉnh về phát triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn để thực hiện Chương trình OCOP.

e) Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình

- Nguồn lực từ cộng đồng: Tiền, đất đai, sức lao động, nguyên vật liệu, công nghệ,... phù hợp với các quy định của pháp luật, được huy động trong quá trình hình thành các tổ chức OCOP dưới dạng góp vốn; triển khai các hoạt động theo chu trình OCOP thường niên.

- Nguồn vốn tín dụng: Từ ngân hàng, tín dụng cộng đồng, nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ,... đhỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP.

- Nguồn vốn ngân sách: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề lao động nông thôn và các nguồn vốn lng ghép trung ương và địa phương khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều phối và triển khai toàn diện các nội dung Kế hoạch OCOP.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Chương trình cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đảm bo theo đúng chu trình OCOP thường niên; tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm, nhóm sản phẩm và triển khai cuộc thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP.

- Định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả và tham mưu các báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả Chương trình OCOP hàng năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến Chương trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn, phân bổ vốn để thực hiện Chương trình OCOP; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình nông thôn mới và Chương trình OCOP; phối hợp thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn,...

- Sở Công Thương: Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tổ chức hội chợ, hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP; phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ sản phẩm OCOP tại các điểm giới thiệu, bán hàng, siêu thị,...; xử lý các hành vi, vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, nhãn mác hàng hóa theo quy định; thực hiện có hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP, định kỳ tham gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan trong tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sản xuất sử dụng các mu mã bao bì, kiu dáng công nghiệp đã được cấp giy chứng nhận đảm bảo đúng quy định; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp, nhãn hàng hóa sản phẩm; phối hp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; tiêu chuẩn hóa, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hỗ trợ các địa phương, chủ th đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Sở Y tế: Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo quy định (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế), đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; xây dựng và bảo đảm các chỉ tiêu thuốc y học cổ truyền, vệ sinh an toàn thực phẩm; đánh giá các sản phẩm thuc thẩm quyền theo quy định trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các địa phương; xây dựng câu chuyện cho sản phẩm OCOP phục vụ công tác phân phi, tiếp thị sản phẩm; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra dự toán kinh phí của các dự án, đảm bảo bố trí vốn để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy định, hướng dẫn, thực hiện thanh, quyết toán, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chương trình OCOP.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, bố trí vốn để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy định; thẩm định các dự án đầu tư và thực hiện việc quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập th (HTX, THT) tham gia Chương trình OCOP.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phi hp với các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Qun lý đào tạo các ngành nghề liên quan như quản trị kinh doanh, tiếp thị, nghề,... cho các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Định kỳ đăng tải thông tin về Chương trình OCOP để tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP, phản ánh kịp thời những cách làm hay, những sản phẩm được thị trường ưa chuộng,...; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Liên minh HTX tỉnh: Hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia Chương trình OCOP hình thành và phát triển hợp tác xã; tuyên truyền, tập hun, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia Chương trình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường việc giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân, các hội viên tích cực tham gia sản xuất theo quy trình kỹ thuật, cung cấp cho thị trường các sản phẩm OCOP đảm bảo sạch, an toàn, bảo vệ môi trường; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sản xuất sản phẩm không an toàn đxử lý theo quy định của pháp luật.

3. UBND các huyện, thành phố

- Bố trí bộ máy quản lý (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế kiêm nhiệm) tham mưu triển khai Chương trình tại địa phương; tổ chức rà soát đánh giá xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm, chọn 1-2 sản phẩm có lợi thế của địa phương để tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng, hoàn thiện kiểu dáng công nghiệp, bao bì sản phẩm,đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng; mỗi huyện, thành phố phải btrí cán bộ chuyên trách, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Chương trình OCOP; hàng tháng tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện các công việc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại cấp huyện, xã (cấp huyện chủ trì, cấp xã phối hợp).

- Huy động/phân bổ/điều chỉnh các nguồn lực thực hiện trong phạm vi của mình. Sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, vốn khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến nông, ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

- Tổ chức cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp huyện để chọn sản phẩm thi và phân hạng cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, tuyên truyền và hỗ trợ các đơn vị sản xuất trên địa bàn cung cấp các sản phẩm của địa phương đến tất cả các trung tâm, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đtrưng bày, bán và giới thiệu các sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất ổn định và phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực TU (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- VPUB: PCVP, KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 73).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆN CÓ DỰ KIẾN LỰA CHỌN HOÀN THIỆN, NÂNG CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phm

Dự kiến chủ thể tham gia

I

Nhóm thực phẩm

40 sản phẩm

1

Tỏi Lý Sơn

- Công ty Cổ phần Dori

- Công ty TNHH MTV Hải Đảo Lý Sơn

- Cơ sở SX, KD và CB hành tỏi Dương Quận

- Cơ sở kinh doanh hành tỏi Thanh Thúy

- Cơ sở SX, KD hành tỏi Ngô Thị Việt

2

Hành tím Lý Sơn

- Công ty cổ phần Dori

- Công ty TNHH MTV Hải Đảo Lý Sơn

- Cơ sở SX, KD và CB hành tỏi Dương Quận

- Cơ sở kinh doanh hành tỏi Thanh Thúy

- Cơ sở SX, KD hành ti Ngô Thị Việt.

3

Hành tím Bình Hải

HTX nông nghiệp Bình Hải (Bình Sơn)

4

Nén Bình Phú

HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Phú (Bình Sơn)

5

Kiệu Bình Long

100 hộ trồng kiệu trên địa bàn xã Bình Long (Bình Sơn)

6

Kiệu Phổ Ninh

150 hộ dân trồng kiệu trên địa bàn xã Phổ Ninh (Đức Phổ)

7

Muối Sa Huỳnh

HTX Mui 1 và HTX Muối 2 xã Đức Thạnh (Đức Phổ)

8

Nếp Ngự Sa Huỳnh

HTX Phổ Châu, huyện Đức Phổ

9

Cá bống Sông Trà

Cơ sở sản xuất cá bống Duy Kha, Quán Cây Gòn, Tịnh An (TP. Quảng Ngãi)

10

Kẹo gương Hoàng Yến

Cơ sở chế biến thực phẩm Hoàng Yến (TP. Quảng Ngãi)

11

Đường phèn, đường phổi Quảng Ngãi

Cơ sở sản xuất Mỹ Nhật (Tư Nghĩa); Cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm Phượng Hoàng, Cơ sở chế biến thực phẩm Hoàng Yến, Nguyễn Thị Lắm (TP. Quảng Ngãi)

12

Bò khô Thu Ba

Công ty TNHH SX và TM Thu Ba (TP. Quảng Ngãi)

13

Chả Cá Bình Châu

12 HGĐ sản xuất chả cá trên địa bàn xã Bình Châu (Bình Sơn)

14

Chả cá Lý Sơn

Cơ sở Diệu Lan, cơ sở Hà Nhân, Trần Thị Phượng, Lê Khuân (Lý Sơn)

15

Nem chả Hồng Vân

Cơ sở sx nem, chả Hồng Vân (TP. Quảng Ngãi)

16

Nem, chả Chín Muộn

Cơ sở sx nem, chả Chín Muộn (TP. Quảng Ngãi)

17

Nem, chả Lê Vinh

Cơ sở sx nem, chả Lê Vinh (TP. Quảng Ngãi)

18

Hải sản khô Thạch Bi

Làng nghề truyền thống chế biến hải sản thôn Thạch Bi (Gồm có 23 cơ sở chế biến) (Đức Phổ)

19

Nước mắm Lý Sơn

Trần Thị Nghĩa, Trần Ba, Đặng Thị Mè, Võ Thị Hạnh, Võ Thị Quyên, Võ Thị Chúng, Nguyễn Thị Loan (Lý Sơn)

20

Nước mắm Đức Lợi

Làng nghề chế biến hải sản Đức Lợi (Mộ Đức)

21

Trái cây Nghĩa Hành

Chi hội trồng cây ăn quả xã Hành Nhân và các hộ trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện (Nghĩa Hành)

22

Chuối Lùn Tịnh Hà

107 hộ dân sản xuất trên địa bàn xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh)

23

Rau an toàn Sông Trà

HTX SXKDDV rau an toàn Sông Trà (TP. QNgãi)

24

Rau quả an toàn QNASAFE

Công ty TNHH NN CNC QNASAFE (Tư Nghĩa)

25

Rau an toàn Nghĩa Hà

Tổ hợp tác rau an toàn Nghĩa Hà

26

Rau diếp cá Tịnh Châu

HTX NN Tịnh Châu

27

Nếp cút Nghĩa Kỳ

HTXDVNN Kỳ Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

28

Heo bản địa Trà Bồng

HTX NN TM và DV TH xã Trà Bình

29

Khoai lang Tịnh Thọ

HTX nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh)

30

Nấm ăn Đức Nhuận (nấm rơm, nấm bào ngư)

HTX nấm Đức Nhuận (Mộ Đức)

31

Bánh Tráng Hành Trung

Làng nghề sản xuất bánh tráng thôn Hiệp Phổ Trung (Nghĩa Hành)

32

Bánh tráng Thi Phổ

26 hộ dân sản xuất trên địa bàn xã Đức Thạnh (Mộ Đức)

33

Bún tươi Nghĩa Mỹ

Làng Bún xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa)

34

Bánh n rang Bà Chín

Cơ sở SX bà Chín (Tư Nghĩa)

35

Don Nghĩa Phú

Quán Don Gáo dừa Bà Cm, Quán Don Ngọc Hà (TP.Quảng Ngãi)

36

Nghệ tươi Bình Hòa

Các hộ dân trồng nghệ trên địa bàn xã Bình Hòa (B. Sơn)

37

Gà đồi Tịnh Phong - Tịnh Ấn Đông - Tịnh Thiện

30 hộ xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh); 15 hộ xã Tịnh n Đông, 10 hộ xã Tịnh Thiện

38

Cơm gà Nhung

Quán Nhung Cơm gà (TP. Qung Ngãi)

39

Mật Ong sạch Na Ni

Doanh nghiệp tư nhân Na Ni (Tp. Quảng Ngãi)

40

Cau Sơn Tây

9 xã huyện Sơn Tây

II

Nhóm đồ uống

4 sản phẩm

41

Rượu sâm cau Việt

Nguyễn Đình Trung (Sơn Hà)

42

Rượu tỏi cô đơn Lý Sơn

Công ty cổ phần Dori (Lý Sơn)

43

Chè xanh Minh Long

HTX Nông nghiệp Long Hiệp, 132 thành viên tham gia sản xuất xã Long Hiệp, 25 hộ dân xã Long Mai, 74 hộ dân xã Long Môn, 16 hộ dân xã Thanh An

44

Rượu Cần Sơn Hà

Đinh Thị Liêu, Đinh Thị Côi, Phạm Văn Quảng (Sơn Hà),

III

Nhóm thảo dược

4 sản phẩm

45

Nấm Linh Chi Đức Nhuận

HTX nấm Đức Nhuận (Mộ Đức)

46

Tinh dầu quế Trà Bồng

Cty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Trà Bồng)

47

Tỏi đen Lý Sơn

Công ty TNHHMTV Hải Đảo Lý Sơn (Lý Sơn)

48

Nhung Hươu Sao Bình Sơn

HGĐ các xã Bình Hòa, Bình An, Bình Mỹ,……

IV

Nhóm vải và may mặc

1 sn phẩm

49

Vải th cm Làng Teng

Tổ hợp tác Dệt th cm thôn Làng Teng, 39 hộ dân SX trên địa bàn xã Ba Thành (Ba Tơ)

V

Nhóm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí

11 sản phẩm

50

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ cây Quế Trà Bồng

Cty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Trà Bồng)

51

Gốm Phổ Khánh

Làng gốm Phổ Khánh (Đức Phổ)

52

Gốm Mỹ Thiện

Đặng Văn Trịnh (Bình Sơn)

53

Hoa, cây cảnh Nghĩa Hiệp

Làng nghề trồng Hoa cây cảnh Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa)

54

Chổi đót Hành Thuận

Làng nghề sản xuất chổi đót xã Hành Thuận (Nghĩa Hành)

55

Chổi đót Phổ Phong

Làng nghề sản xuất chổi đót Phổ Phong (Đức Phổ)

56

Các sản phẩm rèn Tịnh Minh (Dao, rựa, cuốc,....)

Tổ tự quản nghề rèn xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh)

57

Sản phẩm Dây su, đế p được sản xuất từ bố lốp ôtô Nghĩa Hòa

Làng nghề bố lốp cao su Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa)

58

Đồ mộc gia dụng Nghĩa Hiệp

Làng gỗ Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa)

59

Chổi dừa Hành Đức

Khoảng 30 hộ dân sản xuất chổi dừa trên địa bàn xã Hành Đức (Nghĩa Hành)

60

Cây cảnh Xuân Vinh

Làng nghề gây trồng cây canh thôn Xuân Vinh

VI

Nhóm Dịch vụ du lịch nông thôn

6 sản phẩm

61

Du lịch biển đảo Lý Sơn

Hộ dân và doanh nghiệp (Lý Sơn và trong tỉnh)

62

Du lịch nghỉ dưỡng ven biển Khe Hai- Mỹ Khê - Sa Huỳnh - Phổ Châu.

Hộ dân và doanh nghiệp trong tỉnh

63

Du lịch tham quan văn hóa lịch sử: Khu chứng tích Sơn Mỹ - Đền thờ Trương Định - Khu lưu niệm thủ tướng Phạm Văn Đồng - Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ- văn hóa Sa Huỳnh

Hộ dân và doanh nghiệp trong tỉnh

64

Du lịch tâm linh: Chùa Thiên Ấn, Chùa Ông, Điện Trường Bà

Hộ dân và doanh nghiệp trong tnh

65

Du lịch cộng đồng 5 huyện: Lý Sơn - Bình Sơn - Nghĩa Hành - Ba Tơ - Minh Long

5 huyện Lý Sơn - Bình Sơn - Nghĩa hành - Ba Tơ - Minh Long

66

Du lịch sinh thái Suối nước nóng Nghĩa Thuận

Công ty CP đầu tư Hà Mỹ Á

 

Tổng cng (I+……..VI)

66 sn phẩm

 

PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM MỚI THAM GIA TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm

Địa chỉ dự kiến quy hoạch sản xuất

I

Thực phẩm

 

1

Măng tây Linh Đan Mộ Đức

Xã Đức Chánh, Đức Thng - huyện Mộ Đc (Quy mô SX dự kiến: 120 ha)

2

Mật ong rừng Ba Tơ

Ba Điền, Ba Nam, Ba Xã - huyện Ba Tơ

II

Tho dưc

 

3

Gừng gió Tây Trà

Các xã: Trà Lãnh, Trà Phong, Trà Quân, Trà Thanh, Trà Trung - huyện tây Trà

III

Dịch vụ du lịch nông thôn

 

4

Du lịch sinh thái Bãi Dừa Nghĩa Hòa

Công ty TNHH Phú Điền

 

Tổng cộng (I+II+III)

04 sản phẩm

 

PHỤ LỤC 03:

KHUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN OCOP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh)

TT

Hoạt động chính

Kết quả cần có

Chủ trì/ đầu mối thực hiện

Thời gian

I

Khi động Đề án

 

 

 

1

Hội nghị triển khai Chương trình OCOP-QNg toàn tỉnh

Cấp lãnh đạo tỉnh, huyện, xã; cộng đng hiểu/biết về Chương trình OCOP; thống nhất quan điểm chđạo, cách làm tại các cấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

2

Đào tạo, tập huấn cán bộ cấp huyện, thành phố và xã về nghiệp vụ qun lý, điều hành chương trình

Cán bộ OCOP được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản triển khai Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

II

Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP Quảng Ngãi

 

 

 

1

Xây dựng tổ chức nhân sự, cơ chế hoạt động cấp tỉnh, huyện, xã

Ban điều hành và các thành viên; bộ phận chuyên trách tại Sở NN & PTNT, huyện, xã (nhân sự, mô tả công việc, KPI)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai chương trình OCOP tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu hướng dẫn triển khai chương trình OCOP Quảng Ngãi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

3

Thành lập hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp huyện và tỉnh cho Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ngãi

Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội đồng đánh giá sn phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh) thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

4

Xây dựng hệ thống đối tác OCOP

Hệ thống đối tác OCOP được hình thành, liên kết, phối hợp tốt với cộng đng tham gia Chương trình OCOP

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

III

Triển khai chu trình OCOP thường niên

Chu trình OCOP được triển khai hằng năm

 

 

1

Tuyên truyền

Người dân tại các thôn bản biết, hiểu về OCOP, có mẫu đăng ký sn phẩm, biết nộp ở đâu, khi nào hết hạn

BCĐ OCOP tnh, huyện, xã

2019-2020

2

Nhận ý tưởng sản phẩm

Các ý tưởng sn phẩm được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, xã

2019-2020

3

Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh

Người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưng sn phẩm đã được duyệt

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, xã

2019-2020

4

Nhận phương án kinh doanh

Các PAKD được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận

BCĐ OCOP tnh, huyện, xã

2019-2020

5

Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh

Người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh dựa trên phương án kinh doanh đã được duyệt

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, xã

2019-2020

6

Triển khai kế hoạch kinh doanh

(1) Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực phù hợp. (2) Các sản phẩm đã đăng ký có thể tham gia đánh giá và dự thi

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, xã, Cộng đồng

2019-2020

7

Đánh giá/phân hạng sản phẩm

Toàn bộ sản phẩm đăng ký được đánh giá và phân hạng theo tiến trình 2 cấp: Cấp huyện, cấp tỉnh

BCĐ OCOP tỉnh, huyện

2019-2020

8

Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm

Hệ thống xúc tiến và quảng bá được hình thành và vận hành n định

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, chthể OCOP

2019-2020

a

Các hoạt động quảng bá, quảng cáo sản phẩm OCOP

 

 

 

 

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu, hoàn thiện quy cách đóng gói, nhãn mác sản phẩm

Sản phẩm OCOP được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn mác cho sản phẩm và hoàn thiện quy cách đóng gói

BCĐ OCOP tỉnh, huyện, chthể OCOP

2019-2020

 

Hỗ trợ quảng bá trên truyền thông đại chúng

Sn phẩm OCOP được quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng

BCĐ OCOP tỉnh, huyện

2019-2020

 

Hỗ trợ đưa sản phẩm vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị

Sản phẩm OCOP được hỗ trợ đưa sản phẩm vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị

BCĐ OCOP tnh, huyện

2019-2020

b

Thương mại điện tử

Cộng đồng có kỹ năng cơ bản về bán hàng/thương mại điện tử; hỗ trợ mcác gian hàng và giao dịch thương mại điện tử trên sàn thương mại điện tử của tỉnh

BCĐ OCOP tỉnh, huyện

2019-2020

c

Hội chợ, triển lãm

 

 

 

 

Tổ chức hội chợ OCOP thường niên

Hội chợ OCOP cấp tỉnh được tổ chức định kỳ

Sở Công Thương

2019-2020

 

Triển lãm

Sn phẩm OCOP được tham gia các triển lãm giới thiệu sản phẩm

Sở Công Thương

2019-2020

 

Tổ chức đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài

Sở Công Thương

2019-2020

d

Tổ chức hội nghị giao thương, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm

Bản ghi nhớ, hợp đồng phân phi

S Công Thương

2019-2020

e

Cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ xây dựng/nâng cấp TT/điểm bán hàng OCOP

Hệ thống Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phm OCOP được hình thành, hoạt động hiệu quả

OCOP huyện

2019-2020

IV

Củng cố các tổ chức sản xuất và phát triển các sn phẩm OCOP

 

 

 

1

Tập huấn phát triển sản phẩm, đào tạo quản trị sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức kinh tế.

Các tổ chức kinh tế OCOP được nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

2

Hỗ trợ thành lập mới tổ chức kinh tế tham gia Đ án OCOP

Tổ chức kinh tế được thành lập mới, được tư vấn định hướng phát triển

BĐH OCOP tỉnh, huyện, xã, Chủ thể OCOP

2019-2020

3

Giám sát việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm của các tổ chức OCOP

Giám sát việc sn xuất kinh doanh của các tổ chức OCOP có sản phẩm đã và đang được xem xét đánh giá, phân hạng.

BĐH OCOP tỉnh, huyện, xã

2019-2020

4

Triển khai các dự án phát triển sản phẩm OCOP

- Các sản phẩm hiện có được nâng cấp/mở rộng quy mô sản xuất.

- Các ý tưng sản phẩm mới được hỗ trợ để phát triển đến SP hoàn thiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương

2019-2020

V

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP

 

 

 

1

Triển khai bộ công cụ quản lý chất lượng sản phẩm OCOP do Trung ương xây dựng, ban hành

Cập nhật và khai thác sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm, hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia Chương trình OCOP do TW xây dựng, ban hành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

2

Triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng sản phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm OCOP

 

 

 

 

Tiêu chuẩn hóa chất lượng

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được công bố tiêu chuẩn theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ

2019-2020

 

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trên 50% sn phẩm tham gia Chương trình OCOP được đăng ký sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2019-2020

 

Ứng dụng tem điện tử thông minh cho sản phẩm OCOP

Tem điện tử thông minh để truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

 

Câu chuyện sản phẩm

Cộng đồng biết cách xây dựng câu chuyện cho SP của cơ sở mình. Các sản phẩm OCOP có câu chuyện

BCĐ OCOP huyện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2019-2020

 

Tập huấn, hướng dẫn về quản lý chất lượng sản phẩm OCOP

Các tổ chức kinh tế OCOP được nâng cao kỹ năng về qun lý và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

VI

Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

1

Đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh

Người đứng đầu các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP được đào tạo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

2

Đào tạo lao động nông thôn

Đào tạo trình độ sơ cấp/dạy nghề ngắn hạn và đào tạo tập huấn bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các đối tượng tham gia OCOP (Lồng ghép Chương trình đào tạo lao động ngành nghề nông thôn)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2019-2020

VII

Xây dựng và triển khai các dự án ưu tiên phát huy thế mạnh, li thế về sản phẩm OCOP tỉnh Qung Ngãi

 

 

 

1

Dự án cấp tỉnh

 

 

 

 

Triển khai kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại 4 huyện Bình Sơn - Lý Sơn - Nghĩa Hành - Ba Tơ giai đoạn 2018- 2020

Sản phẩm du lịch cộng đồng tại các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ trên cơ sở khai thác văn hóa bản địa đặc sắc để xây dựng các chương trình trải nghiệm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ

2018-2020

 

Dự án Quy hoạch phát triển Du lịch huyện Đảo Lý Sơn.

Phát triển huyện đảo Lý Sơn theo hướng trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, một điểm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Lý Sơn

2015-2020, định hướng đến 2025

 

Dự án phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà Bồng, các sản phẩm từ quế như: thủ công mỹ nghệ, tinh dầu, nhang, dược liệu.

Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu Quế Trà Bồng nhằm đáp ứng cho các cơ sở sở chế biến các sn phẩm từ cây quế

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Trà Bồng

2019-2020

 

Làng văn hóa Du lịch và bảo tồn nghề truyền thống Thổ cm làng Teng gn với du lịch Ba Tơ

Hỗ trợ duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm trên địa bàn huyện Ba Tơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2019-2020

 

Làng văn hóa du lịch Sa Huỳnh gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Hỗ trợ phát triển làng văn hóa du lịch Sa Huỳnh gn với qung bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2019-2020

 

Nâng cấp, phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ Gốm Mỹ Thiện

Hỗ trợ duy trì và phát triển làng nghề truyền thống SX đồ gốm Mỹ Thiện - Bình Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2019-2020

 

Dự án nâng cấp, mở rộng chuỗi sn phẩm chủ lực cấp tnh.

Các sản phẩm chủ lực của tnh được phát triển theo chuỗi, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng của thị trường trong nước và quốc tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, OCOP huyện

2019-2020

 

Các Dự án Thanh niên khởi nghiệp OCOP

Dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai, hiệu quả, gây tiếng vang lớn cho phong trào thanh niên khởi nghiệp tại tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Tnh Đoàn

2019-2020

2

Dự án cấp huyện

 

 

 

 

Mỗi huyện lựa chọn xây dựng 1-2 dự án phát triển sản phẩm

Mỗi huyện lựa chọn 01 dự án để đầu tư nâng cấp, mrộng phát triển sản phẩm chlực của huyện theo hướng chuỗi giá trị, làm cơ sở cho cộng đồng học tập.

OCOP huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2019-2020

 

Dự án phát triển vùng trồng Măng Tây huyện Mộ Đức.

Dự án phát triển vùng trồng Măng Tây tại huyện Mộ Đức

Công ty TNHH Nông nghiệp Linh Đan Miền Trung; UBND huyện Mộ Đức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở liên quan

2018-2020

 

Dự án đầu tư Trồng rau cquả ng dụng công nghệ cao

Đầu tư xây dựng mô hình chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công ty TNHH SX NN sạch Việt Vân; UBND huyện Mộ Đức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở liên quan.

2018-2020

VIII

Học hỏi kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP

 

 

 

1

Trong nước (tại các tỉnh tiêu biểu trong công tác triển khai Chương trình OCOP)

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2018-2020

 

Học hỏi kinh nghiệm tại Qung Ninh

Đoàn công tác cấp tnh, huyện, DN/HTX học tập, nắm bắt được kinh nghiệp triển khai Chương trình tại Quảng Ninh

 

2019

 

Học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh thành khác

Đoàn công tác cấp tỉnh, huyện, DN/HTX học tập, nắm bắt được kinh nghiệp triển khai Chương trình tại các tỉnh

 

2020

2

Quốc tế (OTOP Thái Lan)

Đoàn công tác cấp tỉnh, huyện, DN/HTX học tập, nắm bắt được những nội dung mới từ Chương trình OTOP Thái Lan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

IX

Chế độ báo cáo và hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình OCOP Quảng Ngãi

 

 

 

1

Chế độ báo cáo

Định kỳ 06 tháng, 1 năm, các Sở, ngành có liên quan, ban điều hành OCOP cấp huyện, thành phố và ban ban điều hành OCOP cấp tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện chương hình của đơn vị, địa phương mình báo cáo UBND tỉnh (qua SNông nghiệp và PTNT)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, OCOP huyện

2019-2020

2

Hội thảo tổng kết về OCOP Quảng Ngãi

Báo cáo tổng kết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

X

Quản lý chung Đề án

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.393

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!