Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2011 sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

Số hiệu: 1139/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG, TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của liên Bộ: Công thương, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/4/2011 của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số: 22/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số: 1993/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu.

Căn cứ Thông báo số: 297-TB/TU ngày 01/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu.

1. Vị trí pháp lý:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công thương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Sở Công thương đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại và Cục Thương mại điện tử Bộ Công Thương.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Về khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương:

+ Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

b. Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam.

- Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm; tổ chức tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh và sản phẩm của địa phương;

- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; tổ chức nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại phục vụ doanh nghiệp; ứng dụng, phổ biến công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong công tác xúc tiến thương mại;

- Tổ chức hoạt động khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm, trưng bày và giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; quảng bá tiềm năng xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương trong và ngoài nước; tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử;

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại và thương mại điện tử của địa phương, Trung ương và các nguồn khác (nếu có); quản lý Cổng thông tin điện tử về kinh tế, thương mại hoặc sàn thương mại điện tử của tỉnh;

- Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và thương mại điện tử tại địa phương.

c. Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của của cơ quan quản lý cấp trên;

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động

a. Cơ cấu tổ chức:

- 01 Giám đốc; 01 đến 02 Phó Giám đốc.

- 03 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Khuyến công và Tư vấn; Phòng Xúc tiến thương mại.

b. Biên chế: 24 biên chế, gồm:

- 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Phòng Tổ chức hành chính: 04 biên chế.

- Phòng Khuyến công và Tư vấn: 10 biên chế.

- Phòng Xúc tiến thương mại: 07 biên chế.

c. Kinh phí hoạt động: Thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành; các khoản thu từ hoạt động dịch vụ và các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Công thương; Giám đốc các Trung tâm: Xúc tiến thương mại, Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2011 sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251