Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 1112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 266/SCT-TCCB ngày 12/3/2015; của Sở Tư pháp tại Văn bản s 288/STP-KSTT ngày 11/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này 20 (hai mươi) thủ tục hành chính ban hành mới; 01 (một) thủ tục hành chính sửa đi, bổ sung; 07 (bảy) thủ tục hành chính bãi b thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành cp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kim soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Phó VP, UBND tnh;
-
Lưu: VT,NC,TM;
- Gửi:
+ Bản giấy (13b) và điện t: TW, SCT, STP;
+ Bn điện tử: Thành phần còn lại

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1.

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

2.

Cấp văn bản xác nhận thông báo b sung, sa đổi hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

3.

Cấp văn bản xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội tho, đào tạo hoạt động bán hàng đa cấp.

II. Lĩnh vực xăng dầu, LPG,  LNG

4.

Thm định, phê duyệt bổ sung, điều chnh quy hoạch đối với dự án đầu tư, xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng diện tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3

5.

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư, xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3.

6.

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chnh quy hoạch đối với dự án đầu tư, xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3.

7.

Cấp Giy xác nhận đủ điều kiện m tng đại kinh doanh xăng dầu.

8.

Cấp B sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại KD xăng dầu.

9.

Cấp lại Giấy xác nhận đ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

10.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

11.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

12

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại bán lẻ xăng dầu.

III. Lĩnh vực dầu khí

13.

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán l xăng dầu.

14.

Cấp bổ sung, sa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán l xăng dầu.

15.

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

IV. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

16.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm).

17.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) do thời hạn hết hiệu lực và Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

V. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

18.

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Hà Tĩnh.

VI. Lĩnh vực Hóa chất

19.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

20.

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1.

T-HTI-207714-TT

Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm).

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định điu kiện hoạt động, lệ phí Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của S Công Thương

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

T-HTI - 196385-TT

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động bán hàng đa cấp;

Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

 

T-HTI-196391-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động bán hàng đa cấp;

Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

 

T-HTI-196397-TT

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động bán hàng đa cấp;

Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một s điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

 

T-HTI-196401-TT

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển mạng lưới bán hàng ra các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà doanh nghiệp không đặt trụ sở chính.

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động bán hàng đa cấp;

Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

 

T-HTI-207722-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung TTHC về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lng.

 

T-HTI-207725-TT

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

 

T-HTI-207728-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150