Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010

Số hiệu: 111/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN NƠI CÔNG CỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo; Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn Hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003 /NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Thông tư 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 43/2003/TT-BVHTT;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại Tờ trình số 20/TTr-SVHTT ngày 20/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010 với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của công tác quy hoạch:

- Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động cổ động trực quan tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả và kịp thời.

- Hoạt động quảng cáo nơi công cộng, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phải góp phần tạo mỹ quan đô thị, không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Các loạt phương tiện sử dụng để quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan phải theo quy cách thống nhất, đặt trưng tại các khu vực, địa điểm đã được xác định. Ưu tiên các địa điểm: Ngã tư giao lộ lớn, các tuyến đường nội ô, khu vực đông dân cư để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

2. Nội dung quy hoạch:

a) Đối với hoạt động cổ động trực quan có nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị:

- Từng huyện, thị xây dựng các cụm panô cổ động trực quan (tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu) có tính chất kiên cố, có nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội dài hạn của địa phương. Các cụm panô này dựng tại các khu vực trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thị, các vị trí trang trọng, khu vực tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp tập trung.

- Đối với công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị đột xuất thực hiện thông qua các hình thức; Kẻ vẽ panô (tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu) có kích thước nhỏ, băng rôn khẩu hiệu, hộp đèn gắn trên các trụ đèn chiếu sáng hoặc dựng tại khu vực công viên, các trục lộ giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư.

- Xây dựng các trụ cột dành riêng để treo băng rôn khẩu hiệu chính trị băng ngang đường tại các khu vực nội ô trung tâm huyện, thị nhằm đảm bảo tính nghiêm trang và an toàn giao thông. Thời gian treo băng rôn không quá 15 ngày làm việc.

- Đối với panô có nội dung tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể đặt dựng tại trước trụ sở cơ quan, đoàn thể hoặc trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Hoạt động quảng cáo:

- Đối với panô, bảng quảng cáo có diện tích trên 40m2: bố trí đặt dọc theo quốc lộ, đại lộ, khu vực ngoài nội ô trung tâm huyện, thị; hạn chế đặt bảng quảng cáo trong khu vực đô thị, vị trí đặt panô quảng cáo cách 200m so với panô tuyên truyền chính trị. Ngoài giấy phép thực hiện quảng cáo của Sở Văn hoá Thông tin, phải có giấy thoả thuận của Sở Xây dựng về không gian kiến trúc, hành lang đường bộ, tầm nhìn giao lộ đối với công trình quảng cáo. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng để được thoả thuận về xây dựng công trình quảng cáo gồm: Thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định của đơn vị tư vấn có pháp nhân với chức năng ngành nghề có điều kiện theo luật định, các chứng thư pháp lý về quyền sử dụng đất, giao dịch dân sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy thoả thuận, trường hợp không thống nhất, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Đối với băng rôn quảng cáo: Băng rôn quảng cáo nơi công cộng treo tại các trụ cột dành riêng treo băng rôn, bố trí dọc theo trục lộ giao thông, không treo băng ngang đường. Băng rôn quảng cáo sản phẩm hàng hoá treo trước cửa hàng, đại lý bán sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp.

- Đối với bảng chỉ đường: Tại các giao lộ có nhiều đơn vị dựng bảng chỉ đường thì bố trí kẻ vẽ chung trong một bảng theo quy cách thống nhất.

c) Quy cách, tuyến đường, khu vực đặt, treo các phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại thực hiện theo phụ lục 1 và 2 đính kèm quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Sở Văn hoá Thông tin: Cấp Giấy phép thực hiện nội dung quảng cáo, panô tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp các quy định pháp luật và định hướng quy hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật, hoạt động cổ động trực quan vi phạm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

- Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin xác định trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký đối với các công trình quảng cáo có diện tích kẻ vẽ trên 40m2 để Sở Xây dựng xem xét thoả thuận bằng văn bản về nội dung quy định tại điểm b khoản 1 điều 1 của Quyết định này (do Sở Văn hoá Thông tin làm đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ); phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp công trình quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về xây dựng.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị: Hàng năm dành một khoảng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các cụm tuyên truyền cổ động trực quan có tính chất kiên cố tuyên truyền các nhiệm vụ chiến lược của địa phương; xây dựng các trụ cột dành riêng để treo băng rôn chính trị, các bảng, hộp đèn tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động tuyên truyền nhằm tôn tạo mỹ quan đô thị và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm tôn tạo mỹ quan đô thị và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính trị; chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Điều 3. Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định này; Đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Những quy định trước đây về hoạt động quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

PHỤ LỤC 1

QUY CÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO

 

Phương tiện

Quy cách

I

Tuyên truyền cổ động chính trị

1

- Panô tuyên truyền ngắn ngày, đột xuất.

 

 

- Cụm panô đặt cố định lâu dài.

- 1m × 2m ; 2m × 3m

- Chiều cao chân trụ (khoảng cách panô cách mặt đất): 0,5m – 1m

- Chiều cao: 3m

- Chiều cao chân trụ (khoảng cách panô cách mặt đất): 0,5m – 1m

2

Băng rôn ( treo trên trụ băng ngang đường).

Chiều cao trụ treo băng rôn : 7m

- Chiều ngang băng rôn : 0,8m

- Chiều dài băng rôn: theo chiều rộng tuyến đường.

- Chiều dài của dây treo băng rôn (khoảng cách giữa trụ treo và băng rôn): 0,5m – 1m

- Chiều cao của băng rôn so với mặt đất: 5m

3

Cờ phướng (cờ Đảng, cờ nước)

- Treo trên trụ đèn dãy phân cách của Đại lộ.

- Treo trong nội ô.

 

0,8m × 3m


0,8m × 2,5m

4

Hộp đèn treo 2 bên trụ đèn chiếu sáng

2m × 3m ( Chiều cao của hộp đèn so với mặt đất: 4m)

II

Quảng cáo thương mại

1

Panô (dựng trên đại lộ, quốc lộ)

- Diện tích: 10m × 20m ; 7m ×14m

- Chiều cao chân trụ :12m × 14m

2

Băng rôn (treo trên trụ dọc theo đường)

0,8m × 6m ( trụ treo băng rôn chiều cao: 6m; khoảng cách giữa 2 trụ: 7m)

3

Băng rôn treo tại cửa hàng đại lý

0,6m × 2m ; 0,8m × 3m ; 1,2m × 4m

4

Cờ phướng:

- Treo trên trụ đèn đường có dãy phân cách.

- Treo dọc 2 bên đường.

 

0,8m × 3m

 

0,8m × 2,5m

III

Bảng chỉ đường

1

Bảng dựng độc lập

0,6m × 1,2m

2

Bảng dựng chung( khi tại địa điểm có từ 5 bảng trở lên).

- Quy cách của từng bảng tên.

1,2m × 2,4m

 

0,4m ×1,2m

 

PHỤ LỤC 2

QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC TUYẾN ĐƯỜNG QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN.

TT

Huyện, thị

Địa điểm khu vực đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị

Tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

Địa điểm khu vực Đặt panô (diện tích trên 40 m2) có nội dung quảng cáo thương mại

Tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

1

Thị xã Thủ Dầu Một

- Giao lộ đường Âu Cơ và đường Yersin.

- Giao lộ đường Huỳnh Văn Cù và Nguyễn Văn Cừ (phường Phú Cường).

- Ngã tư giao lộ ĐL Bình Dương và đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hoà).

- Sân Vận động Phú Thuận (đường Huỳnh văn Luỹ, phường Phú Lợi).

- Khu vực đối diện với Tịnh xá Ngọc Định (ĐL Bình Dương, xã Định Hòa).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường Hoàng Hoa Thám (Phường Hiệp Thành).

- Giao lộ đường Huỳnh Văn Luỹ và đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường Nguyễn Chí Thanh (xã Tương Bình Hiệp).

- Khu vực Tỉnh Đoàn.

- Khu vực Liên Đoàn lao động tỉnh (ngã tư Chợ Đình).

- Khu vực Trung tâm TDTT tỉnh (ĐL Bình Dương)

- Giao lộ đường 30/4 và đường CMT8 (ngã 4 Gò Đậu).

- Bờ rào Thư viện tỉnh.

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường CMT8 (Mũi Tàu, phường Hiệp Thành).

- Trung tâm VHTT thị xã.

- Giao lộ đường Phạm Ngọc Thạch và đường Huỳnh Văn Luỹ (xã Phú Mỹ).

- Khu vực Công viên thị xã.

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, trung tâm VH-TT các xã, phường.

- Đường Yersin (Công an thị xã, ngã 4 chợ Đình, Trường Nguyễn Đình Chiểu).

- Đường Quang Trung (Sở Tài Chính).

- Đường 30/4( ngã 3 Nam Sanh, bến xe Bình Dương, sở TDTT).

- Đường Lê Hồng Phong (trường PTCS Phú Hoà).

- Đường Phú Lợi (Sở VHTT, Tỉnh Đội).

- ĐL Bình Dương (ngã 4 Tân Lập, ngã 4 Chợ Đình, Đài PTTH tỉnh.

- Đường Hùng Vương (ngân hàng Nông Nghiệp,

Trung Tâm VHTT thị xã).

- Đường Nguyễn Du (chùa Bà, Trường Nguyễn Du).

- Đường Lý Thường Kiệt (cầu Lý Thường Kiệt).

- Đường Bạch Đằng (Hội VHNT, nhà khách Tỉnh ủy)

- Đường Huỳnh Văn Nghệ (Sở VHTT).

- Đường CMT8 (chợ Cây Dừa, Mũi Tàu phường Hiệp Thành, ngã 4 Pic-Sin, Công viên Phú Cường).

- Đường Nguyễn Thái Học (UBND phường Phú Cường).

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện Tỉnh).

Đường Thích Quảng Đức (Công viên Phú Cường)

- Đại lộ Bình Dương (từ Suối Cát đến Ngã 4 Sở Sao).

- Đường Phú Lợi (Ngã 3 Cty Shi Jar, ngã 3 XN cám Phú Lợi).

- Giao lộ Lê Hồng Phong và đường CMT8 ( phường Phú Thọ).

- Giao lộ đường CMT8 và đường 30/4(ngã 4 Gò Đậu, phường Phú Thọ).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường 30/4 ( ngã 4 sân banh, phường Phú Hòa).

- Đường Huỳnh Văn Cù (khu vực chợ Cây Dừa, phường Hiệp Thành)

- Giao lộ đường Phú Lợi và Lê Hồng Phong.

ĐL Bình Dương (công viên thị xã).

- Giao lộ Thích quảng Đức và Hoàng Văn Thụ (phường Chánh Nghĩa).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường Huỳnh Văn Luỹ.

-Đường 30/4 (ngã 3 Nam Sanh).

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và Thích Quảng Đức (ngã 4 Tân Lập).

- Đường Huỳnh Văn Lũy (sân vận động Phú Thuận).

2

Huyện Dĩ An

- Đường Nguyễn An Ninh (chợ Dĩ An).

- Đường Lý Thường Kiệt (Tượng đài xe lửa Dĩ An).

- Sân vận động huyện.

- Đường Truông Tre (khu hành chính huyện).

- Xã Tân Đông Hiệp (ngã 3 Đông Tân).

- Đường Trần Hưng Đạo (Trung tâm TDTT huyện).

- Xã Bình Thắng (cầu Đồng Nai).

- Đường DT743 (ngã tư 550).

- Đường DT743 (nghĩa trang liệt sỹ huyện).

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, trung tâm VH-TT các xã, thị trấn.

- Đường DT743 (Cty Việt-T&P)

- Xã Tân Đông Hiệp (ngã 3 Đông Tân ).

- Đường Lý Thường Kiệt (Cty Zasaki).

- Đường Lý Thường Kiệt (cổng xe lửa).

- Đường Trần Hưng Đạo (UBDS-GĐTE huyện, BCH Quân sự huyện, nhà thờ thị trấn Dĩ An, UBND xã Đông Hoà, Cua Ba Nhiều).

- Đường Nguyễn An Ninh (UBND thị trấn Dĩ An, Hoa viên Dĩ An, UBND huyện, ngã 3 Cây Điệp).

- Đường Truông Tre (khu

hành Chánh huyện)

- Đường vào xã Tân Bình (ngã 4 Chiêu Liêu, UBND xã Tân Đông Hiệp, UBND xã Tân Bình).

- Quốc lộ 1A (từ cầu Đồng Nai đến giáp ranh quận Thủ Đức).

- Quốc 1K (từ Cty Bê tông 620 đến Trại heo Đông Á).

- Đường Xuyên Á (từ khách sạn Kim Sơn đến cầu vượt Sóng Thần).

- Thị trấn Dĩ An (ngã tư 550).

- Thị trấn Dĩ An (Cty Zasaki).

- Sân vận động huyện

- Ngã 3 Ông Xã (Tân Đông Hiệp).

- Ngã 4 Chiêu Liêu (xã Tân Đông Hiệp).

- Giao lộ đường Nguyễn An Ninh và đường Truông tre.

- Xã Bình An (Ngã 3 Lồ Ồ, ngã 3 Bình Thung).

3

Huyện Thuận An

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường DT745 (Mũi tàu Phú Long)

- Đường cầu Sắt Phú Long (bờ rào huyện Uỷ)

- Đường Nguyễn Trãi (Trung tâm VHTT huyện).

- Giao lộ đường Nguyễn Trãi và ĐL Bình Dương (ngã 4 Cầu Ông Bố).

- Giao lộ ĐL Bình Dương và đường Nguyễn Văn Tiết.

- Cầu Bà Trâm, cầu Trắng (thị trấn An Thạnh).

Cầu Bình Nhâm (xã Bình Nhâm).

- ĐL Bình Dương (sân golf).

- Đường Nguyễn Văn Tiết (khu vực UBDS- GĐTE).

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, Trung tâm VH-TT cá xã, thị trấn.

- Đường DT 745 (Mũi tàu Phú Long).

- Đường 745 ( Tua 18).

- Đường Hoàng Hoa Thám (siêu thị sách).

- Đường Nguyễn Trãi (Trung Tâm VHTT huyện).

- Giao lộ đường Nguyễn Trãi và ĐL Bình Dương

- Giao lộ đường DT745 và đường Nguyễn Văn Tiết (Ngã 3 Cây Liễu).

- Đường DT 745 (ngã 3 nhà Thờ Lái Thiêu ).

- Đường DT 745 (Cầu Trắng, thị trấn An Thạnh).

- Đường Thủ Khoa Huân (ngã 4 Hoà Lân).

- Đường Phan Đình Phùng (UBND huyện ).

- Công viên Lái Thiêu.

- Đường DT 743 (UBND xã Bình Hoà).

- Đường 22/12 (chợ mới Thuận Giao).

- Đại lộ Bình Dương ( từ km số 2 đến Suối Cát).

- Đường DT743 (xã Bình Hoà, xã An Phú)

- Đường 22/12 (xã An Phú)

- Đường Thủ Khoa Huân (xã Bình Chuẩn).

- Đường Hoàng Hoa Thám (siêu thị sách).

- Công viên Lái Thiêu.

- Giao lộ đường DT745 và đường Nguyễn Văn Tiết (ngã 3 Cây Liễu).

- Bờ kè cầu Ngang (xã Hưng Định)

- ĐL Bình Dương (bờ rào KCN Vsip)

- ĐL Bình Dương ( trạm thu phí).

- Đường DT 745 (chợ Búng)

- ĐL Bình Dương (ngã 4 Hoà Lân).

- Siêu thị Vinatex (Chợ Lái Thiêu)

- ĐL Bình Dương (ngã 4 cầu Ông Bố ).

- Đường vào khu vực chợ Búng.

4

Huyện Bến Cát

- Trung tâm VHTT-TT huyện, công viên huyện.

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn.

- Ngã 3 Công an huyện (TT Mỹ Phước).

Quốc lộ 13 (đường vào KCN Mỹ Phước, KCN Tân Định).

- Ngã 3 Rạch Bắp (xã An Tây).

- Đường vào KCN Việt Hương (xã An Tây)

- Đường từ ngã 3 Vật tư đến Tàu Dù.

- Đường từ Tàu Dù đến ngã 3 Công an huyện.

- Đường từ Tàu Dù đến Cầu đò.

- Đường từ kho bạc huyện đến BHXH huyện.

- Đường từ cống Bà Phủ đến chợ Bến Cát.

- Quốc lộ 13 (khu vực ấp 2 – xã Tân Định, ấp 5 – xã Lai Uyên, ấp 1 – xã Trừ Văn Thố).

- Đường DT 741 (Ấp 1B- xã Chánh Phú Hoà).

- Đường DT 742 (xã An Phú, xã An Tây)

- Chợ Bến Cát.

- KCN Tân Định, Mỹ Phước.

- Đường vào khu vực chợ, thị trấn Mỹ Phước.

- KCN Mỹ Phước.

- KCN Tân Định.

 

5

Huyện Dầu Tiếng

- Ngã 4 Hồ Mít Xin.

- Chợ thị trấn Dầu Tiếng.

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, Trung Tâm VHTT các xã, thị trấn.

- Ngã 3 ấp Lò Gạch (Minh Thạnh).

- Ngã 4 Đồng Sơn (Minh Thạnh).

- Nông trường cao su Minh Tân.

- Ngã 3 Bình Mỹ, Văn phòng ấp Đồng Sầm (xã Định An).

- Nông trường Trần Văn Lưu.

- Ngã 3 chợ cũ, chợ Bến Súc, văn phong - ấp Bưng Rồng, Ấp Rạch Kiến (Thanh Tuyền).

- Ấp Hoà Cường (Minh Hoà).

- Ấp Rạch Đá, ấp Núi Đất (Định Thành).

- Ngã 4 làng 10 (Định Hiệp).

- Trung tâm VH-TT huyện.

- Ngã 4 Cây Keo, ngã 3 Cây Xoài, ngã 3 Cầu Cát, ngã 3 chợ Sáng (TT Dầu Tiếng).

- Đường DT 749, DT 750 (Long Hoà).

- Đường DT 749 (Minh Thạnh).

- Ấp Tân Bình, Ấp Tân Đức (Minh Tân).

- Ấp Chiến Thắng, Ấp Định Thới, Ấp Bàu Dầu (xã Định An).

- Cầu Bến Súc, chợ cũ, dốc Lâm Vồ (xã Thanh Tuyền).

- Đường DT 749 (Minh Hoà).

- Đường DT 744, ấp Rạch Đá

- Chợ Long Hoà.

- Mũi Cầu Đôi (Minh Thạnh).

- Chợ Minh Tân.

- Làng 14, ngã 3 Bình Mỹ, làng 18A (Định An).

- Ấp Rạch Kiến, Suối Cát, đường DT 744 (Thanh Tuyền).

- Chợ Minh Hoà.

- Ấp Rạch Đá, Ấp Núi Đất (Định Thành).

 

- Khu vực sân bay (TT Dầu Tiếng).

- Đường DT749(Long Hoà).

- Ấp Chiến Thắng, Định Thới, Bàu Dầu (Định An).

- Đường DT 744, Ấp Rạch Đá, Suối Sâu, Yên Ngựa, đường Rạch Sơn Đài (Định Thành).

- Tỉnh lộ 30 (Định Hiệp)

- Ngã 4 trung tâm xã( An Lập)

Nông trường Long Tân, ngã 3 đi Bến Cát (Long Tân)

6

Huyện Phú Giáo

- Trung tâm VHTT huyện

- Trụ sở UBND, cụm VHTT, Trung tâm VH xã, thị trấn.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo.

- Đường đôi vào UBND huyện.

- Đường DT 741.

- Ranh giới tỉnh Bình Phước ( xã An Bình)

- Đường đôi DT 741

- Trung tâm VHTT huyện.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo.

- Đường vào chợ mới huyện.

- Đường vào UBND huyện.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo

- Cầu Phước Hoà.

- Đường DT 741.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo.

- Đường vào khu vực chợ Phú Giáo.

7

Huyện Tân Uyên

- Trụ sở UBND, cụm VH-TT, Trung tâm VH-TT xã ,thị trấn.

- Ngã 3 Cổng Xanh

- Trung tâm VHTT, Trung tâm TDTT huyện.

- Ngã 3 Huỳnh Văn Nghệ.

- Ngã 3 Cổng Xanh.

- Ngã 3 thị trấn Uyên Hưng.

- Ngã 3 thị trấn Tân Phước Khánh.

- Các tuyến đường nội ô trung tâm huyện, thị và các xã, thị trấn.

- Đường vào các cụm, KCN.

- Khu du lịch Sinh tái huyện (xã Bạch Đằng).

- Đường DT 746.

- Đường DT 747.

- Đường DT 742

 

- Đường DT 747

- Chợ Tân Phước Khánh.

- Đường vào chợ Uyên Hưng.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197