Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1107/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 20/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
*****

Số: 1107/2005/QĐ-BTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Ban  hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban  hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật này;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh  mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004  đã hết hiệu lực thực hiện gồm 37 văn bản kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp (Cục KTr văn bản)
- Công báo
- Lưu VT, PC

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107 /2005/QĐ-BTM ngày  20  tháng  04  năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

STT

Số hiệu

Tên văn bản

Ngày ban hành

1

034/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”

10/01/2000

2

088/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

18/01/2000

3

0492/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)” ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB của Bộ trưởng Bộ Thương mại

20/3/2000

4

0556/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành theo quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 04/02/1999 của Bộ Thương mại

03/4/2000

5

1056/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”

26/7/2000

6

1108/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại điều chỉnh Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 088/2000/QĐ-BTM ngày 18/01/2000

08/8/2000

7

1211/2000/QĐ-BTM

Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc giao chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành Thương mại cho lực lượng Quản lý thị trường

28/8/2000

8

05/2000/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000

21/02/2000

9

06/2000/TT-BTM

Thông tư  về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh

20/3/2000

10

10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT

Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả

27/4/2000

11

07/2000/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000

12/4/2000

12

11/2000/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai soạn thảo Luật cạnh tranh và chống độc quyền

12/5/2000

13

0093/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

5/2/2001

14

0602/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại V/v điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

12/6/2001

15

0808/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu quản lý thị trường

31/7/2001

16

1448/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

25/12/2001

17

09/2001/TT-BTM

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương

13/4/2001

18

14/2001/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn việc mua bán hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

2/5/2001

19

24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả

16/10/2001

20

08/2001/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

26/3/2001

21

12/2001/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

26/4/2001

22

0478/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam –Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

26/4/2002

23

0627/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về giá bán tối đa dầu hoả và ma dút

24/5/2002

24

0858/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

19/7/2002

25

1382/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

6/11/2002

26

1191/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

4/10/2002

27

1353/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về giá bán tối đa dầu madút

31/10/2002

28

10/2002/TT-BTM

Thông tư  hướng dẫn việc mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam – Campuchia

12/12/2002

29

0106/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại- Trưởng Ban chỉ đạo 127TW về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trên thị trường

27/1/2003

30

0468/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

23/4/2003

31

0620/2003/QĐ-BTM

Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003

26/5/2003

32

1335/2003/QĐ-BTM

Quyết định của của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm và Danh mục thị trường trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2004

22/10/2003

33

1750/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%

15/12/2003

34

1795/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc giá bán xăng dầu

23/12/2003

35

04/2003/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ  về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

10/7/2003

36

94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Bộ Công an hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

8/10/2003

37

09/2003/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2004

15/12/2003

 

THE MINISTER OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1107/2005/QD-BTM

Hanoi, April 20, 2005

 

DECISION

ANNOUNCEMENT OF THE LIST OF LEGAL DOCUMENTS ISSUED BY THE MINISTRY OF TRADE IN THE PERIOD OF 2000 – 2004 WHICH HAVE EXPIRED

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Law dated November 12, 1996 on Promulgation of Legal Documents, the Law dated December 16, 2002 providing modifications and supplements to certain articles of the Law on Promulgation of Legal Documents, and other legal texts detailing implementation of this law;
Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government describing functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Following proposal by the Chief of the Ministerial Office and the Director of the Legal Department,

DECIDES

Article 1. To announce the list of 37 legal documents issued by the Ministry of Trade from January 1, 2000 to December 31, 2004 which have expired.

Article 2. This Decision will come into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To:
- Government Office2
- Ministry of Justice
- Gazette
- Archive

 

LIST OF LEGAL DOCUMENTS

ISSUED BY THE MINISTRY OF TRADE FROM 2000 TO 2004 WHICH HAVE EXPIRED
(Attached to Decision 1107 /2005/QD-BTM dated April 20, 2005 by the Minister of Trade)

Item

Number

Abstract

Date

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision by the Minister of Trade on promulgation of Supplement 3 (supplement) to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate of Vietnam – Form D for enjoyment of preferential treatments under the Common Effective Preferential Treatments (CEPT) Agreement

January 10, 2000

2

088/2000/QĐ-BTM

Decision by the Prime Minister on promulgation of the List of prohibited and restricted products and services

January 18, 2000

3

0492/2000/QĐ-BTM

Decision by the Prime Minister on modifications and supplements to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate of Vietnam – Form D for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement attached to Decision 416/TM-DB by the Minister of Trade

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4

0556/2000/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on modifications and supplements to the Regulations on temporary import and re-export of oil and petrol attached to Decision 0123/1999/QD-BTM dated February 4, 1999 by the Minister of Trade

April 3, 2000

5

1056/2000/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on promulgation of Supplement 3 (supplement) to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate of Vietnam for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement

July 26, 2000

6

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision by the Minister of Trade on modifications to the list of prohibited and restricted commodities and services attached to Decision 088/2000/QD-BTM dated January 18, 2000

August 8, 2000

7

1211/2000/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on assigning  functions and tasks of trade inspectors to the market management force

August 28, 2000

8

05/2000/TT-BTM

Circular by the Ministry of Trade detailing implementation of Decision 242/1999/QD-TTg dated December 30, 1999 by the Prime Minister on administration of export and import of commodities in 2000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9

06/2000/TT-BTM

Circular on quality management over trade lubricant

March 20, 2000

10

10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT

Interministerial Circular by the Ministries of Trade, Ministry, Public Security, Science, Technology, and Environment detailing implementation of Directive 31/1999/CT-TTg dated October 27, 1999 by the Prime Minister of anti-counterfeit goods

April 27, 2000

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Directive by the Minister of Trade on fight against flood and disaster aid in 2000

April 12, 2000

12

11/2000/CT-BTM

Directive by the Minister of Trade on implementation of the law draft on competition and anti-monopoly

May 12, 2000

13

0093/2001/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on modifications and supplements to the Regulations on awards to enterprises with export achievements

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14

0602/2001/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on modifications and supplements to the Regulations on temporary import and re-export of oil and petrol attached to Decision 0123/1999/QD-BTM dated February 4, 1999 by the Ministry of Trade

June 12, 2001

15

0808/2001/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on promulgation of the Regulations on management and use of market investigation card, badge, and flag

July 31, 2001

16

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision by the Minister of Trade on supplements to Supplement 3 to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate of Vietnam – Form D for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement

December 25, 2001

17

09/2001/TT-BTM

Circular by the Minister of Trade describing organization, functions, and tasks of local market management forces

April 13, 2001

18

14/2001/TT-BTM

Circular by the Ministry of Trade providing guidelines on commodities trading on in land border areas between Vietnam and China

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.19

24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Interministerial Circular by the Ministry of Trade and the Government Price Committee providing guidelines on supervision on implementation of Decree 44/2000/ND-CP dated September 1, 2000 by the Government on administrative sanctions in the price arena

October 16, 2001

20

08/2001/CT-BTM

Directive by the Minister of Trade on fight against flood and disaster aid in 2001

March 26, 2001

21

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Directive by the Minister of Trade on staff streamlining at administrative agencies

April 26, 2001

22

0478/2002/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on supplements to Supplement 3 to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate of Vietnam – Form D for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement

April 26, 2002

23

0627/2002/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on maximum selling prices of heating and mazut oil

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.24

0858/2002/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on adjustments to the list of consumer products for definition of import duty payment schedule

July 19, 2002

25

1382/2002/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on supplements to Supplement 3 to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate – Form D for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement

November 6, 2002

26

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision by the Minister of Trade on promulgation of the Regulations on tendering for quota for textile and garment export to quota-controlled markets

October 4, 2002

27

1353/2002/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on maximum selling price of mazut oil

October 31, 2002

28

10/2002/TT-BTM

Circular providing guidelines on trading of goods and services at the border area between Vietnam and Cambodia

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.29

0106/2003/QĐ-BTM

Decision by Minister of Trade – Chief of Directing Board 127 TW on supervision on imported pottery products in the domestic market

January 27, 2003

30

0468/2003/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on supplements to Supplement 3 to the Regulations on issuance of ASEAN origin certificate – Form D for enjoyment of preferential treatments under the CEPT Agreement

April 23, 2003

31

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision by the Minister of Trade on approval for the national key trade promotion program for 2003

May 26, 2003

32

1335/2003/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on promulgation of the lists of key products and key markets for the national key trade promotion program for 2004

October 22, 2003

33

1750/2003/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on promulgation of the list of localities far from international ports accommodating oil cargo ships and with high business costs to have indicator oil and petrol prices risen by 2%

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.34

1795/2003/QĐ-BTM

Decision by the Minister of Trade on selling prices of oil and petrol

December 23, 2003

35

04/2003/TT-BTM

Circular by the Ministry of Trade providing guidelines on implementation of Decision 91/2003/QD-TTg dated May 9, 2003 by the Prime Minister on application of duty quota to goods imported into Vietnam

July 10, 2003

36

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Interministerial Circular by the Ministries of Finance, Trade, and Public Security providing guidelines on use of invoices related to goods circulating in the home market

October 8, 2003

37

09/2003/TT-BTM

Circular by the Ministry of Trade detailing implementation of Decision 91/2003/QD-TTg dated may 9, 2003 by the Prime Minister on application of duty quota to goods imported into Vietnam in 2004

December 15, 2003

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM ngày 20/04/2005 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực thực hiện do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.239

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!