Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 11/2017/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Số hiệu: 11/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về các chính sách khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam với các quy định về quy hoạch dự án điện mặt trời, chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất đối với các dự án điện mặt trời.

 

1.  Quy hoạch phát triển điện mặt trời

 
Trước khi xây dựng dự án đầu tư phát triển điện mặt trời cần phải lập quy hoạch phát triển điện mặt trời, bao gồm: quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh.
 
Theo quy định tại Quyết định 11/2017, Bộ Công thương sẽ chủ trì lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khả năng phát triển điện mặt trời sẽ lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh.
 
Cũng tại Quyết định số 11/TTg năm 2017, kinh phí lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia được lấy từ ngân sách trung ương; kinh phí lập quy hoạch phát triển điện mặt trời địa phương được lấy từ ngân sách cấp tỉnh. Ngoài ra kinh phí được khuyến khích huy động từ những nguồn khác.
 

2. Dự án đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời

 
Quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 quy định các thiết bị chính của dự án điện mặt trời và chất lượng điện mặt trời đều phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.
 
Bên bán điện có trách nhiệm lắp đặt thiết bị đo đếm điện năng, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng. Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng dự án trên mái nhà phải đáp ứng đảm bảo chịu được tải trọng, an toàn điện và mỹ quan môi trường xung quanh.
 

3. Chính sách khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời

 
Quyết định số 11/QĐ-TTg quy định những ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi thuế và ưu đãi về đất đai đối với các dự án điện mặt trời như sau:
 
- Các dự án điện mặt trời được huy động vốn đầu tư hợp pháp từ trong và ngoài nước;
 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án điện mặt trời;
 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: các dự án điện mặt trời được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
 
- Được ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.
 
Giá điện đối với dự án điện mặt trời được quy định cụ thể trong Quyết định 11/TTg năm 2017.
 
 
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền.

2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện mặt trời nối lưới; tổ chức, cá nhân có dự án điện mặt trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho bên mua điện.

3. Dự án điện mặt trời là dự án sản xuất điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng.

4. Dự án điện mặt trời trên mái nhà, sau đây gọi là dự án trên mái nhà, là dự án điện mặt trời được lắp đặt trên mái hoặc gắn với công trình xây dựng và đấu nối trực tiếp vào lưới điện của Bên mua điện.

5. Dự án điện mặt trời nối lưới, sau đây gọi là dự án nối lưới, là dự án điện mặt trời được đấu nối vào lưới điện quốc gia hoặc lưới điện của Bên mua điện, trừ các dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Điểm đấu nối là vị trí mà đường dây của Bên bán điện đấu nối vào hệ thống điện của Bên mua điện.

7. Điểm giao nhận điện là điểm đặt thiết bị đo đếm điện năng được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện để xác định sản lượng điện bán ra của Bên bán điện.

8. Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án nối lưới và dự án trên mái nhà là hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành làm cơ sở cho việc áp dụng trong giao dịch mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện.

9. Giá điện của các dự án điện mặt trời (FIT - Feed in Tariff) là biểu giá cố định mà Bên mua điện phải trả cho Bên bán điện.

Chương II

QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Điều 4. Quy hoạch phát triển điện mặt trời

1. Quy hoạch phát triển điện mặt trời bao gồm quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh. Quy hoạch phát triển điện mặt trời làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện mặt trời, được điều chỉnh phù hợp với các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng mặt trời trong từng thời kỳ.

2. Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia và quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh được lập một lần cho giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. Từ các giai đoạn quy hoạch sau, quy hoạch phát triển điện mặt trời được lồng ghép vào Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

3. Quy hoạch phát triển điện mặt trời chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới, không áp dụng cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Điều 5. Lập, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển điện mặt trời

1. Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công bố và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia đã được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi có tiềm năng phát triển điện mặt trời tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

3. Việc công bố và điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Nội dung chính của Quy hoạch phát triển điện mặt trời

a) Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia có các nội dung chính sau:

- Tiềm năng năng lượng mặt trời của các địa phương;

- Danh mục các dự án điện mặt trời;

- Định hướng đấu nối các dự án điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia.

b) Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh có các nội dung chính sau:

- Tiềm năng năng lượng mặt trời của tỉnh;

- Diện tích và ranh giới các khu vực phát triển các dự án điện mặt trời;

- Danh mục các dự án điện mặt trời;

- Quy mô công suất của tng dự án điện mặt trời và phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

5. Bộ Công Thương quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện mặt trời.

Điều 6. Kinh phí cho công tác lập quy hoạch phát triển điện mặt trời

1. Ngân sách trung ương cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia.

2. Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện mặt trời địa phương.

3. Khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác lập quy hoạch phát triển điện mặt trời.

Điều 7. Đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời

1. Việc đầu tư xây dựng dự án nối lưới phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan khác.

3. Thiết bị chính của dự án điện mặt trời phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời; chất lượng điện ca dự án điện mặt trời phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu khác liên quan theo quy định hiện hành.

4. Bên bán điện có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt thiết bị đo đếm điện năng; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

5. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời có trách nhiệm lắp đặt các thiết bị điện mặt trời phải bảo đảm an toàn về kết cấu, an toàn về công trình theo các quy định hiện hành.

6. Việc đầu tư xây dựng dự án trên mái nhà phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Mái nhà hoặc kết cấu công trình xây dựng được gắn các tấm pin năng lượng mặt trời phải chịu được tải trọng và kết cấu của các tấm pin năng lượng mặt trời và các phụ kiện kèm theo.

b) Bảo đảm các quy định an toàn về điện theo quy định của pháp luật.

c) Bảo đảm giữ gìn cảnh quan và môi trường xung quanh.

Điều 8. Đấu nối dự án điện mặt trời vào hệ thống điện

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành và bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện.

2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận theo nguyên tc là điểm đấu nối gn nht vào lưới điện hiện có của Bên mua điện, đảm bảo truyền tải công suất nhà máy điện của Bên bán điện, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy. Bộ Công Thương quy định cụ thể phương pháp tính toán tổn thất trên đường dây đấu nối.

Chương III

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Điều 9. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời; ưu tiên khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại.

2. Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện mặt trời được lập theo Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ Công Thương ban hành.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Bên bán điện có đầy đủ hồ sơ và văn bản đề nghị bán điện, Bên mua điện và Bên bán điện tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định.

4. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau 20 năm, hai bên có thể gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Ưu đãi về vốn đầu tư và thuế

1. Huy động vốn đầu tư: Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thuế nhập khẩu: Dự án điện mặt trời được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cđịnh cho dự án; thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án là nguyên liệu, vật tư, bán thành phm trong nước chưa sản xuất được.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Điều 11. Ưu đãi về đất đai

1. Các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

2. Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện thu xếp quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Điều 12. Giá điện của các dự án điện mặt trời

1. Đối với dự án nối lưới

a) Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD). Giá bán điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Giá điện này chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

b) Việc điều chỉnh giá mua bán điện theo biến động của tỷ giá đồng/USD cho các dự án ni lưới được thực hiện theo Hợp đng mua bán điện mẫu do Bộ Công Thương ban hành.

2. Đối với dự án trên mái nhà

a) Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyn sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Hằng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

3. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4. Bộ Công Thương theo dõi, đề xuất điều chỉnh mức giá mua điện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nếu cần thiết.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Bộ Công Thương

a) Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

b) Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án nối lưới, dự án trên mái nhà và hướng dẫn thực hiện.

c) Ban hành phương pháp tính toán tổn thất trên đường dây trong trường hợp điểm đo đếm không trùng với điểm đấu nối.

d) Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời, quy định đo đếm điện năng cho dự án điện mặt trời và hướng dẫn thủ tục đấu nối, lắp đặt công tơ và tính toán cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) của các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

đ) Nghiên cứu quy trình đấu thầu các dự án điện mặt trời và tổ chức thực hiện với lộ trình thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm giá thành các dự án điện mặt trời.

e) Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời áp dụng cho giai đoạn sau ngày 30 tháng 6 năm 2019.

g) Tổ chức làm việc với y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuc trung ương để thống nhất quỹ đất giành cho các dự án điện mặt trời, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ theo quy hoạch đã được duyệt.

h) Ban hành giá mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời theo biến động tỷ giá của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ cho năm tiếp theo.

i) Đối với các dự án điện mặt trời chưa có trong danh mục của Quy hoạch phát triển điện mặt trời và Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50 MW; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời có quy mô công suất lớn hơn 50 MW.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất các thiết bị điện mặt trời tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn các loại thuế, phí đối với các dự  án trên mái nhà (công suất lắp đặt không quá 50 kW), trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn.

b) Bố trí và công bố công khai quỹ đất sử dụng cho các dự án điện mặt trời vào quy hoạch sử dụng đất.

c) Theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền.

d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Công Thương tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời trên mái nhà được xây dựng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền

a) Thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua bán điện với Bên bán điện theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và giá bán điện được quy định tại Điều 12 Quyết định này nếu Bên bán điện đáp ứng các điều kiện về đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời được quy định tại Điều 7 Quyết định này.

b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán đầy đủ chi phí mua điện của các dự án điện mặt trời và đưa vào thông số đầu vào trong phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình cấp có thm quyền phê duyệt.

c) Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương, tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước.

2. Bên bán điện

a) Thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và giá bán điện được quy định tại Điều 12 Quyết định này.

b) Lắp đặt hệ thống đo đếm, công tơ đo đếm điện năng phù hợp với các quy định hiện hành để đo đếm điện năng sử dụng cho thanh toán tiền điện.

c) Gửi 01 bản Hợp đồng mua bán điện đã ký về Bộ Công Thương chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký đối với các dự án nối lưới.

d) Tuân thquy định vận hành hệ thống điện, quy định hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối, hệ thống đo đếm và các quy định liên quan do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các dự án nối lưới và dự án trên mái nhà có hợp đồng mua bán điện được ký trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết Hợp đồng sửa đổi theo quy định của Quyết định này.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư
ơng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (3b).nvq

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No.11/2017/QD-TTg

Hanoi, 11 April , 2017

 

DECISION

ON MECHANISM FOR ENCOURAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SOLAR POWER IN VIETNAM

Pursuant to the Law on organization of Government dated 19 June, 2015

Pursuant to the Electricity Law dated November 03, 2004; The law amending the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014

At the request of the Minister of Industry and Trade;

The Prime Minister promulgates the Decision on mechanism on encouragement of solar power development of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decision deals with mechanism for encouragement of development of solar power of Vietnam

Article 2. Regulated entities

This Decision applies to organization and individuals involved in developing solar power projects in Vietnam and other relevant organization and individuals

Article 3. Definitions

In this Decision, these terms are construed as follows:

1. Electricity buyer refers to Vietnam National Electricity Corporation (EVN) or member units authorized by EVN.

2. Electricity seller refers to organization and individuals having licenses for generating electricity from grid-connected photovoltaic (PV) power plants; organization and individuals who have rooftop solar PV projects that sell surplus electricity to the buyers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Rooftop project means a solar power project that has its solar panels mounted on the rooftop or integrated in construction buildings and is directly connected to the power grid of the buyer.

5. Grid-connected project means a solar power project that is connected to the national power grid or the power grid of the buyer, except for the projects specified in Clause 4 of this Article.

6. Connecting point means the point where the grid of the seller connect to the power system of the buyer.

7. Power delivery point is where the power measurement device is agreed to be placed in accordance with the electricity purchase contract to determine the sold generated energy of the Seller.

8. The model power purchase contract for rooftop projects and grid-connected project means one provided by Ministry of Industry and Trade use by the seller and buyer.

9. Feed in Tariff means the price schedule applied to the buyer and the seller.

Chapter II

PLANNING AND INVESTMENT OF SOLAR POWER PROJECTS

Article 4. Solar power development plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. National solar power development plans and provincial solar power development plans shall be applied until 2020 while taking into consideration the orientation towards 2030 and may be adjusted when needed. After the said period, solar power development plans shall be integrated into national solar power development plans and provincial solar power development plans.

3. Solar power development plans only apply to grid-connected projects and do not apply to rooftop projects.

Article 5. Preparation, approval and publishing of solar power development plans

1. Ministry of Industry and Trade shall be in charge of organizing the preparation of national solar power development plans and submit it to the Prime Minister for approval; publish, provide instruction, monitor and inspect the implementation of the approved solar power development plans

2. People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as People’s Committees of provinces) that has potentials to develop solar power system shall be in charge of organizing provincial solar power development plans and submit it to the Minister of Industry and Trade for approval.

3. Publication and adjustment of the solar power development plans shall comply with the effective regulations.

4. Main contents of Solar power development plans

a) The main contents of national solar power development plans:

- Potentials for solar power of provinces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Plan for connection solar power projects to national power grid.

b) The main contents of a provincial solar power development plans:

- Potentials for solar power of the province;

- Areas and boundaries of solar power projects;

- List of solar power projects

- Output power of each solar power projects and plan for connection to national power grid.

5. Ministry of Industry and Trade shall elaborate and provide instruction the preparation, implementation, approval and publication on solar power development plans.

Article 6. Funding for preparation of solar power development plans.

1. Central government budget shall provide funding for establishing, appraising, publishing and adjusting the national solar power development plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Provision of funding from other lawful sources for preparation of solar power development plans is encouraged.

Article 7. Investment in solar power projects

1. Investment in grid-connected projects must be appropriate for electricity development plans approved by competent authorities.

2. Investment in solar power projects shall be made according to effective law on investment, construction, fire safety and firefighting, environmental protection and other relevant regulations.

3. The main equipment used in solar power projects must meet the mandatory solar power technical standards; the quality of electricity produced by solar power projects must meet the mandatory technical standards on voltage, frequency and other relevant requirements according to effective regulations.

4. Electricity seller must be in charge of providing and installing power measurement devices; inspecting, calibrating, testing, measuring power measurement devices in accordance with measurement standards.

5. Investors in developing solar power projects must ensure the structure safety and construction safety in accordance with effective regulations.

6. Investment in development of rooftop projects must meet the following requirements:

The rooftops or buildings structure to which solar panels are mounted must be able to hold the weight of the solar panels and other attached accessories.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The surroundings and environment are protected.

Article 8. Connecting solar power projects to national power grid.

1. The electricity seller is responsible for investing in, operating and maintaining the lines and the step-up transmission substation (if applicable) from the seller’s power plant to the connecting point with the grid of the buyer.

2. The connecting point that the seller and buyer agreed upon shall be the nearest point to connect with the available grid of the buyer and ensure the capacity for transmission of electricity from the seller in accordance with approved electricity development plan. In cases where the connecting point is different from the delivery point, the seller must be responsible for the loss of electricity on the connecting grid and the losses in the step-up transformer from the plant. The Ministry of Industry and Trade shall provide specific guidance on the calculation of electricity loss on the connecting grid.

Chapter III

MECHANISM ON ENCOURAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SOLAR POWER PROJECTS

Article 9. Responsibility for buying electricity from solar power projects

1. The buyer is responsible for buying all electricity produced by solar power projects. It is recommended to exploit the maximum capacity of solar power projects for commercial purposes.

2. The purchase of electricity shall be made into a solar power purchase contract which is established under the model power purchase contract provided by Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Tax and investment incentives

1. Raising capital: Organization and individuals involved in the development of solar power projects may raise domestic and foreign capital to carry out solar power projects in accordance with effective law.

2. Import duties: Solar power projects are eligible for exemption of import duties on goods imported as fixed assets in accordance with effective regulations on import and export duties on materials, components and semi-finished products that cannot be domestically manufactured and are imported to serve domestic production.

3. Corporate income tax: Corporate income tax exemption and reduction granted to solar power projects shall be the same as those granted to projects eligible for investment incentives in accordance with effective regulations

Article 11. Land incentives

1. Grid-connected solar power projects, transmission lines and substations shall be eligible for exemption or reduction land levy, land rent, water surface rent in accordance with current regulations on investment incentive programs.

2. Depending on plans approved by competent authorities, People’s Committees of the provinces shall facilitate land arrangements for investors to execute solar power projects. Provision of compensation and site clearance shall be carried out in accordance with effective regulations on land.

Article 12. Feed in Tariff

1. Regarding grid-connected project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The electricity purchase price applied to grid-connected projects shall be adjusted to the exchange rate of VND/USD in accordance with model power purchase contract promulgated by Ministry of Industry and Trade

2. Regarding rooftop project

Rooftop projects shall be implemented in net-metering with two-way electricity meters. In a trading cycle, if the amount of electricity generated from rooftop projects is greater than the consumed amount, the surplus will be carry forward to the next trading cycle. At the end of the year or when the contract is terminated, the surplus amount of energy will be sold to the buyer at the price specified in Clause 1 of this Article.

Annually, according to the previous year’s latest exchange rate between VND and USD announced by the State bank of Vietnam, the Ministry of Industry and Trade shall impose prices for rooftop solar power for the following year.

3. Costs incurred in connection with purchasing energy from solar power projects specified in Clause 1, Clause 2 of this Article shall be calculated and fully included in the input parameters of the electricity pricing scheme of the EVN.

4. Ministry of Industry and Trade shall monitor and suggest adjustments to the price specified in Point a Clause 1 of this Article and request the Prime Minister to consider and decide if needed.

Chapter IV

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 13. Responsibilities of regulatory bodies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provide instructions and cooperate with People’s Committees of provinces to supervise the implementation of this Decision.

Promulgate the model power purchase contract for rooftop projects and grid-connected projects and provide instructions on the implementation of this model contract.

Promulgate the method of calculating loss on grid in the cases where the measurement point does not coincide with the connecting point.

Promulgate technical regulations on solar power, regulations on measurement of energy of solar power projects and provide instructions on the connection, installation of electricity meters and the calculation of net-metering mechanism applied to rooftop solar power project.

Research the process for bidding for execution of solar power projects and apply it with an appropriate roadmap to improve efficiency and reduce the costs of solar power projects.

Propose a mechanism for encouragement of development of solar power applicable after 30 June, 2019.

Cooperate with People’s Committees of provinces to reach an agreement on land area dedicated to development of solar power projects, ensure the punctuality of the projects according to the approved plan.

Impose prices for solar power projects in accordance with the exchange rate between VND and USD for the following year.

Regarding solar power projects that are not included in any solar power development plan or electricity development plan that has been approved, the Ministry of Industry and Trade shall consider including them in the plan provided their capacity does not exceed 50 MW; request to Prime Minister to consider approving the addition of such solar power projects whose capacity exceed 50 MW in the plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Take charge and cooperate with the ministries in formulating policies on encouraging investment and production of solar power equipment in Vietnam and submit them to the Prime Minister for approval.

3. Ministry of Finance shall

Consider amending regulations on exemption of taxes and fees incurred by rooftop projects (the nameplate capacity of which must not exceed 50kW) and submit them to competent authorities for approval.

4. People’s Committees of provinces

Cooperate with and assist investors in terms of compensation, ground clearance, infrastructure, human resources for investment and execution of solar power projects in their provinces.

Prepare land areas for solar power projects and include them in their land use plans and publish information thereon.

Monitor and supervise the execution of solar power projects in their provinces.

Perform the tasks of state management on activities involved solar power in the provinces in accordance with effective regulations.

Before January 31 annually, People’s Committees of provinces shall report the total amount of nameplate capacity of grid-connected projects and rooftop projects built in their provinces as of December 31 of the previous year to the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. EVN or member units authorized by EVN shall

Negotiate and sign electricity purchase contracts with the seller in accordance with the model electricity purchase contract and electricity prices specified in Article 12 of this Decision if the seller satisfies the conditions for investment in solar power projects specified in Article 7 of this Decision.

EVN is responsible for calculating the full cost incurred in connection with purchasing energy from solar power project and including such price in the input parameters of the electricity pricing scheme of EVN and submit them to competent authorities for approval.

Before January 31 annually, Vietnam Electricity Group shall report the total amount of nameplate capacity of grid-connected projects and rooftop projects built in their provinces as of December 31 of the previous year to the Ministry of Industry and Trade.

2. Electricity sellers shall

Negotiate and sign electricity purchase contract with the buyer in accordance with the model electricity purchase contract and electricity price specified in Article 12 of this Decision.

Install the electricity meters in accordance with effective regulations on measuring consumed energy to prepare electricity bills.

Send 01 copy of the signed electricity purchase contract for execution of the grid-connected project to the Ministry of Industry and Trade within 30 days from the day on which it is signed.

Comply with regulations and law on operating the electricity system, the electricity transmission system, the electricity distribution system, the metering system and other relevant regulations promulgated by the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For grid-connected projects and rooftop projects, the contracts for which are signed before the effective date of this Decision, the parties are responsible for signing contract revisions in accordance with this Decision.

Article 16. Effect

1. This Decision takes effect from 01 June, 2017 to 30 June, 2019

2. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces, heads of agencies, units and organizations involved in the development of solar power projects in Vietnam are liable to execute this Decision.

 

 

 

PRIME MINISTER
 
 
 

Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85.561

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!