Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2007/QĐ-BBCVTsửa đổi Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 24/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2006/QĐ-BBCVT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu như sau:

1. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được sửa đổi như sau:

Bỏ “Máy tính xách tay, mã HS 8471.30.20” ra khỏi Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

2. Sửa đổi, bổ sung phần Ghi chú của Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu như sau:

 “* Ghi chú:

1. Danh mục được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hoá và Mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Màn hình máy tính, màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng không thuộc Danh mục này.

3. Linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng của hàng hoá thuộc Danh mục này cũng bị cấm nhập khẩu trừ hộp mực dùng cho máy in đã được làm sạch, đảm bảo điều kiện hoặc tiêu chuẩn nhập khẩu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Danh mục này không áp dụng đối với sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được nhập khẩu để bảo hành, bảo trì cho nước ngoài. Doanh nghiệp có hoạt động bảo hành, bảo trì sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài phải đảm bảo tái xuất khẩu toàn bộ sản phẩm cùng với phế liệu, chất thải phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì.

5. Danh mục này không áp dụng đối với hàng hoá là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

a) Sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng là máy móc, tổ hợp máy móc công nghệ thông tin sử dụng làm phương tiện sản xuất trong các chuyên ngành cụ thể bao gồm sản xuất công nghiệp, viễn thông, công nghiệp công nghệ thông tin, đo lường, tự động hoá, y tế, sinh học và các ngành khác; hoặc sử dụng để điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất. Máy móc, thiết bị công nghệ thông tin này được nhập khẩu riêng lẻ hoặc đồng bộ theo hệ thống, dây chuyền sản xuất;

b) Để được nhập khẩu, máy móc, tổ hợp máy móc này phải được Bộ Bưu chính, Viễn thông xác nhận là sản phẩm hoặc hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng.”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VP Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở BCVT;
- Các doanh nghiệp BCVT, CNTT;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục CNTT&TK (TCHQ);
- Lưu: VT, CNCNTT. 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Trung Tá

 

THE MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 11/2007/QD-BBCVT

Hanoi, May 24, 2007

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMEN-TING THE POST AND TELEMATICS MINISTER'S DECISION NO. 20/2006/QD-BBCVT OF JUNE 30, 2006, PROMULGATING THE LIST OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS BANNED FROM IMPORT

THE MINISTER OF POST AND TELEMATICS

Pursuant to the Government's Decree No. 90/2002/ND-CP of November 11, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding activities of international goods sale and purchase and goods sale and purchase agency, processing and transit with foreign parties;
Pursuant to the Government's Decree No. 71/2007/ND-CP of May 3, 2007, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Information Technology regarding the information technology industry;
At the proposal of the director of the Information Technology Industry Department,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement the Post and Telematics Minister's Decision No. 20/2006/QD-BBCVT of June 30, 2006, promulgating the List of used information technology products banned from import as follows:

1. The List of used information technology products banned from import is amended as follows:

To exclude "Laptop computers, code HS 8471.30.20" from the List of used information technology products banned from import.

2. To amend and supplement the notes of the List of used information technology products banned from import as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2007/QĐ-BBCVTsửa đổi Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.506

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211