Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ HÀM LƯỢNG 3-MCPD TRONG NƯỚC TƯƠNG, XÌ DẦU, DẦU HÀO”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

QUY ĐỊNH

VỀ HÀM LƯỢNG 3-MCPD (3-MONOCLO PROPAN-1,2- DIOL) TRONG NƯỚC TƯƠNG, XÌ DẦU, DẦU HÀO.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT ngày 25 tháng03 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về hàm lượng 3-MCPD (3-monoclo propan-1,2- diol) trong nước tương, xì dầu, dầu hào.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu nước tương, xì dầu, dầu hào tại Việt Nam.

Điều 3. Giới hạn tối đa hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào và phương pháp thử

1.Giới hạn tối đa của Hàm lượng 3-MCPD không vượt quá 1 mg/kg.

2. Phương pháp thử: Xác định 3-MCPD theo 52 TCN – TQTP 0010: 2004 – Thường quy kỹ thuật xác định 3-Monoclo Propan 1,2-Diol (3-MCPD) trong nước chấm có nguồn gốc thực vật.

Điều 4. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu nước tương, xì dầu, dầu hào

1.Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh loại sản phẩm nước tương, xì dầu, dầu hào phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; và phải bảo đảm hàm lượng 3-MCPD trong sản phẩm theo đúng Quy định này.

2.Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu loại sản phẩm này, ngoài việc tuân theo các quy địnhcủa pháo luật Việt Nam còn phải xuất trình các bằng chứng (của nước xuất khẩu) để chứng minh là sản phẩm đó không chứa 3-MCPD vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo Quy định này. Trong trường hợp, không có bằng chứng để chứng minh thì các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu phân tích xác định 3-MCPD, nếu hàm lượng 3- MCPD vượt quá giới hạn cho phép thìkhông cho nhập khẩu lô hàng đó.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 Trần Chí Liêm

 

MINISRTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 11/2005/QD-BYT

Hanoi, March 25, 2005

 

DECISION

PROMULGATING “REGULATION ON 3-MCPD CONTENTS IN SOYBEAN SAUCE AND OYSTER SAUCE”

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government’s Decree No. 49/2003/ND-CP dated May 15, 2003 defining Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No.163/ND-CP dated September 07, 2004 elaborating certain articles of the Ordinance on Food Safety and Hygiene;

At the request of Directors of the Science and Education Department, and the Legal Department affiliated to Ministry of Health, and Director of Vietnam Food Administration,

HEREBY DECIDES:

Article 1. “Regulation on 3-MCPD contents in soybean sauce and oyster sauce” is enclosed with this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Chief of the Ministry’s Office, Chief Inspector, Directors of the Legal Department, the Science and Education Department, and Vietnam Food Administration affiliated to Ministry of Health, Directors of Departments of Health of provinces or centrally-controlled cities, heads of affiliates of the Ministry of Health, and heads of health agencies affiliated to relevant ministries shall be responsible for implementation of this Decision.

 

 

PP. MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER
Tran Chi Liem

 

REGULATION

ON 3-MCPD CONTENTS IN SOYBEAN SAUCE AND OYSTER SAUCE
(Enclosed with the Decision No. 11/2005/QD-BYT dated March 25, 2005 by Minister of Health)

Article 1. Scope

This Regulation stipulates the content of 3-MCPD (3-monoclo propan-1,2- diol) in soybean sauce and oyster sauce.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Regulation applies to organizations and individuals that produce, process, trade and/or import soybean sauce and oyster sauce in Vietnam.

Article 3. Maximum allowable content of 3-MCPD in soybean sauce and oyster sauce, and test method

1. Maximum allowable content of 3-MCPD is 1 mg/kg.

2. Test method: Determine 3-MCPD content according to 52 TCN – TQTP 0010: 2004 – Common technical regulation for determination of 3-Monoclo Propan 1,2-Diol (3-MCPD) in sauces of plant origin.

Article 4. Requirements to be satisfied by organizations and individuals that produce, process, trade and/or import soybean sauce and oyster sauce

1. Organizations and individuals that produce, process, trade and/or import soybean sauce and oyster sauce must comply with technical standards and regulations on food safety and hygiene, and regulation on 3-MCPD content levels herein.

2. In addition to the compliance with applicable regulations of Vietnam Law, importers of soybean sauce and oyster sauce must also present evidence (originated from export countries) that 3-MCPD content in imported products does not exceed the maximum allowable content prescribed in this Regulation. In case of unavailability of such evidence, regulatory authorities shall take samples to analyze and determine 3-MCPD content in imported products. If analytical result shows that the 3-MCPD content in imported products exceeds the prescribed maximum level, regulatory authorities shall refuse to give approval for such shipment.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2005/QĐ-BYT ngày 25/03/2005 ban hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào” của Bộ trưởng Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.356

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!