Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 1095/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN NHƯ XUÂN ĐẾN NĂM 2025, TM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 5636/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của UBND huyện Như Xuân tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 23/02/2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 767/SKHĐT-QH ngày 11/3/2016 về báo cáo kết quả thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân.

3. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch:

3.1. Mục tiêu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Xuân tnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xác định phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân phù hợp, trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân và từng bước hạn chế khoảng cách phát triển với các vùng khác trong tỉnh.

3.2. Yêu cầu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải được lập trên cơ sở mối liên kết ngành, vùng và không gian lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân trong điều kiện bối cảnh mới.

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

- Phạm vi lập quy hoạch: Trên địa bàn huyện Như Xuân.

- Thời kỳ lập quy hoạch: Thời kỳ 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Nội dung đề cương nhiệm vụ dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề cương, nhiệm vụ chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo).

6. Dự toán và nguồn kinh phí

- Dự toán kinh phí thực hiện: 945.000.000 đồng; Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng (dự toán chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo).

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 75 triệu đồng, theo Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 05/9/2007, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế dành cho các dự án quy hoạch được cân đối hàng năm và nguồn kinh phí ngân sách huyện Như Xuân.

7. Thời gian hoàn thành lập dự án: Quý II năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Như Xuân (chủ đầu tư) căn cứ nội dung Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC 01

ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NHƯ XUÂN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân.

3. Nội dung chính của đề cương quy hoạch

Phần mở đầu

I. Sự cần thiết phải lập quy hoạch

II. Căn cứ lập quy hoạch

III. Phạm vi, thời kỳ quy hoạch

- Phạm vi: Trên địa bàn huyện Như Xuân.

- Thời kỳ lập quy hoạch: Thời kỳ 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

IV. Mục đích, yêu cầu của quy hoạch

1. Mục đích: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Xuân tnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xác định phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Như xuân phù hợp, trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân và từng bước hạn chế khoảng cách phát triển với các vùng khác trong tỉnh.

2. Yêu cầu: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải được lập trên cơ sở mối liên kết ngành, vùng và không gian lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân trong điều kiện bối cảnh mới.

Phần thứ nhất

Đánh giá các yếu tố và nguồn lực phát triển

1. Các yếu tố tự nhiên

- Vị trí địa lý kinh tế

- Đặc đim tự nhiên: Đánh giá đặc điểm điều kiện lãnh thổ và khí hậu.

2. Tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội: tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch.

3. Dân cư và nguồn nhân lực

- Đánh giá tình hình dân số (số lượng, phân bố, đặc điểm dân cư, dân tộc...)

- Lao động: Đặc điểm số lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng lao động...

- Dự báo phát triển dân số và nguồn nhân lực.

Phần th hai

Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2015

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về: phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

2. Hiện trạng phát triển các ngành và lĩnh vực đến năm 2015

2.1. Các ngành kinh tế

a) Nông, lâm, thủy sản

- Đánh giá chung hiện trạng phát triển nông, lâm, thủy sản về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành...

- Hiện trạng phân bố và phát triển ngành nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi.

- Hiện trạng phát triển lâm nghiệp: Diện tích, sản lượng các loại cây lâm nghiệp; tỷ lệ che phủ rừng,....

- Hiện trạng phát triển thủy sản: Diện tích, sản lượng,,..

b) Công nghiệp - xây dựng

Đánh giá chung hiện trạng phát triển công nghiệp, xây dựng về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Chế biến nông, lâm sản, sản xuất điện, khai thác và chế biến khoáng sản, sản phẩm chủ yếu, sản phẩm mới xuất hiện.

- Hiện trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Hiện trạng phát triển ngành xây dựng.

c) Dịch vụ

Đánh giá chung hiện trạng phát triển ngành dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ và tốc độ tăng trưởng.

- Đánh giá tình hình phát triển thương mại nội địa, xuất nhập khẩu và hạ tầng thương mại chủ yếu (chợ, trung tâm thương mại, siêu thị...).

- Đánh giá tình hình phát triển lĩnh vực du lịch, vận tải, kho bãi, viễn thông.

- Đánh giá tình hình phát triển tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

2.2. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Giáo dục và đào tạo

- Đánh giá về số lượng, chất lượng học sinh; tỷ lệ đạt chuẩn giáo viên các cấp, phổ cập giáo dục và tỷ lệ trường đạt chuẩn các cấp học.

- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trong vùng; công tác xã hội hóa trong đào tạo nghề cho người lao động.

b) Y tế và chăm sóc sức khỏe

Đánh giá kết quả chăm sóc khám chữa bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở; số lượng y, bác sỹ, tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân; số lượng xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế,...

c) Văn hóa, thể dục thể thao

- Đánh giá thực trạng phát triển văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa; tình hình xây dựng các thiết chế văn hóa cấp huyện và cơ sở; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

- Đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, tỷ lệ gia đình/dân số luyện tập thể thao...

d) Khoa học công nghệ

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn, ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp; đầu tư phát triển cơ sở vật chất và nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ.

e) Lao động việc làm và an sinh xã hội

Số lượng lao động được đào tạo nghề, giải quyết việc làm hàng năm; tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ giảm nghèo qua các năm, tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cấp thẻ BHYT...

2.3. Tài nguyên môi trường và ng phó biến đổi khí hậu

Đánh giá công tác quản lý đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường và tình hình thực hiện các quy định về môi trường; các hoạt động ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

2.4. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng

- Hạ tầng giao thông: Đánh giá việc đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông đường thủy, đường bộ; các kết quả đạt được trong phát triển giao thông.

- Hệ thống cấp điện: Tình hình sản xuất và cung cấp, hệ thống truyền tải chính, số trạm biến áp, mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân về cung cấp điện.

- Hệ thống thủy lợi: Số lượng công trình thủy lợi; năng lực tưới, tiêu trên địa bàn huyện.

- Hệ thống cấp nước sạch: Tình hình cấp nước sạch; công suất cấp nước của các nhà máy.

- Hạ tầng bưu chính viễn thông: Tình hình phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông; tỷ lệ xã được cung cấp các dịch vụ thông tin,...

2.5. Hiện trạng phát triển theo lãnh thổ

- Thực trạng phát triển các tiểu vùng kinh tế - xã hội, vùng phát triển nguyên liệu chế biến...

- Đánh giá tình hình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; tình hình phát triển các điểm dân cư,...

2.6. Quốc phòng - an ninh

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua.

3. Đánh giá tổng hợp thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá những thành tựu nổi bật đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015; những hạn chế yếu kém và nguyên nhân (khách quan và chủ quan).

Phần th ba

Bối cảnh tác động và lựa chọn phương án phát triển

1. Đánh giá bối cảnh phát triển

Đánh giá bối cảnh phát triển trong nước, quốc tế và của tỉnh Thanh Hóa: phân tích, dự báo ảnh hưởng của những yếu tố, xu hướng phát triển bên ngoài có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn tới.

2. Đánh giá chung đim mạnh, đim yếu, cơ hội và thách thc

Tổng hợp, đánh giá các lợi thế, hạn chế, nhìn nhận các cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân trong thời gian tới.

3. Dự báo phương án phát triển

Dự báo và luận chứng lựa chọn phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn (2016 - 2020), giai đoạn (2021 - 2025), có tính đến năm 2030, trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu quy hoạch chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường.

Phần th

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

I. Quy hoạch phát triển đến năm 2025

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển

a) Quan điểm phát triển

b) Mục tiêu phát triển

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu kinh tế; mục tiêu xã hội; mục tiêu môi trường và mục tiêu quốc phòng và an ninh.

2. Các khâu đột phá và ưu tiên phát triển: Các khâu đột phá, khu vực phát triển, các lĩnh vực ưu tiên phát triển, phát triển các sản phẩm có lợi thế.

3. Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu

3.1. Phát triển các ngành kinh tế

a) Nông, lâm, thủy sản

- Khái quát chung định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản trong kỳ quy hoạch; các mục tiêu chính trong phát triển nông, lâm, thủy sản (sản phẩm chủ yếu, GTSX, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu nội bộ ngành).

- Định hướng phát triển trồng trọt, chăn nuôi (diện tích, phát triển cây con ging, khu vực phát triển...); phát triển lâm nghiệp (phát triển 3 loại rừng, định hướng trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng thâm canh...) và thủy sản.

b) Công nghiệp - xây dựng

- Khái quát chung định hướng phát triển công nghiệp - xây dựng trong kỳ quy hoạch; các mục tiêu cơ bản về GTSX, tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp.

- Luận chứng phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

- Tổ chức không gian phát triển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Dự báo phát triển ngành xây dựng.

c) Dịch vụ

- Khái quát chung định hướng phát triển dịch vụ; các mục tiêu cơ bản trong phát triển dịch vụ và chuyển đổi cơ cấu ngành dịch vụ.

- Luận chứng phát triển các lĩnh vực chính của ngành dịch vụ: Thương mại, vận tải - kho bãi, du lịch, thông tin - truyền thông, tài chính - ngân hàng.

3.2. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Giáo dục và đào tạo

Luận chứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo: Kiên cố hóa trường lớp học; tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ giáo viên các cấp đạt chuẩn; tỷ lệ phổ cập giáo dục; mạng lưới đào tạo nghề...

b) Y tế và chăm sóc sức khỏe

Luận chứng các mục tiêu phát triển về y tế như: Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh tuyến huyện và cơ sở; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; số giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ người dân mua BHYT...

c) Văn hóa, thể dục, thể thao

Luận chứng các mục tiêu phát triển văn hóa, thể dục thể thao; định hướng phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, số làng bản, cơ quan văn hóa, số người luyện tập thể thao thường xuyên...

d) Khoa học và công nghệ

Luận chng các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, định hướng phát triển và công tác xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn huyện.

e) Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo

Luận chứng các mục tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lượng lao động được giải quyết việc làm hàng năm; công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho người lao động; nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

3.3. Tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Luận chứng các mục tiêu về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, định hướng sử dụng đất, công tác quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

3.4. Phát triển kết cấu hạ tầng

Luận chứng các mục tiêu về phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, cung cấp nước và hạ tầng thông tin - truyền thông.

3.5. Định hướng phát triển theo không gian lãnh thổ

- Luận chứng phát triển các tiểu vùng;

- Luận chứng phát triển hệ thống đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển mối liên kết vùng.

4. Quốc phòng - an ninh biên giới: Xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu về bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

II. Mục tiêu, định hướng phát triển đến 2030

1. Định hướng phát triển chung đến 2030

2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu

III. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

Phần thứ năm

Các giải pháp thực hiện quy hoạch

- Giải pháp về huy động vốn đầu tư.

- Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực.

- Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

- Giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường.

- Giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Giải pháp về tổ chức thực hiện.

4. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm bản đồ màu A3).

- Báo cáo tóm tắt.

- Các bản đồ hiện trạng, quy hoạch theo quy định.

5. Thời gian thực hiện: Hoàn thành quy hoạch vào Quý II năm 2016.

6. Nguồn vốn thực hiện

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 75 triệu đồng, theo Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 05/9/2007, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế dành cho các dự án quy hoạch được cân đối hàng năm và nguồn kinh phí ngân sách huyện Như Xuân./.

 

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NHƯ XUÂN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đ

TT

Khoản mục chi phí

Mức chi phí tối đa (%)

Kinh phí chủ đầu tư trình

Kinh phí sau thẩm đnh

1

2

3

4

5

 

Tổng cộng (A+B)

 

967.917

945.000

A

Định mức theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT

100

871.125

869.000

I

Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương, nhiệm vụ và d toán

2

17.423

17.380

1

Chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ

1,5

13.067

13.035

2

Chi phí lập dự toán theo đề cương

0,5

4.356

4.345

II

Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo quy hoạch

86

749.167

747.340

1

Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu

5

43.556

43.450

2

Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch

4

34.845

34.760

3

Chi phí khảo sát thực địa

6

52.268

52.140

4

Chi phí thiết kế quy hoạch, xây dựng quy hoạch

71

618.498

616.990

4.1

Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài

2

17.423

17.380

4.2

Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên trong

2

17.423

17.380

4.3

Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển KT - XH

4

34.845

34.760

4.4

Nghiên cứu mục tiêu và quan đim phát triển

2

17.423

17.380

4.5

Nghiên cứu các phương án mục tiêu tăng trưởng

2

17.423

17.380

4.6

Nghiên cứu phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu

42,5

370.228

369.325

a

Nghiên cứu, lựa chọn cơ cấu kinh tế

2

17.423

17.380

b

Nghiên cứu các phương án phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu

16

139.380

139.040

c

Nghiên cứu các phương án phát triển kết cấu hạ tầng

9

78.401

78.210

d

Nghiên cứu phương án phát triển nguồn nhân lực

2

17.423

17.380

e

Nghiên cứu phương án phát triển khoa học và công nghệ

1

8.711

8.690

f

Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường

2

17.423

17.380

g

Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư

2

17.423

17.380

h

Xây dựng các phương án hợp tác

1

8.711

8.690

i

Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm và cơ chế tài chính

1,5

13.067

13.035

k

Xây dựng phương án tổ chức kinh tế - xã hội theo lãnh thổ

5

43.556

43.450

l

Xây dựng phương án tổ chức và điều hành thực hiện quy hoạch

1

8.710

8.690

4.7

Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thng các báo cáo liên quan

11,5

100.177

99.935

a

Xây dựng báo cáo đề dẫn

2,5

21.778

21.725

b

Xây dựng báo cáo tổng hợp

7,5

65.334

65.175

c

Xây dựng báo cáo tóm tt

0,9

7.840

7.821

d

Xây dựng văn bn trình thm định

0,3

2.613

2.607

e

Xây dựng văn bản trình phê duyệt

0,3

2.612

2.607

4.8

Xây dựng hệ thống bn đồ quy hoạch

5

43.556

43.450

III

Chi phí khác

12

104.535

104.280

1

Chi phí quản lý dự án

4

34.845

34.760

2

Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán

1

8.711

8.690

3

Chi phí thẩm định quy hoạch

4

34.845

34.760

4

Chi phí công bố quy hoạch

3

26.134

26.070

B

Thuế VAT 10% (I + II)

 

96.792

76.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


720

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140