Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 10/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Sở Công Thương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương tại Tờ trình số 1526/TTr-SCT ngày 23/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 địa phương; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- BCĐ 389 Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389 địa phương;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM(NL100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý nhà nước) trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác (sau đây gọi tắt là công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan chức năng tại địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tanh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, Ban, ngành quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý;

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động; trong đó, có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố phải tuân thủ đúng pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải đảm bảo quy định về chế độ bảo mật;

d) Giám đốc Sở Công Thương với vai trò là Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 địa phương), chủ trì phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Điều 3. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 địa phương

Ban chỉ đạo 389 địa phương chịu trách nhiệm tham mưu giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389 địa phương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức;

3. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm;

5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

7. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Giúp việc Ban Chỉ đạo 389/ĐP tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ, theo chuyên đề, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

8. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

9. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389/ĐP tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389/ĐP.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trường nội địa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

e) Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, thông báo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 địa phương cho các ngành, các địa phương trong tỉnh.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền;

b) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hóa, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định. Giải quyết kịp thời các chi phí xử lý vụ việc;

c) Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng, công an các huyện, thành phố tập trung điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, buôn bán gian lận thương mại và hàng giả có quy mô lớn, tội phạm ma tuý, buôn bán hàng cấm như: Thuốc nổ, vũ khí, tiền giả; kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế... Kịp thời đưa ra xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan y tế, thú y, kiểm lâm, quản lý thị trường phát hiện kiểm tra, kiểm soát các đối tượng, phương tiện vận chuyển động thực vật hoặc sản phẩm động thực vật mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến người và động thực vật; Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó;

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan có chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng; Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, lưu thông trên địa bàn tỉnh;

b) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản, chăn nuôi động vật và sản phẩm động vật. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường; kịp thời, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Y tế, Quản lý thị trường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản phẩm thực phẩm tươi sống;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan (Công an, Quân đội, Chi cục Quản lý thị trường...) trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật.

5. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc tân dược, dịch vụ hành nghề y - dược, việc thực hiện các quy định của pháp luật quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; Phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ các quy định về niêm yết, bán theo giá niêm yết đối với những mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm; Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; Tham gia phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong quá trình sản phẩm lưu thông trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công và các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an, Quản lý thị trường thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, sở hữu trí tuệ; Kiểm tra việc sử dụng các phương tiện đo lường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh hợp pháp;

c) Đề xuất những biện pháp chống gian lận trong hoạt động đo lường khi các tổ chức, cá nhân áp dụng những kỹ thuật, công nghệ cao trên các phương tiện đo điện từ làm sai lệch kết quả đo nhằm thu lợi bất chính.

7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thuỷ theo chức năng nhiệm vụ được phân công; Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên trong ngành tích cực, chủ động tham gia phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm, chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính, xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, viễn thông và công nghệ thông tin;

b) Định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại;

c) Chủ trì, phối hợp kiểm tra đột xuất các phương tiện vận tải bưu chính viễn thông chuyên dụng khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo quy định pháp luật.

11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các cơ sở sản xuất, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép có liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý;

Phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng khu vực do quân đội quản lý để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình

a) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động đối với các đại lý mua, bán, thu, đổi ngoại tệ; kiểm tra việc niêm yết giá cả hàng hóa bằng ngoại tệ, thu ngoại tệ trái với quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân cách nhận biết, thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an việc thu giữ tiền giả phục vụ cho công tác chống tiền giả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

c) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của các hộ, cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

13. Chi cục Hải quan Hòa Bình

Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, thực hiện việc tổ chức phối hợp trong chống buôn lậu, gian lận trong khải báo hải quan và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp kịp thời với cơ quan Công an, Quản lý thị trường trong phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật hải quan ngoài phạm vi, địa bàn hoạt động của chi cục.

14. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành rà soát các quy định của pháp luật đối với các vấn đề có liên quan, phát hiện sơ hở trong quản lý kinh tế, các vấn đề còn chồng chéo, không rõ ràng, không thống nhất quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

15. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp (gọi chung là các Khu, cụm công nghiệp) trên địa bàn thường xuyên tự kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong khu vực quản lý; Đồng thời, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi nằm trong các khu công nghiệp.

16. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý;

2. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường của trung ương và của địa phương trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

4. Kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, các Sở, Ngành đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

5. Chỉ đạo tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho các bộ phận chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật;

6. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương theo quy định;

7. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; Kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 địa phương (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương đặt tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương) để thông báo cho các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách quản ly đối với từng ngành hàng, mặt hàng;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; Về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương, thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật;

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật;

đ) Trong trường hợp các Sở, Ban, ngành thực hiện chỉ đạo theo Bộ, Ngành cùng lĩnh vực, phải tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành do Ban Chỉ đạo 389 địa phương chủ trì sự phối hợp kiểm tra liên ngành. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý;

e) Trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 địa phương chủ trì tổ chức phối hợp để xem xét biện pháp xử lý. Trường hợp thuộc thẩm quyền của cấp huyện giao cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì tổ chức phối hợp xử lý.

4. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Sở, Ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc đề nghị Trung ương ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; Các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình.

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham dự đầy đủ các phiên họp do Sở, Ban, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 địa phương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương

a) Ban chỉ đạo 389 địa phương

Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

b) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối hợp giữa các Sở, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 địa phương kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc Sở, Ban, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách;

c) Yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Sở, Ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách;

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn:

a) Chỉ đạo cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức vận động nhân dân trên địa bàn cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác;

b) Chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần thiết.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo

a) Các Sở, ngành, địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương đặt tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này là một nội dung trong báo cáo tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng năm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết

- Kết thúc năm kế hoạch, Ban Chỉ đạo 389 địa phương chủ trì tổ chức tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của Quy chế;

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn được phân công các cơ quan chức năng tổ chức tổng kết các nội dung phối hợp theo Quy chế này hàng năm hoặc tổng kết theo chuyên đề, chương trình công tác cụ thể.

2. Khen thưởng và kỷ luật

a) Khen thưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật

- Người đứng đầu Sở, Ban, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 địa phương;

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 địa phương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan (thành viên Ban Chỉ đạo 389 địa phương), đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này; Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hàng năm.

2. Ban Chỉ đạo 389 địa phương chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tuyến, địa bàn trọng điểm; Khi cần thiết tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương (Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


825
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102