Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 10/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý phát triển Côn Đảo tại Tờ trình số 15/BQL-TTr ngày 13 tháng 01 năm 2010 về dự thảo chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Trưởng ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phần I

NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Mục tiêu phát triển:

1. Mục tiêu cơ bản:

Thực hiện mục tiêu của Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020 và mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020 là:

- Xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng đặc biệt của Việt Nam và phát triển, nâng cao giá trị Vườn quốc gia Côn Đảo.

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động mọi tiềm lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Xây dựng Côn Đảo tương xứng với vị trí tiền tiêu, góp phần tích cực trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội của miền Đông, miền Tây Nam bộ và toàn bộ khu vực.

- Phát triển Côn Đảo phải có tầm nhìn dài hạn, hướng tới hiện đại và trong thế ổn định, bền vững, có hiệu quả với những bước đi thích hợp, tạo thế đột phá ngay từ giai đoạn đầu, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của Côn Đảo.

2. Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được các mục tiêu phát triển đã được đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015 có tính đến năm 2020, cần phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

Xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có quốc phòng an ninh vững mạnh. Đến năm 2015, cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng, về quy mô dân số khoảng 10 ngàn người, đón khoảng 100 ngàn lượt khách du lịch, tổng sản phẩm GDP khoảng 28 triệu USD. Đến năm 2020 hoàn thiện, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, về quy mô dân số khoảng 15 ngàn người, đón khoảng 150 ngàn lượt khách du lịch, tổng sản phẩm GDP khoảng 70 triệu USD; giai đoạn 2015 – 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.300 - 4.100 USD/năm.

II. Nhiệm vụ - giải pháp từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020:

Quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020; để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định những nhiệm vụ và giải pháp chính để xây dựng và phát triển Côn Đảo như sau:

1. Định hướng không gian và quy hoạch phát triển Côn Đảo:

- Kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt còn phù hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh, hoàn thành các quy hoạch: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2020; quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn 2030; rà soát điều chỉnh quy hoạch Vườn Quốc Gia Côn Đảo; Phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo; quy hoạch chi tiết 4 khu: khu Trung Tâm, Bến Đầm, Cỏ Ống, khu Đầm Tre và các đảo vệ tinh; quy hoạch các ngành kinh tế quan trọng khác...

- Phối hợp các quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển, đạt được mục tiêu phát triển đề ra.

- Định hướng không gian, quy hoạch xây dựng các khu vực như sau:

+ Phát triển khu trung tâm hiện nay trở thành trung tâm hành chính, khu di tích, khu du lịch - dịch vụ, khu công viên cây xanh, nông nghiệp công nghệ cao và khu dân cư.

+ Phát triển khu Cỏ Ống thành khu dịch vụ hàng không, dịch vụ thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng; các khu du lịch tại Cỏ Ống, khu dân cư; công viên và các công trình công cộng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác.

+ Phát triển khu Bến Đầm gồm có các khu du lịch; hệ thống bến cảng dịch vụ trong nước và quốc tế, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho phát triển du lịch.

+ Phát triển khu Đầm Tre thành khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái rừng biển chất lượng cao, độc đáo. Quy hoạch xây dựng các đảo vệ tinh còn lại thành hệ thống tuyến, điểm du lịch sinh thái rừng biển; phát huy quy mô lợi thế các đảo, quy hoạch xây dựng một số khu vui chơi, giải trí cao cấp.

2. Về kinh tế:

a) Phát triển du lịch:

- Đối với phần còn lại trong Vườn Quốc Gia Côn Đảo và khu vực hướng Tây Bắc của Côn Đảo: trên cơ sở địa hình, tài nguyên tạo ra các khu du lịch sinh thái đặc sắc, độc đáo gắn với việc bảo tồn, nâng cao giá trị Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

- Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch và triển khai đầu tư các dự án đạt yêu cầu đặc sắc, tầm cỡ khu vực và quốc tế, lấy khu vực Cỏ Ống làm trung tâm, các khu vực khác trên đảo lớn và các đảo khác làm vệ tinh; chọn khu vực cách biệt, thích hợp đầu tư các khu vui chơi, giải trí chất lượng cao. Sản phẩm du lịch chủ yếu là du lịch lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, xây dựng một số sản phẩm du lịch mang thương hiệu Côn Đảo, quan tâm thích đáng cho du lịch về nguồn và các loại du lịch bình dân khác. Xây dựng các tuyến du lịch giữa đảo với đất liền, giữa các đảo với nhau, giữa đảo với các điểm du lịch trong khu vực.

- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo phục vụ cho phát triển du lịch.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch Vườn Quốc Gia Côn Đảo theo hướng vừa bảo tồn vừa nâng cao giá trị, phân vùng hợp lý cho phát triển du lịch sinh thái, hạn chế tối đa tác động môi trường.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu mối, giảm bớt thời gian và thủ tục đầu tư, hỗ trợ có hiệu quả các nhà đầu tư triển khai dự án, chủ động phối hợp với các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số bộ, ngành trung ương xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án du lịch vào Côn Đảo; ưu tiên các dự án có quy mô lớn, suất đầu tư cao, sử dụng đất hiệu quả, loại hình du lịch đặc sắc, có tính đột phá, tạo đòn bẩy phát triển du lịch. Trong giai đoạn từ nay đến 2015 thu hút đầu tư, triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng một số khu du lịch giải trí, có chất lượng cao tại bãi Đất Dốc, Suối Ớt, hòn Cau, Đầm Tre, Đầm Trầu, Bãi Dương, Bãi Nhát, Bến Đầm, hòn Bảy Cạnh…với tổng vốn đầu tư vào khoảng 200 – 500 triệu USD (khoảng 3.600 - 9.000 tỷ đồng).

- Vườn quốc gia Côn Đảo là khu vực du lịch sinh thái chủ yếu. Đẩy mạnh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và thăm quan các di tích văn hóa, di tích lịch sử, đồng thời tạo ra ẩm thực địa phương đặc trưng.

- Tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu và quản lý thương hiệu du lịch Côn Đảo. Giới thiệu những giá trị đặc biệt về du lịch lịch sử, sinh thái Côn Đảo.

- Xây dựng các tiêu chí, quy chế về du lịch chất lượng cao tại Côn Đảo; thông tin, tuyên truyền kịp thời cho nhân dân và khách du lịch thực hiện, có biện pháp chế tài thực hiện.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng… sử dụng lao động có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng với du lịch chất lượng cao tại các khu du lịch, tại doanh nghiệp.

- Ưu tiên đất cho xây dựng các resort có quy mô lớn, chất lượng cao; Đối với các dự án đủ điều kiện triển khai mà không triển khai, triển khai kém hiệu quả không phát huy được tài nguyên tiết kiệm tại Côn Đảo thì thu hồi để giao cho nhà đầu tư có năng lực khác.

- Coi trọng đầu tư các khu du lịch phục vụ cộng đồng và đối tượng du khách về nguồn, giáo dục truyền thống một cách hợp lý.

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ. Trước tiên, xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, xử lý nước thải;

- Tạo ra cơ chế phù hợp và môi trường thuận lợi cho cộng đồng được tham gia vào hoạt động du lịch.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động du lịch điều phối liên hoàn, thống nhất, tiện lợi cho doanh nghiệp và du khách.

b) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu phục vụ bổ trợ cho phát triển du lịch.

- Mở rộng, cung cấp điện, nước đáp ứng nhu cầu phát triển; ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải, rác thải với công nghệ tiên tiến nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Tăng công suất nhà máy nước ở khu trung tâm, xây dựng trạm cung cấp nước sinh hoạt khu vực Cỏ Ống.

- Khuyến khích, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư năng lượng tái tạo triển khai sớm: phong điện (sản xuất điện từ sức gió), năng lượng điện mặt trời, thủy triều… Mở rộng và nâng công suất của nhà máy điện diezen An Hội kết hợp các nguồn năng lượng khác, đảm bảo đủ năng lượng trước mắt và lâu dài.

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ tạo ra sản phẩm đa dạng, phong phú, đặc thù của địa phương phục vụ du lịch.

- Đồng thời, phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản, hàng hải một cách hợp lý đáp ứng nhu cầu chung, tham gia phát triển du lịch.

- Không cho phép đầu tư các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường; không gia hạn hoạt động đối với các cơ sở công nghiệp hiện đang hoạt động nếu thuộc loại gây ô nhiễm môi trường, hoặc không phù hợp với quy hoạch phát triển sắp tới; từng bước sắp xếp lại các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch.

c) Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng:

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế trong, ngòai nước đầu tư trung tâm thương mại, các chợ có tính đặc trưng phục vụ nhu cầu của du khách và nhân dân.

- Kêu gọi đầu tư, phát triển mạnh các dịch vụ tài chính ngân hàng, hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phấn đấu đến năm 2020, hình thành Trung tâm tài chính – ngân hàng tại Côn Đảo có đủ khả năng phục vụ “Khu kinh tế du lịch Côn Đảo” và khu vực.

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thương mại với quy mô lớn, đảm bảo hàng hóa, dịch vụ thông suốt giữa Côn Đảo với đất liền trong điều kiện thời tiết bình thường cũng như thời tiết xấu đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch.

- Xây dựng ở khu vực trung tâm và Cỏ Ống thành hai khu thương mại, tài chính, ngân hàng bao gồm hệ thống cơ sở vật chất của tài chính, ngân hàng; hệ thống cửa hàng miễn thuế.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư tham gia đầu tư phát triển dịch vụ có hiệu quả đáp ứng cho dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ.

d) Phát triển nông - lâm - thủy sản:

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, rà soát quy hoạch nông - lâm - thủy sản, quy hoạch Vườn Quốc Gia Côn Đảo để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch, phát huy giá trị của hệ động thực vật, bảo tồn, phát huy giá trị hệ động thực vật biển.

- Phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng nuôi trồng những loài đặc sản quý hiếm, có giá trị (ngọc trai, đồi mồi, vích, yến, cá lồng…) và các loại trái cây, rau quả, hoa tươi, cây cảnh để bảo tồn, tiêu thụ tại chỗ và phục vụ du lịch; khuyến khích doanh nghiệp, nhân dân đầu tư tạo sản phẩm nông - lâm - thủy sản, tạo ra các tuyến, điểm du lịch.

- Sử dụng có kế hoạch, có hiệu quả các nguồn lợi rừng, biển; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, bảo vệ tốt hệ sinh thái và không gian rừng, biển, đảm bảo phát triển bền vững.

- Xây dựng kế hoạch, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai:

- Chú trọng phát triển nông - lâm - thủy sản ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên đất, nước…có hiệu quả.

- Phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp sinh thái. Kết hợp nông nghiệp với công viên cây xanh, tạo ra không gian vườn đô thị.

- Từng bước chuyển dần hoạt động nông nghiệp hộ gia đình thành hoạt động của các công ty, tổ hợp tác, hợp tác xã cung ứng dịch vụ; từng bước chuyển lao động nông nghiệp thành công nhân nông nghiệp.

3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

a) Phát triển giao thông vận tải:

- Xây dựng quy hoạch phát triển giao thông; đề xuất triển khai các dự án công trình quan trọng đảm bảo yêu cầu phát triển Khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

- Về hàng không: từ nay đến năm 2015 đề nghị tăng chuyến bay, chất lượng bay; đồng thời, đề nghị Chính phủ cho chủ trương đầu tư nâng cấp sân bay Côn Sơn thành sân bay khu vực vào năm 2020.

- Đề nghị mở thêm đường bay giữa Côn Đảo với các trung tâm du lịch của các địa phương trong cả nước (Côn Đảo - Cần Thơ, Côn Đảo - Phú Quốc, Côn Đảo - Vũng Tàu, Côn Đảo - Nha Trang...); mở một số tuyến quốc tế Côn Đảo, trước tiên là một số nước trong Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan…).

- Về đường thủy: xây dựng cảng cho tàu khách du lịch loại lớn cập bến được; xây dựng các cầu tàu du lịch có quy mô phù hợp tại các đảo để phát triển loại hình du lịch sinh thái; mở các tuyến vận chuyển, kêu gọi đầu tư tàu chở khách có tốc độ và chất lượng cao nối Côn Đảo với đất liền, với các khu du lịch, rút ngắn thời gian để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch; có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư tàu khách chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển du lịch; đề xuất xây dựng trung tâm cứu hộ trên biển.

- Mở rộng và nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu và nâng cấp cảng Bến Đầm, đảm bảo yêu cầu vận tải hành khách bằng đường biển với thời gian ngắn, chất lượng tốt.

- Về đường bộ:

+ Thực hiện quan điểm đồng bộ, hiện đại, đột phá ngay từ giai đoạn đầu, gắn liền phát triển giao thông với các hạ tầng khác: cung cấp điện, cung cấp nước sạch, hệ thống thu gom xử lý nước thải, hệ thống viễn thông.

+ Đối với các tuyến đường hiện hữu đi sân bay Cỏ Ống, Bến Đầm, trong Khu Trung tâm, đi núi Thánh Giá, đi Ông Đụng: cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn theo yêu cầu của Khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời, mở thêm một số tuyến đường ở khu vực Trung tâm, Bến Đầm, đặc biệt là kết cấu hạ tầng của khu Cỏ Ống, khu vực Hòn Tre để phát triển du lịch chất lượng cao.

+ Hoàn thành nghiên cứu về thiết kế, sớm triển khai xây dựng đường Tây Bắc với quy mô phù hợp, có các giải pháp hạn chế tối đa về tác động xấu đến môi trường, đáp ứng yêu cầu giao thông, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo khắc phục sự cố về môi trường (nếu có), đặc biệt là tạo ra các khu du lịch sinh thái đặc sắc, chất lượng cao, có quy mô phù hợp.

+ Đa dạng loại hình và phương tiện giao thông, ưu tiên các loại hình, hình thức giao thông tiết kiệm đất, nhiên liệu, ít gây ô nhiễm, thân thiện môi trường. Huy động các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng và nâng cấp từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. Đối với các công trình có tính đột phá, thu hồi vốn chậm, chủ yếu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Bưu chính viễn thông:

- Đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thông suốt trong nước và quốc tế; đảm bảo tốc độ và dung lượng phục vụ cho các nhà đầu tư, các nhà lãnh đạo quản lý trong nghiên cứu, kinh doanh, sản xuất và các tầng lớp khác.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển về thông tin, truyền thông phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo; phủ sóng Internet không dây đến các điểm, khu du lịch, tuyến du lịch và trên toàn đảo, đảm bảo sự tiện lợi cho du khách có thể vừa đi du lịch vừa kết hợp làm việc. Đồng thời, đảm bảo thông tin cho an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn…đảm bảo thông tin cho các hoạt động trên biển của ngư dân và các đối tượng khác.

- Trong các năm tới hạ tầng viễn thông phát triển theo hướng nâng cấp trang thiết bị của 03 bưu cục (Trung tâm, Bến Đầm, Cỏ Ống), đảm bảo tốt chất lượng thông tin liên lạc trong nước và quốc tế; xây dựng đường truyền Internet băng thông rộng.

c) Cấp điện, nước: hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước hiện có, đồng thời đầu tư mới, tăng công suất bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư và sinh hoạt nhân dân.

- Bảo vệ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, ưu tiên xây dựng các hồ chứa nước ở khu vực Trung Tâm, Cỏ Ống, Bến Đầm và các nơi khác.

- Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp tiết kiệm, cất trữ nước gắn với quy định về đầu tư, xây dựng các công trình sản xuất kinh doanh, phúc lợi xã hội, nhà ở của nhân dân. Quy hoạch khảo sát lại nguồn nước, khai thác hợp lý tài nguyên nước.

- Hoàn thiện đồng bộ hệ thống mạng lưới cấp nước trên đảo Côn Sơn và một số đảo chính.

- Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện Côn Đảo; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đủ năng lực quản lý, vận hành, khai thác an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đề xuất phương án cung cấp khí cho nhiệt điện của Đảo.

- Đa dạng các hình thức đầu tư về phát triển điện, nước.

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn chỉnh đề án “Mô hình tổ chức hành chính và cơ chế quản lý đặc thù đối với Côn Đảo” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Giáo dục - đào tạo:

- Từng bước tạo nguồn nhân lực cho “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”, vừa đáp ứng cho nhu cầu của địa phương.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển các trường học theo quy mô phát triển dân số, bảo đảm hệ thống trường lớp đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, đủ chỗ học tập cho học sinh với loại hình bán trú, nội trú ở cả 03 khu vực: trung tâm, Cỏ Ống và Bến Đầm; xây dựng cơ sở trường lớp phục vụ học sinh là người nước ngoài theo gia đình đến Côn Đảo đầu tư, làm việc lâu dài; chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển của các cấp học.

- Thực hiện các mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo phù hợp, nâng cấp, mở rộng cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp.

- Chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về trình độ chuyên môn và đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Có chính sách ưu đãi đối với các cán bộ giáo dục công tác tại huyện đảo.

- Phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, mở các lớp học ngoại ngữ phù hợp với các đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển .

c) Y tế: đảm bảo y tế cho yêu cầu phát triển của “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”, phục vụ nhân dân, lực lượng vũ trang, ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển Côn Đảo, đặc biệt là khách du lịch.

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất và bộ máy hiện có của Trung tâm y tế quân - dân y, từng bước nâng cấp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phối hợp với các bệnh viện lớn trong đất liền ứng dụng công nghệ tin học trong việc chẩn đoán và điều trị từ xa cho bệnh nhân Côn Đảo; nhanh chóng xây dựng ê kíp cấp cứu, hồi sức đủ mạnh đáp ứng yêu cầu cấp bách; xây dựng phương án để bảo đảm có phương tiện máy bay vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu khi cần thiết; xây dựng Trạm Y tế ở Cỏ Ống, Bến Đầm; nâng cao chất lượng y tế dự phòng; ưu tiên xã hội hóa cơ sở y tế chất lượng cao kết hợp khám, chữa bệnh, nghỉ dưỡng với du lịch.

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, lập kế hoạch, đề án chương trình phát triển y tế tại Côn Đảo. Năm 2015, nâng cấp Trung tâm Y tế Quân - Dân y thành Bệnh viện Côn Đảo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế (về trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế) quy mô 100 giường; nâng cấp trạm y tế khu Cỏ Ống; Xây dựng trạm y tế khu Bến Đầm.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phối hợp với bệnh viện tỉnh, Trung ương và các địa phương khác trong khám và chữa bệnh.

- Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ; chú trọng đào tạo ê kíp phẫu thuật chất lượng ngày càng cao; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

- Chủ động không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ trong độ tuổi.

d) Văn hóa - thể thao và du lịch:

- Phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo; truyền thống văn hóa của địa phương.

- Xây dựng bảo tàng để lưu trữ, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa Côn Đảo và vùng biển Côn Đảo.

- Xây dựng đền thờ để phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phục vụ văn hóa tâm linh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khách du lịch.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa hiện có; xây dựng đầy đủ các thiết chế văn hóa; đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa phục vụ cho du lịch; tiếp tục phát triển môi trường sống văn minh, lành mạnh, thân thiện, tạo nên nét văn hóa đặc thù của Côn Đảo.

- Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong bảo tồn, khai thác và giới thiệu di tích lịch sử Côn Đảo.

- Tiến hành công tác chuẩn bị đề nghị công nhận Côn Đảo là di sản văn hóa - lịch sử - thiên nhiên thế giới.

- Duy trì danh hiệu địa phương văn hóa. Từng bước xây dựng các lễ hội nhằm đáp ứng truyền thống, đạo lý tri ân, văn hóa tâm linh, đặc biệt là phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

e) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế du lịch và dịch vụ, đặc sắc tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

- Điều tra lực lượng lao động phổ thông và các loại lao động khác để lập kế hoạch hợp tác với các trường đại học, các trường dạy nghề có uy tín trong, ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực cho Côn Đảo.

- Ưu tiên đào tạo lao động tại chỗ để làm việc tại Côn Đảo; khuyến khích các nhà đầu tư tại Côn Đảo tự đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho dự án của mình.

- Phấn đấu lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 80%, năm 2020 đạt 90%.

5. Bảo vệ tài nguyên môi trường:

- Phối hợp xây dựng môi trường chiến lược để phát triển bền vững.

- Không thu hút đầu tư những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như chế biến thủy hải sản và một số lĩnh vực khác; dự án đầu tư tại Côn Đảo đảm bảo xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường mới được phép hoạt động.

- Huy động các nguồn vốn đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác, ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại.

- Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường, phát hiện, phòng chống ô nhiễm đất, rừng và biển.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý rác thải và nước thải đạt chuẩn về môi trường.

- Xây dựng các quy chế, quy định về môi trường.

- Xây dựng nguồn quỹ về môi trường.

- Giáo dục, tuyên truyền về môi trường cho cộng đồng dân cư và du khách.

- Đảm bảo đa dạng sinh học rừng, biển.

- Đảm bảo độ che phủ cây xanh trên 80% để toàn đảo là một công viên lớn.

- Ưu tiên sử dụng các phương tiện, thiết bị, công nghệ không gây ô nhiễm môi trường.

- Thường xuyên phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống xấu ảnh hưởng đến môi trường như tràn dầu…

6. Khoa học và công nghệ:

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, có tính đột phá ngay từ giai đoạn đầu đối với các ngành nghề, sản xuất kinh doanh đầu tư tại Côn Đảo.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về ứng dụng khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ cao vào trong đầu tư phát triển của tổ chức và cá nhân, ngành nghề, lĩnh vực ngay từ giai đoạn đầu.

- Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có ứng dụng công nghệ cao và tiết kiệm đất, nước, năng lượng.

- Đảm bảo tính đồng bộ trong đầu tư phát triển của Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác, tạo sự đột phá ngay từ giai đoạn đầu, tránh lãng phí.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

7. An ninh, quốc phòng:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tại Côn Đảo;

- Xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên, phối hợp với lực lượng biên phòng và công an đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng chống cháy nổ, cháy rừng, khắc phục hậu quả bão lụt, triều cường và tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

- Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo;

- Phối hợp thực hiện các dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh tại Côn Đảo, đáp ứng cho yêu cầu trước mắt và lâu dài.

8. Kiện toàn hệ thống chính trị:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ huyện Côn Đảo trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong giai đoạn đầu.

- Đề nghị Trung ương tăng thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo để đủ sức quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ quốc gia và quốc tế; tiến tới áp dụng mô hình quản lý từ thành phố đến thẳng khu dân cư, tránh bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả;

- Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ kế cận, lâu dài; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động quần chúng.

III. Phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành:

1. Ban Quản lý phát triển Côn Đảo chủ trì phối hợp triển khai thực hiện:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch;

- Xúc tiến đầu tư;

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”;

- Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020; chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện vai trò quản lý Nhà nước trên địa bàn theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Tăng cường cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch một cách nghiêm ngặt trên tất cả các lĩnh vực để đảm bảo các tiêu chí của Khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao, một thành phố biển phát triển bền vững, đặc biệt chú ý quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư trên địa bàn Côn Đảo...

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, các sở, ban, ngành trong quá trình xây dựng các quy hoạch, kế hoạch và các nhiệm vụ, lĩnh vực khác thể hiện trong nội dung Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020.

3. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp hoàn chỉnh đề án “Mô hình tổ chức hành chính và cơ chế quản lý đặc thù đối với Côn Đảo” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đề xuất tổ chức thực hiện theo đề án.

- Lựa chọn, sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ theo đề án.

- Đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của Côn Đảo.

- Đề xuất thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi áp dụng cho cán bộ, công chức của Côn Đảo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”, đảm bảo phát triển đồng bộ các ngành và lĩnh vực

- Bố trí đủ vốn cho các dự án phát triển Côn Đảo. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Lựa chọn các chương trình, các dự án ưu tiên, các danh mục công trình đầu tư phát triển; ưu tiên tập trung nguồn vốn đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển, các dự án hạ tầng then chốt như: nâng cấp mạng lưới giao thông, công trình đầu mối giao thông; cấp điện, cấp thoát nước; xử lý nước thải và rác thải; các dự án phát triển du lịch, sản xuất kinh doanh…

- Về xúc tiến đầu tư, đề xuất các chủ trương, biện pháp huy động và quản lý các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện các dự án quan trọng, phù hợp quy định của Nhà nước. Chuẩn bị các dự án kêu gọi đầu tư theo yêu cầu phát triển.

- Kiểm tra, rà soát thu hồi các dự án đã cấp phép nhưng không thực hiện đúng quy định. Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tốt.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách ưu đãi áp dụng cho Côn Đảo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình dự án phát triển.

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi áp dụng cho Côn Đảo về lĩnh vực tài chính.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về tài chính, ngân sách phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển Côn Đảo. Theo kế hoạch dài hạn và hàng năm, xây dựng chiến lược thu hút, huy động, sử dụng các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Côn Đảo.

- Quản lý công tác giá, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phương án điều chỉnh bổ sung khung giá, các loại phí, lệ phí đối với tài sản, hàng hóa, giá chuyển quyền sử dụng đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng, giá thuê cảnh quan môi trường…

6. Cục Thuế chủ trì tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về thuế áp dụng tại Côn Đảo; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước về công tác thuế; cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, các loại phí, lệ phí…; chống thất thu, trốn thuế, lậu thuế, kinh doanh trái phép…

7. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp hướng dẫn thực hiện về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn (thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị…). Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và ủy quyền một số nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm (quản lý chỉ giới xây dựng, cốt nền xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình…) đối với các dự án đầu tư tại “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”…

8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bộ; xây dựng các tuyến mới ở khu vực Cỏ Ống - Đầm Tre; Bến đầm, tuyến tây bắc… đầu tư các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường biển;

- Kêu gọi đầu tư mở các tuyến vận chuyển, phương tiện vận chuyển giữa Côn Đảo với đất liền phục vụ phát triển du lịch.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ về mở rộng, nâng cấp sân bay Côn Sơn.

9. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tại Côn Đảo như tiết kiệm nước, năng lượng, chống xói lở bờ biển...

- Giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo theo thẩm quyền.

10. Sở Công thương chủ trì, phối hợp thực hiện việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn côn đảo.

- Đề xuất phát triển điện năng, phát triển hệ thống cấp nước tại Côn Đảo, đảm bảo cho các năm trước mắt và những năm tiếp theo, bao gồm cả xây dựng, các cơ sở sản xuất và chính sách phát triển…

- Đồng thời, phát triển một số lĩnh vực thuộc công nghiệp hỗ trợ cho phát triển du lịch, dịch vụ hậu cần thủy sản, hàng hải.

- Đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống thương mại, đáp ứng yêu cầu phát triển khu kinh tế.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp xây dựng các chương trình, đề án, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

- Chỉ đạo thực hiện tốt về công tác bảo tồn Vườn Quốc gia Côn Đảo trên rừng và biển, đồng thời phát huy giá trị để phát triển du lịch, đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế du lịch.

- Xây dựng chương trình thực hiện các nội dung về ngành để thực hiện chiến lược biển của Chính phủ, chú trọng hệ thống hồ nước ngọt tăng lượng dự trữ nước cho Côn Đảo ở khu vực Trung tâm, Cỏ Ống…

- Chuyển giao các công nghệ khoa học kỹ thuật để nuôi trồng những cây, con có giá trị đáp ứng cho phát triển du lịch.

- Xây dựng nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; từng bước chuyển lao động nông nghiệp thành công nhân lao động nông nghiệp tại khu kinh tế đáp ứng yêu cầu của khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

- Chỉ đạo thực hiện làm tốt công tác quản lý tài nguyên rừng, biển được thể hiện trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nuôi trồng, phát triển và khai thác sử dụng có hiệu quả, bền vững.

- Thực hiện một số dự án phục hồi, bảo tồn một số cây, con đang có nguy cơ cạn kiệt, đặc biệt là cây, con có tính đặc hữu của địa phương.

- Đề xuất các phương án xử lý tình huống về thiên tai. Chỉ đạo địa phương xây dựng phương án phòng, chống phù hợp, các phương án vừa đáp ứng trước mắt vừa có tính chiến lược lâu dài về phòng tránh bão lụt, triều cường, biến đổi khí hậu, sóng thần…

12. Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp lập quy hoạch sử dụng đất, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm.

- Đề xuất các phương án tiết kiệm trong sử dụng đất, dùng quĩ đất đấu thầu thu ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Phối hợp xây dựng chiến lược môi trường của Côn Đảo vừa đảm bảo cho phát triển của khu kinh tế, vừa đảm bảo tốt môi trường, thực hiện tốt chủ trương phát triển bền vững.

- Đề xuất, chỉ đạo xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại Côn Đảo; thẩm định về môi trường, cấp đất xây dựng dự án đầu tư…

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

- Chỉ đạo làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí văn hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Côn Đảo.

- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thành quy hoạch điều chỉnh tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, đồng thời, phối hợp lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực vào các dự án du lịch.

- Giúp huyện Côn Đảo xây dựng, phát triển các chương trình văn hóa, lễ hội, hình thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các sản phẩm du lịch và cơ sở lưu trú ở Côn Đảo, làm căn cứ để lựa chọn các dự án đầu tư vào du lịch. Ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế, để tạo ra những lợi thế so sánh mới cho Côn Đảo.

14. Sở Y tế chủ trì phối hợp quy hoạch phát triển y tế; lập kế hoạch; đề án chương trình phát triển y tế;

- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nhân viên có năng lực chuyên môn, y đức tốt, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, các lực lượng vũ trang, ngư dân vãng lai và du khách.

- Chủ trì thực hiện chương trình liên kết hỗ trợ y tế giữa y tế Côn Đảo với các bệnh viện của tỉnh và trung ương.

- Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Quân - Dân y Côn Đảo thành Bệnh viện Côn Đảo vào năm 2015 trở đi.

- Xây dựng phương án phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh; tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường; sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới trên địa bàn huyện Côn Đảo.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chú ý đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, phục vụ phát triển “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo”;

- Thẩm định các đề án thành lập các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập tại Côn Đảo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Phối hợp hỗ trợ Côn Đảo thực hiện các chương trình liên kết đào tạo đại học theo nhu cầu ngành nghề phục vụ cho phát triển.

16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nhân lực lao động chất lượng cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành kinh tế - xã hội.

- Phát triển dạy nghề, tạo việc làm, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội khác;

17. Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Sở Thông tin - Truyền thông, trong việc quảng bá các chủ trương, chính sách phát triển Côn Đảo nhằm kêu gọi đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Thu thập, cung cấp thông tin về năng lực các nhà đầu tư nước ngoài, phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn, quyết định.

18. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh và tổ chức triển khai công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo.

- Thực hiện các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng tại Côn Đảo, đáp ứng cho yêu cầu quốc phòng an ninh,

- Chủ động đề xuất hoặc thực hiện các quy hoạch về quốc phòng vừa đảm bảo cho chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vừa đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của “Khu kinh tế du lịch và dịch vụ Côn Đảo” có tính hội nhập quốc tế cao.

- Phối hợp thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư vào địa bàn Côn Đảo, kịp thời đề xuất các dự án có tính lưỡng dụng, đặc biệt các dự án dùng vốn ngân sách.

19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp nghiên cứu áp dụng các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển thông tin, truyền thông phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo và quy hoạch phát triển thông tin, truyền thông của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về viễn thông và Internet, chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra thực hiện quy định về áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông, Internet trên trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Côn Đảo; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của huyện Côn Đảo.

20. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về Côn Đảo, công bố các chủ trương của Đảng nhà nước.

- Phối hợp các Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, trung ương, đặc biệt chương trình truyền hình đối ngoại để quảng bá, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tại Côn Đảo.

- Đề xuất phương án đầu tư Đài Truyền thanh - Truyền hình của Côn Đảo với yêu cầu tương xứng với khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phần II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chương trình hành động này để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có trách nhiệm khẩn trương tham mưu cho Huyện ủy tổ chức triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015 có tính đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này.

III. Ban Quản lý phát triển Côn Đảo có trách nhiệm nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình dưới dạng các chuyên đề công tác, phân công các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan; đồng thời theo dõi việc thực hiện chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 21 tháng 10 năm 2009 về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015 có tính đến 2020; định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện và phương hướng triển khai trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo phối hợp với Ban Quản lý phát triển Côn Đảo để tổng hợp báo cáo, tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.828
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31