Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/1999/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Số hiệu: 09/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 08/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND;

- Căn cứ vào quyết định số 22/1998 TTg ngày 16 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế -xã hội Hà Nội;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại công văn số 06/TCCP-TCCB ngày 06 tháng 1 năm 1999;

-Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan sự nghiệp nghiên cứu khoa học, trực thuộc UBND Thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tên cơ quan: Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Tên tiếng Anh: Hanoi Institute For-Social Economic Developmet Studies.

- Tên giao dịch viết tắt: HISEDS.

Điều 2: (Chức năng, nhiệm vụ của Viện)

I - Chức năng của Viện:

Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các luận cứ khoa học cho việc chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, trung hạn cua Thành phố.

II - Nhiệm vụ của Viện:

Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao của Thành phố, là đầu mối tổ chức thực hiện hợp tác với các cơ quan nghiên cứu các cán bộ khoa học trong và ngoài nước, xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, quản lý và phát triển đô thị của Thành phố Hà Nội.

II,1 - Nghiên cứu khoa học bao gồm:

- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm theo nhiệm vụ do UBND Thành phố giao.

- Nghiên cứu, đề xuất những định hướng chiến lược phát triển tổng thể và từng lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà nội dài hạn và theo từng giai đoạn.

- Nghiên cứu thực tế diễn biến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, trong nước, trong khu vực và trên thế giới để xây dựng luận cứ khoa học, đề xuất với Thành uỷ, UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh hoặc đề nghị chính phủ điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong quy hoạch tổng thể và trong từng giai đoạn.

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách và cơ chế quả lý, để phát huy cao nhất mọi tiềm năng của nền kinh tế, điều hành có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị của Thành phố.

- Tham gia các hội đồng tư vấn thẩm định các chương trình, các dự án lớn liên quan đến định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- Chủ trì hoặc phố hợp với các cấp, các ngành tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát thực trạng, thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho mục đích nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị của Thủ Đô.

II,2 - Tổ chức hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện:

- Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu các chủ đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổ chức các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng kiến thức và phổ biến kinh nghiệm quả lý kinh tế - xã hội cho các bộ, công chức của Thành phố.

Tổ chức việc biên soạn, tổng kết các đề tài, các chương trình nghiên cứu phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành Thành phố.

II,3 - Thực hiện các hợp đồng dịch vụ:

- Tổ chức các hợp đồng nghiên cứu khoa học theo các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội và các vấn đề khác theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thứ quả lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tiếp thi, nghiên cứu thị trường . . . cho các đối tượng có nhu cầu.

- Tư vấn về lĩnh vực đầu tư và các lĩnh vực khác mà Viện có khả năng đáp ứng.

II,4 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

Điều 3: Tổ chức, biên chế, cán bộ của Viện :

a, Lãnh đạo Viện:

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

Viện trưởng do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về toàn bộ công tác của Viện.

Phó Viện trưởng do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng và các cơ quan chức năng. Phó Viện trưởng thực hiện các mặt công tác theo sự phân công của Viện trưởng.

b, Bộ máy hoạt động của Viện:

Bộ máy hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có:

1. Hội đồng khoa học: Có nhiệm vụ tư vấn giúp Viện trưởng thẩm định, đánh giá kết quả các đề tài, đề án và chương trình nghiên cứu khoa học của Viện.

- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng do Viện trưởng quy định.

2. Các phòng của Viện:

2.1 Phòng tổ chức - hành chính.

2.2 Phòng kế hoạch - tổng hợp.

2.3 Phòng thông tin.

2.4 Phòng nghiên cứu kinh tế.

2.5 phòng nghiên cứu xã hội - nhân văn.

Trong quá trình phát triển, theo nhu cầu thực tế, UBND Thành phố sẽ có quyết định bổ sung quy mô và hình thức tổ chức của Viện.

Viện Trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện. Trưởng, phó các phòng của Viện do Viện trưởng bổ nhiệm sau khi có sự thống nhất ý kiến với Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố.

c, Biên chế và cơ cấu công chức của Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội:

- Biên chế ban đầu của Viện khoảng 30 người.

- Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu hàng năm, Viện được mời các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 4: Mối quan hệ của Viện:

- Viện chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Thành uỷ và UBND Thành phố Hà Nội.

- Mối quan hệ của Viện vơi các Sở, Nghành, UBND quận, huyện là mối quan hệ hợp tác trong công tác nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.Ngoài ra, Viện cũng được thực hiện các hợp đồng nghiên cứu theo quy định hiện hành.

Điều 5: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế V - xã hội Hà Nội xây dựng quy chế hoạt động của Viện trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 6: Chánh văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, và đồng chí Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/1999/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.403
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234