Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/QĐ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 08/QĐ-HĐND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Hoàng Văn Đức
Ngày ban hành: 31/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-HĐND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hot đng giám sát của Quốc hi và Hi đng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo chương trình đề ra và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ban kinh tế - ngân sách phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với từng nội dung giám sát để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tế và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.HĐND (T01)
.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
Hoàng Văn Đức

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh)

Thời gian dự kiến

Hình thức

Nội dung, địa điểm

1

Giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quý I

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

2

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quý II

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số Sở và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các dự án cần thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quý III

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về Quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quý IV

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Xây dựng

- Thời gian và địa điểm cụ thể về các cuộc khảo sát, giám sát trực tiếp được thực hiện theo Quyết định thành lập đoàn giám sát

- Ngoài Chương trình giám sát chun đề nêu trên, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kinh tế - ngân sách và tình hình thực tế phát sinh trong năm, Ban kinh tế - ngân sách có thể lựa chọn một số vn đề đang bức xúc trong xã hội được c tri và nhân dân quan tâm để tiến hành khảo sát chuyên đề và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức phiên chất vn tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HĐND TỈNH

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/QĐ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254