Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0634/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0634/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0634/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Văn phòng TBT-BTM) đặt tại Vụ Xuất nhập khẩu.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng TBT-BTM

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam

a) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của Bộ Thương mại có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi tắt là WTO);

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên ít nhất là 65 ngày trước khi ban hành;

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định hoặc thoả thuận song phương, đa phương do Chính phủ ký hoặc Bộ Thương mại ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thương mại.

2. Nhiệm vụ hỏi đáp

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của Bộ Thương mại khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Thương mại về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO có liên quan đến hoạt động của Bộ Thương mại.

c) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên quan tâm trong nước: chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn xuất khẩu nhiều hàng hoá trong trường hợp có khả năng bị kiện về TBT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thương mại, bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam .

3. Nhiệm vụ chuyên môn khác

a) Phối hợp với các đơn vị hữu quan chủ trì soạn thảo văn bản cũng như rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy định của Hiệp định TBT;

b) Tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin cho các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu về các biện pháp phát triển hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình trước và sau khi gia nhập WTO và nhằm vượt qua rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu;

c) Xây dựng quy trình cung cấp thông tin theo Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

d) Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Thương mại và Văn phòng TBT Việt Nam các biện pháp về đào tạo nguồn lực nhằm đảm bảo mạng lưới TBT-BTM hoạt động có hiệu quả;

e) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến vấn đề hàng rào kỹ thuật trong thương mại và việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam và phân công của Bộ Thương mại.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Văn phòng TBT-BTM chịu sự điều phối về chuyên môn, nghiệp vụ của Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) theo quy định tại Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

2. Văn phòng TBT-BTM do một Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu kiêm nhiệm Chánh Văn phòng. Giúp việc cho Chánh Văn phòng có các công chức bao gồm:

- 01 Thư ký Văn phòng;

- 01 Chuyên viên về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;

- 02 Chuyên viên về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

- 01 Chuyên viên về hợp tác quốc tế;

- 01 Chuyên viên về pháp lý;

3. Biên chế của Văn phòng TBT-BTM nằm trong biên chế của Vụ Xuất nhập khẩu.

Điều 4 Các Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý cạnh tranh, các Vụ Chính sách thị trường nước ngoài và cơ quan đại diện thương mại Việt nam tại các nước có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến rào cản kỹ thuật trong thương mại và phối hợp giải quyết công việc liên quan đến từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình theo đề nghị của Văn phòng TBT - BTM.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Văn phòng TBT- BTM được cấp từ ngân sách Nhà nước và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Thương mại.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ Thương mại và Chánh Văn phòng TBT-BTM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cơ quan đại diện TM VN tại các nước;
- Vụ TMĐT (lên Web);
- Lưu VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG 
Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0634/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250