Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đẩu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Cồng Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai Quy định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Chánh Vằn phòng UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công nghệ thông tin - VPUBND
-
Lưu: VP, Thụy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỖI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2018/QĐ-UBND ngày 11 thang 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tc, quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ từ Ban quản lý, Tổ quản lý sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX) để thực hiện quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này điều chỉnh đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 đang hoạt động phù hợp với quy hoạch mạng lưới chợ của tỉnh, do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư, hiện đang được Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã) giao Ban quản lý, Tổ quản lý hoặc cá nhân quản lý, kinh doanh, khai thác.

2. Các chợ thực hiện phương thức thu hút nhà đầu tư mua lại tài sản trên đất, đầu tư xây dựng mới trên nền chcũ và các chợ được xây dựng tại các vị trí quy hoạch mới bằng nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc chuyển đổi

1. Tất cả các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau khi đã chuyển đổi phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc HTX.

2. Việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải được thực hiện công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật hiện hành và theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm đảm bo ổn định xã hội và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

3. Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải được tiến hành từng bước, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, lợi ích của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh tại chợ và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Các chợ đang hoạt động hiệu quả ở trung tâm thành phố, thị xã, các huyện, các xã và các chợ đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp sẽ thực hiện chuyển đổi trước; quá trình triển khai có đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

4. Khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ phi đảm bảo không chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý, Tquản lý và các hộ đang kinh doanh tại chợ.

5. Chuyn đi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ chủ yếu thực hiện thông qua phương thức đấu thầu để chọn doanh nghiệp, HTX trực tiếp quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

6. Doanh nghiệp, HTX trúng thầu hoặc được giao quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thực hiện khai thác, kinh doanh hạ tầng chợ theo đúng phương án chuyn đi mô hình quản lý chợ được phê duyệt; với thời hạn tối đa là 5 (năm) năm. Sau thời hạn được giao quản lý, khai thác chợ, nếu doanh nghiệp, HTX tiếp tục còn nguyện vọng kinh doanh có thể thỏa thuận lại hợp đồng giao khoán hoặc thực hiện thủ tục đầu tư theo pháp luật.

Chương II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI

Điều 4. Các bước thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

2. Xây dựng và công bố kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với từng chợ.

4. Thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý từng chợ.

5. Lựa chọn doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

6. Quyết định doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Điều 5. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh:

UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Công Thương là Phó Trưởng ban; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan. Sở Công Thương là cơ quan Thường trực.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện.

UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng ban là lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc phòng Kinh tế); thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Ban quản lý (Tổ quản lý) nơi có chợ tiến hành chuyển đổi; phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc phòng Kinh tế) là cơ quan Thường trực.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn, trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn; tham gia ý kiến đối với phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện đề xuất.

c) Thẩm định trinh UBND tỉnh:

- Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của UBND cấp huyện;

- Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 1;

- Ban hành quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 1 trên địa bàn.

d) Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ của cấp huyện; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện:

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn theo từng giai đoạn, báo cáo UBND cấp huyện;

b) Phổ biến kế hoạch và các quy định có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ để UBND cấp xã nơi có chợ tiến hành chuyển đổi và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã hoặc các doanh nghiệp, HTX có nguyện vọng kinh doanh, khai thác chợ lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối VỚỊ từng chợ cụ thể; tổ chức thẩm định và trinh UBND cấp huyện phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ; tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Sở Công Thương và UBND cấp huyện để xem xét, giải quyết;

đ) Xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm phục vụ công tác tuyên truyền, lập kế hoạch chuyển đổi, thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

e) Tham mưu UBND cấp huyện tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng giao nhận thâu với đơn vị trúng thầu; trình UBND cấp huyện quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn.

Điều 7. Xây dựng và công bố kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

a) Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh;

b) UBND cấp huyện chỉ đạo Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn, báo cáo Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;

c) Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ được xây dựng cho từng giai đoạn từ 03 (ba) đến 05 (năm) năm.

Nội dung kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải xác định rõ danh sách chợ cần chuyển đổi; đánh giá khái quát về hiện trạng của từng chợ trong danh sách cần chuyển đổi gồm: Diện tích đất chợ, hiện trạng các công trình trên đất chợ, số lượng điểm kinh doanh, số lượng thương nhân đang kinh doanh, phương thức quản lý chợ đang được áp dụng; xác định thời gian thực hiện chuyển đổi đối với từng chợ và phân công trách nhiệm, thời hạn tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan.

2. Công bố kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ công bố kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo các văn bản có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tại trụ sở UBND xã có chợ chuyển đổi và tại các chợ để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Điều 8. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

a) Các chợ có ban quản lý: Ban Quản lý chợ là đơn vị có trách nhiệm lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ do đơn vị trực tiếp quản lý;

b) Các chợ không có ban quản lý: UBND cấp xã là đơn vị lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với từng chợ trên địa bàn;

c) Trường hợp chợ hạng 2, hạng 3 không có ban quản lý mà có doanh nghiệp hoặc HTX đề xuất nguyn vọng được tiếp nhận quản lý, khai thác chợ thì Ban chuyển đổi chợ cấp huyện xem xét năng lực của đơn vị đề xuất, trình UBND cấp huyện giao nhiệm vụ lập phương án chuyn đi mô hình quản lý chợ.

2. Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

a) Đánh giá hiện trạng chợ, gồm: Hồ sơ pháp lý về thành lập chợ; hồ sơ đất đai; quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư xây dựng; hồ sơ về công nợ; báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của chợ; danh sách người lao động thuộc Ban quản lý, Tquản lý tại thời điểm chuyn đi và danh sách những người có nguyện vọng chuyển sang doanh nghiệp hoặc HTX sau khi chuyển đổi;

b) Tổ chức việc kiểm kê, xác định lại giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư gồm: Nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã, nguồn khác và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi;

c) Phương án quản lý, khai thác chợ sau chuyển đổi, gồm: Phương án quản lý, sử dụng đất; phương án bàn giao, quản lý và sử dụng tài sản của chợ; phương án bố trí, sắp xếp các hộ, các ngành hàng kinh doanh; phương án phòng cháy chữa cháy; phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phương án quản lý về giá, xuất xứ hàng hóa tại chợ; phương án bảo vệ hàng hóa; phương án thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; phương án giải quyết, bố trí sắp xếp lao động; thời gian quản lý, kinh doanh khai thác chợ; các yêu cầu về nghĩa vụ tài chính và yêu cầu khác để phục vụ công tác quản lý Nhà nước ở địa phương;

d) Trường hợp Ban quản lý, Tổ quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, HTX để trực tiếp quản lý, khai thác chợ thì phải thực hiện đăng ký kinh doanh mô hình doanh nghiệp hoặc HTX; đê xuất UBND cấp huyện để xem xét, chấp thuận cho phép lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ và được tham gia đấu thầu thực hiện quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo Quy định này.

3. Khi xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Phải xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, HTX tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ; của chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn; của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Điều 9. Thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1 do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

3. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ sau khi được phê duyệt là căn cứ để xem xét, tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, HTX tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Điều 10. Lựa chọn doanh nghiệp hoặc HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ

1. Việc lựa chọn doanh nghiệp/HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm quản lý 01 chợ phải thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

3. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề nghị được giao quản lý, khai thác chợ hoặc trường hợp chợ đã tổ chức đấu thầu nhưng không đạt kết quả thì Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xem xét mức độ khả thi của phương án do nhà đầu tư đề xuất, báo cáo UBND cấp huyện thống nhất với Sở Công Thương trước khi lựa chọn đơn vị quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyết định doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Căn cứ kết quả đấu thầu, giao thầu theo Quy định này, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện ra quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

2. Nội dung quyết định gồm:

a) Tên doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ;

b) Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ;

c) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên có liên quan;

d) Tổ chức thực hiện;

đ) Xử lý vi phạm nếu doanh nghiệp, HTX không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm:

a) Phổ biến, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quy định này. Tổng hợp kết quả triển khai của các huyện, thị xã, thành phố theo định kỳ báo cáo UBND tỉnh;

b) Thẩm định kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ của các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1 trình UBND tỉnh phê duyệt;

d) Thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao doanh nghiệp/HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh;

đ) Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh thu hồi Quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý chợ hạng 1 nếu doanh nghiệp, HTX không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt.

2. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn chế độ, chính sách đối với người lao động, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang làm việc tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đi mô hình quản lý sang doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ;

b) Hướng dẫn xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn trình tự, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chợ;

b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác đấu thầu chọn doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ theo quy định của Luật Đất đai.

6. Các Sở, ngành liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện tốt Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan về chợ.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Thành lập và quy định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện. Chỉ đạo Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn.

2. Đề nghị Sở Công Thương thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn.

3. Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn sau khi thống nhất với Sở Công Thương; tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định hiện hành và ban hành quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn.

4. Triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn theo kế hoạch được phê duyệt. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung có liên quan về tài sản, đất đai, lao động, trật tự xã hội.

5. Thu hồi Quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý chợ hạng 2, hạng 3 nếu doanh nghiệp, HTX không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt.

6. Chỉ đạo UBND cấp xã và các Ban quản lý, Tổ quản lý chợ:

a) Tập hợp đày đủ thông tin về hiện trạng chợ để làm căn cứ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ;

b) Lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ thuộc đối tượng cần chuyển đổi trên địa bàn trình Ban chuyển đi chợ cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Triển khai tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các chợ trên địa bàn;

d) Phối hợp với Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tổ chức đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp, HTX tiếp nhận, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn.

Điều 14. Trách nhiệm của doanh nghiệp, HTX tiếp nhận quản lý, kinh doanh chợ

1. Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ, bao gồm: Cơ sở hạ tầng chợ, bmáy quản lý, nhân viên, tài sản, tài chính chợ theo phương án chuyển đổi tình hình quản chợ đã được phê duyệt, các hồ sơ khác có liên quan về chợ.

2. Thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo Quyết định giao doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ cùng các nội dung của phương án chuyển đổi mô hình qun lý chợ đã được duyệt; tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo quy định hiện hành.

3. Hoàn tất hồ sơ về đất đai, thực hiện nộp tiền thuê đất, hoàn trả kinh phí ngân sách hỗ trợ hoặc đầu tư xây dựng chợ (nếu có) và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả hoạt động về Ban chuyển đổi chợ cấp huyện để tổng hợp báo cáo theo quy định.

5. Doanh nghiệp, HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp chợ để đảm bảo điều kiện hoạt động của chợ, đảm bảo các điều kiện về văn minh thương mại, an ninh trật tự, an toàn trong sử dụng, phòng chng cháy n.

Việc xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo, duy tu bảo dưỡng chợ phải được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Doanh nghiệp, HTX quản , kinh doanh khai thác chợ phải thực hiện báo cáo theo định kỳ 6 tháng/lần (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm) về Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai kế hoạch chuyển đổi chợ đã được phê duyệt về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) theo định kỳ 6 tháng/lần (trước ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm).

3. Hàng năm Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 11/04/2018 quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4