Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tươi
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Thành phố năm 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, tại Tờ trình số 16/TTr-VP ngày 06 tháng 01 năm 2014 và Trưởng phòng Tư pháp, tại Báo cáo số 10/BC-TP ngày 08 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh năm 2014.

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này, để xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh năm 2014 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tươi

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014; Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Thành phố; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 16, Khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 16, Khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015

1. Giao thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, bám sát hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh huyện Bình Chánh năm 2014; tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

2. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở theo định kỳ và đột xuất, để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc. Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, giám sát kết quả công tác của chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh của địa phương năm 2014.

II. Tiếp tục tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương

1. Tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

1.1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Bản tin Bình Chánh tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể Huyện đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'".

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2025, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

1.3. Phòng Kinh tế chủ trì

a) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra và nắm tình hình về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

b) Tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện làm việc với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các Chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn Huyện để giới thiệu xem xét, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, để đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

c) Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất mở rộng các điểm bán hàng bình ổn, các điểm bán hàng lưu động để phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn Huyện.

d) Định kỳ 6 tháng, tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với doanh nghiệp, để động viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường phát triển.

1.4. Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết hồ sơ hành chính liên quan doanh nghiệp trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, trước khi phát hành văn bản trả lời cho doanh nghiệp phải thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, chỉ đạo trong cuộc họp giao ban giải quyết hồ sơ hành chính hàng tuần.

1.5. Chi Cục Thuế tiếp tục xem xét, giải quyết miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy định.

1.6. Đội Quản lý thị trường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhập hàng cấm, hàng trốn thuế, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, đời sống của nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá; góp phần tạo sự bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.7. Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thường xuyên tiếp xúc, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết các khó khăn phát sinh.

2. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

2.1. Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển nông nghiệp, nông thôn, cụ thể:

a) Tập trung tham mưu phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 trên địa bàn Huyện; thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân nông thôn.

b) Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

c) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ với các công trình phòng, chống lụt bão; xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để phát sinh thành dịch trên địa bàn Huyện.

2.2. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

a) Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được của Chương trình thí điểm xây dựng mô hình Nông thôn mới; phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Huyện tổ chức thực hiện hoàn thành các công trình chuyển tiếp.

b) Ủy ban nhân dân các xã Bình Chánh chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Bình Chánh.

c) Ủy ban nhân dân các xã Đa Phước, Qui Đức, Bình Lợi chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành để đạt ít nhất 15 tiêu chí trở lên. Riêng các xã còn lại (trừ xã Bình Hưng) phấn đấu đạt 15 tiêu chí để có cơ sở hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2015.

d) Phòng Quản lý đô thị tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành và trình duyệt quy hoạch xã Nông thôn mới còn lại là xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B.

đ) Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện kiến nghị Thành phố về cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, thận trọng và đúng quy định; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư

3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện điều hành dự toán chi ngân sách Nhà nước đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn; đảm bảo cân đối chi ngân sách Nhà nước ổn định.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chi tiêu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hóa chi ngân sách Nhà nước và đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn công khai tài chính ngân sách Nhà nước, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công, nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước đi vào nề nếp.

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt việc xử lý các khoản tạm ứng ngân sách, thanh quyết toán các công trình, dự án, để thu hồi vốn, chi đầu tư phát triển. Đồng thời, chủ động đôn đốc các sở, ngành Thành phố khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá bán các địa chỉ nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt phương án). Tiếp tục rà soát các thửa đất do Nhà nước trực tiếp quản lý đưa vào khai thác, đề nghị bán đấu giá để tạo nguồn vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản.

đ) Theo dõi tiến độ thu ngân sách Nhà nước, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện biện pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh (748 tỷ 219 triệu đồng) và phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh.

e) Rà soát các danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm thời không bố trí vốn cho dự án chưa cấp thiết, để tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2014, chú trọng các công trình giáo dục - y tế, các công trình góp phần đảm bảo an sinh, xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, công trình phòng, chống lụt bão, công trình trọng điểm. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Nhà nước.

f) Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt ở các xã đang xây dựng nông thôn mới trong tất cả các khâu: Quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn một cách công khai, minh bạch; phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác giám sát cộng đồng.

g) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Huyện, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện, các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn các Công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X.

3.2. Chi Cục Thuế huyện Bình Chánh

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; chú trọng công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý thuế, khai thuế, nộp thuế, chế độ kế toán thuế; hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật; hiện đại hóa cơ sở vật chất tại Chi Cục Thuế.

b) Phối hợp với Đài Truyền thanh - Bản tin Bình Chánh và Ủy ban nhân dân xã -thị trấn đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội.

c) Thường xuyên rà soát các nguồn có khả năng thu trong năm; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; Khai thác thế mạnh nguồn thu sử dụng đất; tăng cường thực hiện các biện pháp nâng dần tỷ trọng nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu pháp lệnh (748 tỷ 219 triệu đồng), đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh đạt 1.000 tỷ đồng.

d) Thực hiện việc rà soát, phân loại nợ thuế, thực hiện việc xử lý nợ thuế theo quy định, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế không vượt quá 5% tổng số thu.

đ) Phối hợp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Huyện, để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

e) Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ kê khai thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách Nhà nước; Từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thu thuế trên địa bàn Huyện.

f) Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

g) Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn Huyện, để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

- Phòng Quản lý đô thị thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng công trình.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao, thuê đất và đăng ký bảo vệ môi trường.

3.3. Giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân Huyện về công tác này.

3.4. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

a) Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tổ chức lao động tập thể và phân công lao động cá nhân hợp lý, khoa học và chặt chẽ; kịp thời động viên, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm, có nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Huyện, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm (Quốc lộ 50; Tỉnh lộ 10; Tỉnh lộ 10B, Bệnh viện Nhi đồng; Bệnh viện chấn thương chỉnh hình; Xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B Bình Lợi; Đường ô tô cao tốc Bến Lức - Long Thành; Xây dựng đường dây điện 500KV Phú Lâm - Ô Môn; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư hợp phần B - giai đoạn 2 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án cầu đường Bình Tiên nối dài; Dự án phát triển khu đô thị E - Khu đô thị mới Nam Thành phố; Đường nối Võ Văn Kiệt với đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương; Dự án hành lang cây xanh cách ly), các dự án được bố trí vốn.

c) Chủ động thực hiện báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại các dự án, đến Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

d) Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung báo cáo định kỳ hàng tháng theo hướng cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ nội dung, khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo vụ việc, trong đó có nhận xét, đánh giá, áp dụng quy định pháp luật và đề xuất hướng xử lý hoặc tham mưu giải quyết cụ thể.

III. Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chăm lo phúc lợi xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các vấn đề xã hội trên địa bàn

1. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo phúc lợi xã hội

1.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, khó khăn, gia đình neo đơn, đối tượng bảo trợ xã hội. Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện theo hướng chủ động phát huy nội lực, kết hợp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội. Tham mưu tổ chức các Chương trình chăm lo vào dịp Lễ, Tết cho các đối tượng chính sách có công và đối tượng xã hội.

b) Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh việc giải quyết các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, để những người thực sự có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, đảm bảo chăm lo đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của các gia đình chính sách, như: việc làm, thu nhập, nhà ở, sức khỏe, nhằm có những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ đột xuất đối với các đối tượng này.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giảm nghèo; cập nhật đầy đủ và kịp thời danh sách các hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố quy định, để đảm bảo việc hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng và trong khả năng ngân sách Nhà nước. Đánh giá, xác định hộ nghèo theo từng mức nhóm nguyên nhân nghèo, để có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo hỗ trợ đúng mục tiêu và có hiệu quả; lập sổ theo dõi hộ nghèo, để theo dõi, giám sát và đánh giá hộ thoát nghèo.

d) Tuyên truyền khuyến khích các mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Chánh đẩy mạnh công tác cho vay vốn, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo khả năng, quy mô, trình độ sản xuất từng hộ nghèo, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn vốn của Quỹ "Vì người nghèo"; phối hợp triển khai việc lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho người nghèo.

đ) Phối hợp thực hiện hỗ trợ miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định; thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế, viện phí và khám chữa bệnh để người nghèo tiếp cận được các dịch vụ y tế; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho các hộ nghèo; xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo. Tiếp tục theo dõi tình hình chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định nơi sống và sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa.

e) Phối hợp Trung tâm Dạy nghề và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện tốt lộ trình của Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo, phù hợp với trình độ, ngành nghề, phù hợp với nhu cầu lao động trên địa bàn; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu việc làm trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn Huyện.

2. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục; cải tiên phương pháp giảng dạy.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện các chính sách thu hút giáo viên về địa phương công tác, nhằm phát triển đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng cho các khoa, môn ở các cấp học; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, an tâm công tác tại địa phương.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; nâng cao tính đồng bộ và chuyên nghiệp, nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới nhà trường theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, nhất là hệ thống trường mầm non; nâng cao năng lực dự báo tình hình, phục vụ công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương và thường xuyên phối hợp với Công an Huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động ngăn chặn, không để phát sinh hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường.

đ) Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xóa mù chữ cho người lớn.

e) Tăng cường kiểm tra và phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tham mưu xử lý, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Huyện.

2.2. Phòng Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện huyện Bình Chánh, Trung tâm Y tế dự phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và dân số kế hoạch hoá gia đình; nghiên cứu, tham mưu đề xuất biện pháp ưu tiên trong công tác khám bệnh cho người già, trẻ em, đối tượng chính sách có công tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

b) Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động y học cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập. Tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chất lượng hoạt động khám chữa bệnh của khu vực tư nhân theo quy định; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá thuốc trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất - vận chuyển - chế biến thực phẩm; chú trọng kiểm tra các cơ sở nấu ăn, bếp ăn tập thể trên địa bàn, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

2.3. Trung tâm Y tế dự phòng

a) Phối hợp với Đài Truyền thanh - Bản tin Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã -thị trấn thực hiện thường xuyên, liên tục công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên người, tập trung vào đối tượng là hộ gia đình, đối tượng gần gũi và trực tiếp với trẻ, các trường học, các khu vực có nguy cơ cao.

b) Có biện pháp đánh giá, nhận diện đúng, sát thực tế nguyên nhân gia tăng dịch bệnh (sốt xuất huyết, tay chân miệng), dựa trên cơ sở phân tích số liệu liên quan đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh, số ca bệnh trên địa bàn xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, nâng cao hoạt động dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, để đề ra biện pháp phòng ngừa phù hợp.

c) Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm trên người theo phương châm "phòng ngừa là chính" và xử lý kịp thời khi phát sinh, không để phát sinh thành dịch bệnh trên địa bàn Huyện.

d) Thường xuyên theo dõi, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ là nguồn phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên người, đặc biệt tại các khu đất trống chưa triển khai thực hiện dự án, các khu vực dân cư, có môi trường sống xung quanh không đảm bảo vệ sinh.

3. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội

3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn; duy trì thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra các địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm trên địa bàn Huyện; cải tiến và đổi mới hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo hướng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn có khả năng phát hiện những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tệ nạn xã hội; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện công tác này, để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác.

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", chú ý phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn Huyện.

d) Lựa chọn nội dung phù hợp để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường văn minh nơi công cộng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn liền với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

đ) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện về công tác đặt, đổi tên đường; tăng cường công tác quản lý các khu di tích lịch sử trên địa bàn Huyện; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện tu bổ, trùng tu các khu di tích lịch sử, bia tưởng niệm trên địa bàn Huyện.

3.2. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức các sự kiện lễ hội lớn trong năm.

b) Tập trung phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nhằm kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên năng khiếu tham gia các giải do Thành phố tổ chức.

3.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Công an Huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể trên địa bàn Huyện, trong đó chú trọng biện pháp phòng ngừa là chính; xây dựng quan hệ hài hòa, hợp tác giữa Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời, theo dõi, cập nhật tình hình biến động lao động trong các doanh nghiệp và tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, an toàn lao động trên địa bàn Huyện.

IV. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị; quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng; bảo vệ tài nguyên, môi trường; đảm bảo phát triển bền vững

1. Công tác quản lý đô thị; quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng

1.1. Phòng Quản lý đô thị

a) Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh; Thực hiện công bố và thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, các đồ án quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt trên huyện Bình Chánh;

b) Đôn đốc thực hiện kế hoạch quy hoạch lộ giới hẻm trong các khu dân cư đô thị hiện hữu và các dân cư nông thôn. Tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp chỉnh trang đô thị, nông thôn. Tiếp tục rà soát tham mưu các dự án chậm triển khai.

c) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện hoàn thành Quy hoạch Nông thôn mới các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

d) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, quản lý đô thị - nông thôn, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch.

đ) Tăng cường công tác giám sát thực hiện các quy hoạch, để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các quy hoạch. Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn Huyện; kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thu hồi theo quy định.

e) Tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp theo quy định.

f) Tiếp tục thực hiện đa dạng các biện pháp minh bạch hóa thông tin về công khai hóa địa điểm, quy mô, các chỉ tiêu về kiến trúc, mật độ xây dựng.

g) Khẩn trương tham mưu thực hiện hoàn thành quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn.

h) Tổ chức Hội nghị chuyên đề "Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh"; Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

k) Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn Huyện và tham mưu xử lý các công trình xây dựng vi phạm.

1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại cơ sở; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất sai mục đích.

b) Rà soát, tham mưu quản lý, xử lý các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

1.3. Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị

a) Tổ chức thực hiện hoàn thành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn tồn đọng từ năm 2013 và những năm trước chuyển qua và không để phát sinh tồn đọng mới trong năm 2014;

b) Xây dựng Kế hoạch dài hạn, xử lý triệt để tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt tại các chợ tự phát, dọc tuyến Quốc lộ 1, đường Trần Đại Nghĩa, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

1.4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

a) Cần làm rõ, chi tiết hoá quy chế phối hợp để tổ chức thực hiện chủ động đúng, đủ trách nhiệm kiểm tra, quản lý và xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn (không phụ thuộc hoàn toàn vào Thanh tra Sở Xây dựng, trong trường hợp phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng có sự lơ là, không kịp thời thì có báo cáo cho Chánh Thanh tra Sở Xây dựng).

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện, Kết luận số 04-KL/HU ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Huyện ủy Bình Chánh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn Huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa và phát triển đô thị. Chú trọng thực hiện các biện pháp sau:

- Nâng cao năng lực công tác; nêu cao vai trò trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý địa bàn; phát hiện sớm và tổ chức thực hiện tháo dỡ ngay từ đầu đối với công trình vi phạm;

- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp, phòng ngừa, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhằm đảm bảo Quy chế thực hiện đồng bộ, hiệu quả;

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất tại cơ sở, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo phát triển bền vững

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Bản tin Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân khai thác nước ngầm đúng quy định, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước;

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát các nguồn nước thải ra sông, kênh, rạch; xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và chất thải nguy hại, chất thải y tế theo quy định;

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực quản lý môi trường.

b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đầu mối quản lý Tổ thu gom rác dân lập thực hiện đúng quy định. Đồng thời, tổng hợp tỷ lệ hộ gia đình đăng ký tham gia thu gom rác trên địa bàn Huyện.

c) Tổng hợp nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm và đưa ra lộ trình thực hiện các biện pháp khắc phục, khống chế ô nhiễm. Tăng cường kiểm tra, xử lý, vi phạm liên quan đến tình hình ô nhiễm kênh, rạch. Xây dựng Kế hoạch với địa bàn giáp ranh trong công tác giám sát và bảo vệ môi trường tại các tuyến sông, kênh, rạch. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết các trường hợp ô nhiễm tại khu vực giáp ranh với Long An.

2.2. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị khẩn trương xây dựng và hoàn thành bản đồ hiện trạng tình hình cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh trên địa bàn; tham mưu thực hiện việc cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định. Phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt công tác xử lý dứt điểm tình trạng mua bán gia cầm sống không rõ nguồn gốc.

V. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

1. Thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

1.1. Phòng Nội vụ

a) Tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý từ Huyện đến xã - thị trấn, đặc biệt người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết thay thế, kiện toàn cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, địa phương có nhiều hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế "Một cửa", Một cửa liên thông";

- Chứng nhận ngoài và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ;

- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện; giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tổ chức rà soát thủ tục hành chính trọng tâm; thường xuyên kiểm tra việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị;

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện thư xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn.

c) Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đổi mới công tác thi đua -khen thưởng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm, quy trình đánh giá cán bộ, công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, nhằm động viên, khuyến khích, phát huy khả năng làm việc.

d) Xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

đ) Tham mưu thành lập Tổ công tác cải cách hành chính theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

e) Thực hiện tốt công tác quản lý kê khai tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết hồ sơ hành chính về nhà đất, đảm bảo hồ sơ giải quyết trễ hạn luôn dưới 1%; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ, khi đã thụ lý, hạn chế việc đề nghị bổ sung hồ sơ nhiều lần, gây phiền hà cho công dân, tổ chức, làm phát sinh khiếu nại trong công tác này.

1.3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện tập trung thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, để phát huy hiệu quả làm việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết công việc hành chính cho công dân, tổ chức.

b) Kiên trì nâng cao năng lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành, thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

c) Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục ngay những thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành chế độ công vụ, thực hiện văn minh công sở. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu gương và chịu trách nhiệm tự kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành chế độ công vụ, thực hiện văn minh công sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định.

d) Thường xuyên rà soát thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính đúng quy định; khi tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức phải dựa trên cơ sở quy định pháp luật, trường hợp pháp luật chưa quy định, thì kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo về chủ trương giải quyết; khắc phục, chấn chỉnh và xử lý ngay phương pháp, cách thức làm việc tùy tiện, không căn cứ quy định pháp luật; tuyệt đối không tự đặt ra các thủ tục ngoài quy định.

đ) Chú trọng kiểm tra thực tế và quan tâm tổng kết thực tiễn, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

e) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

1.4. Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính và thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật, trước khi trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành.

2. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

2.1. Thanh tra Huyện

a) Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

b) Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trên địa bàn Huyện; triển khai thực hiện thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và xã, thị trấn.

c) Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn năm 2013 chuyển qua, đặc biệt các vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm.

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 2) trên địa bàn huyện Bình Chánh.

2.2. Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm, khẩn trương hỗ trợ Thanh tra Huyện xác minh, thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhằm đảm bảo giải quyết đúng thời hạn theo quy định.

2.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện, nhằm kịp thời tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội của nhân dân, để tập trung giải quyết; đặc biệt là chủ động tiếp xúc, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án, để giải đáp các quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

2.4. Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện các Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện đã có hiệu lực pháp luật; không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác này.

VI. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

1. Quân sự Huyện

1.1. Nắm vững quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng; đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

1.2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, đảm bảo đủ về số lượng, đạt về chất lượng theo quy định.

1.3. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn Huyện theo quy định; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu được giao.

1.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015; Đề án xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã - thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015; Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã - thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

1.5. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh phù hợp cho từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

1.6. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu mua sắm bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại chuyên dùng, nâng cao khả năng phòng thủ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng trận địa phòng không 37mm tại xã Vĩnh Lộc A theo quy định.

2. Công an Huyện

2.1. Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2.2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức tự giác của nhân dân, tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, kết hợp với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và kéo giảm phạm pháp hình sự theo chỉ tiêu đã đề ra. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm.

2.4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Huyện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khi tham gia giao thông; nghiên cứu, đề xuất khắc phục khiếm khuyết, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các trường hợp tụ tập đua xe trái phép; duy trì thường xuyên việc kiểm điểm các đối tượng đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng; theo dõi chặt chẽ tình hình tai nạn giao thông tại các xã - thị trấn; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất hình thức xử lý đối với Trưởng Ban an toàn giao thông xã - thị trấn nếu để tình hình tai nạn giao thông gia tăng mà không có biện pháp kéo giảm hoặc triển khai thực hiện không nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương) theo chỉ tiêu đã đề ra.

3. Đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Bình Chánh phối hợp với Đài Truyền thanh - Bản tin Bình Chánh, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; tổ chức diễn tập thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tham mưu, bố trí để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hành động năm 2014 của các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, chậm nhất đến hết tháng 01 năm 2014.

2. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã -thị trấn; hàng quý, tổ chức làm việc các buổi chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Giao Phòng Nội vụ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2014 tương ứng với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và quốc phòng - an ninh của Huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện quản lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức tốt phong trào thi đua, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, phù hợp với nội dung Kế hoạch này.

4. Trước ngày 10 tháng 11 năm 2014, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện, thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Phòng Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định.

5. Đăng thông tin rộng rãi Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử Huyện, Đài Truyền thanh Huyện và Bản tin Bình Chánh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế tại địa phương hoặc sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210