Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất Quốc tế đối với Dịch vụ điện thoại Quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Số hiệu: 01/2007/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 29/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2007/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT VÀ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất ( mạng di động ) và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế (mạng quốc tế) như sau:

1. Đối với cuộc gọi quốc tế chiều đi xuất phát từ mạng di động toàn quốc:

1.1. Nếu kết nối trực tiếp vào mạng quốc tế, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốc: 700 đ/phút.

1.2. Trường hợp chuyển tiếp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để kết nối đi quốc tế, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốc như ở Mục 1.1., trả mạng đường dài liên tỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh (01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh (02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh (03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

1.3. Trường hợp cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh ( mạng VoIP liên tỉnh ) để kết nối đi quốc tế thì cước kết nối trả mạng quốc tế trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

2. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào mạng di động toàn quốc:

2.1. Đối với cuộc gọi kết cuối trực tiếp vào mạng di động toàn quốc, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốc là 700 đồng/phút.

2.2. Trường hợp cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để kết cuối vào mạng di động, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốc như Mục 2.1., trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh (01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh (02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh (03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

2.3. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chuyển tiếp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh ( mạng VoIP liên tỉnh ) để kết cuối cuộc gọi tại mạng di động thì cước kết nối trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

3. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều đi xuất phát từ mạng di động nội tỉnh

3.1. Nếu kết nối trực tiếp vào mạng quốc tế, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng di động nội tỉnh là 300 đồng/phút.

3.2. Đối với cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dài liên tỉnh, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng di động nội tỉnh như Mục 3.1. trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnh như quy định tại Mục 1.2 và 1.3 của Điều này.

4. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào mạng di động nội tỉnh:

4.1. Đối với cuộc gọi kết cuối trực tiếp vào mạng di động nội tỉnh, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng di động nội tỉnh là 300 đồng/phút.

4.2. Đối với cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dài liên tỉnh, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng di động nội tỉnh như Mục 4.1. trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnh như quy định tại Mục 2.2 và 2.3 của Điều này.

Điều 2. Cước kết nối đối với liên lạc vào giờ thấp điểm

Cước kết nối quy định tại Khoản 1 và 3, Điều 1 của Quyết định này được giảm 30% vào các giờ thấp điểm sau: Từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần; cả ngày thứ bẩy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ ( bao gồm cả các ngày nghỉ bù ).

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại di động và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 

1.Như Điều 5;

2.Bộ trưởng (để b/c);

3.Các thứ trưởng;

4.Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);

5.Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

6.Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT;

7.Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại di động;

8.Công báo;

9.Website Chính phủ;

- Vụ VT;

- Lưu: VP, KH-TC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất Quốc tế đối với Dịch vụ điện thoại Quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182