Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 01/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2004/QĐ-UB

Vinh, ngày 06 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2003;
- Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
- Căn cứ Quyết định số: 311/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010;
- Căn cứ Quyết định số: 28/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 2 năm 2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2003;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 695/TM-QLTM ngày 10 tháng 11 năm 2003 (sau khi đã lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành liên quan);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010" (có đề án kèm theo) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

- Nhằm cải tạo, nâng cấp, sắp xếp mạng lưới chợ hiện có và xây dựng mới chợ trung tâm ngành hàng, đầu mối nông sản, hải sản... Phát huy tốt vai trò vị thế trong lưu thông hàng hóa trên từng địa bàn.

Đổi mới phương thức hoạt động, hình thành các mô hình tổ chức quản lý mới phù hợp phát triển kinh tế - xã hội.

- Khuyến khích mặt tích cực, hạn chế những tồn tại, góp phần, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Định hướng quy hoạch

- Thông qua nâng cấp, cải tạo để nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ đã có, từng bước phát triển chợ mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất chợ, mở rộng giao lưu hàng hóa, dịch vụ thương mại.

- Phát triển mạng lưới chợ nông thôn để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thu gom hàng hóa cho xuất khẩu... thúc đẩy sản xuất phát triển.

a) Tổng số chợ nâng cấp cải tạo và xây dựng mới: 401 chợ

Trong đó:

- Loại 1: 20 chợ (1 chợ chuyên doanh nông sản cấp vùng, 19 chợ kinh doanh tổng hợp).

- Loại 2: 57 chợ (2 chợ chuyên doanh thủy hải sản, 55 chợ kinh doanh tổng hợp).

- Loại 3: 325 chợ (4 chợ chuyên doanh trâu, bò, 321 chợ KDTH).

b) Phân kỳ đầu tư xây dựng theo các năm như sau:

- Giai đoạn năm 2003-2005

+ Xây dựng mới 06 chợ (có chợ đầu mối nông sản cấp vùng)

+ Cải tạo nâng cấp 65 chợ.

- Giai đoạn năm 2006-2010

+ Xây dựng mới 107 chợ.

+ Nâng cấp cải tạo 223 chợ.

3. Chính sách và các giải pháp

a) Chính sách đầu tư xây dựng:

Chợ là một bộ phận cơ sở hạ tầng xã hội nên việc đầu tư phát triển chợ cần được quan tâm thực hiện đúng quy định, đúng hướng để phát huy hết khả năng của nó trong cơ chế thị trường hiện nay.

b) Nguồn đầu tư: Sử dụng kết hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư (nguồn ngân sách Nhà nước trong đó nguồn của tỉnh chủ yếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chợ được hình thành từ tiền cấp quyền sử dụng đất khu dân cư xung quanh chợ, vốn tín dụng, vốn huy động từ các tổ chức tập thể, cá nhân và các tổ chức Quốc tế...).

c) Sử dụng nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ cho:

+ Phát triển chợ đầu mối phát luồng ở những vùng kinh tế trọng điểm

+ Chợ các xã thuộc chương trình 135 do ngân sách Trung ương thông báo hàng năm, các xã khác miền núi (không thuộc chương trình 135), sẽ xem xét cụ thể để hỗ trợ như sau: Chợ xã miền núi khu vực 3 hỗ trợ 70%, khu vực 2: 50%, khu vực 1: 25%.

Những chợ không thuộc đối tượng trên Nhà nước xem xét hỗ trợ một số chợ, về kinh phí khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng;

d) Chính sách tổ chức quản lý khai thác

Tổ chức thành lập các hình thức quản lý chợ như (DNNN, TNHH, TN, HTX...) phù hợp với từng loại hình chợ, từng địa phương.

đ) Chính sách đào tạo cán bộ quản lý chợ

Hàng năm Sở Thương mại chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo cán bộ của Bộ, của tỉnh, để tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý chợ dưới nhiều hình thức (ngắn hạn, dài hạn...)

Điều 2. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện:

Sở Thương mại, các Ban Ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố, Thị xã căn cứ nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ và nhiệm vụ giao tại mục VII của đề án, chủ động tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.765
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17