Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết số 08-NQ/TW phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2017

Số hiệu: 08-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 08-NQ/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

I- TÌNH HÌNH

Mười lăm năm qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Năm 2016, số lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP. Hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch ngày càng phát triển. Loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng cao. Lực lượng doanh nghiệp du lịch lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo được một số thương hiệu có uy tín ở trong nước và quốc tế. Bước đầu hình thành một số địa bàn và khu du lịch trọng điểm.

Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành Du lịch còn một số hạn chế, yếu kém. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn và có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao. Chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch chưa cao. Môi trường du lịch, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông còn nhiều bất cập. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch còn nhiều hạn chế về nguồn lực, sự phối hợp và tính chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao. Nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu. Doanh nghiệp du lịch chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn, nhân lực và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế. Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch chưa được phát huy.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do các cấp, các ngành chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc; thiếu chính sách quốc gia phù hợp đdu lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường. Thchế, chính sách phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, vẫn còn nặng tư tưởng bao cấp. Sự phối hợp liên ngành, liên vùng hiệu quả còn thấp; đầu tư còn dàn trải, chưa huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho phát triển du lịch. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm đúng mức.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1- Quan điểm

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, nhưng không nhất thiết địa phương nào cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

- Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao; xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc; tăng cường liên kết trong nước và quốc tế, chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch.

- Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ tất cả các thị trường.

- Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch.

2- Mục tiêu

- Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.

- Phn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch

Nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Đi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam.

2- Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Hoàn thiện cơ cấu ngành Du lịch, bảo đảm phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch.

Xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành; tập trung phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao; kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, khác biệt; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với sản phẩm và thị trường; bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại ngành Du lịch của địa phương.

3- Hoàn thiện thể chế, chính sách

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp; có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Ban hành cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch.

Trước mắt, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát triển du lịch:

- Về đầu tư, ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch. Nhà nước ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến.

- Về tài chính, chuyển đổi cơ chế phí tham quan sang cơ chế giá dịch vụ; điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất; có chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao, chính sách đất đai hợp lý đối với diện tích xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi hạn chế về nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch.

Thành lập và có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Ngân sách nhà nước hỗ trợ ban đầu cho Quỹ và hằng năm được bổ sung từ nguồn thu lệ phí thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch, đóng góp của doanh nghiệp, khách du lịch và các nguồn hợp pháp khác.

- Về thủ tục nhập cảnh, tiếp tục hoàn thiện, ban hành chính sách tạo thuận lợi tối đa và đơn giản về thủ tục thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

- Đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí đim.

4- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch

Dành nguồn lực thích hp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, động lực; nâng cao khả năng kết ni giao thông tới các khu, điểm du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch. Đầu tư các điểm dừng, nghỉ trên các tuyến du lịch đường bộ. Đẩy mạnh thực hiện chính sách "mở cửa bầu trời", triển khai thực hiện thương quyền 5 về hàng không; tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở các đường bay mới kết nối Việt Nam với thị trường nguồn, tăng cường tần suất các đường bay có sẵn; giải quyết các điểm nghẽn và tình trạng quá tải tại các cảng hàng không. Tập trung đầu tư một số cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên dùng tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch đường bin và đường sông. Cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch.

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm.

5- Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch

Đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài. Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết hp sử dụng nguồn lực của Nhà nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đại diện và thương vụ Việt Nam tại nước ngoài trong việc xúc tiến quảng bá du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp du lịch đặt văn phòng đại diện tại nước ngoài. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, tạo đột phá trong hoạt động xúc tiến quảng bá thị trường trong nước, kết hợp với nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí ngành Du lịch.

6- Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, vùng xa. Chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp du lịch; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến du lịch.

7- Phát triển nguồn nhân lực du lịch

Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung, chương trình và đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh xã hội hóahợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động ngành Du lịch.

Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch tương thích với các tiêu chuẩn trong ASEAN; thành lập Hội đồng nghề du lịch quốc gia và Hội đồng cấp chng chỉ nghề du lịch.

8- Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch và các lĩnh vực liên quan để tạo điều kiện cho phát triển du lịch; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển du lịch.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng của hoạt động du lịch; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng cục Du lịch. Thành lập sở du lịch tại các địa phương có điều kiện phát triển du lịch theo nguyên tắc không tăng thêm biên chế.

Nghiên cứu xác định mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới.

Đy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kim soát chất lượng dịch vụ hệ thống khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dn viên và các cơ sở dịch vụ du lịch; khn trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, phí để chống thất thu trong hoạt động du lịch.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; xử lý dứt điểm các tệ nạn đeo bám, ép khách, cướp giật; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai thác các cơ hội, nguồn lực để phát triển, gắn kết du lịch Việt Nam với du lịch của các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời khắc phục những hạn chế của du lịch Việt Nam.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết; theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong ngành Du lịch.

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

3- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết.

 


Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đ
ng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

 

CENTRAL STEERING COMMITTEE
-------

COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
---------------

No. 08-NQ/TW

Hanoi, January 16, 2017

 

POLITBURO’S RESOLUTION

ON DEVELOPING TOURISM INTO A KEY ECONOMIC SECTOR

I- SITUATIONAL REVIEW

Over the past fifteen years, the tourism industry has made remarkable progress and achieved important and very encouraging results. The growth rate of international tourists reached 10.2% each year while that of domestic tourists reached 11.8% each year. In 2016, the number of international tourists reached 10 million, which is 4.3 times more than that reported in 2001; the number of domestic tourists reached 62 million, which is increased by 5.3 times compared to 2001; direct contribution to GDP was estimated at 6.8% while both indirect and sparse contribution to GDP was estimated at 14%. Tourism infrastructure and technical facilities meeting the needs of the tourism industry is growing more and more. Tourism products and services are increasingly diverse and assorted. Service quality and professionalism are increasing step by step.  Tourism business forces have grown in both quantity and quality, creating a number of reputable domestic and international brands. A number of tourist areas and sites have primarily come into existence.

The development of the tourism industry has been contributing to promoting the shift in the economic structure and on-the-spot exports; preserving and promoting the values ​​of cultural heritage and natural resources; creating more jobs and improving people's lives; speeding up the process of international integration, communicating and advertising the Vietnamese image and people.

However, the tourism industry contains several limitations and weaknesses. The tourism industry’s growth has yet to correspond to its potentials, advantages and social expectations. Tourism products have not been really captivating, distinctive and their competitiveness is not too high.  Tourist service quality has not yet met requirements. Efficiency and effectiveness of state management in the tourism industry have not been great. There are a lot of issues existing in terms of tourism environment, food and traffic safety. Tourism promotion and advertisement are afflicted with a lot of limitations in terms of resources, coordination, professionalism and low effectiveness. Workforce in the tourism industry is insufficient and unqualified. Tourist companies are mainly small and medium enterprises; capital, human resources and business administration experience are still restricted. Social roles in the tourism growth have not yet been promoted. 

The above-mentioned limitations and weaknesses are mainly attributed to the fact that regulatory authorities at all levels and sectoral administrations have not really considered tourism as an economy which is integrative, interdisciplinary, inter-regional, needs a lot of social contributions and high international integration, and brings about deep cultural contents; the fact that there is a shortage in appropriate national policies for tourism development in line with the characteristics of an economic industry operating according to market rules. Tourism development institutions and policies have not yet met growth needs and are still heavily affected by the state subsidization perception. Effective interdisciplinary and inter-regional coordination remains low; investments are still scattered and social resources that need to be pooled for tourism development are just a few. Human resource training and development activities have not been paid attention in a due manner.

II - VIEWPOINTS AND OBJECTIVES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Development of the tourism industry into a key economic sector is an important strategic orientation for the country's development and creating a driving force for the development of other industries and sectors. Despite this, tourism is not necessarily a key economic sector at every locality.

- The tourism industry must be developed into a general service sector of the economy that has the interdisciplinary and inter-regional nature, operates with central and key tasks and purposes, has its own brand and high competitiveness; has a lot of social participations and deep cultural contents; strengthens domestic and international linkages, pays attention to the linkage between the tourism industry and other branches and domains in the value chain forming tourism products.

- Developing both international and domestic tourism at the same time; creating favorable conditions for local people and international tourists to visit, discover and explore landscapes, natural and cultural heritage sites nationwide; respecting and treating tourists from all markets in an equal manner.

- Determining on the sustainable tourism development; conserving and promoting exquisite cultural relics and traditional values; protecting environment and nature; duly solving labor, employment and social security issues; guaranteeing national defense, security, social order and safety.

- Tourism development is the responsibility of the entire political system, regulatory authorities at all levels, sectors and the whole society, together with the leadership and close guidance of the Party’s committees at all levels; the goal of growing the tourism industry may be supported by strongly promoting the motivation role of enterprises and the community, the unified management of the State, and concentrating all available national resources for tourism development.

2- Objectives

- By 2020, the tourism industry will have basically become the key sector of the economy, created a driving force for the socio-economic development; will have professionalism and a relatively synchronous and modern technical and material infrastructure system; will create tourism high-quality, diverse, branded products which are imbued with national cultural identity and can compete with countries in the region.

The tourism industry is expected to attract 17-20 million visits of international tourists, 82 million visits of domestic tourists; contribute to over 10% of GDP, gain USD 35 billion in total revenue from tourists; reach USD 20 billion in export value through tourism activities; create 4 million jobs, including 1.6 million direct jobs.

- By 2030, the tourism industry will strive to really become a key economic sector of the economy that strongly promotes the development of other sectors and fields. Vietnam will be ranked as one of the top Southeast Asia countries with a developed tourism industry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1- Refreshing awareness and conception of the tourism growth

Gaining a clear recognition that the tourism industry is a general service sector of the economy that is of an inter-sectoral and inter-regional, and involves a lot of social contributions and has profound cultural contents; is able to make great contributions to the economic growth, create more jobs, lead to a shift in the structure of economic sectors and serve as a driving force for development of other industries and fields, bring about efficiency in multiple aspects such as economy, culture, society, politics, foreign affairs, security and national defense.

Robustly changing perception of the tourism development and develop tourism according to the law of the market economy, ensuring consistency amongst the perspective, goals, action programs, and formulating innovative policies and systems to meet requirements for development of the tourism industry into a key economic sector.

Raising awareness of building and protecting images and environment among the public, enterprises and communities, contributing to the sustainable growth, constantly improving the reputation, brand and attractiveness of Vietnam's tourism.

2- Restructuring the tourism industry to ensure professionalism, modernity and sustainable development in accordance with the rules of market economy, and international integration

Perfect the structure of the tourism industry, ensuring that the growth of the tourism industry is aligned with the overall development of the national economy.

Review and modify tourism development strategies and planning schemes with a view to pooling necessary resources to build areas serving as driving forces for the tourism development.

Develop and implement the Program on restructuring of the tourism industry with a view to giving priority to investments in tourism infrastructure development; linking input value chains of various industries; focusing on developing marine, island, cultural, spiritual, ecological and community-based tourism products that are attractive and highly competitive; controlling and improving the quality of tourism products and services in order to make them become modern and distinct; innovating methods and improving the effectiveness of promotion activities associated with products and markets; guaranteeing a safe and civilized tourism environment.

Provinces and centrally-affiliated cities that have potentials and advantages to develop tourism must imperatively formulate projects on restructuring of their local tourism industries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to improve the legal system; adopt appropriate and innovative mechanisms and policies to develop tourism into a key sector of the economy that suits the requirements and nature of the general economic sector and operates according to the market mechanism. Adopt mechanisms and policies to make best use of social resources available for investment in the tourism industry according to the guidelines on restructuring of the tourism industry.

For the time being, revise, improve and perfect policies directly related to the growth of the tourism industry:

- In the investment aspect, adopt incentive policies and preferential treatment for investments in tourism, especially in major, remote and isolated areas having the potential for tourism development, specific tourism products, and tourism workforce training and development. Increase public – private partnership in order to call for social resources available for the tourism development. The State funds must prefer investments in setting up planning schemes and training workforce and carrying out promotional events.

- In the financial aspect, change the entrance fee mechanism into the service charge mechanism; adjust electricity prices applied to tourist accommodation establishments to be equal to those applied to production activities; adopt appropriate policies on the land use tax and land rents for tourism projects affected by low factors of land used for construction and land used for construction of buildings subject to height limits, and policies for land plots used for construction of dormitories and apartment buildings for tourism workers at places where human resources are limited; create favorable conditions for tourist’s claim for VAT refunds.

Formulate and adopt a mechanism for effective management and use of the Tourism Development Assistance Fund. The state budget shall provide initial support for the Fund and shall be supplemented annually with revenues, including entry visa fees, entrance and sightseeing fees, contributions from businesses, tourists and other lawful sources.

- In the aspect of entry procedures, continue to improve and promulgate policies on most facilitative and simple entry visa procedures for international tourists coming to Vietnam.

- For urgent matters that need to be dealt with immediately to create a breakthrough for the tourism development, in the absence of legal documents, or unless otherwise prescribed, pilot implementation of this Program will be allowed.

4- Investing in tourism infrastructure and technical facilities meeting the tourism industry’s needs

Devote appropriate resources derived from the state budget to investment in transport infrastructure development, especially in key and motivation areas; improve traffic connectivity to tourist sites or attractions, control service quality and ensure traffic safety for tourists. Invest in rest stops along toads. Push the implementation of the “sky-opening” policy and carry out the 5th Freedom of The Air; create conditions for airlines to open new routes connecting Vietnam to source markets, increasing the frequency of existing flights; address bottlenecks and overcrowding at airports. Focus on investing in a number of specialized seaports and inland ports in areas having favorable conditions for development of sea and river tourism. Improve rail infrastructure and quality of rail services provided to tourists.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5- Increasing tourism promotion and promotion activities

Innovate communication and promotion methods and contents, enhance the application of modern technologies, ensure the unified and professional implementation and improve the effectiveness in performing domestic and foreign tourism promotion activities. Build and position the national tourism brand associated with the key and unique image imbued with the national cultural identity.

Combine the use of State resources and mobilize the participation of the whole society in tourism promotion activities.

Enhance the roles and responsibilities of Vietnamese missions and chambers of commerce located abroad in carrying out tourism promotion activities. Encourage tourism businesses to set up their overseas representative offices. Promote the roles of overseas Vietnamese communities in tourism promotion activities.

Promote the roles of media agencies, create breakthroughs in domestic market promotion activities in combination with raising awareness about the roles and positions of the tourism industry.

6- Creating favorable conditions for corporate and social involvement in the tourism development

Promote administrative reform, create a healthy, transparent and equal competitive environment providing favorable conditions for tourism businesses. Encourage businesses to innovate, innovate and diversify tourism categories and products in accordance with the orientation of restructuring the tourism industry. Support tourism startup businesses, especially those located in remote and isolated areas. Put more emphasis on protecting intellectual property rights for tourism businesses; impose strict penalties on unhealthy competition acts.

Create favorable conditions for people to directly participate in business and benefit from tourism; adopt policies to support the community-based tourism development. Enhance the roles of community, build a tourism community that can treat tourists in a civilized and friendly manner; promote the role of professional social organizations related to tourism.

7- Developing tourism human resources

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Diversify tourism training programs.  Promote the application of advanced science and technology in tourism workforce training and education activities.

Improve the quality of human resources both in state management, business administration and tourism employment. Focus on improving occupational skills, foreign language command ​​and professional ethics for the tourism workforce.

Complete the national set of standards for tourism profession compatible with the one included ASEAN standards; establish the National Committee on Tourism and the Tourism Certification Council.

8- Strengthening tourism-related state management capacity and effectiveness

Complete the legal system on tourism and related fields to facilitate tourism development; complete the system of national standards and regulations in the field of tourism with the aim of regional and international integration; improve the quality of the tourism development planning.

Consolidate the state management system over the tourism industry to ensure synchronization, professionalism, effectiveness and efficiency, meeting the requirements of inter-sectoral and inter-regional management of tourism activities; promote the role of the National Steering Committee on Tourism.

Improve competence, responsibilities and powers of the Vietnam National Administration of Tourism. Establish tourism agencies at localities seeing potentiality for growing the tourism industry in conformance to the regulatory requirement under which no more tenured posts are accepted. 

Conduct researches into application of personnel and administrative models and systems particularly designed for the tourism industry that meet the tourism growth needs in the new context.

Increase specialized inspections, assessments and quality controls over hotels, travel agencies, tour guides and other tourism establishments; imperatively apply information technology advances to tax and fee management activities to prevent any loss incurred from tourism activities. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Boost international cooperation, make best use of potentialities, advantages, opportunities and available resources for tourism development and linkage between Vietnamese tourism and tourism in other regional and worldwide countries, and deal with difficulties that the Vietnamese tourism industry may face.

IV - IMPLEMENTATION

1- Party’s committees having authority over provinces or cities, Party’s subcommittees, Party’s staff subcommittees, other Party delegations and centrally-affiliated Party’s committees shall communicate and ensure thorough understanding of this Resolution; shall, within their powers and duties, develop and implement plans and action programs for implementation of this Resolution. 

Party’s staff subcommittees of the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall have the burden of taking charge of educating, developing and carrying out the action program for implementation of this Resolution in the tourism industry.

National Assembly's Party Delegation shall lead revision, supplementation or issuance of laws, ordinances and create legal bases favorable for development of the tourism industry into a key sector of the economy.

3- Party’s staff subcommittee of the Government shall take charge of formulating and carrying out the action program for implementation of this Resolution; inspecting, expediting and periodically reporting to the Politburo on implementation of this Resolution.  The National Steering Committee on Tourism shall preside over cooperation between ministries, sectoral administrations and local authorities in implementing this Resolution.

 

 

PP. POLITBURO
GENERAL SECRETARY
Nguyen Phu Trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.529

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!