Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 72/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 72/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đinh Thanh Đồng
Ngày ban hành: 19/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND tỉnh; Báo cáo của các cơ quan hữu quan; Báo cáo của Thường trực HĐND và Báo cáo của các Ban của HĐND Tỉnh; Ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2007 được nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Về kinh tế

- Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách và áp dụng đồng bộ các giải pháp về đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, đất đai để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Chú trọng đầu tư phát triển các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Thực hiện các mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn nhằm từng bước phát triển cân đối giữa các vùng. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vật nuôi.

- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, chủ động áp dụng các hình thức vận động thu hút đầu tư đúng pháp luật trên cơ sở định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh; Nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng tăng trưởng. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các dự án, công trình quan trọng đảm bảo tiến độ. Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, chú trọng các ngành nghề truyền thống.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng chương trình hành động cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan nhà nước có liên quan và tổ chức kinh tế trong điều kiện hội nhập. Chủ động dự báo, phân tích các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, đến nguồn thu ngân sách, sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, việc làm và đời sống của người lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2007 từ 4-5% so với kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND Tỉnh quyết định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Tạo sự chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Coi trọng nguyên tắc bảo vệ môi trường ngay từ khi xây dựng và phê duyệt các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; Bảo đảm chủ động phòng, chống khi thiên tai, bão lụt xảy ra.

2. Về văn hóa - xã hội

Tập trung nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội; Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND Tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Tỉnh và tạo chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm khác. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Về quốc phòng - an ninh và thi hành pháp luật

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo tốt diễn tập PH07 theo cơ chế 02 Bộ Chính trị ở huyện Sông Hinh và chuẩn bị giao quân đợt 2 đảm bảo số lượng và chất lượng. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2007.

- Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Đẩy nhanh tiến độ điều tra và sớm xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng còn tồn đọng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước, tài sản công..., tích cực phòng ngừa, đồng thời xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí.

4. Về xây dựng chính quyền

- Thực hiện kiên quyết cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực; Tập trung rà soát, kịp thời loại bỏ các thủ tục hành chính bất hợp lý, nhất là đối với các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, về đất đai, về đầu tư và xây dựng.

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cả về số lượng và chất lượng; Tăng cường kỷ luật công vụ, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, tư pháp, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Cơ quan nhà nước các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 72/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37