Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 50/NQ-CP 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

Số hiệu: 50/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ)

Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 52-NQ/TW) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu tổng quát là “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.”.

Căn cứ các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chính phủ ban hành Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW.

2. Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 52-NQ/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 52-NQ/TW đề ra, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

a) Các bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung phương thức tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thuộc phạm vi quản lý, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW đến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, những vấn đề cần cảnh báo để định hướng, tuyên truyền trên báo, đài nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương chính sách lớn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị.

Nâng cao hiệu quả và đưa công tác tuyên truyền về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến, nhân rộng kịp thời các mô hình thí điểm, các điển hình tiên tiến. Tận dụng triệt để công nghệ số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

2. Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia

a) Các bộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 10 năm 2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

- Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát để triển khai thí điểm sau đó nhân rộng đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tiềm năng gây rủi ro cao. Việc triển khai thí điểm, thử nghiệm phải xác định rõ phạm vi không gian và thời gian.

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan:

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho doanh nghiệp tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kinh tế mới và kinh tế truyền thống.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi các quy định về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong nước, tiến tới kết nối với khu vực ASEAN và quốc tế. Xây dựng hành lang pháp lý cho định danh số và xác thực điện tử quốc gia; thiết lập khung danh tính số quốc gia.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch điện tử.

- Xây dựng các cơ sở, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thử nghiệm sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Có cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

đ) Bộ Tài chính:

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin dữ liệu giữa Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chính sách tài chính, quản lý thuế đối với các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặt hàng sản xuất và mua sắm công của Nhà nước đối với các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất.

e) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất, tạo hành lang pháp lý cho việc hỗ trợ tạo việc làm mới, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, cấu trúc lại hệ thống an sinh xã hội và hoàn thiện các chính sách xã hội phù hợp với xu thế phát triển của các mô hình kinh doanh mới trong xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm cho mọi người dân có thu nhập tối thiểu, có khả năng phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu rủi ro. Xử lý kịp thời các thách thức đặt ra đối với phát triển xã hội.

g) Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh. Xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh; cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

h) Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật về tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

i) Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, các chỉ tiêu cụ thể cho đánh giá công nghệ xử lý chất thải; xây dựng được cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường.

3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên toàn quốc tới tất cả các thôn, làng, trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, bảo đảm tính liên tục và dự phòng. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia, các Trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất. Coi dữ liệu là tài nguyên và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp.

- Xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị, phát triển các ứng dụng trong nước phục vụ quá trình chuyển đổi số và kinh tế số.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu kết hợp phát triển các doanh nghiệp công nghệ. Tiếp tục thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khuyến khích thành lập các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng số, Internet và không gian mạng.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan triển khai quy hoạch phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung nhằm tiết giảm đầu mối và chi phí kết nối để cung ứng dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí hợp lý. Hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý giám sát các hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới.

d) Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông. Đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Rà soát điều chỉnh các tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo tương thích để áp dụng các công nghệ mới trong vận hành và quản lý. Lựa chọn đầu tư các công trình thiết yếu đang là điểm nghẽn để tạo ra các tác động lan tỏa. Khuyến khích tối đa tư nhân đầu tư phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng công cộng.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan có liên quan:

- Nghiên cứu, đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2019 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2019 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Hoàn thiện mô hình và cơ chế giám sát quốc gia về an toàn thông tin, an ninh mạng; hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an ninh mạng. Có chính sách đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chuyên trách, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và quản trị dữ liệu. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để giám sát tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia. Hình thành các liên minh an ninh mạng. Xây dựng, đề xuất chiến lược chủ trương, chính sách, phương án bảo vệ an ninh mạng. Chú trọng bảo đảm bảo mật dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống quan trọng về an ninh quốc gia, như hệ thống thông tin trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, lĩnh vực tài chính, năng lượng, hàng không... Thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

- Nghiên cứu, đề xuất tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Chủ trì, xây dựng hành lang pháp lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm việc tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng cho hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước bắt kịp các xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số.

- Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đầu tư, xây dựng, phát triển, sản xuất các trang thiết bị, phần mềm và các sản phẩm công nghiệp an ninh có hàm lượng công nghệ chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở đó từng bước làm chủ công nghệ lõi, nội địa hóa linh kiện, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại.

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan tạo lập, cập nhật, xử lý, cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên số về tài nguyên và môi trường quốc gia, lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

4. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

a) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập. Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình quản trị mới theo thông lệ tốt của thế giới.

- Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

- Chủ trì, hướng dẫn phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, dịch vụ phục vụ việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành danh mục công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với các khu công nghệ cao.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế trên cơ sở các Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Rà soát, hoàn thiện các quy định về lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo hướng tạo sự chủ động và thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong sử dụng quỹ cho chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển.

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin; có chính sách ưu đãi, trọng dụng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trên lĩnh vực này nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm phục vụ đất nước.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan xây dựng và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập năm 2018.

5. Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Thực hiện phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, địa phương liên quan:

- Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu. Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số. Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công - tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Xây dựng và hình thành mạng lưới liên kết các cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài để tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ đáp ứng các yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan:

- Phát triển mạnh đào tạo nghề và đào tạo kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở các ngành đào tạo cần thiết; có chính sách hỗ trợ cho lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc.

- Xây dựng và triển khai các chương trình cải thiện kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo của lực lượng lao động trong tất cả các lĩnh vực với hình thức phù hợp. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc.

d) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung giáo trình, tài liệu giảng dạy kiến thức bảo vệ an toàn thông tin và an ninh mạng phù hợp với từng cấp học, bậc học để đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho người dân.

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng và phát triển các mạng lưới tri thức, nhân tài về các công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa để huy động trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới ở Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở nước ngoài nhằm tiếp nhận, làm chủ công nghệ mới; nghiên cứu, hoàn chỉnh các quy định có liên quan để tăng cường hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ.

6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

a) Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phạm vi chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn thông tin, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của đất nước, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có tác động tan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm là: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học, điện tử y sinh.

c) Bộ Y tế tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất vắc xin; nghiên cứu làm chủ và ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong lĩnh vực y - dược; ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế; thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế.

7. Chính sách hội nhập quốc tế

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện luật pháp, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng trong nước. Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài.

b) Bộ Ngoại giao:

- Chủ động đẩy mạnh ngoại giao công nghệ trong triển khai ngoại giao kinh tế. Tăng cường xúc tiến, kết nối các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước với các tổ chức nghiên cứu, tập đoàn công nghệ nước ngoài có uy tín; vận động, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đầu tư nước ngoài gắn với công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan theo dõi, thông tin về xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chính sách, kinh nghiệm của các nước về tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

8. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

a) Các bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia nhiều hơn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Xây dựng dữ liệu số các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khung khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng dữ liệu, tương tác với chính quyền các cấp trên cơ sở định danh số. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước.

c) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2020.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp cuối năm.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

DANH MỤC

ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ)

TT

TÊN ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CẤP TRÌNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

ĐỔI MỚI TƯ DUY, THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC, PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 

 

 

 

1

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành và địa phương

Bộ trưởng

2020-2021

II

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TẠO THUẬN LỢI CHO CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

 

 

 

 

1

Hoàn thiện khung pháp luật về tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu và vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành và địa phương

Chính phủ

2020-2021

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành và địa phương

Quốc hội

2022

3

Đề án xây dựng cơ chế đặt hàng sản xuất và mua sắm công của Nhà nước đối với các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2021

4

Chiến lược về công nghiệp an toàn, an ninh mạng hướng tới làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất nhằm từng bước thay thế các giải pháp nước ngoài, tạo cơ sở vững chắc cho hạ tầng cho chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2021

5

Đề án “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020-2021

6

Đề án thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020 - 2025

III

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

 

 

 

 

1

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

2

Đề án chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

3

Đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2020-2021

4

Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2020 - 2022

5

Đề án quy hoạch phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia; hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý giám sát các hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2020-2021

6

Đề án nâng cấp, đảm bảo an ninh năng lượng các ngành, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020 - 2022

7

Đề án xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020-2021

IV

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

 

 

 

 

1

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

2

Đề án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2021

3

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 về ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành và địa phương

Chính phủ

2020

4

Nghiên cứu, xây dựng Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

V

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÍCH ỨNG VỚI YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

 

 

 

 

1

Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2023

2

Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển nhân lực quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

3

Đề án chuyển đổi nghề và đào tạo kỹ năng số cho người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020 - 2022

VI

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN

 

 

 

 

1

Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

2

Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020-2021

VII

CHÍNH SÁCH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

 

 

 

1

Đề án hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các các doanh nghiệp FDI; các doanh nghiệp hoạt động dựa trên các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia, quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2020

VIII

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 

 

 

 

1

Đề án chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2021

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 50/NQ-CP

Hanoi, April 17, 2020

 

RESOLUTION

INTRODUCING GOVERNMENT’S ACTION PROGRAM ON POLITBURO’S RESOLUTION NO. 52-NQ/TW DATED SEPTEMBER 27, 2019 ON A NUMBER OF GUIDELINES AND POLICIES FOR ACTIVE PARTICIPATION IN FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Politburo’s Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 on a number of guidelines and policies for active participation in the fourth industrial revolution;

At the request of the Minister of Science and Technology,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Promulgated together with this Resolution is the Government’s action program on the Politburo’s Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 on a number of guidelines and policies for active participation in the fourth industrial revolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Resolution./.

 

 

P.P. THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

GOVERNMENT’S ACTION PROGRAM

ON POLITBURO’S RESOLUTION NO. 52-NQ/TW DATED SEPTEMBER 27, 2019 ON A NUMBER OF GUIDELINES AND POLICIES FOR ACTIVE PARTICIPATION IN FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

(Enclosed with the Government’s Resolution No. 50/NQ-CP dated April 17, 2020)

The Politburo passed Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 (hereinafter referred to as “Resolution No. 52-NQ/TW”) on a number of guidelines and policies for active participation in the fourth industrial revolution with the general objectives being “seize opportunities arising from the fourth industrial revolution to facilitate growth model reform and restructuring of the economy in connection with achievement of strategic breakthroughs and modernization of the country; vigorously promote the digital economy; develop in a rapid and sustainable manner based on science - technology, innovation and high-quality workforce; improve people's quality of life and benefits offered; ensure national defense and security and protect the environment.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Ensure the viewpoints, objectives, guidelines and policies stated in Resolution No. 52-NQ/TW are fully understood and properly implemented.

2. Specify main tasks of the Government, Ministries, Ministerial-level agencies, Governmental agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “ministries and local governments”) to accomplish the general and specific objectives of Resolution No. 52-NQ/TW.

II. MAIN TASKS AND SOLUTIONS

To accomplish the objectives of Resolution No. 52-NQ/TW, in the upcoming period, besides their official duties, Ministries, Ministerial-level agencies, Governmental agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall elaborate and perform the following tasks:

1. Change of mindset, unification of perceptions, and enhancement of the Communist Party’s leadership, state management and participation of Fatherland Fronts and socio-political organizations.

a) Ministries and local governments shall ensure that officials, public employees, armed forces and workers under their management thoroughly grasp the viewpoints, objectives, meanings, requirements and methods concerning our approach to the fourth industrial revolution, and regard this as a routine task.

b) Ministry of Information and Communications shall take charge and cooperate with the Ministry of Public Security, Ministry of Science and Technology, Central Propaganda and Training Commission, Central Committee of Vietnam Fatherland Front, ministries and local governments in informing contents of Resolution No. 52-NQ/TW to ministries, local governments and organizations of the Communist Party at all levels, Fatherland Fronts, organizations, enterprises and all people; elaborate and promote contents of Resolution No. 52-NQ/TW in connection with new issues and issues warranting a warning via mass media to raise the awareness of officials, members of the Communist Party, public employees and citizens towards major guidelines and policies for active participation in the fourth industrial revolution, garnering support from the public and the whole political system.

Improve and boost communications on the fourth industrial revolution based on the characteristics of each target group, promptly implement pilot models on a wide spread scale and promote exemplary cases. Utilize digital technology for communications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Ministries and local governments shall:

- Continue to robustly implement the Government’s Resolution No. 99/NQ-CP dated October 03, 2017 introducing the Government’s action plan on the Resolution No. 11-NQ/TW dated June 03, 2017 by the 5th conference of the 12th Central Steering Committee on completion of institutions of socialist-oriented market economy; and the Government’s Resolution No. 22/NQ-CP dated October 18, 2019 introducing action program on Politburo’s Resolution No. 30-NQ/TW dated July 25, 2018 on national cybersecurity strategy.

- Formulate flexible management mechanisms suitable for the digital business environment and facilitating innovation. Promptly promulgate regulatory sandboxes to try out new business models, services, products and technologies with high potential risk from the fourth industrial revolution before large-scale implementation. Such pilot implementation must be carried out at predetermined locations and times.

- Promote application of technologies from the fourth industrial revolution in forecasts, policy analysis, law formulation, promulgation and enforcement, ensuring timely and accurate information and policy feedback mechanisms, keeping up with the rapid pace of socio-economic changes.

b) Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with the Ministry of Finance and other relevant ministries in the following tasks:

- Research and amend regulations of laws, first and foremost, laws on enterprises, investment and business, to promote development of new business activities and models based on the digital economy, sharing economy, circular economy and innovation-based economy while promptly preventing negative effects on the society and economy. Enable enterprises to freely operate business lines not forbidden by law; create a business environment that is fair for both new and traditional business activities and models.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Science and Technology in amending regulations on investment in a manner that facilitates capital attraction, share purchase, mergers and acquisitions concerning technology enterprises; and encourages foreign investors to invest in innovative startups.

c) Ministry of Information and Communications shall:

- Proactively follow regional and global legal frameworks to promote the digital economy. Complete laws and policies on data and data management to facilitate data production, connection, sharing and use, ensure domestic cybersecurity and information safety, and aim to connect with ASEAN and other countries around the world. Formulate the legal corridor for national electronic authentication and identification; and establish the national digital identity framework.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Build technical infrastructure and facilities for testing of information technology and communications products and solutions.

d) Ministry of Science and Technology shall:

- Complete financial policies to mobilize all societal resources for investment in scientific research, technology application and development and innovation. Provide mechanisms for state-owned enterprises to invest in technology research and development, make venture capital investments and invest in innovative entrepreneurship.

- Complete laws on intellectual property, intellectual property right protection and efficient and proper use of Vietnamese intellectual property; encourage commercialization and transfer of technologies and intellectual property rights, especially Vietnamese patents, in compliance with Vietnamese law and on the basis of national security interests. Encourage multinational corporations to place their research and development facilities in Vietnam.

dd) Ministry of Finance shall:

- Develop and complete the national finance database, connect, integrate and exchange information and data with ministries and local governments. Take charge and cooperate with the State Bank of Vietnam and relevant bodies in reviewing and completing financial and tax policies for cross-border services following economic development trends.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Information and Communications and relevant bodies in formulating the mechanism for order placement and public procurement by the State applicable to Vietnamese digital technological products.

e) Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall research, propose and establish the legal corridors for assistance for job creation, development of the labor market information system and forecasts based on digital technology, social security system restructuring and social policy completion following development trends of new business models arising from the fourth industrial revolution, ensuring all citizens have minimal income and are capable of preventing, reducing and minimizing risks. Promptly address challenges to social development.

g) Ministry of Construction, Ministry of Public Security, Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology and relevant local governments shall research, formulate and complete legal frameworks for sustainable smart city development; national technical regulations and standards; smart city data infrastructure and criteria for smart city operation assessment. Determine the pilot implementation roadmap and select cities for pilot implementation of the smart city model, during which, some specific mechanisms may be piloted in an efficient and practical manner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Ministry of Natural Resources and Environment shall research, formulate and complete legal frameworks for adoption of new models of pollution control and adaptation to climate change and sea level rise, national technical regulations and standards concerning the environment and criteria for waste handling technology evaluation; formulate and implement policies and mechanisms to collect, create and manage digital resources about natural resources and the environment thoroughly, contributing to the country’s “space for development” management goal. Create a legal corridor for development of digital content services concerning natural resources and the environment.

3. Building and development of essential infrastructures for the fourth industrial revolution

a) Ministry of Information and Communications shall:

- Launch high quality high bandwidths nationwide, reaching all villages, schools, hospitals and community centers, with continuity and preparation for contingencies. Research, formulate and propose policies and mechanisms encouraging qualified sole proprietorships to build telecommunications infrastructure and other types of infrastructure for digital transformation.

- Take charge and cooperate with ministries, local governments and relevant bodies in researching, establishing and developing national databases in a synchronized manner. Establish, connect and synchronize national data centers and regional and local data centers. Regard data as an important resource for socio-economic development. Form reliable and stable data systems of the State and enterprises.

- Enhance Vietnam’s capacity for technological research and development, device manufacturing and application development to support digital transformation and the digital economy.

b) Ministry of Science and Technology shall further invest in enhancement of basic research capacity of higher education institutions and research institutes in connection with technology enterprise development. Continue to launch science and technology programs approved by the Prime Minister. Encourage establishment of science and technology intermediaries based on digital platforms, the Internet and cyberspace.

c) State Bank of Vietnam shall take charge and cooperate with the Ministry of Finance and relevant ministries in implementing the planning for development of a synchronized, consistent and shared national digital payment infrastructures to reduce the number of connections and connection costs and provide affordable payment services for people. Complete and formulate mechanisms and policies for cashless payment promotion and management and monitoring of cross-border online payment methods.

d) Ministry of Industry and Trade and Ministry of Transport shall research, develop and upgrade infrastructures  necessary for application of technologies of the fourth industrial revolution, starting with energy and traffic infrastructures. Ensure national energy security. Review and revise design standards to apply new technologies in operation and management. Invest in pending crucial projects to produce widespread effects. Encourage as much private investment in development and operation of public infrastructure as possible.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Research and propose investments in technical infrastructure upgrade  to ensure information safety and cybersecurity. Effectively implement the Politburo’s Resolution No. 29-NQ/TW dated July 25, 2019 on strategy for Fatherland protection in cyberspace; and the Politburo’s Resolution No. 30-NQ/TW dated July 25, 2019 on national cybersecurity strategy. Complete the national information safety and cybersecurity monitoring mechanism and model; and standards and regulations concerning cybersecurity. Provide policies on investment in specialized cybersecurity workforce and infrastructure, and enhancement of independence in cybersecurity. Raise the awareness of organizations, enterprises and citizens on cybersecurity, prevention of hi-tech crimes and data management. Closely cooperate with international organizations in monitoring cross-border cybercrime and hi-tech crimes. Form cybersecurity alliances. Formulate and propose strategies, guidelines, policies and plans for cybersecurity protection. Focus on protection of data stored in systems of importance to national security such as information systems of key bodies of the Communist Party and the State, finance, energy, aviation sectors, etc. Appraise, evaluate, inspect and supervise response to and remediation of incidents happened to information systems of importance to national security.

- Research and propose prioritized investments in building and modernization of private telecommunications networks of service to national defense and security and operation of bodies of the Communist Party and the State.

- Take charge in establishing and proposing to the Government and the Prime Minister legal corridors for prioritized investments in building and modernization of private telecommunications networks of service to operation of bodies of the Communist Party and the State to facilitate digital transformation in bodies of the Communist Party and the State following the trends of the fourth industrial revolution.

- Formulate and launch programs providing assistance for enterprises in research on and application of digital technology in digital transformation and the digital economy.

- Research and propose to the Government investment in and development and manufacturing of equipment, software and products of the security industry that involve specialized technologies to protect national security and ensure public order and social safety, which shall provide the basis for gradual mastering of core technologies and domestic production of accessories and equipment of modern information technology.

e) Ministry of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with ministries and local governments in producing, updating, processing, providing and using digital resources and information concerning Vietnam’s natural resources and environment and supporting state management, socio-economic development and international integration.

4. National policy for innovation capacity enhancement

a) Ministry of Science and Technology shall:

- Research, review and propose plans for comprehensive restructuring of public scientific and technological research establishments. Establish and develop national innovation centers with a focus on key technologies of the fourth industrial revolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Promote the national innovation system with enterprises being the center and higher education institutions and research institutes being strong researchers.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance in researching, formulating and proposing special and breakthrough mechanisms and policies for establishment and operation of innovation centers. Encourage domestic and foreign organizations, enterprises and universities to establish innovation centers in Vietnam.

- Provide guidelines for and take charge and cooperate with relevant ministries in researching, formulating and promulgating national technical regulations and standards for products and services supporting participation in the fourth industrial revolution. Form legal frameworks and a system of policies in a synchronous and timely manner to deploy and promote new technologies.

- Take charge and cooperate with relevant bodies in compiling and promulgating list of key technologies of the fourth industrial revolution.

- Research and propose models, mechanisms and policies to achieve breakthroughs in development of hi-tech parks.

- Cooperate with the People's Committees of Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang in boosting the national innovation and entrepreneurship ecosystem; and development of innovation metro areas of international standards in Hoa Lac hi-tech park, Ho Chi Minh City and Da Nang.

- Formulate and launch programs providing assistance for enterprises in technological research and application. Review and complete regulations on establishment and use of science and technology development funds of enterprises in a manner that enables enterprises to proactively use their funds for technology transfer and research and development.

- Formulate and launch programs providing assistance for enterprises in technological research and application and enhancement of productivity, quality, performance and competitiveness of the economy.

- Research and establish test areas for technology enterprises based on international advanced models. Recognize and develop technical regulations and standards for new business models, technologies and products and compile lists of such regulations and standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Information and Communications in developing and launching the national strategy for technology enterprise development, prioritizing hi-tech enterprises with Vietnam-based design, innovation and production.

b) Ministry of Planning and Investment shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Science and Technology and relevant bodies in establishing and promptly putting the national innovation center in Hoa Lac hi-tech park into operation according to the Prime Minister’s Decision No. 1269/QD-TTg dated October 02, 2019.

- Promote Vietnam Innovation Network, which was established by the Ministry of Planning and Investment in 2018.

5. Development of workforce for the fourth industrial revolution

a) Ministry of Information and Communications shall:

- Equip people with digital skills and skills in information safety and cybersecurity assurance. Boost communications, raise awareness and foster digital culture in the community.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Education and Training and relevant ministries and local governments in training and improving the workforce for information safety and cybersecurity assurance in the fourth industrial revolution.

b) Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications, Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs and relevant ministries and regulatory bodies in the following tasks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with the Ministry of Science and Technology in developing strong research teams for key technologies of the fourth industrial revolution.

- Form networks with foreign educational and training institutions to enable Vietnamese to research, study and improve their capacity, meeting the requirements of the fourth industrial revolution.

c) Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications and relevant ministries in:

- Vigorously enhance vocational training and skill training for the fourth industrial revolution. Enable vocational training institutions to enter into joint ventures with domestic and foreign enterprises to provide training in necessary disciplines; provide assistance for workers taking refresher courses and training courses to take on a new job.

- Develop and launch suitable programs for improvement of digital skills and innovation skills of workers of all fields. The State shall provide assistance for workers taking refresher courses to take on a new job

d) Ministry of Public Security shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Education and Training in formulating textbooks and teaching materials of information safety and cybersecurity suitable for each educational level to incorporate these contents into training programs and courses for all citizens.

- Take charge and cooperate with relevant ministries in providing refresher courses on cybersecurity operations for cybersecurity forces, officials, public employees and workers to jointly protect cybersecurity.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications and relevant ministries in educating people on cybersecurity and hi-tech crime prevention.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with the Ministry of Foreign Affairs in forming knowledge and talent networks for key technologies of the fourth industrial revolution. Continue to complete mechanisms and policies to further enable overseas Vietnamese and foreign intellectuals and scientists to participate in scientific research, training and new technology transfer in Vietnam.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Education and Training in implementing the state-funded scheme for development of domestic and foreign science and technology workforce more effectively; training science and technology workforce via technology research and development tasks in overseas reputable research and training institutions to receive and master new technologies; researching and completing relevant regulations to heighten efficiency of  science and technology workforce development.

6. Policies for development of prioritized industries and technologies

a) Ministry of Information and Communications, Ministry of Public Security, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Health and Ministry of Culture, Sports and Tourism shall intra vires research and propose solutions and policies for targeted development of prioritized industries with high readiness level such as information technology, electronics - telecommunications; information safety, cybersecurity; smart manufacturing; finance - banking; e-commerce; digital agriculture; digital tourism; digital culture; healthcare; and education and training.

b) Ministry of Science and Technology shall prioritize resources for a number of national key research programs concerning the fourth industrial revolution. Focus on promoting prioritized industries that are practical to develop specific products complementing Vietnam’s competitive advantages and strategic and basic technologies of the fourth industrial revolution, creating an impact on other industries, such as information technology and communications, mechatronics; new technologies in the energy sector; artificial intelligence and automation; biotechnology and biomedical electronics.

c) Ministry of Health shall focus on researching and developing vaccine production technologies; researching, mastering and applying advanced biotechnologies in healthcare - pharmacy; apply modern technology in preventive medicine and medical services; boost information technology application in healthcare; and vigorously promote cashless payment in healthcare.

7. International integration policies

a) Ministry of Planning and Investment shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Science and Technology in further attracting and utilizing resources from other countries and international partners for technology transfer, innovation, entrepreneurship, application and research.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Ministry of Foreign Affairs shall:

- Proactively promote international technology exchange. Further connect domestic enterprises and research bodies with reputable foreign technology conglomerates and research organizations; boost technology transfer and foreign investments in connection with high technology, especially for key technologies of the fourth industrial revolution.

- Cooperate with the Ministry of Science and Technology and relevant ministries in following and providing information on development trends of the fourth industrial revolution and policies and experience of other countries when they participate in the fourth industrial revolution.

c) Ministry of Science and Technology shall take charge and cooperate with the Ministry of Foreign Affairs in researching, expanding and deepening cooperation on science, technology and innovation with partners, especially strategic partners with advanced scientific and technological level that are leading the fourth industrial revolution. Proactively participate in global innovation networks.

8. Policies facilitating digital transformation in bodies of the Communist Party, the State, Fatherland Fronts and socio-political organizations

a) Ministries and local governments shall continue to robustly implement the Government’s Resolution No. 17/NQ-CP dated March 07, 2019 regarding certain key tasks and measures for electronic Government development for the 2019 - 2020 period with a vision towards 2025 to encourage further participation from people and enterprises and enhance state management efficiency. Create digital data of all levels of governments, enabling all citizens to obtain necessary updates on state operation. Invest in online transaction and data management and collection infrastructures in state agencies.

b) Ministry of Information and Communications shall establish legal frameworks to enable citizens and enterprises to use data and interact with governments at all levels via digital identities. Invest in online transaction and data management and collection infrastructures in state agencies.

c) Ministry of Home Affairs shall take charge and cooperate with relevant bodies in formulating and implementing the scheme for preparation of officials and public employees for the fourth industrial revolution; and scheme for standardization and enhancement of capacity of state management officials. Specify functions, duties and mechanisms of cooperation between state agencies regarding digital transformation. Complete administrative procedures for operation of digital governments and minimize face-to-face transactions.

III. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies and Governmental agencies, and Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall direct specific tasks and solutions; inspect and expedite implementation of this action program, and submit annual reports on such implementation to the Ministry of Science and Technology before December 01 of every year, which shall submit a consolidated report to the Government in the year-end meeting session.

3. Ministry of Science and Technology shall take charge and cooperate with ministries and local governments in monitoring and expediting implementation of this action program and submitting annual reports and propose measures necessary for synchronized and efficient implementation of this action program to the Government and the Prime Minister before December 31 of every year; and closely following the agendas of the Central Steering Committee of the Communist Party, the Politburo, the Secretariat, the National Assembly and the Standing Committee of the National Assembly to report as regulated.

4. During the implementation of this action program, any amendment considered necessary should be proposed to the Ministry of Science and Technology for consolidation and reporting to the Government, which shall consider and make the final decision./.

 

LIST OF SCHEMES AND TASKS FOR IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT’S ACTION PROGRAM ON POLITBURO’S RESOLUTION NO. 52-NQ/TW DATED SEPTEMBER 27, 2019 ON A NUMBER OF GUIDELINES AND POLICIES FOR ACTIVE PARTICIPATION IN FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

(Enclosed with the Government’s Resolution No. 50/NQ-CP dated April 17, 2020)

NO.

NAME OF SCHEME/TASK

IN-CHARGE BODY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RECIPIENT

COMPLETION YEAR

I

CHANGE OF MINDSET, UNIFICATION OF PERCEPTIONS, AND ENHANCEMENT OF THE COMMUNIST PARTY’S LEADERSHIP, STATE MANAGEMENT AND PARTICIPATION OF FATHERLAND FRONTS AND SOCIO-POLITICAL ORGANIZATIONS.

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Ministries and local governments

Minister

2020-2021

II.

COMPLETION OF INSTITUTIONS FACILITATING ACTIVE PARTICIPATION IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE NATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Completion of legal frameworks for property, contracts, ownership and other relevant matters applicable to the fourth industrial revolution

Ministry of Justice

Ministries and local governments

The Government

2020-2021

2

Law on amendment to Law on E-Transactions

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

National Assembly

2022

3

Scheme for order placement and public procurement by the State applicable to Vietnamese digital technological products

Ministry of Finance

Ministries and local governments

Prime Minister

2021

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Ministries and local governments

Prime Minister

2021

5

Scheme for completion of the social security system for the fourth industrial revolution

Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs

Ministries and local governments

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Scheme for practical and efficient pilot implementation of a number of specific mechanisms during pilot implementation of the smart city model. Facilitation of private investment in smart city development

Ministry of Construction

Ministries and local governments

Prime Minister

2020 - 2025

III

BUILDING AND DEVELOPMENT OF ESSENTIAL INFRASTRUCTURES FOR THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

National strategy for the fourth industrial revolution

Ministry of Planning and Investment

Ministries and local governments

Prime Minister

2020

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

Ministries and local governments

Prime Minister

2020

3

Scheme encouraging sole proprietorships to build telecommunications infrastructure and other types of infrastructure for national digital transformation

Ministry of Information and Communications

Relevant ministries

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Scheme for assistance for enterprises in research on and application of digital technology in digital transformation and the digital economy

Ministry of Information and Communications

Relevant ministries

Prime Minister

2020 - 2022

5

Scheme for planning for development of national digital payment infrastructure; completion and development of mechanisms and policies for cashless payment promotion and management and monitoring of cross-border online payment methods

State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

2020-2021

6

Scheme for upgrade and assurance of energy security for all sectors, meeting requirements of the fourth industrial revolution

Ministry of Industry and Trade

Ministries and local governments

Prime Minister

2020 - 2022

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Transport

Ministries and local governments

Prime Minister

2020-2021

IV

NATIONAL POLICY FOR INNOVATION CAPACITY ENHANCEMENT

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Research on and amendment to list of high technologies  prioritized for development and list of high technology products encouraged for development

Ministry of Science and Technology

Ministries and local governments

Prime Minister

2020

2

Scheme for planning for network of public science and technology organizations for 2021 - 2030 with a vision towards 2050

Ministry of Science and Technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

2021

3

Research and formulate a Decree superseding Decree No. 99/2003/ND-CP dated 28/8/2003 promulgating regulation of hi-tech parks

Ministry of Science and Technology

Ministries and local governments

The Government

2020

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Science and Technology

Ministries and local governments

Prime Minister

2020

V

DEVELOPMENT OF WORKFORCE FOR THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Scheme for development of excellent training centers and talents for 4.0 technologies

Ministry of Education and Training

Ministries and local governments

Prime Minister

2023

2

Amendment to national workforce development strategy

Ministry of Education and Training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

2020

3

Scheme for career change and digital skill equipment for workers

Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs

Ministries and local governments

Prime Minister

2020 - 2022

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Program for development of information technology and electronics – telecommunications industries by 2025, with a vision towards 2030 and the fourth industrial revolution

Ministry of Information and Communications

Ministries and local governments

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Scheme for assistance for enterprises in application of 4.0 technologies and development of smart manufacturing for 2021 - 2030

Ministry of Industry and Trade

Ministries and local governments

Prime Minister

2020-2021

VII

INTERNATIONAL INTEGRATION POLICIES

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Scheme for completion of laws and policies for foreign direct investments in a manner that raises technology standards, encourages joint ventures and enhances technology cooperation and transfer between domestic enterprises and FDI enterprises; and enterprises operating on cross-border service provider platforms; and regulations of laws on foreign joint ventures

Ministry of Planning and Investment

Ministries and local governments

Prime Minister

2020

VIII

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Scheme for standardization and enhancement of capacity of state management officials for the fourth industrial revolution

Ministry of Home Affairs

Ministries and local governments

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.302

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!