Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 45/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình s 11734 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-BKTNS ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Phát triển kinh tế- xã hội toàn diện, mang tính bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội.

Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,4%, trong đó GRDP theo ngành kinh tế ước tăng 7,7%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.530 triệu USD.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 17.273 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt 15.973 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 51.290 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đạt 0,88%; trong đó, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Khánh Sơn là 8,08%, của huyện Khánh Vĩnh là 8,12%.

- Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 11.600 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào nghề đạt 60%.

- Số giường bệnh quốc lập trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 32,1 giường.

- Số bác sĩ trên một vạn dân ước đạt 8 bác sĩ.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%.

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện/Lực lượng lao động đạt 31,42% (trong đó BHXH tự nguyện đạt 2,07%); Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp/Lực lượng lao động đạt 26,30%.

- Có 61,7% số xã dạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 58/94 xã).

3. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%.

Điều 3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ; các chương trình kinh tế - xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiu quả Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy; thực hiện hiệu quả 04 chương trình kinh tế xã hội và 03 vùng kinh tế trọng điểm của tnh.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết ca Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Kết luận 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của BChính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Về phát triển kinh tế

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia, Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chtrương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết s39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tính thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2.1. Về sản xuất công nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/3/2018 của Bộ Chính trị về định hưng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Đy mạnh kêu gọi đu tư các dự án hạ tầng về thương mại, lấp đầy khu công nghiệp Suối Dầu, Ninh Thủy. Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp: Trảng É 2, Diên Thọ.

Đẩy mnh việc việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất tạo ra nhiều sản phm mới, sản phm cht lượng cao; htrợ đào tạo ngh, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngun năng lượng, tài nguyên nhm nâng cao năng suất, chất lượng.

2.2. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản

Tiếp tục thực hiện cơ cu lại nông nghiệp, nhân rộng những mô hình tái cơ cấu thành công. Rà soát, điu chỉnh, bsung kịp thời và trin khai có hiệu quả các đề án chương trình trọng tâm như: Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn; Đán phát triển kinh tế hp tác... Tăng cường trin khai thực hiện đng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chng dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học.

Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp; đầu tư, nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

2.3. Về thương mại, dịch vụ và du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 4525/UBND-KH ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch số 12176/KH-UBND ngày 28/11/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tchức hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm, tạo cơ hội phát triển mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển sản phẩm du lịch mang tính bền vững, chú trọng về chất lượng; đa dạng thị trường khách du lịch. Thực hiện hiệu quả công tác liên kết, hp tác phát triển du lịch, gắn kết du lịch Khánh Hòa với các tỉnh duyên hải min Trung nhằm tạo ra sản phẩm mang tính đồng bộ, độc đáo, phát huy được tiềm năng du lịch vùng.

2.4. Về đầu tư, xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nht là các dự án: Nút giao thông Ngọc Hội, Đường vành đai 2, Các tuyến đường, nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang... Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết xử lý vi phạm tiến độ thực hiện. Đẩy nhanh việc hoàn thiện các đồ án quy hoạch theo đúng kế hoạch đề ra trong đó sớm hoàn thiện quy hoạch 1/2000 khu vực núi Cô Tiên và quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực thành phố Nha Trang nhằm kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đang thực hiện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nn kinh tế, Nghị quyết s12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu các tng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo kế hoạch đã phê duyệt, trong đó trọng tâm là hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt và tái cơ cấu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong theo tiến độ đã đăng ký, đặc biệt là các dự án lớn như Khu công nghiệp Ninh Thủy, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 01, Cảng tng hợp Nam Vân Phong, Bắc Vân Phong...

3. Về phát triển văn hóa, xã hội

3.1. Về lao động, người có công và an sinh xã hội

Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đán về lao động, việc làm, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách bảo hiểm xã hội.

Đẩy nhanh việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng chăm sóc và nâng cao đời sống vật cht, tinh thn người có công. Tăng cường hoạt động truyn thông đi với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em. Duy trì các mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em, tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm người nghiện ma túy tại cộng đồng.

3.2. Về y tế

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tích cực công tác phòng chống dịch cúm A, dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh dịch do Virut Zika, dịch bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh sốt rét, dịch Sởi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phưng; huy động và tích cực phối hợp các cơ quan truyn thông như cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhim theo hướng dẫn của Bộ Y tế; nâng cao chất lượng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các tuyến, thực hiện giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch như cúm, sốt xuất huyết Dengue-Zika, tay chân miệng... làm cơ sở lập kế hoạch dự phòng và khống chế dịch chủ động; tăng cường công tác vệ sinh môi trưng. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS; chương trình tiêm chủng mở rộng; phòng chống bệnh không lây nhiễm...

Củng cố và nâng cao hiệu quhoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch phát triển mạng lưới Y học gia đình giai đoạn 2016-2020; Phúc tra bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã. Tiếp tục triển khai dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) và mở rộng mô hình. Triển khai Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 và chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ về làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017-2020, phấn đấu đạt tỷ lệ bác sỹ/vạn dân năm 2020 là 08.

Hướng dẫn triển khai các văn bản pháp lut về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

3.3. Về giáo dục và đào tạo

Chú trọng tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; Tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0; Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục; Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; Đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở giáo dục.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 11/5/2018 về sửa đổi Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/06/2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm cho việc tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà trưng theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025”; khuyến khích dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ thông qua các môn học. Tiếp tục tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, các cơ sở giáo dục nước ngoài, tranh thủ tối đa hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá năng lc ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

3.4. Về khoa học, công nghệ

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mi công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các hoạt động xúc tiến công nghệ cho các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13 của Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bsung một số điều của Quy chế xét tặng gii thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

3.5. Về thông tin và truyền thông

Tiếp tục tổ chức triển khai dự án “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa”; thực hiện kết nối hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình của Chính phủ; hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội; Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát và điều hành ứng phó sự cố an toàn thông tin (S.O.C); tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa theo mô hình kiến trúc điện toán đám mây riêng (private cloud); Xây dựng hệ thống trục liên thông, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh; Rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính quyn điện tử tỉnh Khánh Hòa; bổ sung, cập nhật chức năng, tính năng kthuật cho các phần mềm dùng chung của tỉnh; duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng trong các cơ quan nhà nước.

Duy trì điểm báo trong nước về Khánh Hòa; công tác rà soát thông tin trên các trang thông tin điện tử có tên miền “.vn” hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai Đán số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tnh. Triển khai các công việc trong lĩnh vực quản lý, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng mạng vin thông trạm BTS trên địa bàn tỉnh; thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phương án ứng phó bão mạnh, siêu mạnh.

3.6. Về văn hóa, thể thao

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đ án phát triển văn hóa đọc trong cộng đng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố Nha Trang. Triển khai đề án Đầu tư và phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình số hóa; Đán nâng cấp phần mềm và thiết bị tin học cho Thư viện tỉnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu có 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 65% thôn, t dân phđược công nhận văn hóa. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định s1607/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020; Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

4. Về bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại các Quyết định s156/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 và Quyết định số 1191/QĐ-UBNĐ ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng; thực hiện tốt phòng chống cháy rừng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp.

Ban hành Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn năm 2016-2020; kế hoạch bảo v môi trưng giai đon năm 2021-2025; B ch thmôi trường tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả quan trc nước thải, khí thải của các ngun thải lớn phòng ngừa các sự cố môi trường có thể xảy ra. Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn đà suy thoái giảm nguồn lợi thủy sản và từng bước phục hồi và làm giàu nguồn lợi thủy sản vùng biển gần bờ. Xây dựng và mở rộng các mô hình đồng quản lý tài nguyên và hệ sinh thái biển trên cơ sở kế thừa của dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD).

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 và Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Chủ động phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại.

5. Về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện toàn diện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện tích hợp và liên thông cơ sở dữ liệu để quản lý nhà nước và giải quyết thtục hành chính. Tăng cưng và nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra công tác CCHC, chấn chnh và xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện. Tng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; xây dựng phương hướng nhim vụ giai đoạn 10 năm tiếp theo (2021 - 2030).

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Kết hp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh toàn diện theo hưng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hin đi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên vùng biển, đảo và duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển, thực hiện có hiệu quả Luật Biên giới quốc gia và Quy chế khu vực biên giới biển. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân.

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức các hội nghị, hội thảo về hội nhập kinh tế; sự kiện Đối ngoại quốc phòng trong Năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN 2020. Mở rộng, nâng tm quan hệ của tỉnh và các địa phương thuộc tỉnh với các địa phương nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ của nước ngoài để khai thác tiềm năng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai thực hiện các giải pháp đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kim chế tai nạn giao thông.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ K
ế hoạch và đu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
-
UBND tnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐNĐ tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157