Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 38/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Tiến Sỹ
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Hưng Yên;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

I. Kết quả chủ yếu

Năm 2015, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Năm 2015, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7,85%; GRDP bình quân đầu người 40,4 triệu đồng, tương đương 1.837 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2015 cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 13,54% - Công nghiệp, xây dựng 48,98% - Dịch vụ 37,47%. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất tăng 2,6%; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước 106.240 ha, trong đó gieo cấy lúa 77.476 ha, giảm 1,88%, lúa chất lượng cao chiếm 60,34%; năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ha; trong năm chuyển đổi được 1.175 ha đất lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá; chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định và phát triển về quy mô và sản lượng xuất chuồng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 32 xã (chiếm 22% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,67%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 9,68%. Kim ngạch xuất khẩu 2.440 triệu USD. Thu ngân sách đạt 7.660 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5.300 tỷ đồng; chi ngân sách 6.650 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 1.690 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 25.337 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ được tăng cường; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã; thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại 120/120 xã, thị trấn. Hạ tầng giao thông vận tải được quan tâm đầu tư, hoạt động vận tải đã đi vào nề nếp; tình hình tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động và việc làm, dạy nghề và thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 70,8%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực vào kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

II. Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa nhiều; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư còn chậm; thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh chưa cao; tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm được khắc phục; công tác đào tạo nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; vi phạm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều, thủy lợi còn diễn ra khá phổ biến; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn kéo dài; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu.

B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2016

Năm 2016, dự báo tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, nền kinh tế trong nước tiếp tục trên đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; sức mua trên thị trường tăng chậm, khả năng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn hạn chế, nợ xấu chưa thể giải quyết nhanh; thiên tai, bão lụt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường sẽ là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

I. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tạo chuyển biến rõ rệt trong xử lý lấn chiếm đất đai, vi phạm các công trình thuỷ lợi, giao thông, đê điều và tình trạng ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

1. Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; giá trị thương mại, dịch vụ tăng 9,5%.

Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 50% - Dịch vụ 38% - Nông nghiệp 12%; thu ngân sách đạt 8.594 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 6.032 tỷ đồng; thu thuế xuất, nhập khẩu 2.550 tỷ đồng; thu từ xổ số kiến thiết 12 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 7.274 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 1.692 tỷ đồng, chi thường xuyên 4.940 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD; có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã.

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 39%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 75%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%, có cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; số cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa đạt 89%; số làng, khu phố văn hóa đạt 86%; nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 2% so với năm 2015; tạo thêm việc làm mới cho 2,1 vạn lao động; xây dựng 29 trường đạt chuẩn quốc gia.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương; nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Quán triệt, xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 149 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch khung về chuyển sang trồng cây hàng năm khác, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; ứng dụng có hiệu quả các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh và công nghệ sinh học.

Phát triển chăn nuôi gắn với chế biến, xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ. Thực hiện hỗ trợ nông dân theo quyết định của UBND tỉnh giai đoạn 2016 -2020; triển khai thực hiện Đề án Khuyến khích sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đã được phê duyệt. Mở rộng các mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao, nuôi gà Đông Tảo, Đông Tảo lai. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ sạch, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm cho nông dân nhằm tăng chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Tăng cường các hoạt động xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và quản lý đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè, cống và các công trình thuỷ lợi, giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2016 bình quân toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã, có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình dạy nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tích cực thực hiện kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện tái đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, gắn với phát triển nhà ở dân cư theo cơ chế của tỉnh. Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các dự án phát triển đô thị, dự án BT trên địa bàn.

Chỉ đạo lập, phê duyệt các dự án đầu tư đường gom hai bên đường quốc lộ tại các khu vực nhiều doanh nghiệp để giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, các dự án giao thông, thủy lợi cấp thiết, các dự án trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc diện phải cổ phần hóa. Tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà sản xuất trước tác động của hội nhập quốc tế (TTP; FTA; ASEAN - VN; Liên minh Á Âu; VN - EU).

4. Tăng cường công tác quản lý thị trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu; xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, chuyên ngành, quy hoạch xây dựng vùng huyện. Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến 2020, đề nghị công nhận thị xã Mỹ Hào. Triển khai lập đề án phát triển đô thị Văn Giang; thị trấn Như Quỳnh và thị trấn Yên Mỹ mở rộng, đô thị Bô Thời - Dân Tiến; lập và triển khai Đề án công nhận Đô thị loại V cho một số xã trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện các dự án đô thị; tích cực thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công về nhà ở.

6. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý chống thất thoát, gian lận và nợ đọng thuế. Tích cực triển khai kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Chú trọng hỗ trợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tín dụng đối với các hộ mới thoát nghèo. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân.

7. Hoàn thiện, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và các huyện, thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tiếp tục thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính tại các huyện còn lại. Thực hiện tốt hoạt động kê khai, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở. Hoàn thành công tác dồn thửa, đổi ruộng, khuyến khích tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các dự án không thực hiện theo quy định. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các làng nghề ở nông thôn và các khu công nghiệp. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sử dụng tài nguyên nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

8. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất. Xây dựng các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân. Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ. Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu một số sản phẩm đặc sản của địa phương.

9. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển giáo dục đã được phê duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì củng cố mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo hiện có. Thực hiện đa dạng hóa phương pháp đào tạo nghề, gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để thu hút các trường đại học về Khu Đại học Phố Hiến và địa bàn tỉnh nói chung.

10. Nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết hợp phát triển dịch vụ khám chữa bệnh phổ cập với y tế chuyên sâu, giữa y tế công lập và ngoài công lập. Thực hiện tốt đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu cuối năm 2016 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 73%. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược, phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Duy trì mức độ tăng dân số tự nhiên dưới 1% năm.

11. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng cao chất lượng làng, khu phố và gia đình văn hoá. Tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình di tích lịch sử, văn hoá gắn với phát triển du lịch. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao mũi nhọn, có lợi thế. Hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh.

12. Tập trung giải quyết, phấn đấu tạo việc làm mới cho 2,1 vạn lao động. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; quan tâm giúp đỡ người già, hỗ trợ người tàn tật, người không nơi nương tựa; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; quản lý có hiệu quả các đối tượng bảo trợ xã hội.

13. Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình.

14. Tập trung triển khai kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, công tác giáo dục quốc phòng theo kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị động viên và chỉ tiêu tuyển quân năm 2016. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu cháy, nổ.

15. Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, đông người. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức; rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước.

IV. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020 rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, lực lượng vũ trang trong tỉnh nỗ lực phấn đấu; tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 10/12/2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Sỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.906

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219