Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 222/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Bùi Văn Nghiêm
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(Kèm theo tóm tắt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 Bùi Văn Nghiêm

 

TÓM TẮT

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 06/12/2019)

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI QUY HOẠCH

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Quy hoạch hệ thống quảng cáo ngoài trời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời theo đúng quy định, góp phần phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, phục vụ dân sinh, đồng thời tạo cảnh quan đẹp cho các đô thị và quảng bá phát triển du lịch.

- Xác lập các nguyên tắc, vị trí, khoảng cách, chiều cao, không gian, quy mô, hình thức và nội dung của các phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Tạo cơ sở pháp lý trong quản lý Nhà nước, từng bước thiết lập một hệ thống quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. Hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trong lĩnh vực quảng cáo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Theo từng giai đoạn cụ thể, thực hiện rà soát, sắp xếp đầu tư lại hệ thống các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành. Hoàn chỉnh hệ thống bảng tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo thương mại một cách đồng bộ, đúng quy định, an toàn, mỹ quan.

* Giai đoạn từ nay đến năm 2020

- Cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo hiện có đã xuống cấp và thay mới các bảng không đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Trong giai đoạn này sẽ được thực hiện điều chỉnh một số bảng tuyên truyền, bảng quảng cáo về vị trí, diện tích, chất liệu, hình thức phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương theo quy hoạch được duyệt.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống điểm treo băng rôn ngang, giá treo băng rôn dọc trên các tuyến đường tại thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh; các cụm pano tập trung tại các khu vực công cộng, khu vực đông dân cư ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tiếp tục cấp phép và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bảng quảng cáo tấm lớn tại các khu vực trọng điểm dọc theo trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 80, Quốc lộ 54, Quốc lộ 53, Quốc lộ 57 và các trục đường tỉnh 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 thu hút các doanh nghiệp quảng cáo. Riêng đối khu vực đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ ưu tiên các loại hình quảng cáo công nghệ cao, nhằm nâng cao chất lượng quảng cáo.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế xã hội hóa trong việc đầu tư thực hiện tuyên truyền cổ động, thương mại, đặc biệt các bảng quảng cáo tấm lớn và bảng quảng cáo điện tử phục vụ tuyên truyền tại các vị trí đã xác định trong quy hoạch.

* Giai đoạn 2021-2025

- Hoàn thiện xây dựng hệ thống phương tiện quảng cáo ngoài trời trên toàn tỉnh, bảo đảm mỗi bảng quảng cáo là một công trình đầu tư khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Đưa công nghệ quảng cáo mới (hình thức cuộn, thay hình, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời v.v...) vào các bảng quảng cáo tấm lớn.

- Đặc biệt đối với các khu vực cửa ngõ của tỉnh sẽ từng bước hoàn chỉnh các bảng quảng cáo, cổng chào nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh.

* Giai đoạn 2026 - 2030

- Hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan và bảng quảng cáo tấm lớn theo quy hoạch, đảm bảo mỗi pano tuyên truyền và mỗi bảng quảng cáo là công trình khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong tuyên truyền, quảng cáo.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế.

- Tổng kết, báo cáo việc thực hiện quy hoạch.

2. Đối tượng, phạm vi quy hoạch

2.1 Đối tượng quy hoạch

- Bảng quảng cáo (tấm lớn; tấm nhỏ và các hình thức bảng quảng cáo khác: ốp tường nhà; bảng quảng cáo rao vặt,...).

- Hộp đèn.

- Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng (bao gồm quảng cáo chữ, hình, biểu tượng dưới dạng điện tử).

- Băng rôn (Băng rôn ngang; Băng rôn dọc (phướn)).

- Màn hình chuyên quảng cáo (Màn hình LED; Màn hình LCD và các hình thức tương tự).

- Biển hiệu.

2.2 Phạm vi quy hoạch

- Về không gian:

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tại các trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện; các trục đường chính cấp quốc gia, cấp tỉnh đi qua địa bàn tỉnh; các cụm, khu công nghiệp, khu đô thị và một số điểm đặc biệt tại một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các công trình dân dụng phù hợp các tiêu chí quy hoạch.

- Về thời gian: Từ 2019 đến 2025, định hướng đến năm 2030.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Nguyên tắc quy hoạch xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

* Nguyên tắc bố trí các loại hình quảng cáo

Quy hoạch phải xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị phục vụ lợi ích xã hội và vị trí quảng cáo thương mại, cụ thể:

- Đối với tuyên truyền cổ động chính trị: ưu tiên bố trí tập trung thành cụm tại các trung tâm hành chính của tỉnh, huyện, xã; các điểm nút giao thông quan trọng; hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các cấp; các điểm giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long với các tỉnh lân cận.

- Đối với quảng cáo thương mại: bố trí các bảng quảng cáo tấm lớn ngoài phạm vi nội thành, nội thị, các khu trung tâm hành chính. Các loại hình quảng cáo còn lại sẽ nghiên cứu địa hình, nhu cầu thực tế để bố trí tại các khu vực Trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường trong nội thành, nội thị, khu dân cư. Khuyến khích các hình thức xã hội hóa trong hoạt động quảng cáo. Kế thừa và giữ nguyên các vị trí quảng cáo vẫn còn phù hợp với quy hoạch để tránh thiệt hại về kinh tế cho tổ chức, cá nhân khi phải điều chỉnh.

* Nguyên tắc thống nhất về quy chuẩn

Các loại hình quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch này được xác định thống nhất theo các quy chuẩn, cụ thể:

- Thống nhất về vị trí: đối với mỗi loại hình quảng cáo, quy định vị trí cụ thể nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thống nhất về quy chuẩn kỹ thuật (bao gồm các quy định về diện tích, chất liệu, kiểu dáng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): đảm bảo tính an toàn, mỹ quan đô thị, hiệu quả thông tin và tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý cấp phép quảng cáo.

- Thống nhất về phương thức thực hiện: đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại được kiểm soát và thực hiện đúng quy hoạch.

2. Xác định khu vực không quảng cáo thương mại và khu vực hạn chế quảng cáo thương mại

* Địa điểm, khu vực cấm quảng cáo

- Khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; doanh trại quân đội, trụ sở cơ quan công an; địa điểm dành riêng cho việc tuyên truyền cổ động chính trị.

- Quảng cáo giăng ngang qua đường giao thông.

- Nơi che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.

* Địa điểm, khu vực hạn chế quảng cáo

- Trên các công trình xây dựng băng ngang qua đường giao thông (cổng chào, trạm thu phí, bảng chỉ dẫn giao thông).

- Bên trong vòng xoay các giao lộ; mặt đường giao thông; trong hành lang an toàn đối với cầu, đường cao tốc, đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị (trừ trường hợp có thảo thuận với đơn vị quản lý của ngành giao thông vận tải và phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương).

- Mặt tiền và hai mặt tường bên (phải, trái) công trình các chợ có thiết kế hệ thống cửa sổ, ô lấy ánh sáng và thông gió.

3. Quy chuẩn kỹ thuật đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời

* Khu vực ngoài đô thị: Trên các tuyến đường ngoài đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) được phép lắp đặt bảng quảng cáo tấm lớn và tấm nhỏ; hộp đèn; phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời và phải tuân theo các quy định.

* Khu vực trong nội thành, nội thị: Trên các tuyến đường trong nội thành, nội thị được phép lắp đặt bảng quảng cáo tấm nhỏ; hộp đèn; băng rôn ngang, băng rôn dọc, phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời (màn hình điện tử, bảng điện tử chạy ngang thay cho băng rôn, màn hình LED, màn hình LCD và các hình thức tương tự) và phải tuân theo các quy định.

* Trên dải phân cách các tuyến đường đô thị: Đối với các tuyến đường đô thị có dải phân cách mặt cắt ngang từ 1,5m đến dưới 15m phải áp dụng một loại bảng quảng cáo thống nhất về diện tích, kiểu dáng, chiều cao, khoảng cách và lựa chọn trong khoảng giới hạn quy định.

* Tại các cửa hàng, cửa hiệu, nhà ở: Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp cố định vào mặt ngoài các công trình thấp tầng phải đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ cứu nạn; không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, kết cấu của công trình; phải liên kết cố định, chắc chắn với công trình và các quy định.

4. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và phương tiện phục vụ tuyên truyền

Quy hoạch được thực hiện trên địa bàn của 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long với các hình thức như sau:

- Pano tuyên truyền: 25 tấm lớn, 163 tấm nhỏ.

- Bảng quảng cáo: 73 tấm lớn, 30 tấm nhỏ.

- Màn hình LED: 14 tấm lớn, 116 tấm nhỏ.

- Trụ treo băng rôn ngang: 181 trụ.

- Giá treo băng rôn dọc: 1.900 giá.

- Bảng quảng cáo rao vặt: 79 bảng.

III. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

- Giai đoạn 2019 - 2020: đầu tư 33 điểm treo băng rôn ngang ở thành phố Vĩnh Long, 700 giá treo băng rôn dọc ở thành phố Vĩnh Long, cải tạo sửa chữa 10 pano tuyên truyền cũ theo quy hoạch mới.

- Giai đoạn 2021 - 2025: đầu tư 150 trụ treo băng rôn ngang và 1.000 giá treo băng rôn dọc tại các huyện, thị xã; 05 bảng chào địa phận tỉnh Vĩnh Long ở các điểm giáp tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh; cải tạo, sửa chữa 10 pano tuyên truyền cũ theo quy hoạch mới; 03 pano tuyên truyền tấm lớn theo quy hoạch tại thị xã Bình Minh; mời gọi đầu tư 05 màn hình LED tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo ở thành phố Vĩnh Long.

- Giai đoạn 2026- 2030: tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Giai đoạn 2019 - 2020: 2,050 tỷ đồng, trong đó phấn đấu vận động xã hội hóa 30% (tương đương 615 triệu đồng).

- Giai đoạn 2021 - 2025: 17 tỷ đồng, trong đó phấn đấu vận động xã hội hóa 30% (tương đương 5,1 tỷ)

- Giai đoạn 2026- 2030: tiếp tục tham mưu đề xuất theo tình hình thực tế.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- Thực hiện công bố công khai quy hoạch theo quy định, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng.

- Tăng cường vận động xã hội hóa. Bố trí hợp lý nguồn vốn và cơ chế huy động vốn và quỹ đất.

- Có giải pháp thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trong việc cấp phép cho các pano tuyên truyền an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại ở các khu vực hạn chế quảng cáo thương mại, khu vực hành ;ang an toàn đường bộ để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch quảng cáo của tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, quảng cáo.

- Thực hiện cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo. Tăng cường việc tham quan, học tập mô hình, kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 222/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


856

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215