Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2015/NQ-ND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2546/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 2546/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2015

Năm 2015, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, với sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, nhiều chtiêu có mức tăng trưởng khá, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; thi học sinh giỏi Quốc gia đạt kết quả khá; kỳ thi THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đm bảo tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; đời sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số chương trình, Đề án, dự án, quyết toán cơ chế chính sách, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm. Một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; chất lượng một số dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, xử lý xe quá tải trọng, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phm có mặt hạn chế. Quản lý đất đai có nơi còn buông lỏng. Quản lý khoáng sản có chuyển biến tích cực song còn những tồn tại cần quan tâm giải quyết. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn bức xúc. Chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh tôn giáo, khiếu nại, tố cáo có những diễn biến phức tạp.

2. Mục tiêu và các chtiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016

a) Mục tiêu tổng quát: Khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng. Triển khai thực hiện các khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chđạo điều hành của các ngành, các cấp.

b) Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS2010) đạt trên 24.697 tỷ đồng, tăng trên 11,5% so với ước thực hiện năm 2015.

- GDP bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2015.

- Cơ cấu kinh tế năm 2016 phấn đấu đạt: Nông lâm ngư nghiệp: 11,5%, Công nghiệp - xây dựng: 59,6%, Dịch vụ: 28,9%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS2010) đạt trên 48.529 tỷ đồng, tăng trên 16% so với ước thực hiện năm 2015.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS2010) đạt 7.511,3 tỷ đồng, tăng 3,7% so với ước thực hiện năm 2015.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.250 triệu USD, tăng 21% so với ước thực hiện năm 2015.

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 16.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với ước thực hiện năm 2015.

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.200 tỷ đồng (thu nội địa 3.200 t, thu thuế xuất nhập khẩu 1.000 t đồng), tăng 15,7% so với ước thực hiện năm 2015.

- Vốn đầu tư toàn xã hội: 23.350 tỷ đồng, tăng 34,9% so với ước thực hiện năm 2015.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,11‰.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng còn 12,4%.

- Số bác sỹ/10.000 dân đạt 6,33 bác sỹ.

- Số giường bệnh/10.000 dân đạt 21,97 giường.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% theo chuẩn mới.

- Giải quyết việc làm mới cho 16.000 người, trong đó xuất khẩu 1.000 lao động

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,2%.

- Năng suất lao động đạt 82,1 triệu đồng/người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 47%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội còn 44%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 73,1%.

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 87%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 91%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom 100%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 5,9%.

- Đến hết năm 2016, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 50 xã và có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,3%.

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 22,7 m2/người.

- Giảm tai nạn giao thông trên 5%.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

a) Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch trin khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực. Tập trung xây dựng các Đ án, Kế hoạch để thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

b) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện Đề án Đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, đặc biệt là cơ chế đặc thù thu hút các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các Bệnh viện, các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại tỉnh. Tổ chức đấu giá các vị trí đất có khả năng sinh lời theo quy hoạch. Chấp thuận vay 100 tđồng từ nguồn vốn tín dụng, vốn nhàn rỗi của NSNN đđầu tư và đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3.

Việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2016 phải thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Xây dựng kế hoạch, chủ động kinh phí, giải quyết kịp thời, phù hợp những vấn đề nảy sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm chế độ, chính sách đối với người có đất thu hồi.

c) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Rà soát để phân loại, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc chấm dứt chủ trương đầu tư, ưu đãi đầu tư, thu hồi đất dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

d) Qun lý chặt chẽ, nm chắc nguồn thu, đối tượng thu để thu sát số phát sinh, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động sn xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sn. Thực hiện nghiêm quy định trong ch tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

đ) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, quy hoạch, tôn giáo. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị có nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

e) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời ngay khi phát sinh, không để phát sinh phức tạp. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biu Quc hội và Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

g) Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách với người có công với cách mạng. Duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao cht lượng khám chữa bệnh, chất lượng đào tạo nghề. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

h) Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

i) Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ, Ngành Trung ương về cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh, chủ trương thực hiện các đề án, dự án lớn...để phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. y ban MTTQ tỉnh và các tchức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, nỗ lực phấn đu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính ph;
- Các Bộ: Tư pháp, KH-ĐT, Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh,
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96